June 27, 2008

DAILY CRIME UPDATES FOR DATE 27-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-06-2008

PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀt :-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/08 PÀ®A: 302 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/06/2008 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨Á§Ä vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ CgÀ¦¹ 162 gÉïÉé ¥ÉưøÀ oÁuÉ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27/06/2008 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¥Áèl ¥sÁªÀÄð PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÉÖõÀ£ï ªÀiÁ¸ÀÖgï gÀªÀgÀÄ gÉʯÉé mÉæöÊAUÀ¯ï £ÀA. PÉJA 91/5 gÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄ ±ÀªÀ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â CAzÁdÆ 25 ªÀAiÀĹ£À ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß 90 ¥ÀæwµÀvÀ PÀÄwÛUÉ PÀvÀÛj¹ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ZÀÆ¥ÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ EjzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ±ÀªÀªÀÅ ¥À²ÑªÀÄPÉÌ vɯÉ, ¥ÀƪÀðPÉÌ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁr ©¢ÝzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀªÀzÀ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¤Ã° §tÚzÀ ¥ÁåAl, ¥ÀmÁÖ ¥ÀnÖ ±Àlð E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉÆAqÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 142/08 PÀ®A: 302 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ (.)

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/08 PÀ®A. 279 338 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 26-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2200 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ¹gÀUÉ¥Áà ¹gÀUÉÃPÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj ¦ügÁå¢ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ PÀoÀ½î UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DmÉÆÃzÀ°è£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÁzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ªÀĺɧƧ ¸Á§ ¸Á-PÀoÀ½î UÁæªÀÄ , ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á-¨ÉÆgÀA¥À½î UÁæªÀÄ gÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ZÀAzÀæPÁAvÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ EvÀ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 257/08 PÀ®A. 279 338 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/08 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-

