June 5, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 05-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-06-2008

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 02/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ;3/6/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ oÁuɬÄAzÀ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄƯPÀ ¨É¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ G¥ÁgÀ EªÀ¼ÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖPÉÆAqÀÄ OgÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JA.J®.¹ EzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢ ²æ °AUÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ PÀ¯ÁmÉ ¸Á;¸ÁªÀgÀUÁAªÀ gÀªÀjUÉ «ZÁj¹ ªÀÄgÁpAiÀÄ°è MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¥ÀqÉAiÀįÁV CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ; 3/6/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ UËAr ªÀ; 22 eÁ;G¥ÁgÀ ¸Á;¨É¯ÁݼÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ aQvÉìUÁV OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ 1435 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀPÉÆlÖ Cfð ¥ÀqÉzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ AiÀÄÄrDgÀ £ÀA; 2/08 PÀ®A;174 ¹DgÀ¦¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2008 PÀ®A. 324,504,354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/6/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄQð UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ vÀÄA§ÄªÀ ¸À®ÄªÁV £À¼ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä aPÀ̪ÀÄä£À PÉÆqÀ KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢Ý ¸Àƽ, gÀAr CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr C°èAiÉÄà EzÀÝ MAzÀÄ »rUÉÊ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 04/06/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆæ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.230/08 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 5-6-08 gÀAzÀÄ 0810 UÀAmÉUÉ JJ¸ïL ¸ÀªÀÄzÀgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ¦¹-1264 gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ QæñÀÑ£À NtÂAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV-§gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä qÁå¤AiÀįï vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ £ÁUÀ£ÀPÉÃj ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð eÁ-QæñÀÑ£À G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀ®A. 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.