June 22, 2008

DAILY CRIME UDATES FOR DATE 22-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 251/08 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt : 279, 338 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0645 UÀAmÉUÉ C§ÄÝ® d¨ÁâgÀ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦.-23/4080 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ DgÀ.n.N ZÉPÀÌ¥ÉÆøÀÖ PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 £ÀÆgÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA. J.¦-10/AiÀÄÄ-8476 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ 0830 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 251/08 PÀ®A 279,338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 279, 337, 338 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉƪÁPÁ :-

¢£ÁAPÀ 12/05/08 gÀAzÀÄ ²æà CtÚ«ÃgÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉÉ, ¢: 11/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀtAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¢°Ã¥ï vÀAzÉ UÀÄAqÉÃgÁªÀ ©gÁdzÁgÀ E§âgÀÄ PÉÆÃvÀ£À »¥ÀàgÀUÁ ¢AzÀ ªÀÄqÀQ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨sÀPÀÛgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁtÂPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ClÆÖgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ CªÀgÀ ªÉÆmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ f¥ï £ÀA JAJZï-16/E-117 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 84/08 279, 337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉƪÁPÁ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀªÀgÀÄ ¢: 21/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ C²é¤ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è C¥ÀWÁvÀ¢AzÁzÀ UÁAiÀiÁUÀ½AzÀ UÀtªÀÄÄRgÁUÀzÉà G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¯ÁízÀgÁªÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁ£ÀªÀÄw ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ vÀqÉzÀÄ gÀAr ¨sÉƸÀr CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ PÉƬÄwÛ¬ÄAzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ ±ÁªÀĤUÉ ¸ÀºÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀSÁeÁ vÀAzÉ vÁeÉƢݣÀ ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ gÀªÀgÀÄ eÉÆüÀ ©Ã¹PÉÆAqÀÄ vÀgÀ®Ä VgÀtÂUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¥À¥À£À vÀAzÉ Q±À£ÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á; ºÉƼÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä £À£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ £Á£É°AzÀ ºÀt PÉÆqÀ° £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CA¢zÀPÉÌ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ºÀt E®è CAvÀ ºÉüÀÄwÛ ºÀt PÉÆlÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ±Àlð, PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃV Cfð PÉÆlÖgÉ ¤£ÀUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 2200 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üÃAiÀiÁð¢ PÀȵÀÚ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ºÉÆøÀªÀĤ gÀªÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁPÁgÀ¤UÉ AiÀiÁPÉ gÁwæ ºÉÆwÛ£À°è £À£ÀUÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄw¢Ý CAvÀ PɽzÀÝPÉÌ CªÀZÀå ¨ÉÊzÀÄ K ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ EvÁå¢ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ®èzÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 78/08 PÀ®A 324,504,506 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 79/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÀÄzsÁPÁgÀ¤UÉ DPÀæªÀÄ vÀqÉzÀÄ £ÀªÀÄä ¥sÉÆäUÉ AiÀiÁPÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ¸ÉÆPÀÄÌ eÁ¹Û DVzÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ C¤Ã® ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ MwÛ »rzÁUÀ PÀȵÀÚ¥Áà EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁ£É. ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 79/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2008 PÀ®A 341,324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-06-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. zsÀªÀĢåÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÁgÀAeÉ ¨sÀªÀ£À ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ªÁ£ÀSÉÃqÀ C°èUÉ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¨sÀªÀ£À PÀnÖUÉ ¥sÀ½UÀ¼ÀÄ JPÉ vÉUÉ¢¢Ý CAvÀ ¸ÀtÚ PÀnÖUɬÄAzÀ £À£Àß §®UÉÊ gÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

6)¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/08 PÀ®A 324,504,506, L¦¹. :-

