August 2, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 02-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 02-08-2011

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 01/08/2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì DgÀ E ¹ J¸À©ºÉZÀ JnJA JzÀgÀÄUÀqÉ ¨sÁ°Ì ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà PÁªÀıÉÃnÖ ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : DgÀ E ¹ AiÀÄ°è CmÉAqÀgÀ PÉ®¸À ¸Á : ¯ÉÃPÀÑgÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CAzÀgÉ ¨sÁ°Ì PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA : PÉJ-24-ºÉZÀ-140 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ mÉÆAPÀzÀ ºÁUÀÄ vÀ¯É ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ . ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ vÀPÀët Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀè¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2011 PÀ®A 379, 511 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/08/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ªÀĺÁeÁ£À ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀ ºÉ½PÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£ÀUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 298/2© £ÉzÀgÀ°è 14 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è MAzÀÄ ¨ÉÆÃgÀ¨É® ºÉÆqÉzÀÄ C°è D¸ÀgÉUÁV zsÀr PÀnÖ CzÉgÀ ªÉÄÃ¯É 7 vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ºÁQgÀÄvÉÛ£É CªÀÅUÀ¼À CA/Q/ 4000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ EgÀÄvÀÛªÉ »VgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 01/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ C®èA ¥Àæ¨sÀÄ ZËPÀÌ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀÄzsÁªÀÄ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á;PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ CAvÀ w½¹ UÁ§jUÉÆAqÀAvÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¥ÀÄ£À: ¥ÀÄ£À: «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀzÀ ±À¤ zɪÀgÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉÆnÖUÉ ªÉÄðAzÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀ §UÉÎ w½¹ 3 vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ F ªÉÆÃzÀ®Ä vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ MAiÀÄÄÝ ElÄÖ ¥ÀÄ£À: F 4 vÀUÀqÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ M¥ÀàPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ºÁUÀÆ 4 vÀUÀqÀUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2011 PÀ®A 279. 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 01/08/2011 ರಂದು 1915 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಸರಕಾರಿ ಅಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ದೂರವಾಣಿ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಗಾಯಾಳು ಇಲಾಜ ಕುರಿತು ಅಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಗಾಯಾಳುವಿನ ತಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ// ಭೂತಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ರವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಏನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 1/08/2011 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರಾವಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಮೇತ್ರೆ ಸಾ// ಭೂತಾಳಿ ಗಲ್ಲಿ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ EªÀgÀÄ vÀಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ vÀ£Àß ಮಗ ಅಶೀಶ ವಯ 8 ವರ್ಷ ಇವನು ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಸಹ ಅಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ ಅಶೀಶ ಇವನು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮರಳಿ vÀªÀÄä ಅತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7:00ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಮಗ ಅಶೀಶನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಎಡಕಾಲಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ, ಎಡ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ, ಎಡ ತೊಡೆಗೆ, ಎಡ ಭುಜಕ್ಕೆ, ಗಟಾಯಿಗೆ, ಎಡ ಗಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಬಲಕಾಲಿನ ತೊಡೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಎಡ ಕಾಲಿನ ಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ನೋಡಲು ಪಲ್ಸರ್ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅದರ ನಂಬರ ಎಪಿ-23/ಎಫ್-5512ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಅವನು ಮಹ್ಮದ ಉಮರ ಖಾನ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಮಕ್ಸೂದ ಖಾನ ಸಾ ಗಡಿ ಕಾಲೋನಿ ಜಹೀರಾಬಾದ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ಮಗನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಾಗ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ ಅಲ್ಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 01-08-2011 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà qÁ: gÁdPÀĪÀiÁgÀ ©gÁzÁgÀ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀazÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 31-07-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹ ¥À±ÀÄ D¸ÀàvÉæ ªÀĤAiÀiÁgÀ vÁ°ÃªÀÄ £ÉÃzÀÝgÀ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀ¯Á¬ÄvÀÄ. ¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ, ¨ÁV®Ä vÉgÉzÀÄ£ÉÆÃqÀ®Ä PÀbÉÃjAiÀÄ°è PÀA¥ÀÆålgÀ£À ªÀiÁ¤lgï, ¹¦AiÀÄÄ, ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï PÁèxï PÁt¸ÀzÉà EzÀÄÝ £ÉÆÃqÀ®Ä G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀ PÉÆoÀrAiÀÄ ªÉAn¯ÉÃlgï (TqÀQ) MqÉ¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 31-07-2011 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 01-08-2011gÀ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ MlÄÖ gÀÆ. 51,240/- ¨É¯ÉAiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÁªÀÄVæ ªÀÄvÀÄÛ mÉç¯ï PÁèxï PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: SÁeÁ¥ÀÆgï EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀÅ £ÀAzÀUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®ªÀÅ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ¤UÉ ¥Á®¢AzÀ ¤ÃrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ªÀiÁgÀÄw gÀhÄgÉÃ¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÉ®ªÀÅ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ 5000/- gÀÆ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁgÀÄw EvÀ¤UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛ¯Áè CAvÁ ºÉý §Ä¢Ý ºÉýzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ E£ÀÆß 5000/- gÀÆ PÉýzÀÄÝ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÀt PÉÆqÀ®Ä ¤gÁPÀj¹gÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹ì£À°ènÖPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-07-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÀhÄgÉÃ¥Áà ºÁ¸ÀUÉÆAqÀ, WÁ¼ÉÃ¥Áà E§âgÀÆ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀ¯ÁªÀw UÀAqÀ ¢ªÀAUÀvÀ CuÁÚgÁªÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà rUÉΣÀªÀgÀ ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ FvÀ£ÀÄ ºÉÆ® vÀ£ÀUÉ ªÀiÁgÀÄ J gÀAr CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ® AiÀiÁjUÉ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ ªÀiÁgÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÀ JqÀUÀqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀ QÃgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁd¥Áà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨sÁ«zÉÆqÉØ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À®Ä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀĨsÁµÀ EvÀ£ÀÄ J gÁdå ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À ¤ÃgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ £À£Àß ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ CAvÁ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À ¤ÃgÀÄ C¯Áè CzÀÄ ªÀÄ¼É §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CAzÁUÀ C¯Éè EzÀÝ PÉÆqÀ¯É vÉÆA©¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »A§¢UÉ, §®ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¨sÁ«zÉÆqÉØ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 01-08-2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ¸ÀĨsÁ¸À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£Àß ºÉÆ®zÀ°è£À ¤ÃgÀÄ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è §AzÀÄ £À£Àß ¨É¼É ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÉÝ CzÀÄ §gÀzÀAvÉ ªÀiÁrPÉÆ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CªÀÅ ªÀÄ¼É ¤ÃgÀÄ §AzÀgÀ £Á J£À ªÀiÁqÀ¯É JAzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½ÃAzÀ ¨ÉÊzÀÄ vÀ£Àß §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ºÉçâgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÉÛãÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 02/08/2011 ರಂದು 0335 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಿ. §UÉÎ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÀlÄÖ ವೈಧ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ನಫೀಜಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮಹ್ಮದ ಜಾಫಾರ ಬುಕ್ಕೇಗಾರ ವಯ 35 ವರ್ಷ ಉ// ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಾ// ಹುಡಗಿ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಇದ್ದು ಈಗ ಮತ್ತೆ 9 ತಿಂಗಳ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇರುತ್ತಾಳೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಗಂಡ£ÁzÀ JªÀiï.r. eÁ¥sÀgÀ G¸Áä£À° §ÄPÉÌUÁgÀ ¸ÁB ºÀÄqÀV UÁæªÀÄ vÁB ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಗರ್ಭದ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟು, UÀ¨sÀðzÀ°è EzÀÝ ªÀÄUÀÄ ನನ್ನದಲ್ಲಾ ಎಂದು ದಿನಾಂಕ 02/08/2011ರಂದು 0200 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಡಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬತಾಯಿ ಇಂದ ಫೀರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಡೆ ಮೇಲಕಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತ ಗಾಯಗೋಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳೀಕೆ ಸಾರಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.