June 25, 2008

DAILY CRIME UP DATE 25-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-06-2008

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í JPïÖ. :-

¢£ÁAPÀ: 24/06/2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C°ªÀiï vÀAzÉ UÁ°§«ÄAiÀiÁå ªÀįÁèªÁ¯É ºÁUÀÄ C¯Áè§Pïë vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÀªÁ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄAiÀiÁå ªÀÄZÀPÀÄj EªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr V¯ÁªÁ PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉ.J/38/1509 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ©ÃzÀgÀ d£ÀªÁqÁ gÉÆÃqÀ ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è §AqÉ¥Áà £Ë¨ÁzÉ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ EAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 09-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀiÁåQì ZÁ®PÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à M«ÄäAzÉƪÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀjAzÀ ªÀiÁåQì PÁå§ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁV® §½ PÀĽvÀ C¯Áè§PÀë vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ºÀ½îSÉÃqÀªÁ¯É EvÀ£ÀÄ ªÀiÁåQì PÁ婤AzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁåQë PÁå§ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/08 PÀ®A 447,324,504,506, eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 24/06/08 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.3 gÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀÄäUÀ PÀÆr vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖUÉ GgÀĪÀ®Ä PÀnÖUÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÆ® ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á; ªÀÄzÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É F d«ÄãÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.2 gÀ°è §gÀÄvÀÛzÉ ¤ÃªÀÅ E°è PÀnÖUÉ KPÉ ºÁPÀÄwÛ¢ÝÃj E°èAzÀ ºÉÆÃVj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ §AzÀªÀgÉ dUÀ¼À ªÀiÁr ¹zÁæªÀÄ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄäPÀwÛ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ QgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀjAzÀ JzÉAiÀÄ°è ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ¥ÀArÃvÀ£ÀÄ §AzÀÄ §rUɬÄAzÀ §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƪÀääUÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á EªÀ¼ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÆêÀÄäUÀ¤UÉ ºÉÆqÉzÀzÀjAzÀ JzÉAiÀÄ°è UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ 1430 UÀAmÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 24/06/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ gÁeÉÆüÁ PÁæ¸À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà UÁgÀA¥À½î gÀªÀgÀÄ 30 ºÉʪÉÊ ¥sÉÊ£ï «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁgÁlPÁÌV ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸ÀºÀd ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 08/08 PÀ®A 08/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 24-06-08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ.CA§uÁÚ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀAiÀÄ 12 ªÀµÀð EvÀ¤UÉ «zÁå¨sÁå¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CPÀÌ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ©nÖzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 24-06-08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ Dl DqÀÄvÁÛ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ ¸ÀÄvÀÛ PÀnÖzÀ PÀmÉÖAiÀÄ M¼ÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀUÉ PÀnÖzÀÝ ºÉïÉÆÃf£À §®â£À ªÉÊgÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀwÛ PÀgÉAl ºÀwÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA§gÀ 08/08 ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 96 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-6-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 0430 UÀAmÉUÉ M§â ªÀåQÛ ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀzÀ UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛvÀ vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÉÆgÉ ªÉÆa PÉÆAqÀÄ ¤AwÛzÀÄÝ £ÉÆr CvÀ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆUÀĪÁUÀ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑ PÉÆAqÀÄ C¥ÀgÁzÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉñÀ¢AzÀ MrºÀÆUÀÄwÛzÁUÀ »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà «ZÁj¸À®Ä CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄdPÉÆj ¸Á AiÀÄPÀvÀ¥ÀÄgÀ CAvÁ ºÉ½zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ°¯Áè ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©nÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀħºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÉAiÀħAzÀÄ CªÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVÃj ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/08 PÀ®A 96(©) PÉ.¦. JPïÖ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÀÛ£É.