¢£ÁAPÀ 21-6-2008 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ NªÀįÁ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: zÉêÀVj(©) vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ §gɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ zÉêÀVj vÁAqÁzÀ WÀªÀįÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀvÀÄß ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ E¤ßvÀgÀgÀÄ WÀªÀįÁ¨Á¬ÄUÉ ¸Àé®à ¸Àé®à ºÀt PÉÆlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ ªÀÄÄV¢zÀÄÝ CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ E£ÀÆß ¨ÁQ EzÀ ºÀt PÀÆqÀj E®è CAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄ PÉƽîj CAvÁ WÀªÀįÁ¨Á¬Ä ZÀAzÀgÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj vÁAqÁzÀ »ÃjAiÀÄgÁzÀ °A§Ä£ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÄ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀ d£ÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-06-2008 gÀAzÀÄ vÁAqÁzÀ°è ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÉÃj¹ CªÀ¼À ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀªÀgÀÄ CªÀ½UÉ ¥ÀæwAiÉƧâgÀÄ 6500/- gÀÆ¥Á¬Ä WÀªÀįÁ¨Á¬ÄUÉ PÀÆqÀ ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ w¹ªÉ (wªÀiÁð£À) ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj vÀ¹ªÉUÉ ZÀAzÀgÀ£ÀÄ M¦à ¢£ÁAPÀ 20-06-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀmÉÖ ºÀwÛgÀ °A§Ä£ÁAiÀÄPÀjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆV¤ êÀÅ 6500/- gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ºÉýj ¸ÀzÀj ºÀt ºÁåAUÀ PÀÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ C¯Éèà ¤AvÀzÀ DgÉÆæ ©üêÀÄgÁªÀ vÀAzÉ TÃgÀÄ EªÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À EgÀ¯ÁPÀ §AvÀÄ FUÀ ºÀtPÀÆqÀÄ CazÀgÀ ¨Á大gÀvÁzÀ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ C¯Éè ©¢ÝzÀ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀUÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CzÉà §rUɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/08 PÀ®A 504,324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/06/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀwgÁªÀ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 60 ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: vÀ¼À¨sÉÆÃUÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ §AzÁj ¸ÀA§AzsÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀwgÁªÀ eÁzsÀªÀ gÀªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß E§jUÉ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 17/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/06/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊAiÀÄzÀ C°ªÉƢݣÀ vÀAzÉ vÁAiÀÄgÀ C° gÀªÀgÀ vÀAV C«ÄãÁ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É ZÀºÁ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖà ¸ÉÆàÃlUÉÆArzÀjAzÀ CªÀ¼À ªÉÄÊ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀÄÝ CªÀ¼À£ÀÄß aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 20/06/2008 gÀAzÀÄ 12.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ:21/06/08 gÀAzÀÄ 0715 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹. EzÉ CAvÁ ¥sÉÆ£À ªÀÄÆ®PÀ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ªÀÄÈvÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ d£Á¨Á¬Ä FvÀ¼À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆrØzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀPÀĨÁ¬ÄUÉ 2005 gÀ°è UÀgÀªÀiÁvÁAqÁzÀ £ÁgÁAiÀÄt @ £ÉúÀgÀÄUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ªÀµÀðUÀ¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ, J¯Áè PÀqÉ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆj¹zÀgÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁUÀzÀÝjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÉÆAiÀiÁ©£ï ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀªÀ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:10/08 PÀ®A:174 ¹./Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/08 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ : 21/06/2008. gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ²æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà CA¨É¸ÁAV ¸Á/ JPÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀªÁr ¸ÀzÀå ªÀÄÄzÁÝUÀ°è ¨sÁ°Ì f¯Éè ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ PÀÄ. DPÁ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CA¨É¸ÁAUÉ ªÀAiÀÄ: 11 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÁÝUÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ, ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CªÀ¤UÉ ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ £ÀªÀÄÆ¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 139/2008. PÀ®A. ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ £ÉÃzÀÝgÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ 1965 :-

