August 1, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 01-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 01-08-2011

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 100/2011 PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 31-07-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÁºÉÃgÁ© UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¸Á: PÀgÀrAiÀiÁå¼À »jAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ SÁzÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ªÀÄÆeÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ®ªÁqÀ(PÉ) UÁæªÀÄzÀ ¥ËæqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 9£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è NzÀÄwzÀÄÝ 17-07-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ªÀģɬÄAzÀ DqÀĪÀÅzÀPÉÌ CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ gÁwæ DzÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¥À¸À §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè. J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ CªÀ£À §UÉÎ ¥ÀvÉÛ ºÀvÀÛ°¯Áè. GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄR, UÉÆâ §tÚ, ªÉÄÊPÀlÄÖ vÀ¼ÀîUÉ, ªÉÄʪÉÄÃ¯É PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ±Àlð, DPÁ±À §tÚzÀ fãÀì ¥ÁåAl zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2011 PÀ®A 279, 337, 304 (J) L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 LJA« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 31/07/2011 gÀAzÀÄ 0910 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj FgÀªÀiÁä vÀAzÉ UÀt¥Àw aAZÉÆýPÀgÀ ªÀAiÀÄ-20 ªÀµÀð eÁw zsÀ£ÀUÀgÀ ¸Á ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ PÀ£ÀPÀmÁÖPÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä mÁmÁ J.¹.E UÀÄqÀì ªÁºÀ£À £ÀA§gÀ PÉJ-39-6446 £ÉãzÀÄ ºÀÄ®UÀÄwÛUÉ §A¢zÀÄÝ EªÀgÀÄ E¤ßvÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: PÀ£ÀPÀmÁÖ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄð£À »rvÀ vÀ¦à MªÉÄäïÉà §®§¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ PÀĪÀiÁj ¸ÀAVÃvÁ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ CQð ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¸ÀzÀå ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. ºÁUÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è EzÀÝ EvÀgÀjUÀÆ ¸ÁzsÁ ºÁUÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 83/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-7-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ EªÀgÀÄ PÀÄ. ²¯Áà vÀAzÉ £ÀAd¥Áà eÁ: £ÉÃPÁgÀ G: §¸ï ¤ªÁð»Q £ÀA. 1240 ©ÃzÀgÀ §¸À r¥ÀÆ ©ÃzÀgÀ¢AzÀ §¸ï £ÀA.PÉ.J.38 J¥sï.501 £ÉÃzÀ£ÀÄß §¸À ZÁ®PÀ ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ G: §¸À ZÁ®PÀ ¦.©.£ÀA.369 ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ï r¥ÉÆ¢AzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1445 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä §¸À ©ÃzÀgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉ PÀbÉÃj JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀzÀ mÉÊgÀ ¥ÀAPÀÑgÀ CVzÀÝjAzÀ C°è ¸ÀzÀj §¸À£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ªÁvÁð E¯ÁSÉ PÀbÉÃjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PɼÀUÉ E½¹ ¥ÀAPÀÑgÀ CzÀ mÉÊgÀ£ÀÄß ZÁ®PÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ï WÀlPÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉÃgÉ ºÉƸÀ mÉÊgÀ vÀAzÀÄ PÀÆr¸ÀĪÁUÀ CªÁUÀ CAzÁdÄ 1545 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¹ì£À JqÀ¨sÁUÀzÀ JgÀqÀ£É ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É PÀĽwÛzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¯ÉzÀgÀ ¨ÁåUÀ CzÀgÀ°è MAzÀÄ J.n.JA. nPÉmï ªÀÄ²Ã£ï £ÀA. 48103665 EzÀgÀ C.Q. 10,000=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ°è 2,724=00 gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ nPÉÃlUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ElÄÖ §¹ì£À PɼÀUÉ E½zÀÄ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ §¸À£À°è EnÖzÀ ¨ÁåUÀªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°¯Áè. ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀªÀ£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 272 ,284 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 49 gÀ G¥ÀPÀ®A 28 prevantion of food adultration rules 1955 :-
¢£ÁAPÀ : 31-07-2011 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ ²¸Éð vÀºÀ²®ízÁgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä ¥ÁªÀð EªÀ£ÀÄ ¥ÁªÀðw ¤ªÁ¸À ¹zÀÞgÀÆqsÀ ªÀÄoÀ gÀ¸ÉÛ ©ÃzÀgÀ ¸Á¬Ä ¥ÁåPÉÃeï PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À WÀlPÀ ©J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ LJ¸ïL ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ E®èzÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV vÀAiÀiÁj¹ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ JAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ : 31/07/2011 gÀAzÀÄ 1915 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀC°ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á; ©¢æ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CmÉÆà £ÀA. PÉJ38/5752 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ ©ÃzÀgÀ Z˨ÁgÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÁgÀÆgÀUÉÃj PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ38/1721 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DmÉÆÃPÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ PÉʯÁ¸À FvÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ DvÀ¤UÉ ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÉ. DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®¨sÁUÀzÀ JzÉUÉ, §®UÉÊ gÀmÉÖUÉ ºÁUÀÆ §® ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.