June 18, 2008

DAILY CRIME REPORT UPDATE 18-06-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA ¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAP: 18-06-2008

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 70/08 PÀ®A: 379 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 17/6/08 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Á; ¸ÀAUÀªÀÄgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 16/06/08 gÀ ªÀÄzsÉå gÁwæAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39 JZï-4728 CA.Q gÀÆ. 30.000/- EzÀgÀ EAd£À £ÀA. 06F0M26155 ºÁUÀÄ ZÉJ¸ï.¹ £ÀA. 06F09C42399 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 101/08 PÀ®A: 279, 338 L¦¹ ¸À.ªÁ 187 LJªÀiï« JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 17/06/08 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. £ÁVt EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ªÀÄoÀªÁqÉgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ 3 d£ÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ¤µÁÌ®fvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ §¢VzÀÝ PÉlÄÖ ¤AvÀ fæUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÁUÀ C¦à DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀj C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ C¦à DmÉÆà C°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 137/08 PÀ®A: 279, 337 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 18/06/08 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ§Ä®SÁ£À ¥ÀoÁt EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ ¸ÀAfêÀ ¥ÀªÁgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-39 JZï-2996 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƯÁVzÉ

C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 32, 34, 38[J] PÉ.E. JPïÖ-1965 ªÀÄvÀÄÛ 273, 328, 420, 353, 471 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 18/05/2008 gÀAzÀÄ 0750 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÉÆæ¨ÉõÀ£ÀgÀ r.J¸ï.¦. ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ, ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉưøÀ ªÀÄvÀÄÛ C§PÁj C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ rVÎ UÁæªÀÄzÀ°è £ÀAzÀÄ @ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ @ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹gÀUÉÃgÉ ¸Á/ rVÎ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ £ÀqɹzÁUÀ DgÉÆæ £ÀAzÀÄ @ £ÀAzÀQ±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ @ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ G½zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ 1] PÁ²£ÁxÀ @ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ¹gÀUÉÃgÉ 2] zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ @ ¨Á§ÄgÁªÀ ¹gÀUÉÃgÉ 3] £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ®APÉ ¸Á/ rVÎ EªÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ-35/1720 ZÉPÀ ªÀiÁr CzÀgÉƼÀV¤AzÀ 35 PÁlÄð£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÁlÄð£À [¥ÉnÖUÉUÀ¼À°è] 180 JªÀiï.J¯ï. G¼Àî 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ DvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉÆuÉAiÀÄ°è 61 PÁlÄð£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀgÀ°è 180 JªÀiï.J¯ï. G¼Àî 48 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 96 PÁlÆð£À 180 JªÀiï.J¯ï.G¼Àî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀļÀî ¨ÉÆä ¸Éà±É¯ï «¹Ì C.Q. gÀÆ. 1,92000=00 ºÁUÀÄ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉUÉ §¼À¸À¯ÁzÀ MAzÀÄ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA. PÉJ-35/1720 C.Q. gÀÆ. 2,50,000=00 £ÉÃzÀgÀ ¨É¯ªÀżÀî, £ÀPÀ° C§PÁj ¨sÀzÀævÁ aÃnUÀ¼ÀļÀî 05 ºÁ¼ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀjzÀ PÉ®ªÀÅ £ÀPÀ° C§PÁj ¨sÀzÀævÁ aÃnUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁdgÁV d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ eÉÆvÉUÉ MAzÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/08 PÀ®A: 32, 34, 38[J] PÉ.E. JPïÖÖ-1965 ªÀÄvÀÄÛ 273, 328, 420, 353, 471 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 241/08 PÀ®A; 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 17-06-08 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.LgÀªÀgÀÄ Cfð «ZÁgÀuÉ PÀÄjvÀÄ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ C°è ¥Ánð £ÀA.1 :- 1) ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀħ¸Àì¥Áà ºÁUÀÆ ¥Ánð £ÀA.2 :- 1) UÀt¥Àw vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ 2) gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ¤d¥Áà ªÉÄÃvÉæ 3) UÀÄgÀħ¸Àì ¥Áà vÀªÀÄzÉ ¤d¥Àà ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÆ ¸Á/ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ¨sÁUÁ¢üUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄzsÀå D¹Û §UÉÎ FUÀ §ºÀ¼À ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ, C®èzÉ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è D¹Û §UÉÎ ªÁådå £ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ ¥ÁnðUÀ¼À ªÀÄzsÀå ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è PÉÆrè, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ fêÀ ºÁUÀÆ D¹Û-¥Á¹ÛUÀ¼À ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAmÁUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¥Ánð d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ PÀ®A. 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 242/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 17-06-08 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹.¦.¹-1264 E°AiÀiÁ¸ÀSÁ£À gÀªÀjUÉ eÉÆvÉAiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è ¥ÉÃmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É 1645 UÀAmÉUÉ E§âgÀÆ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°è£À°è agÁqÀĪÀÅzÀÄ, ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ MzÀgÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß GAlĪÀiÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä 1) J®è¥Áà vÀAzÉ zÀÄUÀð¥Áà §ÄgÀ§ÄgÉ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ 2) ¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀj§âgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 124/08 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÁgÀªÀgÀÄ PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 30/04/2008 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ JgÀqÀÄ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÊgÀvÀé ¨ÉüɹPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀUÀ¼ÁzÀ 1] ©üêÀÄuÁÚ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ 2]. ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÀæ 3]. gÁzsÀªÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÄ eÁw/ PÀÄgÀħ ¸Á/ PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ ºÉÆAZÀÄÑ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 125/08 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹:-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦.J¸ï.L. zsÀ£ÀÆßgÁgÀªÀgÀÄ PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 30/04/2008 jAzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÉ JgÀqÀÄ ¥ÀAUÀqÀzÀªÀgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÊgÀvÀé ¨ÉüɹPÉÆAqÀÄ ¸ÉÃqÀÄ wÃj¹PÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1] gÀWÀÄ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁ ªÉÄÃvÉæ ¸Á-PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ 2]. ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁßxÀ ªÉÄÃvÉæ ¸Á-PÉÆãÀ ªÉÄüÀPÀÄAzÁ 3]. dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ PÉÆüÁgÉ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ 4] £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀÄ PÀteÉ ¸Á-ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ºÉÆAZÀÄÑ ºÁPÀÄwÛzÀÝgÀÄ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 126/08 PÀ®A: 110(f) ¹.Dgï.¦.¹:-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¦.J¸ï.L zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉÆ°¸ÀÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ £ÁUÀªÀÄÆwð ¸Á/ ¹zÉÝñÀégÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß CAVAiÀÄ UÀÄArUÀ¼À£ÀÄß ©aÑ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ gÀAr ªÀÄPÀ̼Éî, ¨sÉÆøÀr ªÀÄPÀ̼Éî CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ PÁgÀt ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 107/08 PÀ®A: 417, 420, 468 L.¦.¹:-

