August 26, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 25-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 26-08-2011

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 279, 304[J] L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2011 gÀAzÀÄ 1445 UÀAmÉUÉ ¥ÀævÀåPÀë ¸ÁQë ¦üAiÀiÁ𢠱ÀQî CºÀªÀÄzï vÀAzÉ d«Äî CºÀªÀÄzï ±ÀªÀÄä£ï ªÀAiÀÄ : 48 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA G: J¯ï.L.¹ JeÉAmï ¸Á ºÀÄqÀÄV EªÀgÀÄ alÄUÀÄ¥Áà¢AzÀ §gÀĪÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA.PÉ.J.32/J-0499 ºÁUÀÆ CzÀgÀ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¥ÁåUÉÆà DmÉÆ £ÀA 39/5729 £ÉÃzÀÄÝ ¯ÉÆÃqï vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA. PÉ.J. 38/J¥sï-510 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß DmÉÆÃUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DmÉÆêÀÅ §¹ìUÉ NqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆêÀÅ PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ PÀnÖUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀ eÁQÃgÀ ºÀĸÉãÀ vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ¸Á§ ºÀÄt¸ÀUÉÃgÁªÁ¯É, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, G: Dgï.JªÀiï.¦. qÁPÀÖgï. ¸Á alUÀÄ¥Áà EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ §¸ï DvÀ£À ªÉÄð¤AzÀ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 169/2011 PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧AqÉ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÀuÉñÀ¥ÀÆgÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ªÁå¥ÁgÀ, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á §PÀZËr ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ EAqÀ¹ÖçÃAiÀÄ® JjAiÀiÁ ©ÃzÀgÀÀ EªÀgÀÄ £ÁvÀ ºÁåArPÁæ¥sÀÖ ¥sÁåPÀÖj ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°èAiÉÄà MAzÀÄ JgÀqÀÄ CAvÀ¹Û£À ªÀÄ£É PÀnÖPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃzÀ®£ÉÃAiÀÄ CAvÀ¹Û£À°è PÀbÉÃj EzÀÄÝ, JgÀqÀ£Éà CAvÀ¹Û£À°è vÀ£Àß ªÁ¹¸ÀĪÀ ªÀÄ£É EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è 30 d£À PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 29-05-2011 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå AiÀiÁzÀVÃgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¥sÁåPÀÖj £ÉÆÃrPÉƼÀî®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¥Á®£Á EªÀ¼ÀÄ £ÉÆÃrPÉÆAqÀ¼ÀÄ »ÃUÀÄgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-05-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ¥sÁåPÀÖjUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C®ªÀiÁjAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ MAzÀÄ eÉÆvÉ §AUÁgÀzÀ ¥Ál°, £ÉPÉè¸ï, £Á£ï, UÀAl£ï, ZÉÊ£À ¸ÀgÀ Q«AiÀÄ°èzÀÝ ºÀÆ, ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ, GAUÀÄgÀUÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 251 UÁæA §AUÁgÀ C.Q. 4,92,000 gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀA±ÁAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆæ 1) ®QëöäèÁ¬Ä UÀAqÀ ²ªÁf 2)¸ÀĤÃvÁ vÀAzÉ ²ªÁf 3) DPÁ±À vÀAzÉ ²ªÁf J®ègÀÆ PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á UÉÆÃgÀaAZÉÆý, (4) dUÀ£ÁßxÀ ¸Á §¼ÀvÀ EªÀgÀ ªÉÄÃPÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 81/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CA§ªÀÄä UÀAqÀ ªÉÆÃUÀ®¥Áà ªÀAiÀÄ : 45 ªÀµÀð, G : UÁæA ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸Àå eÁ: UÉƯÁè ¸Á §¹gÁ¥ÀÆgÀ vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ vÀÄPÀ̪ÀiÁä UÀAqÀ FgÀtÚ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 19/08/2011 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²æÃzÉë PÀÆrPÉÆAqÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ¢AzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁr J¸É¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C¤ÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ ¥ÀÄeÁj, 30 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á ¨Á§½ vÁ OgÁzÀ (©)¸ÀzÀå :PÉÆüÁgÀ PÉÊUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀ £Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀA¢¤ ºÁUÀÆ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ ºÀÄqÀÄV gÀÆ¥Á EªÀgÀ eÉÆvÉ EAqÀ¹ÖçAiÀÄ® JjAiÀiÁzÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ±ÀgÀt§¸À¥Áà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ±ÀA¨sÀÄ, ¸Á §PÀZËr EªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ £ÀA. PÉJ-38/ PÉ 899 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÀ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀÄqÀÄV gÀÆ¥Á EªÀ½UÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ E§âjÃUÀÆ ¸ÁzÁUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀÄazÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.