August 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-08-2011
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-08-2011§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ »gÀUÉ¥Àà£ÉÆgÀ , 21 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁzÀuÁÚ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ 22 ªÀµÀð,eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C¤Ã® E§âgÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁw£À vÀPÁgÁj£À «µÀAiÀĪÁV ªÀÄÆzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ, 24 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÁUÁ¢ ¸ÀĤî£ÉÆA¢UÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ »gÀUÉ¥Àà£ÉÆgÀ, 22 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî EªÀ¤UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ EªÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĤî EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ jAPÀÄ @ C«ÄãvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉÉ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÀwÛ ªÀAiÀÄ 36 ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ªÀÄ£É £ÀA 19-6-165 ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¤£Àß UÁr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀÄð¢ E¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀæ UÁr EzÉ J£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/2011 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±À¥sÉÆÃð¢Ý£ï vÀAzÉ CfªÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA G:ZÁ®PÀ ¸Á; vÉÆÃ¥À UÀ°è, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 3 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ fÃ¥À £ÀA§gï . JAºÉZï-12 ¦J-2632 ZÉ¹ì ¸ÀA. 385013J¯ïPÀÆå950293, EAf£À £ÀA. 4830J¯ï41J¯ïJ¸ïPÀÆå ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA.; 1997 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ¥ÀæPÁ±À EªÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 30-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ J£ï.JZï-9£À £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀÄzÁ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤°è¹ CzÀPÉÌ ¯ÁPï ºÁQ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 31/07/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä & UɼÉAiÀÄjUÉ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ,d»ÃgÁ¨ÁzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÀÄ®§UÁð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, £ÁAzÉÃqÀ, ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀ, ¥ÀÆ£Á ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ¹UÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹E vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/08/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀªÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁzÀV, 14 ªÀµÀð, «zÁåyð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ PÀtf EvÀ£ÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÆr ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 eÉ. 3616 £ÉÃzsÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPï® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ MªÉÄä¯É lgÀ£ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J32 © 4572 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀtÄ EvÀ£ÀÄ fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÄ §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À PÀtf PÁæ¸ï PÉãÁ® ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁr §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ «PÁ¸À, ªÀÄAdÆ£ÁxÀ, ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå, ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ±ÀÈw, ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ±ÀgÀtÄ EªÀjUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÀj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ «PÁ¸À EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A. 279, 337,338, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj gÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÊwæ D¸ÀàvÉæ ZÀAzÁ£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ ¢:30/08/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä RavÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄr JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÁl£ÀzÀ°è C£À¢üPÀæxÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀƽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ gÁd¥Áà ZËzÀj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: EqÀUÀgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹ ElÖ 26 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨ÁqÀ®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiïJ¯ïªÀżÀĪÀÅ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 1065.22 gÀÆ EzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 30/08/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-08-2011


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2011 PÀ®A 341, 323, 326, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÁgÀzÁ zsÁ¨ÁzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉÆÃPÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: zsÁPÀnªÁr vÁ: GªÀÄUÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ §AzÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄað mÉç¯ïUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ £ÁUÀzÉà gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀääA¢gÁzÀ CwõÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¤vÉõÀ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ36PÉ2099 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï2073 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À wgÀĪÀÅ£À°è zÀ±ÀgÀxÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß N«Ää¯Éè ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À vɯÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆj ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2011 PÀ®A. 366 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦AiÀiÁ𢠮®Äè¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ²ÃªÁgÀzÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸À«vÁ ¸À¤Ã® gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ(16ªÀµÀð)EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Ä ºÀÄrPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwÛ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀA§A¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤vÀgÀ PÀqÉÃUÀ¼À°è ºÉÆÃVzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÄgÀÄPÉÆÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀºÀgÀt UÉÆÃAqÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ M¦¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ UÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ djV¸ÀÄAvÉ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 77/2011 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀªÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æúÁj ¸Á: zÉñÀªÀÄÄRUÀ°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd zÉñÀªÀÄÄPÀ gÀªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ®° PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj eÁUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀzÀÄÝ.EzÀÄÝ E°è PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀ ¨sÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀgÁªÀ UÀqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æúÀj E§âgÀÄ dUÀ¼À