June 3, 2008

DAILY CRIME UPDATE 03/06/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-06-2008.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 54/08 PÀ®A.279, 304 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 02-06-08 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ¹zÁÝgÉÆÃqï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ DgÉÆæ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ fÃ¥ï £ÀA. PÉJ-20-J£ï-5572 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÉÄʸÀ®UÁ PÀqɬÄAzÁV ªÀÄÄqÀ© PÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃr£À wgÀĪÀÅ G§Äâ vÀUÀÄÎUÀ¼À ¯ÉQ̸ÀzÉ Nr¹ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ ¥ÀÄ£ÀB Nr¹zÀjAzÀ fæ£À »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ¹zÁÝgÀÆqÀ EvÀ£ÀÄ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆA¢zÀÝ CzÉ fæ£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸Àé¥ÀvÉæUÉ aQìvÉUÁV MAiÀÄÄÝ zÁR°¹zÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁ£É ªÀUÉÊgÉ CAvÀ ¥ÀævÀåPÀë zÀ²ðAiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/08 PÀ®A. 279, 304(J) L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-6-08 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÉÆõÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ §gɬĹzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 1-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1000 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA. J.¦.-24/J£À.-459 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©lÄÖ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃgÀmÁUÀ gÁwæ 0100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ a¢æ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JqÀUÀqÉ MAzÀÄ ªÀÄgÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À ±ÉÆà ¥ÀÆwð dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ UɼÉAiÀÄjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 229/08 PÀ®A 279 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 60/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢üð ²æà «dAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¸ÀAZÁj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤rzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ gÀªÀgÀ ¯Áj gÁ.ºÉ £ÀA 9 gÀ vÀqÉƼÁ UÁæªÀÄzÀ ªÁqÉPÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ C¥ÀWÁvÀªÁVzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ C°èUÉ ºÉÆV £ÉÆqÀ®Ä ¯Áj JqÀªÀÄUÉÆίÁV ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj ¯Áj £ÀA PÉ.J-39/6043 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¯ÁjAiÀÄ°è ZÁºÀ ¥ÀwÛ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¦¬ÄAzÀ «dAiÀĪÁqÁPÉÌ gÁ.ºÉ £ÀA 9gÀ ªÀÄÄ®PÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀvÉÆn vÀ¦à ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆqÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è vÀVΣÀ°è ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj WÀl£É ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©Ã£À ±ÉÆà ¥ÀÆwðAiÀiÁV ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ.¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 60/08 PÀ®A 279 IPC £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/08 PÀ®A 15(J),32(3), PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ
eÉÆvÉUÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 2-6-08 gÀAzÀÄ 0740 UÀAmÉUÉ UÁA¢üUÀAdzÀ°è CgÉÆævÀ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ ¨ËzÉ ¸Á: CA¨ÉÃqÀÌgï PÁ¯ÉÆä ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ£ÀÄ ¯ÉʸÀ£ïì ªÉÊUÉågÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV eÉÊ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄgÁoÁ SÁ£ÁªÀ½AiÀÄ°è ªÀiÁgÀnPÁÌV EnÖ 180 JA.J¯ï.zÀ (10) ¨Ál¯ï ¨ÉÆä ¸ÉàñÀ¯ï «¹Ì C Q gÀÆ. 400/- gÀÆ¥Á¬ÄAiÀÄzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 328 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

zsÁgÀdªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀĪÀ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ²æà ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀȵÁÚ ¥ÀAZÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÉÆÃgÉ EªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸À.L (C.«), J.J¸À.L ¥ÀæºÁèzÀ, ¦¹ 858 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥Éưøï fÃ¥À £ÀA PÉ.J. 38 f 173 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ zsÁgÀdªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ zsÁªÀ®f EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è M§â ªÀåQÛ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 2130 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀzÀj ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è CªÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½ 5 °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖPÀ qÀ§âzÀ°è 3 °ÃlgÀ PÉʨsÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CzÀgÀ CA.Q. 300/- gÀÆ EzÀÄÝ CzÀgÀ°è 180 JA.J® ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁåA¥À® PÀÄjvÀÄ ¥ÀævÉåÃPÀªÁV vÉUÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ zsÁªÀ®f ¸Á/ zsÁgÀdªÁr CAvÀ UÀÄgÀÄvÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.107/2008 PÀ®A. 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ;-