¢£ÁAPÀ 26-06-08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÉÆý ¸Á DPÀðlUÀ°è ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀªÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ CzÀgÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Á«wæ, ªÀAiÀÄ 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ DPÀðlUÀ°è ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 20-4-08 jAzÀ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉÆ°¸ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/08 PÀ®A 447, 341, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/06/08 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. «±Àé£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ vÀAzÉ ºÉÆ®zÀ°è ©vÀÄÛªÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®PÀëöät ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: GªÀiÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆ®zÀ §AzÁj ªÉÄÃ¯É C¤ð AiÀiÁPÉ ºÁQ¢ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A 341,504,324,326, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà gÀªÀgÀÄ CwªÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ZÀºÁ¥ÀwÛ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀgÀªÀgÀ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sï ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀÅ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Cwà PÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÀ®Äè PÉqÀ«gÀÄvÁÛgÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄlPÁ dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 26/06/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀªÀÄmÉUÉ ²æà ²ªÀgÁd J.J¸À.L £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ ªÀgÀ¢, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, rJ¸À¦ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀAvÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ JZÀ.¹.580, ¦¹ 871,901,816 gÀªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ U˸ÉƢݣÀ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÄeÁl DqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ ªÀiÁ»w §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ r.J¸À.¦. PÀbÉj ¬ÄAzÀ ¹§âA¢ AiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀlÄ ¥sÀÄ¯É ZËPÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆV E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ 1)²ªÀgÁd vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà ªÉÆgÉ 2)dUÀ£ÁzsÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÉÄvÉæ E§âgÀÄ ¸Á/ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÆA¢UÉ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÀȶ C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ -¨sÁ°Ì gÉÆÃrUÉ ºÀwÛ d£ÀjUÉ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆÃqÀÄvÉÛ£É ºÀt PÉÆlÄÖ ªÀÄlPÁ dÄeÁl Cr ºÉaÑ£À ¯Á¨sÀ ¥Àr¬Äj JAzÀÄ ªÉÆøÀ ªÀiÁr d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ dÄeÁlzÀ £ÀA§gÀ£ÀÄß §gÉzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ªÀåQÛUÉ 6.30 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ U˸ÉÆâݣÀ vÀAzÉ C¸Àæ¥sï C° ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G/ ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á/ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¨ÉøÀ ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EvÀ¤UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀÄlPÁ dÄeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉ¢gÀĪÀ aÃn ºÁUÀÄ CzÀPÉÌ ¸ÀA¨sÀ¢¹zÀ 245/- gÀÆ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥É£Àß MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® CA.Q 2000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼ÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 143/08 PÀ®A 420 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 78 (3) PÉ.¦ JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄÛ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26/06/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ZÀ¥Àà¼ÀUÉ gÀªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É vÁ£ÀÄ ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÁzÁ EzÉÝÃ£É CAvÁ UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁjAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.256/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 26-6-08 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ gÉÆÃqÀ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄvÁÛ vÀºÀ¹Ã® PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, PÀÆUÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV-§gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¨sÀAiÀĪÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è vÉÆAzÀgÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ 1) «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ QtÂÚ ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ 2) eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ ¥ÀÄ£ÉÃ¥Áà ¨Áf ªÀAiÀÄ-34 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á-zsÀƪÀÄä£À¸ÀÆgÀ UÁæªÀÄ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÀ®A. 110 (f) ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 51/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 17-06-2008 gÀAzÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀPÀ£À¼Éî ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ CzÀgÀ°è ¥Àæw CfðzÁgÀgÁzÀ CfðzÁgÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀPÀ£À¼Éî EvÀ£ÀÄ CfðzÁgÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð£ÀA 236/2 £ÉÃzÀgÀ°è CfðzÁgÀgÀÄ HgÀ°è E®èzÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è£À VqÀUÀ¼ÀÄ PÀr¢zÁÝgÉ ºÁUÀÄ ¸ÀªÉð ªÀiÁr ºÀƽzÀ ºÀzÀ §A¢AiÀÄ PÀ®Äè QwÛ DPÀæªÀĪÁV ¨sÀÆ«Ä CAzÁdÄ 10 UÀÄAmÉ ¨sÀÆ«Ä PÀ¨ÉÓ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É EzÀPÀÆÌ ªÉÆzÀ®Ä MAzÉgÀqÀÄ ¸Áj ¸ÀªÉð ªÀiÁr¹zÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁr¹ M¦à¹ vÀ¹ªÉ ªÀiÁrzÀgÀÆ PÀÆqÀ ¥ÀÄ£À: PÀ®Äè QwÛ PÀ¨ÁÓ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ Cfð ¹éÃPÀj¹ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁr ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÉ£ÉAzÀgÉ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ²ªÁgÀzÀ°è CfðzÁgÀgÀ ºÁUÀÄ ¥Àæw CfðzÁgÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀgÁVzÀÄÝ E§âgÀ°è ¸ÀzÀj d«Ää£À §UÉÎ dUÀ¼ÀªÁV ¥Àæw CfðzÁgÀ ªÀiÁtÂPÀ EªÀ£ÀÄ CfðzÁgÀgÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 236/2 £ÉÃzÀgÀ°è £À£ÀUÀÆ ¸ÀºÀ ¥Á® §gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½zÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ PÀ¨ÁÓ ªÀiÁrzÀÄÝ DzÀjAzÀ CªÀgÀ ªÀÄzsÉå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄ GAmÁV vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄà PÀnPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÁqÀ®Ä wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁgÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄUÉ ºÉÆqÉ¢zÁgÉAzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ DgÉÆÃ¥À ¥ÀævÁågÉÆÃ¥À ªÀiÁqÀÄwÛzÁgÉ. 1)ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀPÀ£À¼Éî 42 ªÀµÀð PÀ§â°UÉgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ.2)¥ÉæêÀiÁªÀw UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ PÁgÀPÀ£À¼Éî 38 ªÀµÀð PÀ§â°UÉgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ.3)²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ PÁgÀPÀ£À¼Éî 19 ªÀµÀð PÀ§â°UÉgÀ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ UÀÄA¦£À ªÀÄzsÉå UÀA©üÃgÀ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ WÀl£ÉUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ Cr AiÀÄ°è PÀ®A 107 ¹Dg惡 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

§¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà AiÀÄ®UÀÄwð eÁw-UÉÆ®ÄègÀ ºÁUÀÄ CzÉà UÁæªÀÄzÀ PÀĪÀiÁj ¸ÀÄgÉÃSÁ vÀAzÉ ©üêÀıÁå ¤uÁð eÁw- PÀÄgÀħÄgÀ E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-03-2008 gÀAzÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ zÀ°ègÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ£À ºÀwÛgÀ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÁæªÀÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è PÉøÀ zÁR¯ÁVzÀÄÝ CA¢¤AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨ÉüÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÉæëÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 03-06-2008 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ jf¸ÁÖgÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÉÆlð ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ DzÀjAzÀ ºÀÄqÀÄUÀ£À PÀqÉAiÀĪÀgÁzÀ CAzÀgÉ CªÀ£À ¸ÀA§A¢dgÁzÀ 1) ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà AiÀÄ®UÀÄwð 2) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà AiÀÄ®UÀÄwð 3) ªÀÄZÀÑ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà AiÀÄ®UÀÄwð ºÁUÀÄ 4) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà AiÀÄ®UÀÄwðJ®ègÀÆ ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀUÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ®UÀߪÁVzÁÝ¼É CªÀ¼À eÁw ¨ÉÃgÉ AiÀiÁVzÉ £ÀªÀÄä eÁw ¨ÉãgÉAiÀiÁVzÉ CªÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ°è fêÀ£À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É JA§ÄzÀÄ MAzÀÄ PÉÊ £ÉÆÃqÀÄvÉÛªÉ CAvÁ UÁæªÀÄzÀ°è G¢éUÀß ¥Àj¹Üw GAlĪÀiÁr UÁæªÀÄzÀ°è wgÀÄUÁlÄwzÁÝgÉ DzÀjAzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¨sÀAiÀÄzÀ ªÁvÁªÀgÀt ¸Àȶ׹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 323, 341, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-06-08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. GvÀÛªÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ¨Á¯Áf ¸ÉÆ£ÀPÁA§¼É gÀªÀgÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀļÉPÁgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆVzÀÄ, ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁUÀ 1400 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀªÀgÁzÀ gÀ¹ÃPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨É£Àß°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ §PÀÌj¹zÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/08 PÀ®A 323,341,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆüÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 429 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/6/08 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà zË®vÀ vÀAzÉ xÁªÀgÁ eÁzsÀªÀ ¸Á; WÁªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ 2 JªÉÄä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ JªÉÄä PÀgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄAiÀÄĪÀÅzÀPÉÌ ©nÖgÀÄvÉÛ£É. ¸ÁAiÀÄAPÁ® JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 24/6/08 jAzÀ 25/6/08 gÀAzÀÄ PÁgÀªÁgÀ vÁAqÁ ªÀ¯ÉèÃ¥ÀÆgÀ ¨ÁqÀðgÀ vÁAqÀ ºÀÄrPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ vÀªÀÄä vÁAqÉAiÀÄ «oÀ® vÀAzÉ ¨Á®Ä EvÀ¤UÉ vÀ£Àß JªÉÄä PÀ¼ÉzÀÄ ºÉÆzÀ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ºÉýgÀÄvÉÛ£É. EvÀ£ÀÄ ºÉýzÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/6/08 gÀAzÀÄ ¸Á¬ÄAPÁ® 5 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ dªÀÄV UÁæªÀÄzÀ gÁeÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¤£Àß JªÉÄäUÉ ºÉÆ®¢AzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÀÄß JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¥Ánî ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ vÀVΣÀ°è £ÀªÀÄä JªÉÄäAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt gÁeÉ¥Áà EvÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä JªÉÄäUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸Á¬Ä¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA. 71/2008 PÀ®A. 429 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.