vÉÃzÉzÀÄ C¨sÀAUÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÆý ªÀÄUÀ£É ¤£ÁågÉÆà £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀŪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ²æúÀj EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀtÂÚ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄÆV£À ¤ÃAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2011 PÀ®A 324, 341, 384 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀA¢UÀÄqÉ ¸Á: UÁA¢UÀAd ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §½gÁªÀÄ PÀgÀrAiÀiÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 3-00 UÀAmÉUÉ 8-10 £ÁªÀÅ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½zÀªÀjzÉÝªÉ 200 gÀÆ ZÀAzÁ PÉÆlÄÖ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PÉqÀªÀÅvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÉPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ°è£À E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ J¼É¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀzÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ºÉ§âgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj 8-10 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ ElÖ PÁgÀ £ÀA JAJZï-04-¹r-4557 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÄvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁPÉÃl MAzÀÄ vÉÆ°zÀÄÝ ©zÀÄÝ PÀ¼É¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ¸Á; QmÁÖ ¸ÀzsÀå ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/08/2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAlUÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¦.¹. gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5. UÁæA §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃmï, 40. UÁæA ¨É½îAiÀÄ PÁ®UÀqÀUÀ, GqÀzÁgÀ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï, MAzÀÄ ºÉÆÃgÀzÉñÀzÀ mÁZÀð ¯ÉÊmï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 23500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-08-2011

£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 173/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 28/08/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ E£ÀvÀ ºÉAqÀw GµÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃgÀlªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ºÁUÀÆ J¯Áè ¸ÀA§AzsÀPÀjUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 353, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ°AUï vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀ𠧸ï PÀAqÀPÀÖgï ¨sÁ°Ì r¥ÉÆà ©¯Áè £ÀA 477 ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 535 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÉƼÀPÉÃgÁ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/8/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£É ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ ºÀ§âzÀ CAUÀªÁV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ wgÀÄUÁr¸À®Ä Hj£À C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ JvÀÄÛUÀ½VAvÀ zÁzÁgÁªÀ£À JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAiÀiÁÝUÀ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî ºÁUÀÄ zÁzÁgÁªÀ EvÀ£À £ÀqÀÄUÉ ªÀiÁw£À ªÁzÀ «ªÁzÀ £ÀqÉzÁUÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/8/2011 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀĮĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ ºÀ§âzÀ CAUÀªÁV JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÉÆüÉPÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 18 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánïï EªÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀiÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-08-2011

PÀÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27/08/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 75 ªÀµÀð eÁ PÀÄA¨ÁgÀ G: QgÁuÁ CAUÀr ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥sÀ½ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¸ÀAvÀÆgÀ ¸Á§Ä£À 2 qÀd£ï C.Q. 400/- gÀÆ 2) UÉƯïØ¥sÁå÷èPï ¹UÀgÉÃmï 20 ¥ÁQÃmï C.Q. 600/- 3) ©æ¸ÁÖ¯ï ¹ÃUÀgÉÃmï 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 400/- gÀÆ. 4) ¸ÀÆgÀeï dzÁð 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 600/- 5) ¸ÀPÀÌgÉ 20 PÉf C.Q. 600/- 6) ±ÉAUÁ 8 PÉf C.Q. 400/- 7) ¸ÁUÀgÀ UÀÄlSÁ 5 ¥ÁQÃmï C.Q. 250/- 8) UÉÆêÁ UÀÄlSÁ 3 ¥ÁQÃmï C.Q. 300/- ºÁUÀÆ 9) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 3850/- gÀÆ.UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÉÆý 25 ªÀµÀð eÁ PÀ§â°UÉÃgÀ G: QgÁuÁ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥sÀ½ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¹» JuÉÚ 2 qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q. 400/- gÀÆ.2) «í¯ï ¥ËqÀgï 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 300/- gÀÆ. 3) mÉAUÀÄUÀ¼ÀÄ 15 C.Q. 150/- gÀÆ. 4) CqÀPÀįï 10 PÉf C.Q. 400/- gÀÆ. 5) UÀuÉñÀ ©r ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ 2 C.Q. 400/- gÀÆ. 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2250/- gÀÆ.UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/08/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀÄZÀPÀÄj, 21 ªÀµÀð, eÁ J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr (JA) EªÀgÀÄ §AUÁè¢AzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÉ, 26 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, DmÉÆ £ÀA-PÉJ-39-1162 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄdzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ²ÃgÁªÀÄ ¸Á ªÀiÁºÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¨ÉÃtPÉÆÃt UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀÄ¥ÁªÀw ¸ÉÆÃgÁ½ gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £À©¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÀÄzÀ ¸Á§ UÀæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á ¨ÉÃtPÉÆÃt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ J£ï.JA.Dgï AiÀiÁPÉ vÉÃUÉ¢¯Áè CAvÀ PÉýzÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÁ§ PÁqÀð £ÀA§gÀ PÉÆÃrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/8/2011 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ©© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 7680=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 4 DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 27/08/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®ªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ J¸ï.¹.ºÀjd£À ¸Á »¥ÀàUÁð ¨sÁUÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀįÁ²æà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À gÀ£ÀߪÀįÉè ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð, ¸Á AiÀÄgÀAqÀV EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ G¥ÀZÁj ¤ÃrzÀgÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. EAzÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVgÀĪÀ¢AzÀ £ÉÆë¤AzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2011 PÀ®A 179, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAd£Á UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À UÉÆPÀ¯É ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀ° ªÀ¸Àw «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À°è «zÁå²æà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄdPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39JZï5764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÀ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 27/08/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27-08-2011


