August 28, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28-08-2011

PÀÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 67/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27/08/2011 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà PÀÄA¨ÁgÀ 75 ªÀµÀð eÁ PÀÄA¨ÁgÀ G: QgÁuÁ CAUÀr ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥sÀ½ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¸ÀAvÀÆgÀ ¸Á§Ä£À 2 qÀd£ï C.Q. 400/- gÀÆ 2) UÉƯïØ¥sÁå÷èPï ¹UÀgÉÃmï 20 ¥ÁQÃmï C.Q. 600/- 3) ©æ¸ÁÖ¯ï ¹ÃUÀgÉÃmï 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 400/- gÀÆ. 4) ¸ÀÆgÀeï dzÁð 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 600/- 5) ¸ÀPÀÌgÉ 20 PÉf C.Q. 600/- 6) ±ÉAUÁ 8 PÉf C.Q. 400/- 7) ¸ÁUÀgÀ UÀÄlSÁ 5 ¥ÁQÃmï C.Q. 250/- 8) UÉÆêÁ UÀÄlSÁ 3 ¥ÁQÃmï C.Q. 300/- ºÁUÀÆ 9) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 300/-gÀÆ »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 3850/- gÀÆ.UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 68/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤îPÀAoÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÉÆý 25 ªÀµÀð eÁ PÀ§â°UÉÃgÀ G: QgÁuÁ CAUÀr ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ©ÃUÀ ªÀÄÄjzÀÄ ¥sÀ½ vÉUÉzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) ¹» JuÉÚ 2 qÀ©âUÀ¼ÀÄ C.Q. 400/- gÀÆ.2) «í¯ï ¥ËqÀgï 10 ¥ÁQÃmï C.Q. 300/- gÀÆ. 3) mÉAUÀÄUÀ¼ÀÄ 15 C.Q. 150/- gÀÆ. 4) CqÀPÀįï 10 PÉf C.Q. 400/- gÀÆ. 5) UÀuÉñÀ ©r ¥ÀÄrUÀ¼ÀÄ 2 C.Q. 400/- gÀÆ. 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2250/- gÀÆ.UÀ¼À ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 102/2011 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/08/2011 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ CA§uÁÚ ªÀÄZÀPÀÄj, 21 ªÀµÀð, eÁ J¸ï.¹. ªÀiÁ¢UÀ ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr (JA) EªÀgÀÄ §AUÁè¢AzÀ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÉ, 26 ªÀµÀð, eÁw °AUÁAiÀÄvÀ, DmÉÆ £ÀA-PÉJ-39-1162 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÄgÀ (PÉ) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ¨sÀÄdzÀ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 27-08-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ PÁ²ÃgÁªÀÄ ¸Á ªÀiÁºÁqÉÆÃtUÁAªÀ EªÀgÀÄ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ nÃZÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ ¨ÉÃtPÉÆÃt UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ CzsÀåPÀëgÁzÀ gÀÄ¥ÁªÀw ¸ÉÆÃgÁ½ gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃgÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ £À©¸Á§ vÀAzÉ ªÀĸÀÄzÀ ¸Á§ UÀæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ ¸Á ¨ÉÃtPÉÆÃt EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ J£ï.JA.Dgï AiÀiÁPÉ vÉÃUÉ¢¯Áè CAvÀ PÉýzÀÄ CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ eÁ§ PÁqÀð £ÀA§gÀ PÉÆÃrj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ±Àlð »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄRzÀªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2011 PÀ®A 87 PÉ.¦. DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/8/2011 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄ 4 d£ÀgÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÝ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð eÁ- °AUÁAiÀÄvÀ G-PÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB ©© UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 7680=00 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¥ÀÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj 4 DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ : 27/08/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧®ªÀAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸ÀAUÉÆüÀPÀgï, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁ J¸ï.¹.ºÀjd£À ¸Á »¥ÀàUÁð ¨sÁUÀ EªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀįÁ²æà UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À gÀ£ÀߪÀįÉè ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð, ¸Á AiÀÄgÀAqÀV EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, J¯Áè PÀqÉ G¥ÀZÁj ¤ÃrzÀgÀÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. EAzÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ ºÉZÁÑVgÀĪÀ¢AzÀ £ÉÆë¤AzÀ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÁªÀtÂUÉ £ÉÃtÄ ºÁQUÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 134/2011 PÀ®A 179, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CAd£Á UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À UÉÆPÀ¯É ¸Á: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ºÀ° ªÀ¸Àw «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 25/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 2045 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ªÉÄÊ®ÆgÀ gÉÆÃr£À°è «zÁå²æà ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄdPÉÆAqÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛzÁÝUÀ f.J£ï.r PÁ¯ÉÃd PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ39JZï5764 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÀ ¸ÀzÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¤ÃqÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì¬ÄAzÀ UÀÄtªÀÄÄRgÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.