August 14, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 14-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 14-08-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 13/08/2011 gÀAzÀÄ 2215 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd RgÁ¨É ¸Á ¸ÁAiÀÄUÁAªï ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä wæÃZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É L¸ïQæêÀiï ªÀiÁgÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ Jgï ¥sÉÆøïð gÉʯÉé UÉÃmï ºÀwÛgÀ »AzÀ¤AzÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï JªÀiï.JZï-26/J-4446 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®PÁ°UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 69/2011 PÀ®A 306 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ģÁ¨Á¬Ä @ «Ä£ÁQë UÀAqÀ vÁ£Áf ¹AzsÉ ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ SÉÃqï EªÀgÀ 2000 £Éà ¸Á°£À°è ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf eÉÆvÉAiÀiÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄPÀ̽®èzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À UÀAqÀ£À ¥Á°UÉ EgÀĪÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ [PÉ] UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA 78 gÀ°è 2 JPÀÌgÉ 35 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀÄ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£É EzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ vÁ£ÁfUÉ CªÀ£À ¨sÁUÁ¢ d£ÀgÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ ¸ÀĤî vÀAzÉ zsÀ£Áf ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã® vÀAzÉ zsÀ£Áf gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ 21/06/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀAqÀ M§â£É EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̽®è ¤£Àß ºÉÆî ªÀÄ£É £ÀªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀÄ JAzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀjAzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 71/2011 PÀ®A 379 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-03-2011 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠫±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ¥Án® ¸Á: PËoÁ(©) EªÀgÀ PËoÁ(©) ²ªÁgÀzÀ°è PÀgÉÃAl ªÉÆÃmÁj£À vÁªÀÄæzÀ ªÉÊgÀÄ, ¸ÁÖlgï,ªÀÄvÀÄÛ PÉç® ªÉÊgÀ C.Q.21,000/- gÀÆ ¨É¯É ªÀiÁ¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄzsÀågÁwæ AiÀiÁgÉÆà C¥Àj¹vÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 121/011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CfÃdSÁ£À vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï SÁ£À ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð G ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀgÀÄ ¸Á ©¯Á® PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÀA-18-3-172 £ÉÃzÀgÀ CªÀgÀtzÀ°è PÀA¥ËqÀ PÀlÖ®Ä ºÁQzÀ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß DgÉÆæ NAPÁgÀ vÀAzÉ ©üªÀıÉÃnÖ ¯Áj £ÀA-PÉJ-38/6086 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ £Á®ÄÌ d£À PÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÁPÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠧gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¯Áj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛÛgÉ. ¸ÀzÀj PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ°è 100 PÀ®ÄèUÀ¼À PÀrªÉÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÀ®ÄèUÀ¼À C.Q 1200/- gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 114/2011 PÀ®A 379, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 13-08-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÉʯÁ¸ÀVgÀ vÀAzÉ vÀªÀĸÀ£ÀVgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ UÉÆøÁ¬Ä G ªÁå¥ÁgÀ ¸Á UÉÆøÁ¬Ä UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ «zÁå²æà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è wæÃ¥ÀÄgÁAvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ°ègÀĪÀ ªÉÆÃUÀgÁdVj & §æzÀ¸Àð §mÉÖ CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ 22/04/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1730 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¸ÀàAqÀgÀ £ÀA. PÉ.J.39/JZï.5823 ¹®égÀ §tÚªÀżÀî CAzÁdÄ 28000/- gÀÆ. ¨É¯ÉAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ 121/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.J. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÁUÀ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¨Á宺À½î PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÁl£ÀzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ EnÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CzÀgÀ°è M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. E£ÉÆßçâ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¯Á® ¸Á ºÁ®ºÀ½î (PÉ) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ, Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ¯Á® ¸Á ºÁ®ºÀ½î(PÉ) JAzÀÄ CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ. PÁl£ÀzÀ°è ZÀPï ªÀiÁqÀ®Ä CzÀgÀ°è 36 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀÄݪÀÅ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÉÆÃqÀ®Ä §eÁd ¨ÁPÀìgÀ £ÀA. PÉ.J 39 ºÉZï. 2394 EzÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÁV¸ÀĪÀ §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¨Á宺À½î gÉÃtÄPÁ ªÉÊ£À±Á¥À ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÊ£À±Á¥À¢AzÀ 36 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì 180 JªÀiï.J¯ï. ¨Ál®AiÀÄļÀî ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ºÀ½îUÀ½UÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½¹zÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¸ÀĨsÁµÀ PÀ¯Á® EvÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 36 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA.PÉ.J.39 ºÉZï. 2394 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁr d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 326, 341, 504 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 13-08-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ v˦üÃPï vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ ¨ÉÆqÀPÉ ªÀAiÀÄ : 23 ªÀµÀð, eÁ ªÀÄĹèA. ¸Á: WÉÆÃmÁ¼À EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀgÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉƪÀÄqÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄ £ÁUÀzÉ, 22 ªÀµÀð, PÀÆ° PÉ®¸À, ªÀÄgÁoÁ, ¸Á:- WÉÆÃmÁ¼À EªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV «£ÁPÁgÀt ¨ÉÊzÀÄ ¨ÁgÀÄPÉÆîÄ(ZÀ§PÁ)¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 18/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 13/08/2011 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ £ÁUÀ¥Áà ¹AUÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð, eÁw, J¸ï.¹.ªÀiÁ¢UÀ ¸Á vÉÆÃlÖ£À½î vÁ ¸ÉÃqÀA ¸ÀzÀå QmÁÖ EªÀgÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¹AUÉ£ÀªÀgÀ, ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á vÉÆÃlÖ£À½î vÁ ¸ÉÃqÀA ¸ÀzÀå QmÁÖ EªÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀl«zÀÄÝ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É dUÀ¼À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÝ ¢£Á®Ä ¨É½UÉάÄAzÀ¯É ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ CªÀÄ°£À°è EgÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/08/2011 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1620 UÀAmÉUÉ QmÁÖ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀiÁ°ÃPÀ wæêÀÄÄRgÉrØ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QÃl£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtPÉÌ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.