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ® ªÁUÁägÉ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-amÁÖ[PÉ] vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ «oÀ® vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÁUÁägÉ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÄÌvÀ®£À ¸Á-amÁÖ[PÉ] UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©üêÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ« ºÀwÛgÀzÀ zÀqÀ¢AzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É ©zÀÝ ¤Ãj¤AzÀ d«ÄãÀÄ ºÀ¹AiÀiÁV ¸ÀzÀj «oÀ® EvÀ£ÀÄ PÁ®Ä DPÀ¹äPÀªÁV eÁj ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛf ¥Ánî ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä Hj£À ªÉAPÀlgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 Cr CAvÀgÀzÀ ªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ºÉÆ®zÀ PÁ®Ä zÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÉƧ¬Ä¯ï ¹PÀÌzÀÄÝ D ªÉƧ¬Ä®£ÀÄß ¸ËzÀUÀgÀ ClÖUÉð FvÀ£ÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆ¸É ¥À®è« EªÀ½UÉ zÁjAiÀÄ°è UÁA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25/08/2011 gÀAzÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÉƧ¬Ä¯ï vÀ£Àß CtÚzÀ£É EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁrzÀÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ: 26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlmÉUÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¯Áf FvÀ£À ±ÀªÀ ¤Ãj£À°è vÉîÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¨Á¯Áf ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¯ÁfAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Á¯Áf FvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »AzÀPÉÌ ªÀiÁr JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖzÀÄÝ £ÉÆÃr DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©¸Ár PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©¸ÁrzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉøÀgÀ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ D «µÀAiÀÄ PÉøÀgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ¨Á¯ÁfAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉøÀgÀ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀ£À£ÁzÀ ¸ËzÁUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ JA ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¥Àj²°¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À C° gÀlPÀ®PÀgï ¸Á// ªÀÄÆgÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÁåµÀ£À¯ï SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA PÉ.J 32/ ©-1733 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¸À ZÁ®PÀ §¸ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹ §¸Àì ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¯ï ¥sÀgÁPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ §¸Àì ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/08/2011 gÀAzÀÄ 20:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAd£Á EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À°è «zÁå²æà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38JZï5764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¹AzÉ ¸Á: ±ÉA¨É½î gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉñÀªÀÄÄR EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀiÁä E§âgÀÆ PÀÆr zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè ªÀiÁr vÀ¯Á MAzÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §® ¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÉÆzÀ®Ä SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2011 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA-9 ªÉÄÃ¯É fÃvÀÄ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 06. J.PÀÆå- 328 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ wgÀÄV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì £ÀA JA.ºÉZï. 20 ©.J¯ï- 0834 §¸Àì £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj »A¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ §¸Àì£À°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÉÃR ºÀ¸À£À EªÀjUÉ §¹ì£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¨sÁUÀ §rzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 125/2011 PÀ®A 279, 338 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D ºÀÄqÀUÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®§¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 125/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉgÉUÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/8/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0635 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 338 L¦¹ §zÀ¯ÁV 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄí C¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-08-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQë ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQî CºÀªÀÄzï vÀAzÉ d«Äî CºÀªÀÄzï ±ÀªÀÄä£ï ªÀAiÀÄ : 48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀÄ alÄUÀÄ¥Áà¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.32/J-0499 ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¥ÁåUÉÆà DmÉÆ £ÀA 39/5729 £ÉÃzÀÄÝ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J. 38/J¥sï-510 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DmÉÆêÀÅ §¹ìUÉ NqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆêÀÅ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: Dgï.JªÀiï.¦. qÁPÀÖgï. ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §¸ï DvÀ£À ªÉÄð¤AzÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÀuÉñÀ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á §PÀZËr ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® JjAiÀiÁ ©ÃzÀgÀÀ EªÀgÀÄ £ÁvÀ ºÁåArPÁæ¥sÀÖ ¥sÁåPÀÖj ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ JgÀqÀÄ CAvÀ¹Û£À ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃzÀ®£ÉÃAiÀÄ CAvÀ¹Û£À°è PÀbÉÃj EzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà CAvÀ¹Û£À°è vÀ£Àß ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è 30 d£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-05-2011 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå AiÀiÁzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥sÁåPÀÖj £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥Á®£Á EªÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀ¼ÀÄ »ÃUÀÄgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¥Ál°, £ÉPÉè¸ï, £Á£ï, UÀAl£ï, ZÉÊ£À ¸ÀgÀ Q«AiÀÄ°èzÀÝ ºÀÆ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ, GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 251 UÁæA §AUÁgÀ C.Q. 4,92,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆæ 1) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf 2)¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ ²ªÁf 3) DPÁ±À vÀAzÉ ²ªÁf J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á UÉÆÃgÀaAZÉÆý, (4) dUÀ£ÁßxÀ ¸Á §¼ÀvÀ EªÀgÀ ªÉÄÃPÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÉÆÃUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, G : UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå eÁ: UÉƯÁè ¸Á §¹gÁ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ FgÀtÚ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/08/2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ¢AzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr J¸É¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ ¥ÀÄeÁj, 30 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á ¨Á§½ vÁ OgÁzÀ (©)¸ÀzÀå :PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀ £Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀA¢¤ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ºÀÄqÀÄV gÀÆ¥Á EªÀgÀ eÉÆvÉ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ® JjAiÀiÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ±ÀA¨sÀÄ, ¸Á §PÀZËr EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/ PÉ 899 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄV gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjÃUÀÆ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 25, 2011

