June 28, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 28-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/08 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-6-08 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æÃ. ZÀAzÀæQ±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¸ÉqÉÆüÀ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G-UÀÄvÉÛUÁgÀ eÁ-FqÀUÁgÀ ¸Á-PÉ.JZÀ.© PÁ®Æ¤ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 31-1-08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À¢AzÀ ©ÃzÀgÀ ¢AzÀ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Ánî PÀȱÀgÀ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉJ-39/3333 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/d-7088 £ÉÃzÀPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ §® JzÉAiÀÄ ¥ÀPÀ½UÀ½UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄd ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj WÀl£É £ÉÆÃr «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¥Áà ªÀÄAqÁ ¸Á-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzsÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀjUÉ £ÉÃgÀªÁV ªÉÄÊwæ D¸ÀàvÉæ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀgÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E¢ÝgÀ°®è. £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CjªÀÅ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, EªÀgÀ §UÉÎ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥ÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ PÉÃ¸ï ªÀiÁqÀ¨ÉÃr ¤ªÀÄä D¸ÀàvÉæAiÀÄ J¯Áè RZÀÄð PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ DUÁUÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DzÀPÁgÀt EA¢®è £Á¼É D¸ÀàvÉæAiÀÄ RZÀÄð PÉÆqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ DgÉƦ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J¦-28/AiÀÄÄ-9549 £ÉÃzÀgÀ°è PÉëÄPÀ® ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ £ÀA9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ UÀÄdgÁvÀUÉ ºÉÆVwÛgÀĪÁUÀ gÁ,ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÉÄÃ¯É CªÀÄÈvÀÛPÀÄAqÀ E½eÁj£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÃUÀzÀ ªÉÄÃ¯É »rvÀ «®èzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆV gÉÆr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ AiÀiÁjUÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ¢¯Áè DzÀgÉ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ §® UÀqÉAiÀÄ ¨ÁrAiÀÄÄ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄ.

3) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/08 PÀ®A 279, 337 ,338 L.¦.¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ B 27/06/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ alUÀÄ¥Àà ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆ£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀQÌqÁV M§â ºÀÄqÀV aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä w½¹zÀjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀtÚªÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ DPÉAiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-06-2008 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼ÁzÀ ²¯Áà ºÁUÀÄ NtÂAiÀÄ PÉ®ªÀÅ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ZÀ£ÀߪÉįÉèñÀégÀ eÁvÉæ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÀ£ÀߪÀįÉèñÀégÀ UÀÄA¥ÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÄ gÁd¥Àà ªÀÄÄ£ÀÄßvÀ gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ »A¢¤AzÀ ¢°Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ²¯Áà FPÉUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À §® ªÉÆüÀPÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ §®UÁ® ªÉÆüÀPÁ®Ä PÉüÀUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁ¢ ²æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁd «ÃgÀ±ÉnÖ ,¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ C½AiÀÄ J®ègÀÄ ¨sÁ°ÌUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ PÀgÀqÁå¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä C¦à lAlA £ÀA PÉ.J/39-4019 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ 1930 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zsÁgÁdªÁr PÁæ¸À ¸ÀgÀPÁj ªÀÄ£ÉUÀ¼À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj C¦à lAlA £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¸ÀÞ¼ÀzÀ°AiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ½UÉ ºÁUÀÄ C½AiÀĤUÉ AiÀiÁªÀzÉà UÁAiÀÄ CVgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/08 PÀ®A-32,34 PÉ.E. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27/6/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ¸ÀPÁgÁªÀÄ PÀgÀqÉ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃgÀA© UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉà ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 180 JA.J¯ï.ªÀżÀî 32 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzsÀ UÀÄ£Éß £ÀA-76/08 PÀ®A-32,34 PÉ.E.. JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:27/06/2008 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ Ä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ ºÉÆA¢PÉÆArgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:134/08. PÀ®A: 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 323,324, 341,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-06-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ dlÖ¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ §A¢zÉ,, ºÉÆ®zÀ zÁjAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÝgÀÄ PÀÆqÀ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÁÝ£É. CAvÀ CAzÀªÀ£Éà C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©¹ ºÉÆqÉzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É JwÛzÁUÀ CAUÉÊ ºÉ§ân£À ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀAvÉÆõÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ JqÀUÉÊ ºÀÄj ºÉÆqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ, ¸ÀÄgÉñÀ DgÉÆæ EªÀ£ÀÄ E£ÉÆߪÉÄä F zÁj¬ÄAzÀ §AzÀgÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ ºÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 109/08 PÀ®A324, 323,341,506 dvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 143,147,323,324,504 eÉÆÃvÉ 149 L ¦ ¹:-

¢£ÁAPÀ 27-06-2008 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA J¯ï ¹ §A¢zÀÄÝ ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ¸ÀĤïï vÀAzÉ PÀ¯ÁåtgÁªï ¥Ánî EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA§gï ¨ÁgÀzÀ°è Hl ªÀiÁr ºÉÆgÀUÉ §gÀĪÁUÀ ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ®Ä CA§gÀ ¨Ágï zÀQëtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¤AwzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ ¸Àé®à DPÀqÉUÉ ¸Àj CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¨sÉÆøÀrPÉ , £ÀªÀÄUÉ ¸Àj CAvÁ ºÉ¼Àw JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉåzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ . ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃ¯É OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 121/08 PÀ®A 143,147 323,324,504 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉåUÉƼÀî¯ÁVzÉ

