August 23, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-08-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 78/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzÀ£À vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ £ÀvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EvÀ£À ºÁUÀÆ DgÉƦ «ÃªÉÃPÁ£ÀAvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À £ÉvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ §ºÀ¼À ¢ªÀ¸À¢AzÀ vÀPÀgÁgÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, EAzÀÄ Gj£À »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉAiÀÄ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ §UɺÀj¹ PÉÆüÀÄîwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁåºÀß 1 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ºÁUÀÄ E¤ß§âgÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁw ªÀiÁw£À°è eÁUÁ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ DVzÀ §UÉÎ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀPÉÊ ªÀÄļÀPÉÊ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ §®¨sÁUÀ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®PÉÌ ªÉƼÀPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫ªÉÃPÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±ÀgÁªÀ £ÉÃvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EvÀ£À ºÁUÀÆ DgÉƦ ²ªÁfgÁªÀ vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ £ÉÃvÀgÀUÁªÉ ¸Á: ¨ÉüÀPÀÄt [©] EªÀj§âgÀ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ C¼ÀvÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀiÁvÀÄ ªÀiÁw£À°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÉ ºÉZÀÄÑ PÀrªÉÄ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÉÆA¢UÉ DgÉÆæ ²ªÁf ºÁUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ dUÀ¼ÀPÉÌ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ E§âjUÉ ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀįÁ zsÉÆAqÉ£Á ªÀiÁgÀÄ£À qÉƸÁÌ ¥sÉÆÃqÀvÉÆ, CAvÀ CAzÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §rUɬÄAzÀ ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀzÀ°è UÀmÁ¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 143, 147, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀÄð¢ PÀ¦® vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¹¦àPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ±ÀªÀıÉÆâݣÀ vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄaiÀiÁå, 2] EPÁâ® vÀAzÉ ZÀÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁå, 3] ¨Á¨Á vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ, 4] d¨ÁâgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ®, 5] C®Û¥sÀ, 6] AiÀÄĸÀĸÀ vÀAzÉ DAiÀÄħ J®ègÀÆ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®èjUÉ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀt PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CzsÀð UÀAmÉ £ÀAvÀgÀ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ºÉý CPÀæªÀÄPÉÆlÖ gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 168/2011 PÀ®A 143, 147, 324, 504, 506, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ¯ÉÆÃPÉñÀ, 2] C¤Ã®, 3] ¸ÉÖÃ¥sÀ£À, 4] eÁ£À, 5] PÀ¦Ã®, 6] gÀ«, 7] «®£Àì, 8] ¸Áé«ÄzÁ¸À, 9] E¸ÁPÀ J®ègÀÆ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ d¨ÁâgÀ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ® SÁ£À ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀjUÉ CPÀæªÀÄ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ«Ãt vÀAzÉ UËvÀªÀÄ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: PËoÁ (©), EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä PËoÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ® ªÉÆüÀPÁ® ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ (ªÀÄ»¼É PÁuÉ) :-
¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀÄgÀÄeÁqÀ eÁ£ï PÉÆAqÀ®gÁªÀ vÀAzÉ f.f.PÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA 27-64/9 gɸÀÖ PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ £Éjl£ÉÃl ¹QAzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ºÉArwAiÀiÁzÀ ¦æÃw EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ gÁA¥ÀÆgÉ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ºÉÆzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀ¢®è, £ÉAljµÀÖgÉ®èjUÀÆ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼ÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è, CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.