BIDAR DISTIRCT DAILY CRIME UPDATE 25-08-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-08-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/8/2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àäß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 18 Q.«Äà ¥ÀĪÀðzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjA ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä zÀvÁÛwæ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁgÁVgÀ 66 ªÀµÀð, eÁ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï.£À 30 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C: Q: 1230/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ eÉÆÃvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/8/2011 gÀAzÀÄ 1515 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áì¹ÖÃPï aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ §gÀUÁ¯É ªÀAiÀÄ : 29 ªÀµÀð eÁ : ¸Áé«Ä G : ªÁå¥Áj ¸Á PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÁ OgÁzÀ(©) JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä C.Q. 200/- gÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 447, 448, 506 (©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/08/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. CwPÀ gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀiË°¸Á§ ¸Á: ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¥Áèmï£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¼É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á; ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ CwÃPÀæªÀĪÁV ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-08-2011 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà G: ¤ªÁðºÀPÀ ¸Á ¨sÀÄmÉÖUÀ°è OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ GzÀVÃgÀPÉÌ §¸Àì £ÀA PÉ.J 38 J¥sï-417 £ÉÃzÀgÀ° ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄ PÀÄr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀÄqÀPÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸Àì vÀ¥Á±ÀuÉ C¢üPÁj DgÉÆæ GªÀiÁªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ AiÀiÁzÀVgÀÄ «¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ §¸Àì vÀ¥Á±ÀuÉ ªÀiÁr £Á®ÄÌ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ nPÉÃl ¤Ãr®è 300 gÀÆ¥Á¬Ä zÀAqÁ PÀlÖ®Ä w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ FUÀ vÁ£É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §¸Àì ºÀwÛzÀÄÝ nPÉÃl PÉÆÃqÀÄvÁÛ EzÉÝ£É. CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 24, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 24-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 24-08-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2011 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «oÀ® vÀAzÉ QñÀ£À gÁoÉÆÃqÀ ¸Á ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgï £ÀA PÉ.J39/n-3210 EzÀÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀ®Äè vÀÄA©PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ mÁæPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ªÀÄAUÀ®VPÀgï ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÁzÁæ¥ÀÆgÀ- ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQ mÁæPÀÖgï ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠧® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀPÁ°£À vÉÆqÉUÉ, ºÀuÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, E¤ßvÀgÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ ¸ÉʧuÁÚ ¸Á ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ mÁPÀÖgï£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2011 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 149, L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3(1)(10) J¸ï.¹/J¸ï.n. :-
¢£ÁAPÀ: 23/08/2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAdÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ : 38 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. (ºÉƯÉAiÀÄ) G: ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÃªÉ ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ QgÀt ºÉÆÃmÉ®zÀ°è G¥ÀºÁgÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀÄtZÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G/ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á; ºÀÄtZÀUÉÃgÁ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 10. d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ §rUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆÃ¥Á£ÀgÁªÀ vÀAzsÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ 54 ¸Á PËqÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ ¨ÁZÉ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è Rj¢ ªÀiÁrzÀ ºÉÆî ¸ÁUÀĪÀ½ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ PÁ½zÁ¸À vÀAzÉ ¨Á®Q±À£À ºÁUÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄzÀ°è CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¹× ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 171/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 23/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠦ügÉÆÃd vÀAzÉ ºÀPÀÄÌ«ÄAiÀiÁå ±ÉÃR ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á £ÀUÀgÀ oÁuÉ JzÀÄgÀÄqÉ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ zsÀƼÀ¥ÉÃl Nt¬ÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀÄAmÉ ¨sÀªÁt ªÉÊ£ï ±Á¥ï CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É M§â ªÀåQÛ £À±ÀAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ D ªÀåQÛUÉ J©â¹ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄ®V¸À¨ÉPÉAzÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀÄAmÉ ªÉÊ£ï ±Á¥À£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ DgÉÆæ ¯ÉÆPÉñÀ vÀAzsÉ PÀ®è¥Áà ¹AzÉ ¸Á ¨Á宺À½î (qÀÆè) EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀ©ât£À gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 73/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 23/08/2011 1745 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PËqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÀÄAqÀ¥Áà RqÀPÉ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »AzÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà D®ÆgÉ E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÆ ¸Á PËqÀUÁAªÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 1150/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-08-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀ£À vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ £ÀvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EvÀ£À ºÁUÀÆ DgÉƦ «ÃªÉÃPÁ£ÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À £ÉvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À¢AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, EAzÀÄ Gj£À »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ §UɺÀj¹ PÉÆüÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw ªÀiÁw£À°è eÁUÁ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ DVzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄļÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ §®¨sÁUÀ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®PÉÌ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ÀgÁªÀ £ÉÃvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EvÀ£À ºÁUÀÆ DgÉƦ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ £ÉÃvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁw£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ²ªÁf ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ E§âjUÉ ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀįÁ zsÉÆAqÉ£Á ªÀiÁgÀÄ£À qÉƸÁÌ ¥sÉÆÃqÀvÉÆ, CAvÀ CAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀmÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢ PÀ¦® vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¹¦àPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀªÀıÉÆâݣÀ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄaiÀiÁå, 2] EPÁâ® vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå, 3] ¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ, 4] d¨ÁâgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®, 5] C®Û¥sÀ, 6] AiÀÄĸÀĸÀ vÀAzÉ DAiÀÄħ J®ègÀÆ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®èjUÉ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzsÀð UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý CPÀæªÀÄPÉÆlÖ gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 143, 147, 324, 504, 506, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¯ÉÆÃPÉñÀ, 2] C¤Ã®, 3] ¸ÉÖÃ¥sÀ£À, 4] eÁ£À, 5] PÀ¦Ã®, 6] gÀ«, 7] «®£Àì, 8] ¸Áé«ÄzÁ¸À, 9] E¸ÁPÀ J®ègÀÆ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d¨ÁâgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ® SÁ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ UËvÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: PËoÁ (©), EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PËoÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ªÀÄ»¼É PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄeÁqÀ eÁ£ï PÉÆAqÀ®gÁªÀ vÀAzÉ f.f.PÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 27-64/9 gɸÀÖ PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ £Éjl£ÉÃl ¹QAzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉArwAiÀiÁzÀ ¦æÃw EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è, £ÉAljµÀÖgÉ®èjUÀÆ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è, CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-08-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 380, 457 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuɬÄAzÀ yA£ïPÉèöÊAmï AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C.Q. 7000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ AiÀÄAvÀæ G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.JªÀiï.JªÀiï. SÁ¢æ ªÀÄÄRå DqÁ½vÀ¢üPÁj f¯Áè ¸ÉµÀ£Àì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2011 gÀAzÀÄ 1530 ¦üAiÀiÁð¢ vÁdĢݣï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 38 ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 32 AiÀÄÄ 6679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ C®ÄègÁ - ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ªÀiÁUÀðªÁV vÁ¼ÀªÀÄqÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¤ß¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀUÀΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀ±ÉnÖ EªÀ¤UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/11 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 45 G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 45 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÀgÉAmï vÀUÀÄ° ªÉÄÊJ¯Áè ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁSÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ 115 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀjUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀ PÁgÀt £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉÃnÖ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£É C½AiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ E§âgÀ ªÀÄzÀå MAzÀÄ UÉÆÃqÉ EzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÁPÀĪÀAvÉ PÀÄA¨Áå PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ²æzÉë ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨Áå PÀlÄÖwzÁÝUÀ DgÉÆæ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨Áå AiÀiÁPÉ PÀlÄÖw¢Ýj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 21, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 21-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-08-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/8/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÉñÀ vÀAzÉ dgÁªÀÄ ªÀiÁ½ ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, G: vÁ®ÄPÁ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼Á EªÀgÉÆA¢UÉ gÁ.ºÉ.£ÀA 9 gÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ fÃvÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°è n¦ü£À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¤AvÁUÀ DgÉÆæ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-38/5526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À oÁPÀÆgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: gÁd¥ÀÆvÀ, ¸Á: aPÀ°, vÁ: f: G¸Áä£Á¨ÁzÀ (JAJ¸ï) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß GªÀÄäUÁð PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÉÆÃgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ CAzÀgÉ ªÀÄAoÁ¼Á PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÉÆÃgÀ §AUÁèzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JAºÉZï-14/J¹-4804 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£À »A§¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ CAPÀıÀ vÀAzÉ ¨Á®PÀȵÀÚ U˽ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: UÉÆ®è, ¸Á: PÁA§¼ÉªÁr EvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É §gÀÄqÉ MqÉzÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ, C®è°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ jÃvɱÀ gÀAd£À ºÁUÀÆ E£ÀÄß E§âgÀÆ J®ègÀÄ ¸Á: f.J£ï.r. E.PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ nÃZÀgïì PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ C«£Á±À¹AUÀ vÀAzÉ WÀ£À±ÁåªÀÄ ¥Àæ¸ÁzÀ ¹AUÀ, ¸Á: nZÀgÀì PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ «PÁ¸À gÀhĺÁ EvÀ£À eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ UɽAiÀĤUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ ¹ÖPï ¤AzÀ vÉÆÃqÉUÉ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ËgÀ¨sÀ zÀÄ¨É vÀAzÉ ²ªÀ ¥Àæ¸ÁzÀ zÀÄ¨É ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¨ÁæºÀät, ¸Á: ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄÄPÉñÀ EvÀ£À ºÀÄlÄÖ ºÀ§âzÀ ¥ÁnðAiÀÄ£ÀÄß ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÁnðUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁPÉÃvÀ «Ä±Àæ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: f.J£ï.r.E.PÁ¯ÉÃd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÁnðAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ zsÀƪÀÄ¥Á£À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ EzÀPÉÌ ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-08-2011 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¸Á¬Ä £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÁQ ¹ÌPÀ¤AzÀ ¨É£Àß°è vÉÆqÉUÉ, ¸ÉÆlPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀĺÁ£ÀAzÁ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É lÆåµÀ£À PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ r¹¹ ¨ÁåAPÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÁA¨É ªÀÅqÀØ£À ¥sÀ¤ðZÀgÀ CAUÀr ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/JZï-7994 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À JqÀ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ, ªÀÄÆVUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §® ªÉƼÀ PÁ®Ä PɼÀV£À J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/21011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/2011 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æñÉÊ®A vÀAzÉ dAUÀAiÀÄå UËqÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: FrUÁgÀ, ¸Á: gÁªÀÄ DAd¥ÀÆgÀ ªÀÄAqÀ® ±ÀªÀıÁ¨ÁzÀ, f: gÀAUÁgÉrØ (J¦) EªÀgÀ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆ £ÀA J¦-22/AiÀÄÄ-4551 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÉÆý ªÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆzÀ E£ÉÆßçâ ZÁ®PÀ PÀȵÀÚ vÀAzÉ dAUÀAiÀÄå UËqÀ ºÁUÀÆ QèãÀgÀ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä 3 d£ÀgÀÄ LZÀgÀ mÉA¥ÀÆzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ©lÄÖ ¥ÀÄuÉUÉ ºÉÆÃgÀmɪÀÅ. J£ï,ºÉZï-9 gÀªÉÄ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýè zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¤uÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 20/08/2011 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ PÀȵÀÚ vÀAzÉ dAUÀAiÀÄå UËqÀ mÉA¥ÀÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ mÉA¥ÀƪÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µïPÁ¼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ Z¯Á¬Ä¹ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ §¸Àì £ÀA PÉJ- 32/J¥ï-1422 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ, ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉÆüÀPÁ®¢AzÀ PÁ® PÀtÂÚ£À ªÀgÉUÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, JqÀ ªÉÆüÀPÁ¼À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ §®ªÉÆüÀPÁ¼À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §¸ïì ZÁ®PÀ¤UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 20, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 20-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 20-08-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 108/2011 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ zsÀ£ÀÆgÉ ¸Á: PÉÃgÀÄgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ J£ï ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸Á: «dAiÀĪÁqÁ (J¦) ¯Áj £ÀA J¦-16/n¦-0367 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¯ÁjAiÀÄ°è M§â£É ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ EzÀÄÝ CªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 19/08/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á§Ä ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð, ¸ÉAnæAUÀ PÉ®¸À ¸Á: EqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ DgÉÆæ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ £ÀqɸÀĪÀ mÁmÁ UÀÆqÀì £ÀA. PÉJ-38/5669 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà, JªÀiï.r CfÃd vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀÄå J®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ a¢æ §ÄwÛ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀ¸ÁÛ£À wgÀÄ«£À°è ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ UÀÆqÀì ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwÛgÀĪÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ-PÀªÀÄoÁuÁ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ªÀiÁåQì PÁå§ £ÀA. PÉJ24 1782 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ, ºÀuÉAiÀÄ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ°£ÀÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ºÁUÀÆ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Àà EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ªÀÄÆbÉÃð ºÉÆVzÁÝ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊf£ÁxÀ EªÀ¤UÉ UÀmÁ¬ÄUÉ, §® ªÉƼÀ PÁ°UÉ, »ªÀÄär ¥ÁzÀPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.r CfÃd EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, §® ¨sÀÄdzÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 19/08/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðfPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà ªÉƼÀPÉÃgÉ, ªÀAiÀÄ : 39 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á PÀtf JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãï, £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ MAzÀÄ ¸ÁªÀiï¸ÀAUï ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆÃAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

August 19, 2011

BIDAR DISTIRCT DAILY CRIME UPDATE 19-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-08-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀħuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ : 62 ªÀµÀð, ¸Á ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÀħâuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÀUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 9 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÀÄ¥À¼Á vÁ ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 52 E¸ÀàÀmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8,300/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Àà @ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀAiÀÄ 80 ªÀµÀð, ¤ªÀÈvÀ £ËPÀgÀ, J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ) ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÀ UÀAd ©ÃzÀgÀÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÆøÁé EªÀgÉÆA¢UÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ïÀ £ÀA. PÉ38-J¥sï473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÉhÄgÉÃ¥Àà ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ §® ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-08-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ZÁA¨Á¼À ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ-£ÁªÀzÀUÉÃj PÀqÉUÉ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ, aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/nDgï-8742 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀ PÁ® PɼÀUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉÃ§Ä vÀAzÉ gÀAeÁ£À ¸Á¨Á ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: ¨sÁgÀvÀ £ÀUÀgÀ OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 880/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸À«ÄãÁ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV M¯ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQzÁUÀ NªÉÄä¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÁÝUÀ aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ DdA ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: gÀPÁë¼À (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ -¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉÆAr ²ªÁgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ dºÁAVÃgÀ zÀUÁð¢AzÀ 100-200 ¦ül CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ZÉÆAr CgÀtåzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀAzÀÄ ©¸Ár ºÉÆÃVzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ PÉƼÉvÀÄ ¥ÀÆwð QæÃ«Ä QÃlPÀUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ, ªÀÄÄRªÀÅ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¥sÀÄ¯ï ±Àlð, MAzÀÄ §Æ¢-©½ §tÚzÀ ¥ÁåAl, mÉÆAPÀPÉÌ ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀ ¨ÉîÖ, ºÁUÀÆ ¥ÁågÁUÁ£ï ZÀ¥Àà° ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ, AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ zÀÄgÉÆÃzÉÝñÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ ¹UÀ¯ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¢. §¸ÀªÀgÁeï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÉÆAr UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ CA§uÁÚ zÁAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ CA§uÁÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà zÁAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ©.J¸ï.J¸ï.PÉ zÀ°è ¦ülÖgï £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ 22:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ©.J¸ï.J¸ï.PÉ gÉʯÉé ©æeï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ CA§uÁÚ EªÀjUÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É UÀmÁ¬ÄUÉ, vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-08-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 9-8-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÉñÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀįÉÆ° ¸ÀÆÖªÀzÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁj CPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀÆnÖgÀÄvÀÛzÉÝ, DzÀÝÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀæAiÀÄ°è zÁR® ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15-8-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥sÀ¯ÁPÁj CUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀÆ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÁAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÀgÀ¨Áj, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÁ (PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÆUÀ®AiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á; ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¤UÉ CA©æõï vÀAzÉ zÁ£À¥Áà PÀ¸ÀÆÛgÉ EªÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-3108 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ CA©æõï EªÀgÀ C®UÀÆqÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr C°èAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ PÉE© PÀbÉÃjUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqÉ CAvÀ vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®èAiÀÄå¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼Á ¸À®UÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ mÁæöåPïì £ÀA PÉJ-47/JªÀiï-321 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ C«£Á±À vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ¸Á: JPÀ®ÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA©æõÀ PÀ¸ÀÆÛgÉ EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ CA©æõÀ PÀ¸ÀÆÛgÉ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ JqÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁwðPÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 2714 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëzÀ°è gÉÆûvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ-§¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. J¦-24/E-3961 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÉÆÃf ¸Á: «ÄÃgÁ UÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆÃjPÁëPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹ gÉÆûvÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 279, 33 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §UÀzÀ®PÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀȶÖ, ªÉÄÃUÀgÁUÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÀ PÉÃAzÀæzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr¸À®Ä gÀ¸ÉÛìAiÀÄ §¢AiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/5340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ±ÀȶÖUÉ ªÉÄÊvÀÄA§ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆbÉð ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É DgÉÆæ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JªÀiï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.L. r.¹.L.©. ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀÄßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ PÀÆr PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðf£ÀPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸À¥Áà aAZÉÆüÉ, 2] ±ÁªÀÄuÁÚ PÀÄ®PÀtÂð E§âgÀÄ ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ EªÀj§âgÀÆ C£À¢üPÀȪÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀV 1 gÀÆUÉ 80/- CAvÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ d£ÀjUÉ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlUÁgÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸À¥Áà aAZÉÆÃ¼É EvÀ¤UÉ »qÀÄzÀ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 3 ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,210/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÁ«Äð PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÁAiÀÄ¯ï ¥sÉÆãÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

August 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-08-2011


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸À£ÀªÀÄÄR ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀgÀ£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À£ÀªÀÄÄR vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è G¢Ý£À ¨É¼ÉUÉ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊ vÉÆüÉAiÀÄzÉ vÀA¨ÁPÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀA¨ÁQ£À°è «µÀ ¨ÉÃgÉvÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 15/08/2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À UÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÁUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄaðUÉ zsÀPÉÌ ºÀwÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjR ªÀiÁr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¤²ÒvÁxÀðPÉÌ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²Ã¯Á UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ PÀgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ d£ÀgÀ eÉÆvÉUÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¯ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯ÁzÀ ¸Á: PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¤²ÒvÁxÀðPÉÌ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤²ÒvÁxÀðzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ Dr £ÉAlgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ²Ã¯Á PÀgÀPÀgÉ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉAljUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §A¢gÀÄwÛj CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ d£ÀgÀÄ C¯Áè ºÀÄqÀÄV DªÁgÀ EgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄ£Éß £ÀªÀÄä C½AiÀÄ gÀÆ©£ï EªÀ£ÀÄ CªÀgÀ ¸Á̦ðAiÉÆà UÁr ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉ¼ÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §lÄÖ ªÀiÁr CgÉ ZÀÄwAiÉÄà EzÀgÀ D CAvÀ PÀgÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ CªÀ¼À vÀAV CªÀ¼À CPÀÌ, ±ÉʯÉñÀ, vÀªÀÄä, ¨sÁªÀ E£ÀÄß 16 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è, PÀwÛ, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁªÀÄPÀwÛ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß aîzÀ°è ºÁQ ªÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ qÁåªÀiï£À°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀzÀ zÀAqÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ DAiÀiÁ¸ÀªÁVzÀÝjAzÀ ®QÌ ¨ÁgïzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ mÉç°UÉ zsÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¤Ãj£À