¢£ÁAPÀ 20-06-2008 gÀAzÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è RavÀ ¨Áwä §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ DPÀæªÀĪÁV ¸ÉgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥Àæ§Ä°AUÀ ¸Áé«Ä ¹¦¹ 1371, C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1436,ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹¦¹ 984,C±ÉÆÃPÀ ¹¦¹ 1039, UÉÆÃ¥Á® gÀrØ J¦¹ 282 gÀªÀgÉÆA¢UÉ £Ë¨ÁzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ JgÀqÀÄ PÉÊ aîUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¹¦L ¸ÁºÉçgÀ ¨Áwä ¤d EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ vÁ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ DPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ M¦àPÉÆArzÀÄÝ PÀÄqÀ¯É E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ PÉÊAiÀÄ°è EzÀÝ JgÀqÀÄ PÉÊaîUÀ¼À°è EzÀÝ 90 ¨ÉÆä ¸ÉàµÀ¯ï «¹Ì 180 JªÀÄ,J®zÀÄ CAzÁdÄ 3465-00 gÀÆ¥Á¬ÄzÀÄÝ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀiÁzÀ «µÀÄÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd vÁ¼ÀWÁl ªÀAiÀÄ 20 ªÀµÀð ¸Á,, PÀ¥À¯Á¥ÀÄgÀ EvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ºÉÊ ©üêÀÄ ¯ÉÊn£À ¥ÀæPÁ±ÀªÀiÁ£À ªÁzÀ ¨É¼ÀQ£À°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gɬĹPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è 2115 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2008 PÀ®A 32,34 PÉ,E,JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 253/08 PÀ®A 32,34 PÉ.E. DPÀÖ. :-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹.¦.L. JA.JZÀ.¸ÀwñÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸À.L.(PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ JZï.¹.-758 ¦.¹.-1264 gÀªÀgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L.©.PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤AvÁÛUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ UÀAn£À°è E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É §A¢zÀÄÝ, CªÀgÀ£ÀÄß PÉʪÀiÁr ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀAvÉ w½¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ¸ÀéwÛ£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ, C®èzÉ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæ ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß PÁ¼À¸ÀAvɬÄAzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄwÛzÀÝ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, EzÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁlPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ EzÀgÀ §UÉÎ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¯Éên£À ¨É¼ÀQ£À°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä £ÉÆA¢UÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 253/08 PÀ®A. 32,34 PÉ.E. DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Àß £ÀA. 37/2008. PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21-06-2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀÀ vÀAzÉ §¸ÀégÁd PÀªÀįÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ mÉîgÀ PÉî¸À ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î. ¢£ÁAPÀ 15-06-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÀªÀÄä AiÀÄgÀ£À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ «±Áé£ÁxÀ ¸Áé«Ä gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀ SÁ°AiÀiÁVzÉ CAvÁ w½¹zÀgÀ ªÉÄÃgÀUÉ CªÀgÀ ¸ÀAdAiÀÄ ºÉÆêÀÄ ¸À«ð¸ÀzÀ EArAiÀÄ£À UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀÄA©PÀÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢ vÀUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¸À«ð¸ÁÖöåAqÀzÀ°è gÀĪÀ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ PÁA¥ÉèÃPÀìzÀ° MAzÀÄ ªÀÄrUÉAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ vÀUÉzÀÄPÀÆAqÀÄ CzÀgÀ°è j¯ÉÃPÀì ªÉÄãÀì«AiÀÄgÀ (mÉîgÀ), CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ElÄÖ £ÀAvÀgÀ CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀzÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ PÉî¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ 1100 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀ £ÀÆqÀ®Ä UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ: 137/08 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 94/2008 PÀ®A 307,504, L¦¹:-

