August 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 11-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11-08-2011

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 09-08-2011 gÀAzÀÄ 1145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀ ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgɪÀiÁä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ 50 ¸Á ¨ÉîÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉÆîzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ MAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 106/2011 PÀ®A 323, 355 eÉÆvÉ 34 L¦¹ & 3 (1)(10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. CPïÖ 1989 :-
¢£ÁAPÀ 09-08-2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¹UÉð. ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁ J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ªÉÄÃy ªÉÄüÀPÀÄAzÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ vÀªÀÄä ¥ÀæPÁ±À PÀÆrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ, ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ. §AqÉ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁd EªÀgÀ ºÀwÛgÀ mÁæPÀÖgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄ° PÉ®¸À ªÀiÁr ªÀÄÄAUÀqÀ ºÀt ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄÄAUÀqÀzÀ PɼÀUÉ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÀtªÀÅ PÉ®¸À¢AzÀ ¸ÀjAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀåPÉÌ DgÉÆævÀgÀ ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÀÆ° ºÀtzÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ¢UÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/201 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 10/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 2 UÀAmÉUÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆ/¸ÉÊ £ÀA PÉ.J.-56-E/1015 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀ¼ÀPÀgÀ ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÁ°¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ²ªÀuÁÚ ¯ÉÆÃqÉØ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ªÀÄAoÁ¼À EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É §® ªÉƼÀPÁ°£À ªÉÄÃ¯É vÀgÉazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-08-2011 gÀAzÀÄ 1710 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ gÉÃrØ ±ÉÃl EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è PÉîªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ºÀaÑ £À¹©Ã£À E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æäªÁ¸À gÉrØ vÀAzɧ¸ÀªÀgÉrØ ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ E£ÀÆß 6 d£À J®ègÀÆ ¥sÀvÉÃ¥ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ ºÀt, E¸Ààl J¯É, d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2011 PÀ®A 96 (J) (©) PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄįÁè UÀ°èAiÀÄ°è zÁzÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑ PÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »rzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì oÁuÉAiÀÄ°è JA.M.©. d£ÀjzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ZÉPÀÌ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) vÁºÉÃgÀ C° vÀAzÉ ¥Á±Áå«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À 2) UÀĸÀ @ ±À¦ü vÀAzÉ gÀ¦üÃPÀ«ÄAiÀiÁå ªÀAiÀÄ 21 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À E§âgÀÄ ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀĽwzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß §A¢¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 167/2011 PÀ®A 96 (J) (©) PÉ.¦. JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 09/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 0130 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀÄAmÉ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑ PÉÆAqÀÄ PÀĽwzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ »ÃrzÀÄ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀiÁqÀ®Ä CªÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ EzÀÄÝ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ 1) ªÀĺÉÃvÁ§ vÀAzÉ zÀ¸ÁÛVgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ¨ÁUÀªÁ£À UÀ°è ¨sÁ°Ì 2) ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ©ÃzÀgÀ ¨ÉøÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀĽwzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.