June 20, 2008

DAILY CRIME UP DATE 20/06/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 20-06-2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/08 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:19/06/08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠮PÀëöät vÀAzÉ ¦gÀ¥Áà zÉêÀgÀAiÀÄ, ªÀAiÀÄ: 55, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ. vÁ/ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ:18/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ FUÀ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Qð vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä FUÀ KPÉ §A¢¢Ý EµÀÄÖ ¢ªÀ¸À J°è G½¢¢Ý C¯Éè EgÀÄ CAvÁ CA¢zÀÎPÉÌ ¸À«vÁ¼ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ gÀAr PÉüÀ°PÉÌ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ©üêÀÄuÁÚ vÀA gÉhÄgÉ¥Áà, E£ÀÆß E§âgÀÆ ¸Á/ oÁuÁPÀƱÀ£ÀÆgÀ. vÁ/ OgÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:129/08 PÀ®A: 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/08 PÀ®A 147 148 324 448 506 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 18-6-08 gÀAzÀÄ ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è PÁgÀ ºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀj PÀrAiÀÄĪÀ ºÀ§â EzÀÄÝzÀjAzÀ PÀj PÀqÉAiÀÄĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁV AiÀiÁPÉà ªÀiÁr¢Ãj CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) gÁdÄ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¨sÁ« 2) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¨sÁ« 3) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà QtÂÚ 4) ¸ÀwõÀ vÀAzÉ ¸ÀA§tÚ ¥ÁqÀªÁgÀ 5) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ ªÀļÀªÀAvÀV 6) «dAiÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ AiÀļÀªÀAvÀV 7) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Áà ¹AUÉ 8) ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ®Qëöät DAiÀÄð 9) ¨Á§Ä vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨sÁ« 10) ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ²ªÁf PÀ®§ÄVðPÀgÀ 11) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zÉëAzÀzÀæ¥Áà ¹AUÉ J®ègÀÆ ¸Á-ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÄ DPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÁPÀ C¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ ¸Á-ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ºÀ¯Éè ªÀiÁr ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 248/08 PÀ®A. 147 148 324 504 506 448 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 448,323,324,504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 19/06/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ²æêÀÄw ¥ÀıÁ®¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À §UÀ¯É ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà §UÀ¯É ªÀAiÀÄ 50 ¸Á: ªÉÆÃgÀRAr FvÀ£ÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ¤UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ CªÁZïå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 504, 323, 354 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 19/06/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀvÀߪÀiÁä UÀAqÀ ®PÀët ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr EªÀgÀ ªÀiÁªÀääUÀ PÀmÉUÉ §Ar DqÀĪÁUÀ §Ar DgÉÆæUÉ vÀUÀÄ°zÀjAzÀ DgÉÆæ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ gÀhÄgÀ¥Áà ¹AzÀ£ÀPÉÃgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉʪÀÄÄ¶× ªÀiÁr ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀÆ¸É ¸ÀgÀ¸ÀéwUÉ PÉÆqÀ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ fAUÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÁzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/08 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹:-

¢£ÁAPÀ: 19/06/2008 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÄgÉ PÀ§â°UÀ 35 ªÀµÀð G B ªÁå¥ÁgÀ ¸Á B ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) vÁ B ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 19/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ ªÁQAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®âUÁð gÁdå ºÉzÁÝj ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ Hj£À ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°è ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¯Áj ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA B J¦-07 nn-0439 £ÉÃzÀÄ EzÀÄÝ CzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÉ . CµÀÖgÀ°è UÀÄ®âUÁð PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁé°Ã¸À fÃ¥À £ÀA B J¦-9-J.DgÀ 3285 £ÉÃzÀÄ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁé°¸À fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¯ÁjAiÀÄ »AzÉ §® ¨¨sÁUÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è M§â ªÀåQÛUÉ vÀ¯ÉUÉ M¼À ¥ÉmÁÖV §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆgÀÄwÛzÉ ,JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄî ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ,JqÀUÀqÉ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄÄjzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ M¼À¨sÁUÀzÀ°è GzÀÝ ºÀjzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ Q®Ä ºÀwÛgÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É . ºÁUÀÄ fÃ¥À ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁjÀ¸À®Ä ªÀĺÀäzÀ CºÉêÀÄzÀ ¥sÁªÉǢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÆ»AiÉƢݣÀ PÁé°¸ï £ÀA B J¦-9-J.DgÀ C§d® UÀAd G¸Áä£À ±Á¬Ä ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ EvÀ¤UÉ JqÀUÀ®èPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj M¼À ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ ªÀåQÛAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C§ÄÝ® §¹ÃgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ªÀ»ÃzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 36 ªÀµÀð G B ¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á B ªÀÄƸÁ ¨ÉÆ° ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) ªÁrAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ©æÃqÀÓ£À ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ JqÀ ªÀÄUÀ먀 ¯Áj ¤°è¹zÀÄÝ CzÀPÉÌ ¥ÁQðAUÀ ¯ÉÊl ºÁPÀzÉ ¤°è¹zÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁé°¸À fÃ¥À £ÀA B J¦-09-J.DgÀ 3285 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ .CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/08 PÀ®A 279 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 19-6-08 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C§ÄÝ® UÀ¥sÀÆgÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® UÀ¤eÁVgÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G-zsÁ¨Á PÉ®¸À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-eÉÃgÀ¥Él ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 19-6-08 gÀAzÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. J¦-28/qÀ§Äè-7319 £ÉÃzÀgÀ°è §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj gÁºÉ £ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ£ÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ°è §AzÁUÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ¯Áj ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C§ÄÝ® ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¯Áj £ÀA. J¦-28/qÀ§Æè-7319 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-aPÀÌqÀ ªÀÄ»¯Á UÀÄ®§UÁð CAvÁ w½¬ÄvÀÄÛ. ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ¤UÉ gÉnÖUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 249/08 PÀ®A. 279 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ : 18/6/08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æªÀÄw ¨sÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁzÀ¥Áà PÁA§¼É ªÀ:50 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À eÁ: ºÀjd£À G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: Gd¤ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ªÀiÁzÀ¥Áà ªÁAw ¨sÉâ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ £ÉÆÃr KPÉ ªÁAw ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢Ý K£ÁVzÉ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ C£ÀÄßwÛzÀÄÝ AiÀiÁªÀzÀÆ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀ ªÁ¸À£É §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃj¹ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄvÀÛ¯Éà ¢£ÁAPÀ 19/06/08 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É ªÀÄÈvÀ ªÀiÁzÀ¥Àà¤UÉ ªÀÄPÀ̽gÀ°è®èzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAzÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ K£ÀÄ EzÉ. CAvÀ AiÀiÁªÀzÀÆ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr DvÀä ºÀvÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj ¸Á«£À §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄïÉAiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ aAvÁQ oÁuÉ AiÀÄÄ,r.Dgï £ÀA: 3/08 PÀ®A; 174 ¹Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.