August 10, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 10-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 10-08-2011

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 93/2011 PÀ®A 498(J) 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 07-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤÃvÁ EªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ @ d¹ÖÃ£ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á E®èªÁzÀ°è fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 78(3) Pɦ CPïÖ ;-
¢£ÁAPÀ 09/08/2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝt ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÀgÉAiÀÄÄvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃn JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlzÀ £ÀA§gÀ §gÉAiÀÄÄvÁÛ EgÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ZÀAzÀæAiÀiÁå UÀAeï ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð eÁw AiÀiÁzÀªÀ ¸Á: d»ÃgÁ¨ÁzÀ (D.¥Àæ) JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ DvÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 210=00 gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt JgÀqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Éãï d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2011 PÀ®A 341, 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-08-2011 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫fAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉÆûzÁ¸À F¸Áf ªÀAiÀÄ
45 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÁ ¸Á: D®UÀÆqÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ «oÀ® vÀAzÀ §¸À¥Áà UÉÆèÁqÉ ªÀAiÀÄ 40ªÀµÀð E£ÀÄß ªÀÄƪÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:D®UÀÆqÀ EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀ zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀt¢AzÀ ¢£ÁAPÀ 08/08/2011 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆîPÉÌ JwÛ£À §Ar ºÉÆÃqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JwÛ£À §Ar ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ CPÀæªÀÄV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2011 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-08-2011 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw vÀAzÉÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà,ZÀ£Àß½î ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄÄ£ÀÆßgÀ gÀrØ G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ EªÀgÀ ªÀÄUÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ Hj£À ªÀÄqÀAiÀiÁå vÀAzÀ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÀÆAqÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï JA.¹ £ÀA-PÉJ 39-eÉ 6739 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ DgÉÆæ ²ªÀgÁd EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV eÁÕ£À vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 118/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 09-08-2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà PÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð, J¦JA¹ AiÀÄ°è ¦ªÀ£ï ¸Á PÀÄA§gÀªÁqÀ EªÀgÀ CPÀ̼À UÀAqÀ ²ªÀ°AUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼À£ÀÄß ©lÄÖ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è ªÉÄAmɣɣÀì PÉøï zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà PÀqÀªÀÄ£É ºÁUÀÆ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ¸Á PÀÄA§gÀªÁqÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÄà GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÉÃ¸ï ªÀiÁr¹zÀÄÝ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀtPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2011 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 09/08/2011 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ZËzsÀj ¸Á ºÀ¼É ¨sÁ°Ì EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV°£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ M¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¸ÀAzÀÄQ£À Qð ªÀÄÄjzÀÄ ¸ÀAzÀÄQ£À°èzÀÝ, 1) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ JgÀqÀÄ GAUÀgÀÄ MlÄÖ 10 UÁæA. C.Q. 20,000/- 2) 5 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À ¸ÀÆvÀæzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄtÂUÀ¼ÀÄ C.Q. 10,000/- 3) ¨É½îAiÀÄ ZÉÊ£À MAzÀÄ eÉÆÃvÉ C.Q. 1000/- 4) ¨É½îAiÀÄ §¼ÉUÀ¼ÀÄ 12 C.Q. 6000/- 5) ¨É½îAiÀÄ qÁ§ C.Q. 400/- ºÁUÀÆ 6) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 29,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ »ÃUÉ MlÄÖ 61,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA 13/2011 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-05-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ªÀÄÈvÀ ¢°Ã¥ï PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÀÄjUÀ½UÉ vÀ¥Àà®Ä ºÁPÀ®Ä ¨É®¬ÄAzÀ vÀ¥Àà®Ä vÉUÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¨É°AiÀÄ°èzÀÝ ºÁªÀÅ PÀrzÀÄ ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.