August 29, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29-08-2011

£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 173/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 28/08/2011 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀįÁ UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð G PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄUÀ ¸ÀÄgÉñÀ E£ÀvÀ ºÉAqÀw GµÁ UÀAqÀ ¸ÀÄgÉñÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ : 20 ªÀµÀð eÁ: ªÀqÀØgÀ G: PÉÆ° PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀ¼ÀÄ ºÉÆÃmɯïUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃgÀlªÀ¼ÀÄ ªÀÄvÉÛ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ºÁUÀÆ J¯Áè ¸ÀA§AzsÀPÀjUÉ «ZÁj¹zÀgÀÆ ¥ÀvÉÛ AiÀiÁVgÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ zÀÆgÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 99/2011 PÀ®A 353, 323, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀ°AUï vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀ𠧸ï PÀAqÀPÀÖgï ¨sÁ°Ì r¥ÉÆà ©¯Áè £ÀA 477 ¸Á: qÁªÀgÀUÁAªÀ EªÀgÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA PÉ.J 38 J¥sï 535 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ DgÉÆæ gÁd¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÉƼÀPÉÃgÁ ¸Á: ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EªÀgÀÄ ¸ÀPÁðj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 49/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/8/2011 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ fÃeÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ®gÁªÀ ªÀiÁ£É ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ ºÀ§âzÀ CAUÀªÁV JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ wgÀÄUÁr¸À®Ä Hj£À C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ JvÀÄÛUÀ½VAvÀ zÁzÁgÁªÀ£À JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAiÀiÁÝUÀ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánî ºÁUÀÄ zÁzÁgÁªÀ EvÀ£À £ÀqÀÄUÉ ªÀiÁw£À ªÁzÀ «ªÁzÀ £ÀqÉzÁUÀ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀjUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 17 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀ¼ÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 504, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/8/2011 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀĮĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ ºÉÆüÀ ºÀ§âzÀ CAUÀªÁV JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß wgÀÄV¸À®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ zÁzÁgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ PÉÆüÉPÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 18 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÀįÁå¼À EªÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¥Ánïï EªÀgÀ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠩r¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ UÁAiÀiÁ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.