June 1, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE:- 01/06/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 01-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31/05/2008 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀégÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ¥Áà PÁªÀıÉÃnÖ ºÁUÀÆ UÉÆëAzÀ E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀAUÀn UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ zÉñÀªÀÄÄR EvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ¥À®ìgï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.38/eÉ. 9200 £ÉßÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¥sÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è PÀAUÀn ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ zÉñÀªÀÄÄR EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV »rvÀ vÀ¦à ©¢ÝzÀjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®UÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 143,504,323,324,506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30/05/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. £ÀÆgÉÆâݣÀ vÀAzÉ vÁeÉÆâݣÀ ¨Ár©®ØgÀ 21 ªÀµÀð eÁw ªÀÄĹèA G: PÁgÀ¥ÉÃAlgÀ ¸Á: C¯Áè £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/05/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ aAUÀA UÉÆøÀÌgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀzsÀƪÀÄ EvÀ£À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 30/05/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÀªÀÄä ¸À¯ÁªÉÇâݣÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü ¨Á§Ä ¤®AUÉ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ PÀĽwgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É, gÀAr ªÀÄUÀ£É ¤ªÀÄUÉ ºÉZÁÑVzÉ JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥À¢AzÀ vÀªÀÄä£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ¢AzÀ PÉÆîÄèvÉÛÃªÉ JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 102/08 PÀ®A 143,504,323,324,506 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A 143,147,323,324,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-

31/5/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ WÀ£Áᬐ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ GqÀĦ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ ¤AvÁUÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£ÀßAiÀÄå ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ oÁuÉUÉ KPÉ PÀgɬĹ¢Ýj CAvÀ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæA.¥ÀA CzsÀåPÀë «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ CªÀjUÉ£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ýj oÁuÉUÉ £Á£ÀÄ Cfð PÉÆnÖgÀÄvÉÛ£É CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ¤UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ oÁuÉUÉ PÀgɬĹ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁr¢ CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ C±ÉÆÃPÀ, gÁZÀªÀÄä, «zÁåªÀw, ¹zÀÝAiÀÄå EªÀgÉ®ègÀÆ jhÄAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆr§r ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ¥À®UÀ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ NqÀÄvÁÛ§AzÀÄ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà E£ÉÆßêÉÄä £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/08 PÀ®A. 143,147,323,324,504,506 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2008 PÀ®A. 323,354,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 31/5/2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÀðAiÀÄå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ GqÀĦ ºÉÆÃl® ªÀÄÄAzÉ UÁæ.¥ÀA. PÁAiÀÄðzÀ²ð gÁeÉÃAzÀæ EªÀjUÉ £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°è PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ KPÉà ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÀ PÉüÀÄwÛzÁÝUÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ UÁæA.¥ÀA CzÀåPÀë£ÀÄ §AzÀÄ «zÁåªÀw EªÀjUÉ ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄÆvÀæ PÀÄr¬Äj CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É.ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà ¤Ã£É EµÉÖïÁè gÀzÁAvÀªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ gÁZÀªÀÄä EªÀjUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr £É®PÉÌ PÀqÀ« CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A. 323,354,504, L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 30/05/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §²ÃgÀ vÀAzÉ ¸À°ªÉÆâݣÀ SÁ¢ªÁ¯É ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð G: J¯ÉPÁÖç¤PÀ PÉ®¸À ¸Á: C¯Áè £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆÃlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 30/05/2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ C¯Áè £ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ £À£Àß §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 341,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) OgÁzÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-05-2008 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÉñÀªÀ vÀAzÉ ¨Á¥ÀÄgÁªÀ PÁA§¼É ¸Á: zÁ§PÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £À£Àß ¥Á®Ä EzÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ªÀUÉÊgÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/08 PÀ®A 341 324 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

6) §UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 88/08 PÀ®A: 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 30/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï ºÀ«ÄÃzï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥À ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸À°ÃªÀÄ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ§ 2) ¸ÉÃgÀÄ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ 3) ZÁAzÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á/ SÁ¸ÉA¥ÀÆgÀ (¹) EªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CgÉà ªÀiÁPÉ ¯ËqÉ CAvÁ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ©æqÀÓ PÉüÀUÉ £ÀÄQÌ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §UÀzÀ® oÁuÉ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå: 88/08 PÀ®A 147, 148, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


7) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 98/08 PÀ®A: 341, 504, 323 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¦üAiÀiÁ𢠪À° ¥Á±Á ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAd ªÁr ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÀ©Ã§ vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ªÀÄdPÀÆj 2) zÀ¸ÀÛVgÀ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁå ªÀÄdPÀÆj E§âgÀÆ ¸Á: ¸ÀPÀÌgÀUÀAd ªÁr £ÀqÀÄªÉ ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 31/05/2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è KPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ ºÉý DgÉÆæ 2 EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ DgÉÆæ 1 EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ºÁUÀÆ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 124/08 PÀ®A: 323, 353, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 31/05/2008 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ ¹¦¹ 1532 gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ. ¥ÉÃmÉÆæ¯ï ºÁUÀÄ reÉÊ¯ï ¨É¯É KjPÉAiÀÄ ¤«ÄvÀåªÁV ¢£ÁAPÀ: 31/05/2008 gÀAzÀÄ ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥ÀUÀ¼À°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ªÀÄÄAUÀqÀªÁV vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¥ÉÃmÉÆæî ªÀÄvÀÄÛ reÉÊ®ªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉƼÀÄîwÛzÀÝjAzÀ ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥ÀUÀ¼À°è §ºÀ¼À d£À zÀlÖuÉAiÀiÁV £ÀÆPÀÄ £ÀÄUÀήÄAiÀiÁUÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À°è ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÉÃmÉÆæ® ºÁUÀÄ reÉÊ®ªÀ£ÀÄß vÀÄA©PÉƼÀÄîªÀUÉƸÀÌgÀ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀÄjvÀÄ £ÁUÀgÁd ¹¦¹ 1329 ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹ 1428 gÀªÀjUÉ £ÀA¢ ¥ÉÃmÉÆæ® §APÀ ²ªÀ£ÀUÀgÀPÉÌ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁr PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ 1900 UÀAmÉUÉ M§â ¸ÀgÀzÁgÀfAiÀÄÄ (²Sï) vÀ£Àß n,«,J¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¤Ã° §tÚzÀÄ £ÀA. PÉ,J: 38 eÉ-102 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ »AzÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃ¥ÉÃqÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÆmÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀzÉ J¯ÁèQAvÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæ® ºÁPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¥ÉÃmÉÆæ® ºÁPÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀzÁgÀfUÉ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ §gÀ®Ä w½¹zÀgÀÄ CzÀPÉÌ CªÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ºÁåAUÁåPÀ §gÀ® ªÉÆzÀ®Ä ¤£ÀÄ £À£Àß UÁrAiÀÄ°è ¥ÉÃmÉÆæ® ºÁPÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀzÀj ¸ÀgÀzÁgÀfUÉ ¤ªÀÅ J®ègÀ vÀgÀºÀ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ §¤ßj CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß £Á£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAr¢Ý £Á£ÀÄ ¸ÀgÀ¢ ¥ÀæPÁgÀ §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ ¸ÀgÀ¢AiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ §gÀ¢zÀÝ°è ¤ªÀÄUÉ ¥ÉÃmÉÆæ® ºÁPÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CAzÁUÀ CzÀPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß ¤°è¹ £À£ÀUÉ ¸Á¯É vÀÆ §ºÀÄvÀ ¨ÁvÀ PÀgÁðAiÀiï CAzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr £À£Àß JqÀ §ÄdzÀ ªÉÄ¯É MAzÉÃlÄÖ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £À£Àß ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ±Ànð£À PÁ®gÀ »rzÀÄ »AzÀPÉÌ £ÀÆQ PÉÆlÖ£ÀÄ CµÀÖgÀ°è C°èAiÉÄ EzÀÝ ¹¦¹ 1329, 1428 ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÉÃmÉÆæ® ¥ÀA¥ÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀÄ PÉÆr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄßö »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2008 PÀ®A: 323, 353, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 101/08 PÀ®A: 326, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 30/05/2008 ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ zsÀªÀÄð£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¤«ÄvÀå ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆägÁzÀ JzÁ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §¹ì£À°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¹ì£À ¨ÁV®°è ¤AwzÀÝjAzÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ E½AiÀÄ®Ä C£ÀÄPÀÄ®ªÁUÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ §¹ì¤AzÀ E½zÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥ÉæêÀÄzÁ¸À 2) AiÉÆúÁ£À E§âgÀÆ ¸Á/ PÀÄvÁÛ¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£Àß PÁ®Ä vÀĽzÁUÀ “¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ £ÉÆÃr £ÀqɬÄj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¸ÀĽ ªÀÄ£ÀUÉ ¤Ã£ÉãÀÄ zÉÆqÀØ ªÀÄ£ÀĵÉå£Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ UÀÄ£ÉßAiÀÄ£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 11/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-5-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ CªÀÄÈvï ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð G- ªÉÄ£É PÉ®¸À, eÁ-ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á-d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ªÀÄUÀ¼ÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä EªÀ½UÉ ²ªÀ¥ÀÄgÀUÀ°è gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ gÀªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, UÀAqÀ-ºÉAqÀw ¸ÀÄRªÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj vÀÄPÀ̪ÀiÁä¼ÀÄ ¹Ûçà ±ÀQÛ ¸ÀAWÀ¢AzÀ ¸Á® ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, §qÀvÀ£À fêÀ£ÀzÀ°è ¸ÀzÀj ¸Á® ªÀÄgÀÄ-¥ÁªÀw ªÀiÁqÀ®Ä DUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CAzÀgÉ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è bÉÃwÛ£À PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ vÀ£Àß ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É DzÀgÉ £À£Àß C½AiÀÄ£ÁzÀ gÀ« vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 11/08 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÀjÃl EªÀ£ÀÄ PÀĵÀ× gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ C£ÁxÀ£ÁVzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¤UÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîªÀªÀgÀÄ AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ©PÀëÄPÀ£ÀAvÉ C¯ÉzÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26/05/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30/5/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ªÀÄævÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ JªÀiï.J®.¹. ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 31/05/08 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 103/ 2008 PÀ®A 110(f) ¹,Dgï,¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 31-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄ»ªÀiÁPÀgÀ EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀÄ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.