August 5, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 05-08-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 05-08-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 117/2011 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢£ÀAPÀ:03/08/2011 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¬ÄAzÀ JªÀiï.J¯ï.¹ EzÉ CAvÁ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ PÀAoÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä 32 ªÀµÀð ¸Áé«Ä ¸Á/ eÁåAw gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ «±Àé£ÁxÀ EªÀjUÉ ©ÃzÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è D¥ÀgÉñÀ£ï DVzÀjAzÀ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà E§âgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 eÉ 1002 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÁ®ºÀ½î ¦.f. ¸ÉAlgÀ ºÀwÛgÀ 2100 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ ºÀvÉÆÛÃmÉAiÀÄ°è EnÖ PÉÆüÀîzÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. »AzÉ PÀĽwÛzÀÝ ¥Àæ¨sÀÄ EvÀ¤UÉ §®vÉÆÃqÉUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÄ PÁj£À ¨É¼ÀV£À°è £ÉÆÃqÀ®Ä mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï.04 r.eÉ.7455 EgÀÄvÀÛzÉ.. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 04/08/2011 gÀAzÀÄ 1615 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¤Ã®A£À½î vÁAqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zsÀªÀÄÄð vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 55 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á/ ¤Ã®A£À½î vÁAqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ «dAiÀIJæà EªÀ¼ÀÄ ¸ÀIJïÁ¨Á¬Ä EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀ £ÀA. PÉ.J. 32 JªÀiï. 9417 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á§zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ PÁgÀ vÀ£Àß ºÀvÉÆÃmÉAiÀÄ°è EnÖ PÉÆüÀîzÉ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ¤¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ «dAiÀIJæà EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ CªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÄ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀrgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 04/08/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ©ÃªÀÄ£ÀUÀgÀ zÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃPÀĨÁ¬Ä gÀªÀgÀ ºÉÆmÉ®zÀ°è ¦AiÀiÁ𢠲æà §§®Ä vÀAzÉ CdÄð£ÀgÁªÀ ¹AzÀ£ÀPÉÃj 32 ªÀµÀð ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨Á°Ì EªÀgÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ CgÉÆæ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÊAiÀiÁ§Ä ªÀqÀØgÀ ¸Á/ ¥Á¥ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì §AzÀÄ £Á£ÀÄ §AzÀgÉ PÀÄað ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà CAvÁ CAzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢üvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄÄwÛzÉÝ£É PÀÄað PÉÆqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CA¢zÀPÉÌ CgÉÆævÀ£ÀÄ gÁr¤AzÀ ¦AiÀÄ𢠨ɤߣÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ PÀAzÀÄUÀnÖzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã£ÀÄ ¥ÉưøÀ PÉøÀ ªÀiÁrzÀgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 05/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É UÁæªÀÄ ©Ãl 4 gÀ°è PÀvÀðªÀåPÉÌ ºÉÆÃzÀ ©Ãl ¦.¹. 1433 gÀ¦üÃPÀ EªÀgÀÄ zÀÆgÀªÁt ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¨sÁwä PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ UÁæªÀÄÌPÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. ªÉÄÃ¯É JgÀqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÁl£ÀUÀ®Ä EnÖ PÉÆAqÀÄ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è 0730 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÉÃrØ ¸Á/ ºÀÄ£Á¨ÁzÀ 2) ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸ÉÆãÀPÉÃgÉ ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr CAvÁ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÁlð£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ MAzÀgÀ°è 38 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. AiÀÄļÀî ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® C.Q. 1440/- gÀÆ. E£ÉÆßAzÀÄ PÁl£ÀzÀ°è 48 N.n. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. AiÀÄļÀî ¨Ál® C.Q. 3360/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß J°èAzÀ J°èUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ RlPÀ aAZÉÆý¬ÄAzÀ UÀAUÁ ªÉÊ£À±Á¥ÀªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á®ZÀAzÀæ ¸Á/ zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊ£À±Á¥À ¢AzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä UÉÆ⻥ÀàUÁð UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÁV¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛzÉÝÃªÉ CAvÁ ¸ÁV¸À®Ä ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ «ZÁj¹zÀ®è vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ w½¸ÀzÀPÉÌ C£À¢üPÀȪÁV ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¥Àqɹ PÉÆAqÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál® AiÀÄļÀî PÁlð£ÀUÀ¼ÀÄî ºÁUÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀÄwÛzÀÝ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 39 ºÉZï.9913 d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 04/08/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38/4807 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £Ë¨ÁzÀ-PÉƼÁgÀ(PÉ). gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ ¨sÁªÀÅgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ 65 ªÀµÀð ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¨sÁªÀÅgÁªÀ EªÀgÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁV §ÄUÀÄmÉ §A¢zÀÄÝ, ªÀÄÆVUÉ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ ¸ÉÆgÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÉÆA¢UÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.