August 6, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 06-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 06-08-2011

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ¸Á: ±ÉÃRgÉÆÃd ªÀĺÁzÉêÀ £ÀUÀgÀ UÀį§UÁð gÀªÀgÀÄ UÀÄ®§UÁðzÀ°ègÀĪÀ UÀnÖ mÁæ£À¥ÉÆl ¢AzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀPÉÌ §AzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ ªÀÄgÀ½ UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÉÆüÁgÀ(©) ²ªÁgÀzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É mÁmÁ ªÀiÁåf£À £ÀA PÉJ 38/5348 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£À¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÁºÀ£ÀPÉÌ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ ¤°è¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ AiÀiÁPÉ £À£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁr ¤°è¹¢ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ gÁqÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2011 PÀ®A. 279 L.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 05/08/2011 gÀAzÀÄ 16:30 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹¦¹ 1766 £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀÄvÀÄÛ ¹.ºÉZÀ.¹. 609 gÀªÉÄñÀ gÀªÀgÀ£ÀÄß PÉgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉ fÃ¥À £ÀA. PÉJ.-38/f-80 £ÉÃzÀgÀ°è oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.65/2011 PÀ®A 279,337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ ªÀiÁUÀðªÁV PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯Áj £ÀA. JA.ºÉZÀ.-44/7350 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ-GzÀVÃgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è CqÁØ¢rØ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 18:30 UÀAmÉUÉ vÀqÉzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ gÀ¸ÀÆ® ±ÉÃR ¸Á:zsÀ£ÉUÁAªÀ vÁ: PÉÃd f:©ÃqÀ CAvÀ w½¸ÀzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ 19:00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/11 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/08/2011 gÀAzÀÄ 15:30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀWÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ºÀ¼ÀzÀPÉÃj ©ÃzÀgÀ. oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À ºÉýPÉ ºÉý §gɹzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¯Áj £ÀA. J¦-09-09-JPïì-5603 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ QèãÀgÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄvÉÛ£É. ºÁUÀÆ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ a®èVð gÀªÀgÀÄ ZÁ®PÀ CAvÁ EgÀÄvÁÛgÉ. »VÎzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 04/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1145 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è GzÀVÃgÀzÀ°è PÀqÀ¯É ¨É¼É ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÃgÀ¼ÀzÀ PÀ°èPÉÆÃlPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ GzÀVÃgÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁwæ 02:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄ a®èVð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ²ªÁgÀzÀ°è EzÀÝ ©æÃeïzÀ ºÀwÛgÀ wgÀÄ«£À°è PÀmïÖ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß gÉÆÃr£À §® §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉʪÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §®UÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/11 PÀ®A 279,304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«. JPÀÖ :-
¢:05/08/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ® ¢AzÀ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀ®§UÁ𠲪ÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ «±Áé£ÁxÀ ©gÁzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J 38 J¯ï. 1002 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ vÀ£Àß ªÁºÁ£À C°èAiÉÄ ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ªÀÄ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ JgÀqÀÄ ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀavÀUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥Àwß ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.