June 13, 2008

DAIYL CRIME UPDATE 13-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-06-2008

EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1)ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 71/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 12/06/2008 gÀAzÀÄ 1210 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßKSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ: ªÉÄÊ£ÉƢݣï EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è, ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ CqÉ vÀqÉ GAlĪÀiÁr, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/08 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2)§UÀzÀ¯ï ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 13/08 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 12/06/2008 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ: zÀ±ÀgÀxÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 11/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ EvÀ£ÀÄ gÁwæ Hl ªÀiÁr ¥ÀqÀ¸Á¯ÉAiÀÄ (PÉÆuÉ)AiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÁUÀ, ªÀÄzsÀå gÁwæAiÀÄ°è DPÀ¹äÃPÀªÁV zÀ±ÀgÀxÀ£À EvÀ£À JqÀ PÀÄwÛVUÉ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ DmÉÆÃzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3)£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 131/08 PÀ®A: 178(iii) PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 11-06-2008 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¦.¹ 1532 gÀªÀgÀÆA¢UÉ ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄvÀÛ ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ¸ÀPÀð® ºÀwÛgÀ 1740 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÉÆæèÉøÀßj r.J¸ï.¦. n. ²æÃzsÀgÀgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ RavÀ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ. ²æà «oÀ® gÀÄPÁä¬Ä ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄlPÁ aÃl §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwۢݣÉAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§Ä ±ÉÃR EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 545=00, 4 ªÀÄlPÁ aÃl, MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß d¦Û ªÀiÁrPÀÆAqÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀzÀ£ÀÄ PÉÊUÉƼÀ¯ÁVzÉ.


4)PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 114/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 12/06/08 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ J.J¸ï.L. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ JªÀiï.¦.JZï.J¸ï. ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ PÀȶ PÉÃAzÀæzÀ°è ©Ãd «vÀgÀuÉ §AzÉÆç¸ÀÛzÀ°èzÁÝUÀ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdÄ ¥ÀÆeÁj EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤gÀ°è ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄGAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°èzÀÄÝ DvÀ¤UÉ ºÁUÉà ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É dgÀÄUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆæ£ÀÀÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-
ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-


1)ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 239/08 PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 12-06-08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀÄAUÀ¯Á EªÀgÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÄxÀÄ£À EvÀ£ÀÄ WÉÆÃqÀªÁr §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è ¤AwzÁÝUÀ DgÉÆæ ¹ÃªÀÄ£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ±Àgï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-03 JA.©-4984 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, «ÄxÀÄ£À¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ CªÀ£À JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄîQUÉ, ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2)OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 110/08 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹. ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 11-06-2008 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀªÁV UÁAiÀÄUÉÆArzÁgÉ CAvÀ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr JA.J¯ï.¹ ¥ÀvÀæ ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÁA§¼É EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 11-12-08 gÀAzÀÄ CmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀªÀÄ¢AzÀ ªÀÄzÀÄªÉ UÀArUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ, EA¢gÁ £ÀUÀgÀ vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ CAzÁdÄ 2000 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ §¹ìUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁAgÁ±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

3)ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 72/08 PÀ®A: 279, 338 ¸À.ªÁ. 187 L.JªÀiï.«. JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ 12/06/08 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà «gÀ±ÉÃnÖ ªÀÄvÀÄÛ TdÄgÀįÁè ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ §ÄgÁ£ÀįÁè ¸ÁºÉç ¸Á// gÉÃPÀļÀV E§âgÀÆ PÀÆr ªÉÆlgÀ ¸ÉÊQ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-7085 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ gÉÃPÀļÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀgÀÄj¤AzÀ ¨ÉÆA§¼ÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ CmÉÆ jPÁë £ÀA PÉJ-38/3909 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CmÉÆ ZÁ®PÀ CmÉÆ ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1)OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 111/08 PÀ®A: 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 12-06-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁuɪÀiÁä UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Á EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 12/06/2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ²£ÁxÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤£Àß UÀAqÀ 300/- gÀÆ vÀ£ÀUÉ PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ AiÀiÁPÉ PÉÆÃqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ PÉüÀÄvÁÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¯Áè »ÃUÉ AiÀiÁPÉÌ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÀ CA¢zÀPÉÌ §rUɬÄAzÀ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2)OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 112/08 PÀ®A: 324, 504, 506 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 12-06-2008 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæv£ÁzÀ ªÉÊf£ÁxÀ¤UÉ vÁ£ÀÆ PÉÆlÖ 3000/- gÀÆ ªÀÄgÀ½ PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁªÀ ºÀt PÉÆÃqÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ, CªÁZÀåªÁzÀ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.


3)¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 132/08 PÀ®A: 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 12/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ®Qëöä UÀAqÀ: dUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ §gɬĹzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À «gÀÄzÀÞ FUÁUÀ¯Éà £Á®ÄÌ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ CmÁæ¹n PÉøÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAP:À 12/06/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀjUÉ DgÉÆæ wæ±ÀÆR PÀgÁ¼É EvÀ£ÀÄ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¤£Àß C½AiÀÄ£À ªÉÄÃ¯É CmÁæ¹n PÉøÀ ºÉÃUÉ ªÀiÁr¹zÉÝÃªÉ FUÀ CªÀ£À£ÀÄß ¥ÉưøÀgÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV eÉðUÉ ºÁPÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ZÉõÉÖ ªÀiÁvÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ºÉýzÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß C½AiÀĤUÉ eÉðUÉ ºÁQzÀgÉ ¤£ÀßUÉãÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÁ¬ÄvÀÄ CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ wæñÀÆR ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À vÁ¬Ä ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ K£ÀÄ C£ÀÄßvÁÛ E¢Ýj CAvÁ ºÉý ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ MwÛ»rzÀÄ wæ±ÀÆR EvÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀUÁ°£À »ªÀÄärUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä EªÀ½UÀÆ ¸ÀºÀ wæ±ÀÆR EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4)ªÀÄAoÁ¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 99/08 PÀ®A: 341, 323, 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 12/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀļÀ¹gÁªÀÄ eÁzsÀªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ UÉƧâgÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß E§âgÀÆ §AzÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ PÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


5)zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 123/08 PÀ®A: 324, 504 ¸À.ªÁ. 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 12/06/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ªÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ ¸À«ð¸ï ªÉÊgÀÄ DgÉÆæ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CzÀ£ÀÄß eÉÆÃr¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦üAiÀiÁð¢ C½AiÀÄ ²ªÁf ºÉÆÃVzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄåvÁÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉÊUÉ PÀaÑzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÀ¯Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ©r¸À°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÁZÀå ±À§Ý½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


6)ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/08 PÀ®A 324, 504, 506 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 12-06-2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ: ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉƵÀ EvÀ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ, ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä PÀ¼ÀªÀÄ¸É EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ E°è JPÉ £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DvÀ£ÉÆA¢UÉ fAeÁÓ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ£ÀÄ PÀ®Äè£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¸ÀƼÀî ªÀÄUÀ£É ªÀÄÄAzÉ £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.