June 7, 2008

DAILY CRIME UPDATE 07/06/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-06-2008

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/08 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 7-6-08 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gɪÀt¥Áà PÉƼÀÆîgÉ gÀªÀgÀÄ UÁA¢ü £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÀªÀgÀÄ CgÉÆæÃvÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄqÉ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV CªÀjUÉ §gÀ¨ÉÃPÁzÀ ºÀt PɼÀ®Ä ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ J ¸ÉÆüɪÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¸ÉÊPÀ® ZÉÊ£À¢AzÀ §® Q«AiÀÄ »AzÀUÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2008 PÀ®A. 324,323,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-06-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¤¯ÉñÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì, PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ¢AzÀ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ gÁwæ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀÄ PÀĽvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ¤UÉ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ¨Áålj[mÁZÀð] ºÁPÀÄ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ £À£ÀUÉ ¨Áålj ºÁPÀÄ CAw CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆægÀÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 324, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁæªÀt vÀAzÉ ªÀiÁzÀÄ ¨sÉÆøÉè J®ègÀÆ ZÉõÉÖ¬ÄAzÀ KqÀì ¥ÀÄaÑZÁ CAvÀ PÀgÉAiÀÄÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ vÀªÀÄä ¥ÉÊQAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦æÃw²Ã¯Á ªÀAiÀÄ 10 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ PÀÆqÁ KqÀì ¥ÀÄaÑZÁ CAvÀ PÀgÉzÀjAzÀ DPÉUÉ UÀmÁ¬ÄUÉ PÉÊ ºÀaÑ ºÁUÉ C£ÀߨÉÃqÀ ªÀÄUÀÄ JA¢zÀPÉÌ EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/06/2008 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ºÀA¢PÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀ ªÀÄÄ¼É EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÉÆøÀrZÁ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼À UÀmÁ¬Ä »rw CAvÀ CªÁZÀѪÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ° zÀArUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆægÀÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CZÀÄåvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¨sÉÆøÉè gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw gÉÃSÁ ¸ÀA¸ÁgÀzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹Auï ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt KPÉ ¤£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÀgÀÄ CAzÁUÀ ¤ªÁågÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀĪÀgÀÄ CAzÁUÀ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/08 PÀ®A 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 06-06-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªÀ zÁªÀiÁ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ G: ¥Á£À qÀ¨Áâ CAUÀr ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁr vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £À£ÀUÉ 5000=00 PÀÆqÀÄ CeÉðAl PÉ®¸À JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EµÀÖ ºÀt E¯Áè JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ £ÁUÀgÁd EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀt KPÉ PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ PÉÊAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/08 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÀDAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ²æà © JA UÀAUÁzsÀgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ C.¯Á..¤ zÀ¼À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 913 , J¦¹ 289 ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ ¦ L £ÁdªÉÆâݣï , ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀļÀÄ ²æà J J¸ï ªÉÄÃUÀtÚ£ÀªÀgÀ rJ¸ï¦ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è DPÀæªÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ vÀAiÀiÁåj¹ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£À DªÀgÀtzÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr 5 d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽UÉ »r¢zÀÄÝ, JgÀqÀÄ °Ãlj£À ¥Áè¹ÖÃPÀ ¨Ál®Î¼ÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ vÀÄA©zÀ (5) ¨Ál¯ïUÀ¼À°è (10) °Ãlgï PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C Q 500/-gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ C¥ÀgÁzÀ ¸ÀASÉå 88/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 328, 201, L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/08 PÀ®A 279,337 L¦¹. eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. :-
¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. CPÀâgÀ vÀAzÉ £À¹gÉÆÃ¢Ý£ï ±ÉPï gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æeï ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â mÁåAPÀgÀ £ÀA JA.ºÉZï-04/©PÀÆå-7283 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ L±ÀgÀ mÉA¥ÉÆ £ÀA JA.ºÉZï-04/J¥sï-4995 £ÉzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 69/08 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ.PÁAiÉÄÝ. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß 233/08 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 6-6-08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉýPÉ PÉÆqÀzÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt ¸ÁQëzÁgÀ£À ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 6-6-08 gÀAzÀÄ ZÁAzÀ¥Á±ÁgÀªÀgÀ eÉÆvÉ ¸À£Á ¥Áè¹ÖPÀ PÁSÁð£É¬ÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É a¢æ ¥ÉmÉÆæî §APÀ ºÀwÛgÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀĺÀäzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á EªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ZÁAzÀ¥Á±Á EvÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ C°èAiÉÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¤°è¹ ZÁAzÀ¥Á±Áå JA§ÄªÀªÀ¤UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀiÁvÁqÀĪÀ ¹ÜwAiÀÄ°è E®èzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁ𢠥Á±Á vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ CqÉتÁ¯É ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 233/08 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/08 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 6-6-08 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 6-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ QgÁt ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀÅzÀPÉÌ ²ªÁf ZËPÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ £À£Àß n.«.J¸À. £ÀA. PÉ.J-39/9847 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁéUÀvÀ ¥sÉÆÃmÉÆà ¸ÀÆÖrAiÉÆà ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 9-20 UÀAmÉUÉ vÁ®ÆPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-32/J¸À-978 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ n.«.J¸À. UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ¥ÁzÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/08 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JPÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ D£ÀAzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-9221 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® D£ÀAzÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÁ®ºÀ½î ²ªÁgÀzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É j¦ÃlgÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ D£ÀAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀªÀÄäµÀÖPÉÌ vÁªÀÅ ©zÀÝ PÁgÀt E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:116/08. PÀ®A:279,337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 338 eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 06-06-2008 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¤¸ÀAvÀÄÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¸ÉÆîzÁ§PÀ PÉøÀgÀdªÀ¼ÀUÁ ªÀÄzsÀåzÀ°è ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀªÁV E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ UÁAiÀÄ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ªÀiÁ»w w½zÀ vÀPÀët UÀÄ£Éß ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁr, £ÀAvÀgÀ ²æÃ. ¸ÀvÁÛgÀ vÀAzÉ §¹ÃgÀ«ÄAiÀiÁå ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 2200 UÀAlUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2008 PÀ®A 279, 338 dvÉ 187 LJªÀÄ« DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

6) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 06-06-2008 gÀAzÀÄ J£ï.E.DgÀ.n.¹. §¸À £ÀA. PÉJ-38 E-215 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÉAzÀÄ £ÉëĹzÀÄÝ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1615 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ©lÄÖ÷ºÀtPÀÄt ªÀ¼ÀTAr ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ UÉmïUÉ wgÀĪÀÅ ªÀiÁrzÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃlgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ »AzÀ UÀqÉ E§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¹ìUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ EzÀjAzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ¤UÀÄ ºÁUÀÄ E§âgÀ£ÀÄß ¨sÁj ºÁUÀÄ ¸ÁzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ.

7) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 279 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ gÀAUÀ£ÁxÀ ¥ÀgÀ£ÀPÀgÀ 25 ªÀµÀð, ªÀÄgÁoÁ G// ¯Áj £ÀA JA.qÀ§Æè.Dgï/6219 £ÉzÀÝgÀ Qè£ÀgÀ OgÀAUÁ¨ÁzÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA. 6219 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt 23 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA JA.qÀ§Æè.Dgï/6219 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// OgÀAUÁ¨ÁzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ ªÉÆd£À 26 ªÀµÀð ¯Áj £ÀA J¦-13/JPÀì-2410 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// agÁUÀ¥À°è (J¦) vÀ£Àß ¯Áj £ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÉzÀÝPÉÌ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ JgÀqÀÄ ¯ÁjUÀ¼ÀÄ qÁåªÉÄd DVgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DV¯Áè CAvÀ EvÁå¢ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß 68/08 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

8) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 18.45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ £ÁgÁAiÀiÁt¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦ vÀ£Àß DmÉÆ £ÀA MEP-6878 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ¢AzÀ £ÁgÁAiÀiÁt¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß DmÉƪÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØwrØAiÀiÁV ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆzÀ°èzÀÝ ²æêÀÄw ¸ÀAPÉæªÀiÁä EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆ¢AzÀ PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀiÁä EªÀjUÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁUÁAiÀĪÁVzÉ, CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/08 PÀ®A. 279 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 279, 337, 304(J) eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ. :-