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/08 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÆò£À vÀAzÉ ªÀiË®£À¸Á§ «ÄgÀR¯É gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÊrAUÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ AiÀi˪À£À vÀAzÉ zsÀ£Áf ¸ÀÆAiÀiÁðªÀA² ªÀÄvÀÄÛ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÉÆÃgÉ §AzÀÄ CAUÀrAiÀÄ°è£À K£ÉÆà ¸ÁªÀiÁ£À PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÀ¼ÀîgÀÄ CAvÁ agÁrzÁUÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÀ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj CgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄ ºÉÆÃqÉzÀÄ ZÉÃPÀ ªÀiÁr £ÉÆÃqÀ®Ä 2 PÉ.f EzÀÝ PÀ¥ÁgÀ ªÉÊgÀ §AqÀ® CA.Q 800/- gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ PÀ¼ÀîªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ® ºÁUÀÄ CgÉÆævÀgÀ ¸À»vÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2008 PÀ®A. 498 [J] eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 28/06/2008 gÀAzÀÄ 0945 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¨ÉqÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀzÀ°è E¯Ád ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝãÉAzÀgÉ, EA¢UÉ 4 ªÀµÀðzÀ »AzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ C£ÁgÉÆÃUÀå¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÁÝUÀ E¯Ád ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄgÀtºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ £ÀAvÀgÀ UÀAqÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ 6 JPÀÌgÉ 26 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ PÁ£ÀƤ£À jÃvÀå vÀ£Àß ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è CªÀgÀ ªÀiÁªÀ, ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ , ¨sÁªÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ CªÀgÀ ºÉAqÀw «dAiÀĪÀįÁ ºÁUÀÆ ªÉAPÀl vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ¥Á°UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ªÀiÁj ¤£Àß UÀAqÀ£À E¯ÁdUÉ DVgÀĪÀ ¸Á® wÃj¸ÀÄ CAvÀ ¢£Á®Ä ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝ MAzÉgÀqÀÄ ¸À® £À£Àß ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ & ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä §AzÀgÉ CªÀgÀ eÉÆvÉ ¤Ã£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EnÖPÉÆAr¢ CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV zÉÊ»PÀ ªÁV QgÀÄPÀļÀ ¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ §AzÀÄ “J gÀAr ºÉÆ® ªÀiÁj ¸Á® wÃj¸ÀÄ CAzÀgÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁwUÉ ¨É¯É PÉÆqÀÄwÛ®è CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁªÀÄĶ×à ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ £À£Àß UÀAqÀ£À vÀªÀÄä ®QëªÀÄt EªÀ£ÀÄ F gÀArUÉ JµÀÄÖ ºÉ½zÀgÉ CµÉÖà J£ÁzÀgÀÆ PÀÄrzÀÄ ¸Á¬Ä gÀAr CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw «dAiÀĪÀiÁ¯Á ºÁUÀÆ ªÉAPÀl ±ÉÃjPÁgÀ EªÀj§âgÀÄ EªÀ½UÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁvÀ°è ºÉýzÀgÉ PÉüÀĪÀÅ¢®è CAvÀ fÃAeÁ ªÀÄĶÖêÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ¥ÀæZÉÆâ¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖzÀ vÉÆUÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀªÀ£ÀÄß ¸ÁAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ PÀÄr¢gÀÄvÉÛãÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A. 498 [J] eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2008 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÉÊvÀgÀÄ gÀ¸ÀUÉƧâgÀ ¥ÉÆgÉÊPÉ PÀÄjvÀÄ PÉÊPÉÆAqÀ gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ §AzÉÆç¸ÀÛ ¤ªÀ𻹠¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ ªÀÄUÉðªÀiÁä UÀÄr ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄzsÁå£Àí 1330 UÀAmÉUÉ ªÀÄUÉðªÀiÁä UÀÄr ªÀÄÄAzÉ M§â ªÀåQÛ £Á£ÀÄ gÁ§j ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉ, PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É £À£ÀUÉ AiÀÄgÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀªÀjzÁÝgÉ, £Á£ÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É JAzÀÄ agÁqÀÄvÁÛ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £Á£Á ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj, C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ 27/06/2008 gÀAzÀÄ 1425 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/08 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2008 PÀ®A 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÁÛ gÉÆÃPÉÆ §AzÉÆç¸ÀÛ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ ¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÁUÀ 1405 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ gÁeÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ «oÉÆèÁ ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £Á£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄvÉÛãÉ, AiÀiÁªÀ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £À£ÀUÉ£ÀÆ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¸ÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃw¬ÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊAiÀÄĪÀzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §AzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ 1425 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 160 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-06-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦.¹ 1569 gÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 3 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä°è ¥Ánð PÀnÖPÉÆAqÀÄ aÃgÀÄvÁÛ MzÀgÀÄvÁÛ M§âjUÉƧâgÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉÊ UÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¹ EªÀgÀ£ÀÄß »ÃUÉ ©lÖ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ zsÀPÉÌ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ PÀAqÀÄ §AzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ 3 d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.