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, CfðzÁgÀgÁzÀ ²æà ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ¸ÁB PÀ®ÆègÀÄ EªÀgÀÄ F ¢£À vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgï ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀbÉÃjAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÀgÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ ºÉ¸ÀgÀÄ §AqÉÃ¥Áà JAzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀ£ÀÄß ¸Àj¥Àr¹ zÉëAzÀæ¥Áà JAzÀÄ ¸Àj ªÀiÁr PÉÆqÀ®Ä PÉÆÃjgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆwð ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ vÀºÀ¹Ã¯ÁÝgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀzÀj eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV EzÀgÀ°è EgÀĪÀ ¸À» vÀ£ÀßzÁVgÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ¹Ã¯ï vÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄzÁVgÀĪÀÅ¢®è E°èUÉ ªÀĺÉñÀ JA§ÄªÀ£À£ÀÄß eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ CzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ §UÉÎ «ZÁgÀ¸À¯ÁV F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß UÁæªÀÄzÀ zsÉƼÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ gÀÆ. 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É. ºÁUÀÄ EªÀÅUÀ¼ÀÄ SÉÆÃmÁ zÁR¯ÉUÀ¼ÉAzÀÄ w½¢gÀ°®è JAzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ºÉýPÉ ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. PÀ®ÆègÀÄ ¤ªÁ¹ zsÀƼÀ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ¥sÉÆÃgÀdj ªÀiÁr PÉÆÃnÖ ¹Ã® §¼À¹ £ÀPÀ° DzÁAiÀÄ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ eÁw ¥ÀæªÀiÁt ¸Àȶֹ ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ ªÉÆøÀªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. SÉÆÃmÁ zÁR¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀ®Æèj£À°è EgÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸À馅 ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À «gÀÄzsÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀtªÀÅ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 69/2008 PÀ®A: 447, 323, 504, 341 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ CAPÀıÀ ¥Ánî ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA. 117 «¹ÛÃtð 6 JPÀÌgÉ 3 ®PÀë PÉÆlÄÖ gÉføÀÖçgï ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 17/06/08 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ºÉÆî ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀgÀ¼Á¨Á¬Ä UÀAqÀ: CAPÀıÀgÁªÀ 2) ¸ÀĤî 3) §§®Ä ªÀÄvÀÄÛ CdÄð£À EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆîzÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr vÀqÉzÀÄ ºÉÆî ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ ¨ÉÃræ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƯÁVzÉ.


2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ 70/08 PÀ®A: 323, 504, 341 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹:-

F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ£ÀÄ CAPÀıÀ ¥Ánî ªÉÆÃgÀA© EªÀgÀ GZÁÑ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆî ¸ÀªÉÃð £ÀA. 117 «¹ÛÃtð 6 JPÀÌgÉ 3 ®PÀë gÀÆ. PÉÆlÄÖ ªÀÄÄzÀÝvÀ gÀføÀÖgÀ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. CzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ¸ÀgÀ¼À¨Á¬ÄAiÀÄ UÀAqÀ: CAPÀıÀ ªÀÄÄzÀÝw£À ¥ÀæPÁgÀ ºÀtªÀ£ÀÄ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ EvÀ¤UÉ §rØ ¸ÀªÉÄÃvÀ PÉÆlÖgÀÄ PÀÆqÁ ºÉÆî PÀ§âd ©qÀzÉà ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É. ¢£ÁAPÀ: 17/06/08 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¸ÀÄgÉñÀ 2) ªÉÊf£ÁxÀ 3) ²ªÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ PÁ²£ÁxÀ J®ègÀÆ ¸Á/ ªÉÆÃgÀA© EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ºÉÆî £ÀªÀÄä ºÉ¸Àj£À°è DVzÉ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁPÉ £ÀªÀÄUÉ ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÀ¢gÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƯÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 111/08 PÀ®A; 323, 324, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAP:À 17/06/2008 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. dUÀzÉë UÀAqÀ §§®Ä d®zÉ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð ¸Á/ zsÀªÀÄð¥ÀæPÁ±À UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 16/06/2008 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ §§®Ä d®zÉ EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£É RaðUÉ ºÀt PÉÆnÖ®è, gÉñÀ£À vÀA¢®è PÉ®¸À¢AzÀ §gÀÄwÛj ºÀt PÉÆqÀzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛÃj CAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ §§®Ä EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `J gÀAr £Á£ÀÄ gÉñÀ£À vÀA¢¯Áè EzÀÝgÉ EgÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄïÉ, ¨É¤ß£À°è ºÉÆÃqzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƯÁVzÉ.

4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 136/08 PÀ®A: 324, 504 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 17/06/08 gÀAzÀÄ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÁA§¼É EªÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CgÉÆævÀ£ÁzÀ Q±ÉÆÃgÀ PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ SÁ° ªÀiÁqÀÄwÛ®è CAvÁ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀwUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƯÁVzÉ.