June 4, 2008

DAILY CRIME UPDATE FOR DATE 04-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 04-06-2008

PÉÆ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2008 PÀ®A 504,307 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 02/06/08 gÀAzÀÄ 2400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¨sÉAqÉ ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁw ªÀiÁ¢UÀ (J¸ï.¹) G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£ÀßzÉÆAzÀÄ PÉʬÄAzÀ §gÉzÀ PÀ£ÀßqÀzÀ°è °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ vÁd PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¸ÀAvÉÆö¨Á¬Ä UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ gÀAUÀgÁªÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÁªÀÄgÁªÀ @ gÁeÉÃAzÀæ UÉÆÃR¯É gÀªÀgÀÄ ¨ÁrUɬÄAzÀ EgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 02/06/08 gÀ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ ¨sÉnÖAiÀiÁUÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀAvÉÆö¨Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀ¼À eÉÆvÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀ ²æêÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr K ¨sÉÆùØZÁå vÀÆ PÉÆãÀ ºÉÊgÉ EPÀqÉ PÁ§gÀ C¯Á¸À EvÀÆ£À eÁvÀƸÀ PÁ £Á»Ã vÀƯÁ RvÀªÀÄ PÀgÀvÉÆà CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ ºÁUÀÆ PÀÆqÀUÉÆî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀ gÁªÀÄgÁªÀ UÉÆÃR¯É gÀªÀjUÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ¨É£ÀÄß ºÀwÛzÀ£ÀÄ. ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ NqÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è »rzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ®ªÁgÀ ©¸À¯ÁgÀA©ü¹zÀ£ÀÄ. DUÀ ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀÄwÛUÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è vÀ®ªÁgÀ ºÀwÛ ¸Àé®à gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ gÁªÀÄgÁªÀ gÀªÀjUÉ PÉÊUÉ ¸Àé®à UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §UÀzÀ® ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¸ÀASÉå 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ±ÀAPÉæªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ¥Àà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CqÉêÀiÁä UÀAqÀ ªÉÆUÀ®¥Àà ¥À¨Áâ, 30 ªÀµÀð, EªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆÃmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ ºÉÆmÉÖ£ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è DzÀÝjªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjÃuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/06/08 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¨É½UÉ 0500 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ M¼ÀUÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 11/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 03-06-2008 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÀAUÀªÀiÁä UÀAqÀ zÀ±ÀgÀxÀ PÀrªÀĤ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå GqÀ¨Á¼À EªÀ£ÀÄ ºÉaÑUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1600 UÀAmÉUÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà ¨sÀAV EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉÊ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.

3) alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 02-06-2008 gÀAzÀÄ 2230 UÀAlUÉ UÀÄ®§UÁð PÀAmÉÆæî gÀƪÀiï¢AzÀ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÆ®PÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ GqÀ¨Á¼À UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ gÉÀrØ EPÉAiÀÄÄ ªÉÄÊ ¸ÀänÖzÀjAzÀ ZÀQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÉ±ÀégÀ D¸ÀàvÉæ UÀÄ®§UÁðPÉÌ §AzÀÄ aQvÉììUÁV ¸É¥ÀðqÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ wjPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ®§UÁ𠧸ÀªÉ±ÀégÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁtÂPÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÀrØ vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆnØzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 02-06-2008 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¹ªÉÄ JuÉÚAiÀÄ ¸ÉÆÖêïUÉ UÁ½ ºÁQ JuÉÚ ©lÄÖ ¨ÉAQ ºÀaÑzÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ PÀÄwÛUɬÄAzÀ PÁ°£À ªÀgÉUÉ ¥ÀÆwð ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆmÁÖ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r. DgÀ. £ÀA. 10/08 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦¹. AiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 323,324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 03/06/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ®PÀëöät KgÀAqÀV ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. zÀ°vÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: vÀqÉÆüÁ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/06/2008 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÀAzÉ ®PÀëöät E§âgÀÆ PÀÆr UÁæªÀÄzÀ CAUÀ£ÀªÁr ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁªÀ PÉñÀ¥Àà¤UÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ PÀÄrzÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉÃzÀj¸ÀÄwÛzÁݼÉ. ¤ÃªÀÅ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ½UÉ w¼ÀĪÀ½PÉ ¤Ãrj CAvÀ PÉýPÉÆAqÁUÀ PÉñÀà¥Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¥Áà EªÀ£ÀÄ ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É, ZË¢ ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄUÀ½UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÀqɬĹPÉƼÀÄî CAvÀ CAzÀªÀ£É JgÀqÀÄ PÉÊ »rzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶ׬ÄAzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ KlÄ ºÉÆÃqÉzÀ£ÀÄ. CµÀÖgÀ°è gÁd¥Áà vÀAzÉ PÉñÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ §AzÀªÀ£É vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ ZÉʤ¤AzÀ £À£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


2) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A 341, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 03/06/2008 gÀAzÀÄ 2320 ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥Ánî ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ [©] EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ, ¢: 03/06/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C¥Á¢vÀgÁzÀ £ÀgÉÃAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀlUÉ £ÀgÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ EªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ “ K §¸Áå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É J°èUÉ £ÀqÉ¢¢ ¤AzÀÄgÀÄ ¤ ªÀÄÄAzÉ ºÁåAUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀzÀAvÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ §®PÉʬÄAzÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 3-4 ¸À® ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¸ÀÄgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/08 PÀ®A. 341, 504, 323 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/08 PÀ®A 323, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-4/6/08 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¤¸ÀÛAvÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®UÉÆAqÀ E§âgÀÄ ¸Á-GZÁÑ gÀªÀgÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ©üêÀÄgÁªÀ RlPÀ aAZÉÆý oÁuÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÀ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ [ ¦ügÁå¢ ] ²æÃ. ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-03/6/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢vÀ£ÀÄ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽwgÀĪÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀÝ DgÉÆævÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¦ügÁå¢üUÉ 100 gÀÆ¥Á¬Ä PÀÆqÀ®Ä PÉýzÀPÉÌ ¦ügÁå¢ E®è CAvÀ CA¢gÀÄvÁÛ£É. EzÉ MAzÀÄ PÁgÀt¢AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA-68/08 PÀ®A-323,324,504 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


4) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 85/2008 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 04-06-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁPÉðl oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ r.J.Dgï ºÉqï PÁélgÀzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ CAzÁdÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÁUÀ¥Áà J.¦.¹ 250 gÀªÀgÀÄ ºÉÆgÀV¤AzÀ §AzÀªÀ£É ¦üAiÀiÁð¢UÉ «£ÁPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ £ÁUÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ C¯Éè ©zÀÝ MAzÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ UÀmÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.