August 19, 2011

BIDAR DISTIRCT DAILY CRIME UPDATE 19-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 19-08-2011

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ¸ÀħuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ : 62 ªÀµÀð, ¸Á ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ªÀÄUÀ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ¸ÀħâuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÀtzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÀUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CªÀÄzÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¹AUÀ ªÉÄÃvÉæ EªÀgÀ ºÉÆÃl¯ï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 9 d£ÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©gÁzÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á ºÀÄ¥À¼Á vÁ ¨sÁ°Ì JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ dÆeÁlPÉÌ §½¹zÀ 52 E¸ÀàÀmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8,300/- gÀÆ d¦Û ªÀiÁr ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 129/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 18/08/2011 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠤AUÀ¥Àà @ °AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀAiÀÄ 80 ªÀµÀð, ¤ªÀÈvÀ £ËPÀgÀ, J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ) ¸Á: ºÉÆgÀ ±ÁºÀ UÀAd ©ÃzÀgÀÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ eÉÆøÁé EªÀgÉÆA¢UÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÀPÀð® PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁåf¸ÉÖçÃl ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ d£ÀªÁqÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §¸ïÀ £ÀA. PÉ38-J¥sï473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÉhÄgÉÃ¥Àà ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ §® ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀægÀPÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.