¢£ÁAPÀ 05-06-2008 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ D¸ÀàvÉæ alUÀÄ¥Àà gÀªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ªÉÆÃmÁgÀ C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ M§â ªÀåQÛ UÁAiÀiUÉÆAqÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ ¸É¥ÀðqÉAiÀiÁVzÁÝ£É JAzÀÄ w½zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ½PÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 5-6-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¨ÉdUÀªÀiï ªÀAiÀÄ 50 ªÀµÀð G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è alUÀÄ¥Àà §¸ï ¤¯ÁÝt¢AzÀ £ÉºÀgÀÄ ZËPÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß, ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÀtÚ PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A¢¤AzÀ UÁA¢üZËPÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß PÁgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ, PÁj£ »A¢£À JqÀ¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÀÄAr ºÁUÀÄ ªÉÄïÁãUÀ¢AzÀ ºÁAiÀÄÄÝ CzsÀð ¦üÃn£ÀµÀÖ ZÀªÀÄð ªÀiÁA¸À QvÀÄÛ ºÉÆÃVzÀÄÝ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. ºÁUÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ¥ÁzÀzÀ PÀ¥ÀUÀAqÀzÀ M¼À¨sÁUÀzÀ°è vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVzÉ. £ÀAvÀgÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj PÁgÀ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀ ZÁ®PÀ¤UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉÛãÉ. CAvÁ PÉÆmÁÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A. 279, 337, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«.DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 6-6-2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄw gÉÃSÁ UÀAqÀ ²ªÀ¥Áà @ ²ªÀgÁd §Ä£Áß eÁw PÉÆêÀÄn ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ºÉÆÃl® PÉ®¸À ¸Á: PÉÆqÀA§® FPÉAiÀÄÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ DvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄPÉÌ vÁ¬Ä ¸ÀħâªÀiÁä¼À ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ ©mÉÖ£ÀÄ. £À£Àß vÀªÀÄä ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 6-6-08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ 1130 UÀAmÉÖUÉÉ ¥ÀqÉzÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀtðzÀ°è PÀ®A 304(J)L.¦.¹ C¼ÀªÀr¸À¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ºÀ½îUÀ¼À ¨sÉÃnÖ PÀÄjvÀÄ ¦¹-1319, 836 gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¨sÀPÀ£Á¼À UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÉêÀiÁ ºÁUÀÄ E£ÀÄß LzÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀªÉÄä®ègÀ £ÀqÀÄªÉ MnÖ£À°ègÀĪÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ªÀiÁ«£À VqÀzÀ ¨Á§vÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ £ÀqÉ¢zÀÄÝ, F »£À߯ÉAiÀÄ°è ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀiÁ«£À VqÀPÉÌ ªÀiÁ«£À ¥sÀ® DzÁUÀ CzÀgÀ°è £À£ÀUÉ ¥Á®Ä vÀ£ÀUÉ ¥Á®Ä CAvÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÁÛ EgÀÄvÁÛgÉ. vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¨ÉA§°UÀgÉÆA¢UÉ EAzÀÄ ¸ÀºÀ UÁæªÀÄzÀ°è MzÀgÁqÀÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀ vÀA¢zÀÄ PÀAqÀħA¢vÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖ°è D¹Û ºÁ¤, ¥Áæt ºÁ¤ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ 06/06/08 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæ°AUï ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥ÀjÃPÉë §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ vÁ¼ÀªÀÄqÀVUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉ §AzÁUÀ 1100 DgÉÆævÀ£ÁzÀ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄªÉ¯ï ºÀ®UÉ 22 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢ÃUÀ G// qÉæöʪÀgï ¸Á// ¨Á宺À½î FvÀ£ÀÄ C£ÀĪÀiÁ£Á¸ÀàzÀªÁV vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¨É£ÀÄß ºÀvÀÄÛ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÀÝ PÁgÀt ªÀÄÄAzÉ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/08 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ

3) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2008 PÀ®A 107 ¹Dg惡:

¢£ÁAPÀ 06-06-2008 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ vÉÆUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆmÁÖUÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjAzÀ w¼ÀzÀÄ §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ DgÉÆæ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á// vÉÆUÀ®ÆgÀ vÁ// §¸ÀªÀPÀ¯Áåt FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä D¹ÛAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ DV ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/08, ºÁUÀÄ 94/08 ¥ÀæPÀgÀt zÁPÀ¯ÁVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÀ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ºÁUÀÄ D¹Û ¥Á¹ÛUÉ ºÁ¤ GAmÁUÀĪÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®A 107 ¹DgÀ¦¹ . £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.