August 25, 2011

BIDAR DISTIRCT DAILY CRIME UPDATE 25-08-2011This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 25-08-2011

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 101/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 24/8/2011 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¥ÉưøÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£Àäß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 18 Q.«Äà ¥ÀĪÀðzÀ°è C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PàjA ºÀt ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä zÀvÁÛwæ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ PÁgÁVgÀ 66 ªÀµÀð, eÁ ºÀqÀ¥ÀzÀ ¸Á: UÉÆÃPÀļÀ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 180 JªÀiï.J¯ï.£À 30 AiÀÄÄ.J¸ï.«¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ C: Q: 1230/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2011 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.CPïÖ eÉÆÃvÉ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 24/8/2011 gÀAzÀÄ 1515 gÀAzÀÄ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀÄ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áì¹ÖÃPï aîzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤AwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ §gÀUÁ¯É ªÀAiÀÄ : 29 ªÀµÀð eÁ : ¸Áé«Ä G : ªÁå¥Áj ¸Á PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ vÁ OgÁzÀ(©) JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 2 °Ãlgï ¸ÁgÁ¬Ä C.Q. 200/- gÀÄ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 48/2011 PÀ®A 447, 448, 506 (©) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/08/2011 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. CwPÀ gÀºÉêÀiÁ£À vÀAzÉ ªÀiË°¸Á§ ¸Á: ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ ¥Áèmï£ÀÄß DgÉÆæ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ PÁ¼É ºÁUÀÄ E£ÉÆߧâ E§âgÀÄ ¸Á; ªÁUÀ£ÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ CwÃPÀæªÀĪÁV ¸Áé¢üãÀ ¥Àr¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 74/2011 PÀ®A 323, 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 23-08-2011 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨sÀgÀvÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà G: ¤ªÁðºÀPÀ ¸Á ¨sÀÄmÉÖUÀ°è OgÁzÀ (©) EªÀgÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ GzÀVÃgÀPÉÌ §¸Àì £ÀA PÉ.J 38 J¥sï-417 £ÉÃzÀgÀ° ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ£ÀÄ PÀÄr¹PÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÀÄqÀPÀ£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §¸Àì vÀ¥Á±ÀuÉ C¢üPÁj DgÉÆæ GªÀiÁªÀĺÉñÀ ªÀÄvÀÄÛ «£ÉÆÃzÀ AiÀiÁzÀVgÀÄ «¨sÁUÀzÀªÀgÀÄ §¸Àì vÀ¥Á±ÀuÉ ªÀiÁr £Á®ÄÌ d£À ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ nPÉÃl ¤Ãr®è 300 gÀÆ¥Á¬Ä zÀAqÁ PÀlÖ®Ä w½¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ FUÀ vÁ£É ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ §¸Àì ºÀwÛzÀÄÝ nPÉÃl PÉÆÃqÀÄvÁÛ EzÉÝ£É. CAzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.