¢£ÁAPÀ; 21-06-08 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JªÀÄ.J¯ï.¹ §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 21-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà gÁ¢üPÁ ¨ÁgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉƦvÀ£ÁzÀ ¹zÀÄÝ £Á£ÀÄ QZÀ£ï gÀÆ«Ä£À°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ªÀÄzsÁå£ÀízÀ°è £À£ÀUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊwۢà ¤£ÀUÉ ¸ÀÆPÀÄÌ ºÉZÁÑVzÉ ¤£ÀUÉ EAzÀÄ fêÀAvÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, CAvÁ CAzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ EgÁzɬÄAzÀ C¯Éèà QZÀ£ï gÀÆ«Ä£À°èzÀÝ G¼ÁUÀqÉÝ PÉÆAiÀÄĪÀ ZÀÆ¥ÁzÀ §vÁ¬Ä¢AzÀ (ZÁPÀÄ¢AzÀ ) ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀið¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E.¹. DåPïÖ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹ JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ²æà J. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ CªÀ®gÉrØ DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ G¥À ¤zÉð±ÀPÀgÀ PÀbÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzÁå£À 1530 UÀAmÉUÉ CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÁzÀ UÁA¢ü UÀAf£À ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CqÉ¥Áà JA§ÄªÀgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV 2 ¥Áè¹ÖPÀ PÁå£ÀUÀ¼À°è ¸ÀAUÀ滹zÀ CAzÁdÄ 100 °ÃlgÀ ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ªÀiÁr d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄvÀÄÛ CgÉÆæ ºÁUÀÄ ¦ügÁåzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆæ «gÀÄzsÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 115/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹ JPïÖ1955 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁT°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹ JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü UÀAd §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CAUÀrAiÀÄ°è ±ÀQïï@ ¯ÁqÉè vÀAzÉ ¯ÁqÉè ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÁ¼É EªÀj§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ 200 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 200 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ²æà J.¸ÀÄzsÁPÀgÀ , CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ d¦Û ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ±ÀQïï @ ¯ÁqÉè vÀAzÉ ¯ÁqÉè ¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CqÉ¥Áà PÁ¼É EªÀjUÉ »rzÀÄ °TvÀ zÀÆgÀÄ , d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 116/08 PÀ®A 3&7 E.¹. JPÀÖ 1955 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 3 & 7 E.¹ JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ ªÉÄÊ®ÆgÀzÀ°ègÀĪÀ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢ÃgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ CgÉÆæ ªÀÄ®è¥Áà EªÀgÀ ZÀºÁ CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄvÀÄÛ JA.r.ªÀÄÄfç vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀÄå EªÀj§âgÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀAUÀ滹zÀ °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 150 °ÃlgÀ ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ ²æà J.¸ÀÄzsÁPÀgÀ , CºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸ÀAUÀrUÀgÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÀÄ Mr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. °TvÀ zÀÆgÀÄ , d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸À»vÀ ¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj Mr ºÉÆÃzÀ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 117/08 PÀ®A 3&7 E.¹. JPÀÖ 1955 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/08 PÀ®A 110(f) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/06/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ZÀAzÀgÁªÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀÄ£Àå d£ÀjUÉ vÁ£ÀÄ gÁªÀÄwÃxÀð(PÉ) UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ CAvÁ vÁ£É agÀÄvÁÛ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß CAUÁAUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÀÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¹gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÉjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 107/08 PÀ®A 107 ¹.Cgï.¦.¹ :-

5 wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ §¸ÀªÀwÃxÀð¥Áà JgÀAqÀV ªÀAiÀÄ 60 ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ZÀAzÀ£À ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ¼ÀÄ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 608gÀ «¹Ûtð 3 JPÀgÉ ºÉÆ®ªÀÅ vÀ£ÀßzÀÄ £À£ÀßzÀÄ CAvÁ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁr M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ agÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÁ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ CVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/08 PÀ®A 110(E ªÀÄvÀÄÛ f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 21/06/08 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦.J¸À.L (¹) eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹ 1543 ªÀÄvÀÄÛ 1603 PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 115/08 £ÉÃzÀgÀ DgÉÆæ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ ¥sÀÄ¯É ZËPÀ PÀqÉ §AzÁUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è 1400 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1430 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

4) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 21-06-08 gÀAzÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CfðzÁgÀ£À ºÉÆ® £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃV w½zÀÄ §A¢zÉãÉAzÀgÉ, 1. ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ zsÀSÉÃPÀgï 2. C£ÀĸÀÄAiÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀÄAqÀ°PÀ zsÀSÉÃPÀgï 3. ±É²PÁAvÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ zsÀSÉÃPÀgï 4 ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ zsÀSÉÃPÀgï J®ègÀÆ eÁw: ºÀjd£À ¸Á: d£ÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 39 ªÀÄvÀÄÛ 1 £Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ 1. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ 2. ¨sÉÆÃd¥Áà vÀAzÉ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ 3. dUÀzÉë UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ 4. ZÀAzÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀĸÁÛ£À¥Áà ±ÉÃjPÁgÀ J®ègÀÆ eÁw: ºÀjd£À ¸Á: d£ÀªÁqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆî §AzÁj ªÀÄzsÉå ¨Á« «µÀAiÀĪÁV JgÀqÀÄ ¥Ánð £ÀqÀĪÉ
dUÀ¼ÀªÁUÀÄwÛ¢ÝzÀÄ DzÀjAzÀ fêÀºÁ¤ D¹Û ºÁ¤ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAw ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ, PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/08 PÀ®A: 107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17/6/08 gÀAzÀÄ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆîzÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆ°¸À oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ-21/6/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-72/08 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 73/08 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/6/08 gÀAzÀÄ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆîzÀ ¸ÀA¨sÀAzsÀ JgÀqÀÄ UÀÄA¦£ÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ CzÀÄ RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉÆ°¸À oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÉøÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃUÉ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ M§âgÀ ªÉÄïÉƧâgÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝgÉ. EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖgÉ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉ ªÁvÁªÀgÀt GAmÁUÀĪÀÅzÀ®èzÉ UÁæªÀÄzÀ°è PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À eÁw PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð ¸Á- EAZÀÄgÀ 2]. ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 46 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħ 3]. ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw PÀÄgÀħ 4]. PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ eÁw PÀÄgÀħ J®ègÀÄ ¸Á- ªÉÆgÀA© «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ-21/6/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-73/08 PÀ®A-107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/08 PÀ®A 110 (f) s¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 20-6-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ), ¦¹-926, 1222 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1900 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ MzÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÀjd£À ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 250/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

8) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå : 252/08 PÀ®A 110 (f) s¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL(PÁ.¸ÀÄ), ¦¹-1264 E°AiÀiÁ¸ÀSÁ£À gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ d®¸ÀAV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 0900 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ d®¸ÀAV UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ MzÀgÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß GalĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¼ÀUÉ QæñÀÑ£À ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-d®¸ÀAV UÁæªÀÄ CAvÁ w½¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ, ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 252/08 PÀ®A. 110(f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

9) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/08 PÀ®A 504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/06/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨ÉèÁªÀw UÀAqÀ eÉÊgÁd oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ PÀ£ÀßqÀ °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 11 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÁ¸ÀAiÀiÁå ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÉ EzÁÝUÀ (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ PÉ.E.©.AiÀÄ°è ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£À EzÀÄÝ CªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ) ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ,vÀ£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ®UÀÄ E®èªÁzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, aÃgÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÀÄvÁÛ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ CªÀ£ÀÄ PÀÆqÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀ ªÉÄÃ¯É vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀnÖ ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®VzÉÝ. £ÀAvÀgÀ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ §AzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°UÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 141/08 PÀ®A 504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Àß £ÀA. 121/08 PÀ®A 376 L¦¹ :-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 24-05-2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAlUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ ²PÀëPÀ ¸Á,, d£ÀªÁqÁ ¸ÀzÀå UÁAiÀÄvÉÆÃAqÉ PÁA¥ÉèPÀì ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 21-06-2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀĨsÀzÀæ¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ 17 ªÀgÉ ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸Á¬Ä£ÁxÀ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä UÁvÉÆÃAqÉ PÁA¥ÉèPÀì JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀArvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÀqÉØ ºÁUÀÄ 3 d£ÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À »wÛgÀ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À EbÉÃAiÀÄ «gÀÄzÀݪÁV d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ.¸ÀĨsÀzÁæ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2008 PÀ®A 366 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.