August 31, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 31-08-2011
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 31-08-2011§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2011 PÀ®A 341, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢£À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ »gÀUÉ¥Àà£ÉÆgÀ , 21 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÀÄ C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁzÀuÁÚ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ 22 ªÀµÀð,eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ C¤Ã® E§âgÀ ªÀÄzÀå ªÀiÁw£À vÀPÁgÁj£À «µÀAiÀĪÁV ªÀÄÆzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr E£ÉÆߪÉÄä £À£Àß ºÉ¸ÀjUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ºÀ®UÀÄwÛ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉêÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ, 24 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, ¸Á: ºÀÄ®UÀÄwÛ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¨sÁUÁ¢ ¸ÀĤî£ÉÆA¢UÉ ¤AwgÀĪÁUÀ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ »gÀUÉ¥Àà£ÉÆgÀ, 22 ªÀµÀð, eÁw PÀÄgÀħgÀÄ, EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉýzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ fAeÁªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁqÀĪÁUÀ eÉÆvÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀĤî EªÀ£ÀÄ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀĤî EªÀ¤UÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ DgÉÆæ £ÁUÉñÀ EªÀ£ÀÄ C¯Éè ©zÀÝ §rUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀĤî EªÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ jAPÀÄ @ C«ÄãvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀÄð¢UÉÉ ±ÀgÀtÄ vÀAzÉ gÉêÀt¹zÀÝ¥Àà ºÀwÛ ªÀAiÀÄ 36 ¸Á: ²ªÀ£ÀUÀgÀ(G) ªÀÄ£É £ÀA 19-6-165 ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¤£Àß UÁr PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀÄð¢ E¯Áè £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ EzÉ CAvÁ CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¤£Àß ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÀæ UÁr EzÉ J£ÀÄ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 30/08/2011 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±À¥sÉÆÃð¢Ý£ï vÀAzÉ CfªÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA G:ZÁ®PÀ ¸Á; vÉÆÃ¥À UÀ°è, ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, 3 wAUÀ¼À »AzÉ MAzÀÄ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ fÃ¥À £ÀA§gï . JAºÉZï-12 ¦J-2632 ZÉ¹ì ¸ÀA. 385013J¯ïPÀÆå950293, EAf£À £ÀA. 4830J¯ï41J¯ïJ¸ïPÀÆå ªÀiÁqÀ¯ï £ÀA.; 1997 £ÉÃzÀÄÝ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ ¥ÀæPÁ±À EªÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀgÀ°è ¢£ÁAPÀ 30-07-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ J£ï.JZï-9£À £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀÄzÁ ªÉƨÉʯï CAUÀrAiÀÄ JzÀÄgÀÄ MAzÀÄ VqÀzÀ PɼÀUÉ ¤°è¹ CzÀPÉÌ ¯ÁPï ºÁQ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 31/07/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ JzÀÄÝ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ElÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀÄä & UɼÉAiÀÄjUÉ w½¹ J®ègÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ,d»ÃgÁ¨ÁzÀ, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÀÄ®§UÁð, ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, £ÁAzÉÃqÀ, ¸ÀzÁ²ªÀ¥ÉÃl, ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀ, ¥ÀÆ£Á ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ E°èAiÀĪÀgÀUÉ ¸ÀzÀj mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ¹UÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®¹E vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 29/08/2011 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀtf PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫PÁ¸À vÀAzÉ ²ªÀªÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁzÀV, 14 ªÀµÀð, «zÁåyð, °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á/ PÀtf EvÀ£ÀÄ PÀtf UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà PÀÆr ªÉÆ.¸ÉÊ. £ÀA. PÉ.J. 39 eÉ. 3616 £ÉÃzsÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPï® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÁ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £Àqɹ MªÉÄä¯É lgÀ£ï ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÁUÀ CzÉà ªÉüÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉ.J32 © 4572 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ±ÀgÀtÄ EvÀ£ÀÄ fÃ¥À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À ¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §A¢zÀjAzÀÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁUÀÄ §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À PÀtf PÁæ¸ï PÉãÁ® ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ ªÀiÁr §Æ¯ÉgÉÆ fÃ¥À ZÁ®PÀ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ¸ÉÃvÀĪÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀÄ «PÁ¸À, ªÀÄAdÆ£ÁxÀ, ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå, ¸ÉÃvÀÄªÉ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ ±ÀÈw, ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄvÀÄÛ fÃ¥À ZÁ®PÀ ±ÀgÀtÄ EªÀjUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÁzÁ ºÁUÀÄ ¨sÀj gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ «PÁ¸À EªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2011 PÀ®A. 279, 337,338, L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉãÀÄ. UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ£ÀäAxÀAiÀiÁå EªÀjUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁj gÀªÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÊwæ D¸ÀàvÉæ ZÀAzÁ£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ UÀÄt ªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ ¢:30/08/2011 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2011 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 30/08/2011 gÀAzÀÄ 1115 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ 1130 UÀAmÉUÉ ¨sÉÃnPÉÆlÄÖ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä RavÀ ²ªÁf ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¨sÀªÁ¤ UÀÄr JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£ÀÄ vÀªÀÄä ºÀwÛgÀ PÁl£ÀzÀ°è C£À¢üPÀæxÀªÁV ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀƽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ²ªÁf vÀAzÉ gÁd¥Áà ZËzÀj ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁ: EqÀUÀgÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°è EzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹ ElÖ 26 AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì ¸ÁgÁ¬Ä ¨ÁqÀ®UÀ¼ÀÄ 180 JªÀiïJ¯ïªÀżÀĪÀÅ EªÀÅUÀ¼À C.Q. 1065.22 gÀÆ EzÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.