June 2, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 02-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-06-2008
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/08 PÀ®A 224 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-06-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ f¯Áè PÁgÁUÀȺÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ. f¯Áè PÁgÁUÀȺÀzÀ «ZÁgÀuÁ §A¢AiÀiÁzÀ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-05-2008 jAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj «ZÁgÀuÁ §A¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 01-06-2008 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ J¦¹-302 gÀªÀgÀ ¨ÉAUÁªÀ°¤AzÀ ¥sÀgÁjAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EvÁå¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 126/008 PÀ®A 224 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2008 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 01/06/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¨ÁªÀV UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ J®è¥Àà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ E§âgÀÄ ¸Á/ ¨ÁªÀV E§âgÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥ÉƱÉmÉÖ ¸Á/ ¨ÁªÀV EªÀjUÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ vÀ¯É, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/08 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 1-6-08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀ¸ÀÄÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀ« gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁeÁgÁV ¦ügÁåzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £À¼À EzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÊzÀÄ£À£ÁzÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ eÉƼÀzÁ§PÉ ªÀÄvÀÄÛ EªÀ£À ºÉAqÀw ©üêÀĨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ¼ÁzÀ ¥Àæ¨sÁªÀw vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ EzÀÝ £À°èAiÀÄ£ÀÄß §Azï ªÀiÁrzÀPÉÌ ªÉÄÊzÀÄ£À¤UÉ ºÀÄtZÀUÉÃgÁ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ PÉýzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV gÀAr ¨sÉÆøÀr £À£ÀUÉ K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ©üêÀĨÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÁªÀw EªÀgÀÄ §AzÀÄ K£À CAvÁ¼À gÀAr CAvÁ ¨ÉÊzÀ¼ÀÄ ©üêÀĨÁ¬Ä EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀĺÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 228/08 PÀ®A. 323 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/08 PÀ®A 341,323,324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/06/2008 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ rVÎ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¥ÀPÀë UÉ¢ÝzÉ CAvÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¥Ánïï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀªÀÄä ¥ÀPÀë UÉ¢ÝzÉ CAvÁ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÀ J ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1900 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 44/08 PÀ®A 341, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¥Á¯Ár ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ºÉýPÉ §gɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31-5-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ DmÉÆzÀ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ DgÉÆæ JAPÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zÁ¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ M¬ÄÝzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ 1-6-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼À¢AzÀ G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©zÀ DmÉÆà MAiÀÄÄÝ CAUÀ¼À ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr¢ AiÀiÁjUÉ PÉý DmÉÆà C°èAzÀ M¬ÄÝ¢Ý ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁåZÀªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ, CvÉÛ gÀªÀjUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦ÃAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 45/08 PÀ®A 143,147,148,324,325,504,506,eÉÆvÉ149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÃAPÀ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà zÁ¸ÀÆgÀ ¸Á: «oÀ®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ §gɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À eÁUÀzÀ°è DgÉÆæ zÉêÉAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ F »AzÉ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ºÁQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉAiÀÄĪÀAvÉ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÀÄ w½¹zÁUÀ M¦àPÉÆArzÀÄÝ DzÀgÉ vÉUÉAiÀÄzÀ PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 1-6-2008 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄÄwÛzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K JAPÁå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É KPÉà PÀ®Äè vÉUÉAiÀÄÄwÛ¢j CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ feÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ G½zÀ 8 d£À DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ F ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̽UÉ ©qÀ¨ÉÃr CAvÁ C£ÀÄßvÁ §AzÀÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ ºÁgɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ UÀÄgÀ£ÁxÀ£À §® PÀt£À ªÉÄ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨ÉúÉƱÀ DVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ºÉAqÀw PÀ¯ÁªÀw ªÀÄUÀ gÁdÄ gÀªÀgÉ®èjUÀÄ PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 01-06-08 gÀAzÀÄ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÀ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¦.¹ 1326. 1048. 804 gÀªÀgÉÆqÀ£É ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ RAqÉ¥Áà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: PÀgÀħ G: QgÁt CAUÀr ¸Á: ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DvÀ£À CAUÀr C®ªÀiÁjzÀ°è ElÖ MAzÀÄ aîzÀ°è 15 UÀÄqÀ qÉà 180 JªÀÄ.J® «¹Ì ¨Ál® C.Q 480=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 15 AiÀÄÄ.J¸À «¹Ì 180 JªÀÄ.J® ¨Á® C.Q 480=00 »ÃUÉ MlÄÖ C.Q 960=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/08 PÀ®A 105/08 PÀ®A 328 L¦¹& 32,34 PÉ.E. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 01/6/2008 gÀAzÀÄ 1715 UÀAmÉUÉ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ RavÀ ¨sÁwä §A¢zÀÄÝ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ªÉÊf£ÁxÀ UËgÁgÀªgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ d£ÀgÀÄ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÀÝgÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAfªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ºÀUÀÆ E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 5 °ÃlgÀ PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 100=00 gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2008 PÀ®A 457, 380 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 1-06-08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CºÀªÀÄ¢ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¹§UÀvÀįÁè SÁ£À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 6-7-53 ªÀÄÄzÀj¸À¥ÀÆgÁ G¸Áä£ÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ¢zÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ Q° ºÁQ HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 30,31-05-08 gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À UÁå¸À ¹°AqÀgÀ, ¸ÉÆÖêÀ, n« EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C: Q: 23,000/- gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹P vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

2) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01-06-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ºÀPÁå¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆÃnzÉ£ÉAzÀgÉ. ªÀÄ£ÉAiÀÄ Q° ªÀÄÄjzÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ QZÀ£À gÉÆ«Ä£À°è EzÀÝ EArAiÀÄ£À UÁå¸À ¹°AqÀgÀ MAzÀÄ SÁ° ºÁUÀÆ MAzÀÄ vÀÄA©zÀÄ UÁå¸À ¹°AqÀgÀ CAzÁdÄ QªÀÄvÀÄÛ gÉÆ 3000/- ¸Á«gÀ ¨É®ÄªÀżÀzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤rzÀÄÝ §gÉzÀÄPÉÆÃAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/08 PÀ®A 454,380 L.¦.¹ £ÉzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ .


