June 19, 2008

DAILY CRIME UPDATE 19/06/2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 19-06-2008

J¸ï¹. J¸ïn PÁAiÉÄÝ :-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/08 PÀ®A 143 147 148 504 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J 1989 JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 18-6-08 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr C°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀĪÁzÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ-ºÀjd£À G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÉƼÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦ügÁåzÀÄ ¤ÃrzÀ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18-6-08 gÀAzÀÄ PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ºÀ§âzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ HgÀ°è JvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ £ÀAvÀgÀ PÀj PÀrAiÀÄĪÀ ¥ÀzÀÝw EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ J¯Áè eÁwAiÀÄ MPÀÌ°UÀ d£ÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉUÉ §AzÀÄ C°è dªÀiÁ¬Ä¹zÀÄÝ, ¦üAiÀÄð¢ vÀªÀÄä JvÀÄÛ vÀgÀĪÀµÀÖgÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ Hj£À zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÉưøÀ ¥Ánî EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAavÀªÁV vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ PÀjUÉ PÀnÖzÀ vÉÆÃgÀtªÀ£ÀÄß PÀrzÀ£ÀÄ CzÀPÉÌ »ÃUÉPÉ ªÀÄÄAavÀªÁV vÉÆÃgÀt PÀrwÛÃj CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁPÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¥ÉưøÀ ¥Ánî EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ K ºÉÆ¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤ÃªÀÅ §gÀĪÀvÀ£ÀPÀ ¤ªÀÄä zÁj £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ K£ÀÄ CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀÝPÉÌ ¸ÀzÀj zsÀ£ÀgÁd EªÀ£ÀÄ FUÀ PÀj PÀr¢zÉÃ£É ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É FUÀ ¤ªÀÄUÀÆ PÀrAiÀÄÄvÉÛÃ£É CAvÁ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ vÀ®ªÁgÀ ¢AzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÄdPÉÌ EjzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Ä §AzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ zÀ°vÀ EvÀ¤UÉ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà EªÀ£ÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ CzÉà vÀ®ªÁgÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢ªÀÄzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÆ E£ÀÆß½zÀ D¥Á¢vÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀ¥Áà vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà, §¸À¥Áà vÀAzÉ CªÀÄÄævÀ ºÀÄUÉÎ, ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Áà J®ègÀÆ ¸Á-ªÉƼÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ¨ÉÊzÀÄ PÉÊPÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ºÉý §gɬĹzÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1950 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 246/08 PÀ®A. 143 147 148 504 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n JPÀÖ 1989 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 143,147,148,324,504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(2)(10) J¸ï.¹ J¸ï.n ¦J PÁAiÉÄÝ 1989 :-

¢£ÁAPÀ: 18/06/2008 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd¥Áà vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÉÆlPÀgÀ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÀ ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÀA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄAiÀÄ ¤«ÄvÀå ¦üAiÀiÁ𢠨Á§ÄgÁªÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï EªÀgÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ UÉƸÀÌgÀ CUÀ¹AiÀÄ°è §gÀĪÁUÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà zÀ°vÀ EªÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀ ZÀ£ÀßUÉÆAqÀ 2. £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀÄƼÀUÉ, 3. «ÃgÀuÁÚ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ QtV, 4. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁªÀÄuÁÚ ªÀÄƼÀUÉ, 5. ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ CdÄð£À zÉêÀUÉÆAqÀ, 6. £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÁæ ¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå J®ègÀÆ ¸Á: zsÀ£ÀÆßgÁ(Dgï) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÉÆî¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠩r¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉÆ ¸ÀºÀ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÁUÀuÁÚ UÁæ ¥ÀA. ¸ÀzÀ¸Àå PÀÆr zÀ°vÀgÀÄ HgÀÄ CUÀ¹AiÀÄ°è KPÉ §A¢j JAzÀÄ ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ºÉýPÉ zÀÆgÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/08 PÀ®A 143,147,148,324,504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(2)(10) J¸ï.¹ J¸ï.n ¦J PÁAiÉÄÝ 1989 ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt: -

