June 23, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE 23-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 20/6/08 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±À¦üAiÉÆâݣÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð ¸Á-eÉÆò £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á-¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ªÀÄÄZÀ¼ÀA§ UÁæªÀÄzÀ°è DgÀ.¹.¹. ºÁPÀĪÀ PÉ®¸ÀPÁÌV ºÉÆÃV MAzÀÄ DmÉÆà mÁæöå° £ÀA-J¦-13/«-2465 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 1730 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÀ ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨Á UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÉÆ£Àß½î-ªÉÆgÀA© UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀå ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C£ÀégÀ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ MªÉÄä¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀjUÉ C®è°è ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÀiËTÃPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-74/08 PÀ®A-279, 337 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2008 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/6/008 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà §¸À¥Áà vÀAzÉ CªÀÄÄævÀ¥Áà eÁqÀÄgÉ ¸Á: £ÁUÀÆgÀ [J£ï] gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20/6/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£ÀªÀgÁzÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ mÁæPÀÖgÀ¢AzÀ £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÁÌV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ mÁæPÀÖgÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÁPÀÄ CAvÀ ºÉýzÀ£ÀÄ DªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ PÉÆqÀzÀ°è vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ §¸ÀªÀgÁd EvÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfìÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ªÉÄðAzÀ mÁæPÀÖgÀ ºÁ¬Ä¹zÀjAzÀ JqÀUÁ°£À ¨ÉgÀļÀÄUÀ½UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/08 PÀ®A. 279 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 22/06/08 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÁeÉÆâݣÀ vÀAzÉ £À¹ÃgÉÆâݣÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G. ºÉÆmÉ® PÉ®¸À ¸Á/ ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¨É½UÉÎ 0600 UÀAmÉUÉ ºÉÆl°UÉ §AzÁUÀ ¨sÁ°Ì ¥sÀÄ¯É ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¥À£À±ÉmÉÖ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ M§â ªÀåQÛ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 21,22/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ §ÄgÀÄUÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀAvÉ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖ §UÉÎ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄrDgÀ £ÀA 10/08 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A 143,147,324,504 eÉÆvÉ 147 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ f.J£ï.r. PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¤vÉñÀ wªÁj vÀAzÉ ªÀ²µÀ× wªÁj «zsÁåyð, f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¤AvÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄ zÀ°fÃvÀ ¹AUÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ «zsÁåyð f.J£ï.r.E PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C°èUÉ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ F »AzÉ PÁ¯ÉÃdzÀ°è CzÀ UÀ¯ÁmÉ £ÁªÉ ªÀiÁrgÀÄvÉÛêÉAzÀÄ PÁ¯ÉÃf£À qÉÊgÀPÀÖgÀ gÀªÀjUÉ ºÉý £ÀªÀÄUÉ PÁ¯ÉÃd ¢AzÀ vÉUÉAiÀÄĸÀÄwÛ¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ PÀÄað¬ÄAzÀ, ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw ¸Áé«Ä ¸Á; PÀAUÀn vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖUÉ ºÀwÛ eÉ.¹.¦. ¬ÄAzÀ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆîzÀ°è KPÉ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ E¢Ýj CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÁzÀ¯Á¨ÁzÉ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁzÀ¯Á¨ÁzÉ E§âgÀÆ ¸Á; PÀAUÀn vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ EzÉÝÃªÉ E°è £ÀªÀÄä ºÉÆî EgÀÄvÀÛzÉ £ÁªÀÅ KPÉ PÉ®¸À §Azï ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ C¯Éèà ©¢ÝgÀĪÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ PÀAzÀÄ UÀnÖgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 323,324,504, eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 21/06/2008 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà PÁzÀ¯Á¨ÁzÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; PÀAUÀn vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ªÀÄ¼É ¤Ãj¤AzÀ ºÉÆî ºÁ¼ÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ eÉ.¹.¦ ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆîzÀ PÀmÉÖUÉ ¤Ãj£À PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ±ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 2) ªÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä E§âgÀÆ ¸Á; PÀAUÀn vÁ;f; ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ KPÉ £ÀªÀÄä PÀmÉÖUÉ eÉ.¹.¦.¬ÄAzÀ PÁ®ÄªÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ E¢Ý D PÀmÉÖ £À£ÀßzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ dAeÁªÀÄÄ¹Ö ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄ®èAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ C¯Éèà ©¢ÝgÀĪÀ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ¨sÀÄdzÀ PɼÀUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/08 PÀ®A 341, 504, 323 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ:22/06/08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ZÁAUÀÄ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÁ, G: ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á, vÁ/ ¨sÁ°ÌÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 22/06/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À PÀrØ vÉUÉzÀÄ vÀªÀÄä ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£À £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ PÀmÉÖUÉ ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ²ªÁf ºÀd£Á¼É ªÀAiÀÄ 46 eÁw ªÀägÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¨sÁ°Ì FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á½£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄðAzÀ zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:130/08 PÀ®A: 341, 504, 323 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 107 ¹Dg惡:-

3 wAUÀ¼À »A¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀ°è ªÉÆzÀ®£É ¥Án𠧸ÀªÀgÁd vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨Á®PÀÄAqÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀªÁr
JgÀqÀ£É ¥Ánð ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¨Á®PÀÄAzÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆß 2 d£ÀgÀÄ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀªÁr EªÉgÀqÀÄ ¥Ánð gÀªÀgÀÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 99/9(PÀ) «¸ÀÛtð 3 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ E¢ÝgÀÄvÀÛzÉ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À PÀrØ ºÁPÀ¨ÉÃqÀ J£ÀÄߪÀ ªÉÄʪÀÄ£À¸Àì EzÀÝ PÁgÀt¢AzÀ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁPÁ¸ÀÛç »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÁÛ, ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛªÉ §qÉAiÀÄÄvÉÛÃªÉ CAvÁ eÉÆÃgÁV aÃgÀÄvÁÛ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÁvÀ ªÁgÁªÀgÀt GAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 160 L¦¹ L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 21-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÄ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd §¸ÀAvÀ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄqÉ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà EqÀUÁgÀ E§âgÀÆ ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ a¢æ §ÄzsÀ ªÀÄA¢ÃgÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§âjUÀÆ M§âgÀÆ ºÀÆqÉ §qÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ CªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ E§âgÀÆ CgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. .

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 41, 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 22-06-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ gÀhÄÆ£À¯ï £ÀA. 2 gÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÀÝ ²æà «ÃgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä-547gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸À§â® §jÃzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉmÉÆæðAUï ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ C°è M§â ªÀåQÛ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£À £ÉÆÃr vÀ£Àß EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaÑlÄÖPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä DPÁ±À vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: Qæ±ÀÑ£ï ¸Á: ¯ÉçgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀħAzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2008 PÀ®A 41, 109. ¹. Dgï. ¦¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÀgÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.