UÁè¸À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ lÆgɸïÖ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉüÀĪÀªÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÁåjAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä eÉëĤ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ C¥ÀjavÀ ªÀiÁåPÀì¦PÀ¥ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¨sÀAl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DUÀ¹ ºÀwÛgÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÀAl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ºÉÆøÀzÁV Rjâ ªÀiÁrzÀ gÀhiÁqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉ¯É ªÉÄÃ¯É GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ wgÀÄUÁr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ £À£Àß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀhiÁqÀÄ wgÀÄUÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ DgÉÆæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£É£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀĪÀ¤¢Ý CAvÁ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ N¼ÀUÀqÉ PÉÊ ºÁQ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ©¸ÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄUÀ¯ÁV ©¢ÝzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà vÉ®PÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwgÀĪÁUÀ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ DgÉÆæ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/1212 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸ÁB ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] dnAUÀgÁªÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É, 2] §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É, 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ §§ÄæªÁ£À ¨Á¼ÀƪÁ¯É, 4] CgÀÄt vÀAzÉ eÉnAUÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É J®ègÀÄ ¸Á: ¸ÉÃqÉÆüÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¨Á« ¤Ãj£À ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀĽzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 447, 427, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¸Á¼ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: ºÀ®§UÁð E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ PÀA§ ªÀÄvÀÄÛ vÀAwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ 4*200 ºÉÆ® CPÀæ«Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5000/- ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 15-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-08-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸À£ÀªÀÄÄR ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀgÀ£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À£ÀªÀÄÄR vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è G¢Ý£À ¨É¼ÉUÉ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊ vÉÆüÉAiÀÄzÉ vÀA¨ÁPÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀA¨ÁQ£À°è «µÀ ¨ÉÃgÉvÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 15/08/2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À UÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÁUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄaðUÉ zsÀPÉÌ ºÀwÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjR ªÀiÁr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¤²ÒvÁxÀðPÉÌ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²Ã¯Á UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ PÀgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ d£ÀgÀ eÉÆvÉUÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¯ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯ÁzÀ ¸Á: PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¤²ÒvÁxÀðPÉÌ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤²ÒvÁxÀðzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ Dr £ÉAlgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ²Ã¯Á PÀgÀPÀgÉ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉAljUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §A¢gÀÄwÛj CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ d£ÀgÀÄ C¯Áè ºÀÄqÀÄV DªÁgÀ EgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄ£Éß £ÀªÀÄä C½AiÀÄ gÀÆ©£ï EªÀ£ÀÄ CªÀgÀ ¸Á̦ðAiÉÆà UÁr ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉ¼ÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §lÄÖ ªÀiÁr CgÉ ZÀÄwAiÉÄà EzÀgÀ D CAvÀ PÀgÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ CªÀ¼À vÀAV CªÀ¼À CPÀÌ, ±ÉʯÉñÀ, vÀªÀÄä, ¨sÁªÀ E£ÀÄß 16 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è, PÀwÛ, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁªÀÄPÀwÛ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß aîzÀ°è ºÁQ ªÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ qÁåªÀiï£À°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀzÀ zÀAqÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ DAiÀiÁ¸ÀªÁVzÀÝjAzÀ ®QÌ ¨ÁgïzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ mÉç°UÉ zsÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¤Ãj£À UÁè¸À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ lÆgɸïÖ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉüÀĪÀªÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÁåjAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä eÉëĤ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ C¥ÀjavÀ ªÀiÁåPÀì¦PÀ¥ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¨sÀAl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DUÀ¹ ºÀwÛgÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÀAl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ºÉÆøÀzÁV Rjâ ªÀiÁrzÀ gÀhiÁqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉ¯É ªÉÄÃ¯É GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ wgÀÄUÁr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ £À£Àß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀhiÁqÀÄ wgÀÄUÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ DgÉÆæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£É£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀĪÀ¤¢Ý CAvÁ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ N¼ÀUÀqÉ PÉÊ ºÁQ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ©¸ÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄUÀ¯ÁV ©¢ÝzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà vÉ®PÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwgÀĪÁUÀ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ DgÉÆæ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/1212 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸ÁB ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] dnAUÀgÁªÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É, 2] §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É, 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ §§ÄæªÁ£À ¨Á¼ÀƪÁ¯É, 4] CgÀÄt vÀAzÉ eÉnAUÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É J®ègÀÄ ¸Á: ¸ÉÃqÉÆüÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¨Á« ¤Ãj£À ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀĽzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 447, 427, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¸Á¼ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: ºÀ®§UÁð E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ PÀA§ ªÀÄvÀÄÛ vÀAwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ 4x200 ºÉÆ® CPÀæ«Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5000/- ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.