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/08 PÀ®A 323, 504, 353 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18/06/08 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Áà ¸Àd£É 35 ªÀµÀð G. PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ PÀAqÀPÀÖgÀ ¨ÁåqÀÓ £ÀA 3 ¸Á/ PÀÄgÀħSÉüÀV ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì §¸ï rÃ¥ÉÆ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä MAzÀÄ °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 18/06/08 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ªÀiÁUÀð¸ÀÆa 72 ©.J gÀ ªÉÄÃ¯É §¸ï £ÀA. PÉ.J 38 J¥sÀ. 219 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀ¼ÀArUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì §¸ï rÃ¥ÉÆzÀ JzÀgÀÄUÉqÀ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ£ÉƧâ¤UÉ nPÉÃl «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä £À¸ÉAiÀÄ°è ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ºÀt PÉÆqÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛAiÀiÁ JAzÁUÀ vÁ£ÀÄ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ §¸ï ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ C£Àß®Ä DvÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ ºÉÃUÉ §¸ï ©qÀĪÀÅ¢®è CvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr AiÀÄĤ¥sÁªÀÄð ºÀjzÀÄ ºÁQ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉ vÀqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃj ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 138/08 PÀ®A 323,504,353 L¦¹ £ÉÃzÀgÀrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/6/08 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ªÀÄzÀPÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ¦ügÁå¢ «±Áé£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ «ÄgÀ¸ÀzÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á- ªÀÄzÀPÀnÖ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀ¸À PÀrØ DAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] ¥ÀArvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ºÀÆUÁgÀ ¸Á- ªÀÄzÀPÀnÖ, 2]. PÀgÀ§¸À¥Áà vÀAzÉ ¥ÀArÃvÀ ºÀÆUÁgÀ ¸Á- ªÀÄzÀPÀnÖ, 3]. «¯Á¸À vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ¸Á- ªÀÄzÀPÀnÖ, 4]. ¸ÀÆgÀ¥Áà vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ ¸Á- ªÀÄzÀPÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ §AzÁjVzÀÝ VÃqÀUÀ¼ÀÄ KPÉ PÀqÉ¢¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛgÉ . PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA-71/08 PÀ®A-447,504,324 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ .


3) OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A 341, 504, 506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-06-08 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ «Ä¹Ûç ¸Á: OgÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 18-06-08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä JzÁÝUÀ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÁgÉ ¸Á: OgÁzÀ (©) FvÀ£ÀÄ K ¸ÀƼÉî ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ £À£Àß ºÉAqÀw EzÁÝ¼É CªÀ½UÉ £À£Àß ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀÄ CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣Á£ÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/08 PÀ®A 448, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ B 18/06/08 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ zÀvÁÛwæ G¥ÁgÀ ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð ¸Á B PÀÄ£À©ªÁqÁ alUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV °TvÀ Cfð PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 14/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÀ« vÀAzÉ zÀvÁÛwæ (UÁæªÀÄ ¯ÉÃQÌUÀ ) EªÀgÀÄ PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀªÀ£ÀÄß ¸Àj¹ M¼ÀUÀqÉ E½zÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DtÚ ¢Ã°¥À ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ dUÀ¼À QjQj ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛgÀÄvÁÛ£É, CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 244/08 PÀ®A 448 504 506 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-6-08 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw qÁ// ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ qÁ// ±À²PÁAvÀ ºÁgÀPÀÆqÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁ-°AUÁ¬ÄvÀ G-qÁPÀÖgÀ ªÀÈwÛ ¸Á-¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁåzÀÄ §gɬĹzÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É EzÀÄÝ, FUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°ÃPÀgÀtzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£É §A¢zÀÄÝ, CzÀgÀ zÀÄgÀ¹Ü ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉà NtÂAiÀÄ CAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ EzÀÝ M§â ¥ÀªÀ£À zÀÄ¨É ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ªÉÆúÀ£À zÀÄ¨É ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÉ 7-8 d£À PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¤AvÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ E°è ªÀÄ£É ºÉÃUÉ PÀlÄÖwÛ ¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ªÀÄ£É PÀnÖzÀgÉ ¤ªÉÄä®èjUÉ AiÀiÁ¹ÃqÀ ºÁQ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁPÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄî ªÀĺÀrAiÀÄ ªÉÄÃlÖ®Ä KgÀÄvÁÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¤AvÀ eÁUÉUÉ §AzÀÄ qÁPÀÖgÀ ªÉÄÃqÀªÀÄ vÀĪÀÄ JºÁA WÀgÀ PÉʸÁ §£ÁvÉ ºÀªÀiï zÉÃR¯ÉÃUÉà CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊ »rzÀÄ dVÎ vÀĪÀiï ¤ÃZÉ ZÀ¯ÉÆ CAvÁ ºÉý £À£ÀUÉ CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ±À²PÁAvÀ gÀªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ªÀÄ£À§AzÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.244/08 PÀ®A. 448 504 506 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18/06/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀAqÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÀÄPÀät¨Á¬Ä UÀAqÀ ©üêÀÄgÁªÀ UÁdgÉ ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤AvÁUÀ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀ£ÀªÀįÉè ªÀAiÀÄ 27 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÆߧ E§âgÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV FvÀ£ÀÄ £À£Àß ªÀiÁåUÀ PÉøï AiÀiÁPÉ ªÀiÁr¢Ý CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆÃqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ¸ÀÆ¸É ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ DgÉÆæ ªÀĺÁzÉêÀ EvÀ£ÀÄ E¯Éè EzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¸ÀƸÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

7) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/08 PÀ®A 324 504 448 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ B 18/06/08 gÀAzÀÄ 2115 UÀAmÉUÉ F ªÉÄîÌAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÉÃPÀ ¥sÁfî vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À gÀhiÁqÁªÁ¯É ªÀAiÀĸÀÄì 13 ªÀµÀð G B «zÁåyð ¸Á B alUÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ D®«Ä£À ±Á¯É alUÀÄ¥ÀàzÀ°è 8 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ B 18/06/08 gÀAzÀÄ PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄ ºÀ§â EzÀÄÝ JvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ JvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ £ÉÆÃqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ qÉëqï vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ «£Á PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA¨sÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è NqÀÄvÁÛ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°è Cw PÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ JzÉ ªÉÄÃ¯É JzÉ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÄ §® UÁ® vÉÆqÉUÉ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀgÀÄ EzÀjAzÀ G©âzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É CAvÁ ¨ÉÊzÀgÀÄ CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj dUÀ¼À ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä NuÉAiÀÄ ªÀĺÀäzÀ gË¥sÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ £À¹gÉƢݣÀ gÀhiÁqÁªÁ¯É ºÁUÀÄ ±ÀQî CºÀäzÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ CºÀäzÀ gÀhiÁqÁªÁ¯É ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

8) alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/08 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ B 18/06/08 gÀAzÀÄ 2140 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà qÉëqï vÀAzÉ zÉëAzÀæ E¸ÁèA¥ÀÄgÀ 19 ªÀµÀð eÁw B Qæ±ÀÑ£À G B ¸ÉÃnæÃAUÀ PÉ®¸À ¸Á B ZÀPÀæzsÁj UÀ°è alUÀÄ¥Àà EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ B 18/06/08 gÀAzÀÄ PÁgÀºÀÄtÂÚªÉÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÀ« xÀgÀ EªÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼À ªÉÄÃgÀªÀtÂUÉ vÉUÉAiÀÄÄvÁÛ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀĺÉƯÁèzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ ±ÀªÀĸÉƢݣÀ gÀhiÁqÀªÁ¯É EªÀgÀ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁd gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À vÀAzÉ ±ÀªÀĸÉƢݣÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ gÀªÀ¥sÀ vÀAzÉ £Á²gÀ«ÄAiÀiÁå EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ “ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉÃPÀ ¥sÁfî EªÀ¤UÉ JPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ CAzÀªÀ£É ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À EªÀ£ÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ .ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ gË¥sÀ EªÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É . DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ºÁUÀÄ eÁPÀħ vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Áà PÀoÀ×½î EªÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

9) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/06/08 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁr 22 ªÀµÀð PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£Àß½î vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÉÆèÁ ©gÀeÁzÁgÀ EªÀgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è QæPÉmï Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ C°èUÉ DgÉÆæ ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ ²gÀqÉ ºÁWÀÄ E£ÀÄß 2 d£À ¸Á: ªÀÄ£Àß½ FvÀ£ÀÄ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F eÁUÉ £ÁªÀÅ Rjâ ªÀiÁrzÉÝÃªÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʪÀÄÄ¶× ºÁPÀĪÀ ¥ÀAZÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉªÉÄÃ¯É ºÀuɪÉÄÃ¯É ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/08 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁr PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/08 PÀ®A 379 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 18-05-2008 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® ªÉƩãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ C§ÄÝ® CfÃd ªÀAiÀÄ 49 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á,, UÀįÉèÃgÀ ºÀªÉð PÉ,E,© ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 10-06-2008 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀÝ UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀ£ÀÄß SÁ°AiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ElÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆV Gl £ÀAvÀgÀ ¥ÀÄ£ÀºÀ 1030 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆqÀ®Ä UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀ EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj EArAiÀÄ£À UÁå¸À ¹¯ÉÃAqÀgÀªÀ£ÀÄß CAzÁdÄ Q. 1,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ: 134/08 PÀ®A: 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 18/06/08 gÀAzÀÄ 1315 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §A¢zÀÄÝ aªÉÄäUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è M§â ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ zÉñÀzÁgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÀÄwÛzÁݼÉAzÀÄ ªÀiÁ»w ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ ¹.¦.L. PÀ£À®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀævÀézÀ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ aªÉÄäUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 1430 UÀAmÉUÉ zÁ½ £Àqɹ ¸ÀzÀj DgÉÆæ PÉêÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw gÀUÀmÉ ¸Á; aªÉÄäUÁAªÀ EªÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ¼À ªÀ±À¢AzÀ 50 zÉòzÁgÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C;Q; 1500=00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 32, 34 C§PÁj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/08 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 18/06/08 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ C®èA ¥Àæ¨sÀÄ ZËPÀzÀ°è §gÀĪÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ C¸À¨sÀåvÀ£À¢AzÀ ªÀwð¸ÀÄvÁÛ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀÄ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ eÁÕ£ÉÆèÁ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¯Á¸ÀÆ£É ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á; ªÀÄÄQð CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÁUÉ ©lÖ°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É £ÀqÉAiÀħºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/08 PÀ®A 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-06-2008 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ Cfð«ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CfðzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw CfðzÁgÀgÀÄ ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÆ® C¼ÀvÉ ªÀiÁrzÀ RZÀÄð PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀäîwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ©üêÀÄUÉÆAqÁ §AqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ dgÀÆUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 117/08 PÀ®A 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18-06-2008 gÀAzÀÄ Cfð«ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CfðzÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw CfðzÁgÀgÀÄ ªÀÄzÀå ºÉÆ®zÀ ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ £ÁªÀÅ ºÉÆ® C¼ÀvÉ ªÀiÁrzÀ RZÀÄð PÉÆqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀäîwÛzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁºÁ¼À¥Áà §AqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃUÉ ©lÖgÉ ªÀÄÄAzÉ WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀ dgÀÆUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.