August 13, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 13-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 13-08-2011

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/082011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§ÝA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaé £À¹©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¨sÀªÀgÁªÀ ªÀiÁ£É ºÁUÀÆ 4 d£À E®ègÀÆ ¸Á: qÉÆÃtUÁAªÀ[JA.] UÁæªÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ ºÀt gÀÆ. 900/- ºÁUÀÆ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 113/2011 PÀ®A 365, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 12-08-2011 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GzÀݪÀ vÀAzÉ ±ÉõÁgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: ªÁå¥ÁgÀ eÁåw ªÀÄgÁoÁ ¸Á; §¸ÀªÀ£À ªÁr vÁ: ¨sÁ°Ì ¸ÀzsÀå ºÀ¼É ¸ÁAUÀ« ¥ÀÆ£Á(JA.J¸ï) EªÀgÀÄ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ ¥ÀÆeÁ mÁæªÉïïì£À°è §AzÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgï ZËPï ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀ£ÀªÁr UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ @ £ÀgÀ¹AUÀgÁªï vÀAzÉ ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀgÁªï ¥Ánî ºÁUÀÆ E£ÀÆß 15-20 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA PÉ.J. 39/JªÀiï-608 £ÉÃzÀgÀ°è C¥Àj¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃRðAr ²ªÁgÀzÀ°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV UË¥ÀåªÁV PÀÆrºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/2011 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.²æÃ¥Àw vÀAzÉ JA.¸ÀĨsÁóµÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ (¹) UÁæªÀÄ EªÀgÀ vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: SÁ¸ÉA¥ÀÄgÀ (¹) EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/06/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï E®èzÀjAzÀ ¹ªÉÄÃJuÉ ¢Ã¥À ºÀaÑ ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¢Ã¥ÀªÀÅ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄʸÀÄlÄÖ aQvÉì PÀÄjvÀÄÛ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæ ¹QAzÀæ¨ÁzÀ zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ JAzÀÄ ¸Àé-¸ÀܼÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É a®PÀUÀÄqÀ ¥ÉưøïÀ oÁuÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ(J.¦) £ÉÃzÀÝgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉ 426/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥Àæ. ªÀ. ªÀgÀ¢ £ÀPÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ ±ÀªÀzÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀgÀ¢, EvÁå¢ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß ¸Àé-¸ÀܼÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É oÁuÉUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.