August 17, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 17-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-08-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 06/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 9-8-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀªÀÄt UÀAqÀ £ÁUÉñÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀ¼ÀîzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀįÉÆ° ¸ÀÆÖªÀzÀ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁj CPÀ¹äPÀªÁV ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀjAzÀ ªÉÄÊAiÀįÁè ¨sÁj ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¸ÀÆnÖgÀÄvÀÛzÉÝ, DzÀÝÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀæAiÀÄ°è zÁR® ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 15-8-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÀæ¬ÄAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ C¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°è aQvÉì ¥sÀ¯ÁPÁj CUÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ªÀÄgÀ½ gÁwæ 2330 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀÆ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÁAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÁzÀ £ÁUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ PÀgÀ¨Áj, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: £ÁUÀÆgÁ (PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èAiÀiÁå vÀAzÉ ªÉÆUÀ®AiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á; ªÀÄAoÁ¼À EªÀ¤UÉ CA©æõï vÀAzÉ zÁ£À¥Áà PÀ¸ÀÆÛgÉ EªÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥Áå±À£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/eÉ-3108 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ CA©æõï EªÀgÀ C®UÀÆqÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¨sÉÃn ªÀiÁr C°èAzÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýUÉ PÉE© PÀbÉÃjUÉ £ËPÀj ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÉÆÃt £ÀqÉ CAvÀ vÀ£Àß eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄ®èAiÀÄå¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼Á ¸À®UÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛÃgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ PÀÆædgÀ mÁæöåPïì £ÀA PÉJ-47/JªÀiï-321 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ C«£Á±À vÀAzÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ªÀiÁ° ¥Ánî ¸Á: JPÀ®ÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CA©æõÀ PÀ¸ÀÆÛgÉ EªÀ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ CA©æõÀ PÀ¸ÀÆÛgÉ EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ¤UÉ §®PÁ®Ä ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ªÉƼÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É §®PÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlPÉÌ JqÀPÉÊUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 126/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÁwðPÀ vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀÄå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, CmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ38 2714 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: C®èA ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃjPÁëzÀ°è gÉÆûvÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ UÀÄA¥Á PÀqɬÄAzÀ-§¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ mÁæPÀÖgÀ £ÀA. J¦-24/E-3961 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÉÊ©üêÀÄ vÀAzÉ ¸ÀA¨sÉÆÃf ¸Á: «ÄÃgÁ UÀAd ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÄPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CmÉÆÃjPÁëPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA§«¹ gÉÆûvÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2011 PÀ®A 279, 33 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà §UÀzÀ®PÀgÀ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ®, vÁ: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀȶÖ, ªÉÄÃUÀgÁUÀ EªÀgÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀævÁ¥À £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ D±Á PÁAiÀÄðPÀvÉðAiÀÄgÀ PÉÃAzÀæzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr¸À®Ä gÀ¸ÉÛìAiÀÄ §¢AiÀÄ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ DmÉÆÃjPÁë £ÀA. PÉJ-38/5340 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆÃjPÁëªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ±ÀȶÖUÉ ªÉÄÊvÀÄA§ vÀgÀazÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÆbÉð ºÉÆVgÀÄvÁÛ¼É DgÉÆæ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J£ï.JªÀiï. ¥ÁnÃ¯ï ¦.L. r.¹.L.©. ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ zsÀ£ÀÄßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ PÀÆr PÀnÖvÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðf£ÀPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸À¥Áà aAZÉÆüÉ, 2] ±ÁªÀÄuÁÚ PÀÄ®PÀtÂð E§âgÀÄ ¸Á: PÀnÖvÀÄUÁAªÀ EªÀj§âgÀÆ C£À¢üPÀȪÁV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆÃqÀV 1 gÀÆUÉ 80/- CAvÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ d£ÀjUÉ ºÉý d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlUÁgÀ£ÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ§¸À¥Áà aAZÉÆÃ¼É EvÀ¤UÉ »qÀÄzÀ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 3 ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á® ¥ÉãÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2,210/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¥sÁ«Äð PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÁAiÀÄ¯ï ¥sÉÆãÀ d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.