C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 8/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 01/06/08 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà dUÀvÁ¥À ¸Á/ ²ªÀt gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw dUÀvÁ¥À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¨sÀUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð ºÁUÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ dUÀvÁ¥À gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ ¦AlÄ ªÀAiÀÄ 16 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ «Ä£ÀÄ »ÃrAiÀÄ®Ä ²ªÀt ²ªÁgÀzÀ°èzÀ «±Àé£ÁxÀ ¨sÀzÁqÉ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ°è vÉUÀÄÎ vÉÆÃr PÀgÉAl ªÉÆÃmÁgÀ PÀÆr¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤Ãj£À°è ¹rzÁUÀ JgÀqÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV CxÀªÁ PÀgÉAl ¸Àà±Àð¢AzÀ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ zÀÆgÀÄ CxÀªÁ ¸ÀA±ÁAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤rzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 8/08 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/08 PÀ®A 278, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 01-06-2008 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀħuÁÚ zÀAr£À 42 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀPÀ£À½î gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ºÉýPÉ §gɹzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ªÀÄ£É PÀlÖ®Ä CgÀUÀ®Ä ¨ÉÃPÁVgÀĪÀzÀjAzÀ ¢. 31-5-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉ aAZÉÆýUÉ ºÉÆÃV CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ½AiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr mÁæPÀÖgÀ ¢AzÀ PÀgÀPÀ£À½î vÀgÀĪÁUÀ U˸Á¨ÁzÀ PÀgÀPÀ£À½î gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽vÀ£À¢AzÀ £Àqɹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀ½AiÀĤUÉ §®§¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ JqÀ¨sÀÄd §®¨sÀÄd JzÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ; 01-06-08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ¹¦¹.1242 ±ÁªÀÅgÁd EªÀgÉÆA¢UÉ oÁuÉAiÀÄ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J-38 f.78 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉñÀé ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁºÁ«ÃgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ 1800 UÀAmÉ ¢Ã¥ÀPÀ mÁQd ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ ¸ÀĤïï vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ mÁQd ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁånA£ï ºÀwÛgÀ ¤AvÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £À±ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀ£ÀÄß, agÁqÀÄwÛzÀ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀqÉAiÀÄÄwzÀÝ£ÀÄ, ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CqÀvÀqÉAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÉævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 107, 151 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 01-06-2008 gÀAzÀÄ °AV vÁAqÁzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqï ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¼ÀÄ D¹Û ºÉaaPÉ ¸ÀA§AzsÀ °AV vÁAqÁzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ ¨ÉÊzÁqÀĪÀzÀÄ, MzÀgÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀð¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 107, 151 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 107, 151 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 01-06-2008 gÀAzÀÄ °AV vÁAqÁ zÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ D¹Û ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ °AV vÁAqÁzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÆ ¨ÉÊzÁqÀĪÀzÀÄ, MzÀgÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ fêÀ ºÁ¤ CxÀªÁ ¸ÁªÀð¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀ®A 107 151 ¹.Dgï.¦¹ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/08 PÀ®A 107, 151 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 31-05-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀåzÀ°è EzÁÝUÀ DgÉÆævÀ zsÀ£ÀgÁd EvÀ£ÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ agÁqÀĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀ, ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzsÀgÉ PÀÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 309 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 01/06/08 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀiÁºÁzÉë vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ 30 ªÀµÀð eÁw gÉrØ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ºÀ½î ¸ÀzÀå §Ä£ÀPÀgÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¦æAiÀÄPÀgÀ CAiÀÄÄå§ vÀAzÉ C§ÄÝ® PÀjêÀÄ ªÉÄʸÀÄnÖ PÉÆAqÀ §UÉÎ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 31/05/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAiÀÄÄå§ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FUÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ ªÀÄ£É ¨ÁrUÉ ¤£ÀÄ PÉÆqÀÄwÛ¯Áè gÉñÀ£À vÀgÀÄwÛ¯Áè FUÀ £À«Ää§âgÀ UɼÉvÀ£À ¸ÁPÀÄ ¤£ÀÄ §gÀ¨ÉÃqÀ CA¢zÀPÉÌ £Á«zÀÝ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ gÁwæ CAzÁdÄ 2200 UÀAmÉUÉ EªÀj§âgÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÁÝUÀ CAiÀÄÄå§ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ªÁlgÀ ¨Ál®zÀ°è vÀAzÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¸ÁAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/08 PÀ®A 309 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.