August 27, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 27/08/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 27-08-2011


RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2011 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ: 25/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀÄ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ® ªÁUÁägÉ ªÀAiÀÄ-30 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-amÁÖ[PÉ] vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ «oÀ® vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÁUÁägÉ ªÀAiÀÄ-60 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ G-MPÀÄÌvÀ®£À ¸Á-amÁÖ[PÉ] UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©üêÀÄgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨sÁ« ºÀwÛgÀzÀ zÀqÀ¢AzÀ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É ©zÀÝ ¤Ãj¤AzÀ d«ÄãÀÄ ºÀ¹AiÀiÁV ¸ÀzÀj «oÀ® EvÀ£ÀÄ PÁ®Ä DPÀ¹äPÀªÁV eÁj ¸ÀzÀj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 26/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ zÀvÁÛf ¥Ánî ªÀAiÀĸÀÄì 55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÉÆAUÀ½ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 24/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 ¦.JªÀiï UÀAmÉUÉ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä Hj£À ªÉAPÀlgÁªÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¨Á«¬ÄAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10-15 Cr CAvÀgÀzÀ ªÀgÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ ºÉÆ®zÀ PÁ®Ä zÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ªÉƧ¬Ä¯ï ¹PÀÌzÀÄÝ D ªÉƧ¬Ä®£ÀÄß ¸ËzÀUÀgÀ ClÖUÉð FvÀ£ÀzÉ EgÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ DvÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ ¸ÉÆ¸É ¥À®è« EªÀ½UÉ zÁjAiÀÄ°è UÁA¢ ZËPÀ ºÀwÛgÀ PÉÆlÄÖ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 25/08/2011 gÀAzÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ zÁjAiÀÄ°è ¹PÀÌ ªÉƧ¬Ä¯ï vÀ£Àß CtÚzÀ£É EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ w½zÀÄ ¨Á¯Áf FvÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©¢ÝgÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ JAzÀÄ w½zÀÄ ªÉAPÀlgÁªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ°è ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ºÀÄqÀÄPÁrzÀÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ¢£ÁAPÀ: 26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAlmÉUÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄvÉÛ ¨Á«UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¯Áf FvÀ£À ±ÀªÀ ¤Ãj£À°è vÉîÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ £ÉÆÃr UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀjUÉ w½¹zÁUÀ ¨Á¯Áf ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄzÀ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÆ £Á£ÀÄ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á¯ÁfAiÀÄ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¤Ãj¤AzÀ ªÉÄîPÉÌ vÉUÉAiÀĨÉÃPÉAzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ¨Á¯Áf FvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ »AzÀPÉÌ ªÀiÁr JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖzÀÄÝ £ÉÆÃr DvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è, AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©¸Ár PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©¸ÁrzÀÄÝ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ PÉøÀgÀ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ CªÀ¼À UÀAqÀ ¨Á¯Áf EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ DVzÀÄÝ D «µÀAiÀÄ PÉøÀgÀ¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ËzÁUÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÉýzÀÝjAzÀ ¨Á¯ÁfAiÀÄ ¸Á«£À §UÉÎ DvÀ£À ºÉAqÀw PÉøÀgÀ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊzÀ£À£ÁzÀ ¸ËzÁUÀgÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ JA ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁ»w w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀgÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ ¸ÉÃjPÀ DVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §AzÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ ¥Àj²°¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ªÀĺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ G¸Áä£À C° gÀlPÀ®PÀgï ¸Á// ªÀÄÆgÁ¤ ªÉƺÀ¯Áè UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ vÀªÀÄä ªÀiÁªÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÁåµÀ£À¯ï SÁ¸ÀV §¸ï £ÀA PÉ.J 32/ ©-1733 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀĽvÀÄ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ(PÉ) PÉÃgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¸À ZÁ®PÀ §¸ï Cwà ªÉÃUÀ ºÁV ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹ §¸Àì ¥À°Ö ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¯ï ¥sÀgÁPÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ §¸Àì ZÁ®PÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25/08/2011 gÀAzÀÄ 20:45 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CAd£Á EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ¸Á: ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À°è «zÁå²æà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38JZï5764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £Àqɹ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀjUÉ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ªÉÄÊAiÀÄ°è UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè vÀ£Àß UÀAqÀ£À ¨Á¬ÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÉ rQÌ¥Àr¹zÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-08-2011 gÀAzÀÄ 0845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¹AzÉ ¸Á: ±ÉA¨É½î gÀªÀgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-08-2011 gÀAzÀÄ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ £ÀªÀÄÆägÀ ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ zÉñÀªÀÄÄR EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ UËgÀªÀiÁä E§âgÀÆ PÀÆr zÀ£ÀUÀ½UÉ ºÀÄ®Äè ªÀiÁr vÀ¯Á MAzÀÄ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ UËgÀªÀiÁä ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ vÀgÀÄwÛzÀÝ ºÀÄ°è£À ºÉÆgÉAiÀÄ°è ºÁªÀÅ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÁªÀÅ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À §® ¨sÀÄdPÉÌ PÀaÑgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ªÉÆzÀ®Ä SÁ¸ÀV aQvÉì ªÀiÁr¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃj¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0745 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2011 gÀAzÀÄ 0330 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA-9 ªÉÄÃ¯É fÃvÀÄ zsÁ§zÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj £ÀA JA.ºÉZï- 06. J.PÀÆå- 328 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ wgÀÄV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸Àì £ÀA JA.ºÉZï. 20 ©.J¯ï- 0834 §¸Àì £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯Áj »A¨sÁUÀPÉÌ §AzÀÄ rQÌAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CzÀjAzÀ §¸Àì£À°è EzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ±ÉÃR ºÀ¸À£À EªÀjUÉ §¹ì£À JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¨sÁUÀ §rzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ 125/2011 PÀ®A 279, 338 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.« DPÀÖ. :-
¢£ÁAPÀ 20/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è gÁ.ºÉ.£ÀA 09gÀªÉÄÃ¯É ºÀ½î UÁæªÀÄzÀ°è M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀUÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ D ºÀÄqÀUÀ¤UÉ §®UÀqÉ vÀÄnUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®§¢AiÀÄ UÀmÁ¬ÄUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÁUÀÆ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 1100 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 125/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊ UÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉgÉUÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVvÀÄÛ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/8/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0635 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¥ÀÄgÀªÀt ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀiÁ£ÀågÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A 338 L¦¹ §zÀ¯ÁV 304(J) L¦¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄí C¼ÀªÀr¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.