¢£ÁAPÀ 02/6/2008 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ RvÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ «gÀ±ÉÃnÖ gÀªÀgÀ ªÉƪÀÄäPÀ̽UÉ EªÀvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ºÀt vÀÄA§ÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄzÀÝvÀÄÛ EzÉ ºÀt PÉÆrj E®è¢zÀÝgÉ mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¹j CAvÁ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ [ªÉƪÀÄäPÀ̼ÀÄ] DgÉÆævÀgÀÄ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè, mÁæöåPÀÖgÀ ¤°è¸ÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ dUÀ¼À ªÀiÁr §rUɬÄAzÀ JqÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/08 PÀ®A 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÁoÉÆÃqï £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ Q±À£ï gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÁAqÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 29/5/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ PÀ©â£À ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, D §UÉÎ ªÀÄtÄÚgÀ (J.¦) ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄtÆÚgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 31/08 PÀ®A 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, WÀl£É ¸ÀܼÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀzÀjAzÀ, ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 66/08 PÀ®A 324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 92/08 PÀ®A 341,506,504,354 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-06-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÉĺÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀ¹ÃPÁ UÀAqÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É §¼É ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀ®Ä §¼É vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ r.¹.¹ ¨ÁåAPï ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ UÁæªÀÄzÀ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ ªÁUÀªÉÆÃqÉ EªÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ PÉÊ »rzÀÄÝ JqÀUÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ J gÀAr J°èUÉ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ý ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»ÃvÀ ©qÀªÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÀ¼À ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀUÀÄ »rzÀÄÝ J¼ÉîzÀÄ PÉÊ ¬ÄAzÀ UÀmÁ¬Ä ªÉÄÃ¯É PÉʬÄAzÀ vÀ½îzÀ£ÀÄ JA§ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/08 PÀ®A 341,506,504,354 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

4) alUÀÄ¥Àà oÁuÉ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/08 PÀ®A 324, 354, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-06-2008 gÀAzÀÄ 2245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁZÀªÀÄä vÀAzsÉà ©üêÀÄuÁÚ ZË¢æ ¸ÁB ¨ÉüÀPÉÃgÁ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-06-2008 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÁZÀªÀÄä vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ZË¢æ ¸ÁB ¨ÉüÀPÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ DgÉÆæUÀ¼ÁzÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ 3 d£ÀjUÉ ¨ÁV®Ä KPÉ vÉUÉ¢¢Ýj CAvÁ £ÉUÉtÂAiÀiÁzÀ «ÄãÁQë UÀAqÀ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀ½UÉ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà EªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀÄ£À ±ÀªÀ¥ÀÄvÀæ EªÀgÀÄ ªÀÄUɤUÉ PÉÊ»rzÀÄ J¼ÉzÁr ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ 1) ªÉÄÊzÀÄ£À «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ. 2) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬Ä ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ 3) ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áá £À£Àß PÀÄzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹zÀ£ÀÄ 4) ²ªÁgÀd EªÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 99/08 PÀ®A. 324,354,323, eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2008 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-06-2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà NAPÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ Hl ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// vÉÆUÀ®ÆgÀ vÁ// §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ F ªÉÆzÀ® ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ CtÚ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ¤UÉ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/08 PÀ®A 323,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

6) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ UÀÄ£Éß £ÀA. oÁuÉ 94/2008 PÀ®A 341,323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-06-2008 gÀAzÀÄ 2235 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀgÀÄ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt UÉÆ°è vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ CAUÀrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢ NAPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ PÀÄrPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ zÉêÉAzÀæ¤UÉ §rUɬÄAzÀ §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀ¯ÁVzÉ.