August 30, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE :- 30/08/2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-08-2011


ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 101/2011 PÀ®A 341, 323, 326, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/07/2011 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ±ÁgÀzÁ zsÁ¨ÁzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¨ÉÆÃPÁ¯É ºÁUÀÄ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: zsÁPÀnªÁr vÁ: GªÀÄUÁð gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä CAvÁ §AzÀÄ Hl ªÀiÁrzÀ ªÉÄÃ¯É PÀÄað mÉç¯ïUÀ¼À£ÀÄß ©¸ÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀgÁzÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ «£ÁAiÀÄPÀ £ÁUÀzÉà gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ vÀªÀääA¢gÁzÀ CwõÀ, ªÀÄvÀÄÛ ¤vÉõÀ EªÀjUÀÆ PÀÆqÁ DgÉÆæüvÀgÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ¨É¤ß£À ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRzÀªÉÄïÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2011 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. gÀ«PÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ DvÀ£À UɼÉAiÀÄgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: J®ègÀÆ ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ DzÀ±Àð PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ36PÉ2099 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ38J¯ï2073 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä PÁæ¸À wgÀĪÀÅ£À°è zÀ±ÀgÀxÀÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß N«Ää¯Éè ªÉÃUÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À vɯÉAiÀÄ JqÀ ¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ, JqÀ ªÉƼÀ PÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆj ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ¯Áè ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ¥Àr¹zÀ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀ£À ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2011 PÀ®A. 366 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦AiÀiÁ𢠮®Äè¨Á¬Ä EªÀ¼ÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ²ÃªÁgÀzÀ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¸À«vÁ ¸À¤Ã® gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄ®VzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 18/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 6 UÀAmÉUÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÀÝ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ(16ªÀµÀð)EªÀ¼ÀÄ PÁtzÉ EgÀĪÀÅzÀÝjAzÀ ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ®Ä ºÀÄrPÁrzÀÄÝ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ gÁwÛ ªÉüÉAiÀÄ°è C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆÃAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄUÀ¼À£ÀÄ ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¸ÀA§A¢PÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ E¤vÀgÀ PÀqÉÃUÀ¼À°è ºÉÆÃVzÀjAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÀÄgÀÄPÉÆÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. C¥ÀºÀgÀt UÉÆÃAqÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«vÁ EªÀ½UÉ M¦¸ÀĪÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀºÀgÀtªÀiÁrzÀ ªÀåQÛ UÀ½UÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ djV¸ÀÄAvÉ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ PÀ®A 77/2011 PÀ®A. 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝt ¥ÉÆøÀÖ D¦ü¸ï ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀªÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ ²æúÁj ¸Á: zÉñÀªÀÄÄRUÀ°è gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ÀªÀgÁd zÉñÀªÀÄÄPÀ gÀªÀgÀ eÁUÉAiÀÄ®° PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr ¸ÀzÀj eÁUÉ £ÀªÀÄä ªÀiÁ°PÀzÀÄÝ.EzÀÄÝ E°è PÀ®Äè ¥ÉÆüÀÄ ºÁPÀ ¨sÉÃrj CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ C¨sÀAUÀgÁªÀ UÀqÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²æúÀj E§âgÀÄ dUÀ¼À vÉÃzÉzÀÄ C¨sÀAUÀgÁªÀ EªÀgÀÄ ¸ÉÆý ªÀÄUÀ£É ¤£ÁågÉÆà £ÀªÀÄUÉ ºÉüÀĪÀŪÀªÀ£ÀÄ CAvÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ ²æúÀj EvÀ£ÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ªÀÄÄV£À ªÉÄÃ¯É JqÀUÀtÂÚ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉ¢zÀÄÝ ªÀÄÆV£À ¤ÃAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2011 PÀ®A 324, 341, 384 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà UÀA¢UÀÄqÉ ¸Á: UÁA¢UÀAd ©ÃzÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAUÀªÀÄ zÉêÁ®AiÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ GzÀVÃgÀ ©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §½gÁªÀÄ PÀgÀrAiÀiÁ¼À EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ 3-00 UÀAmÉUÉ 8-10 £ÁªÀÅ CA¨É¸ÁAUÀ« UÁæªÀÄzÀ UÀuÉñÀ ªÀÄAqÀ½zÀªÀjzÉÝªÉ 200 gÀÆ ZÀAzÁ PÉÆlÄÖ ºÉÆUÀ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®¢AzÀ PÉqÀªÀÅvÉÛÃªÉ CAvÁ £ÀªÀÄUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ CªÀjUÉ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ £À£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÀÄÄAzÉPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ°è£À E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀwAiÀÄ PÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ¹ÃgÉ J¼ÉzÀÄ J¼É¢zÀÝjAzÀ £ÁªÀÅ ªÀÄƪÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊ®PÀzÉÆA¢UÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ ºÉ§âgÀ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼À ºÉÆgÀ PÀtÄÚUÀ½UÉ ¨É¤ß£À°è ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¸ÀzÀj 8-10 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ gÉÆÃr£À §¢UÉ ElÖ PÁgÀ £ÀA JAJZï-04-¹r-4557 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À ºÀwÛgÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°è EzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÄvÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁPÉÃl MAzÀÄ vÉÆ°zÀÄÝ ©zÀÄÝ PÀ¼É¢gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§.PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/11 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà AiÀįÁègÉrØ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÉrØ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð G/ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ¸Á; QmÁÖ ¸ÀzsÀå ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁè §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV MAzÀÄ °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/08/2011 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 29/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAlUÉ ªÀÄ°è£ÁxÀ ¦.¹. gÀªÀgÀÄ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®£ÀÄß vÉgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ a¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ C®ªÀiÁgÁ vÉgÉ¢zÀÄÝ §mÉÖUÀ¼ÀÄ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Á覰èAiÀiÁV ©¢ÝzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä C®ªÀiÁgÀzÀ°èzÀÝ 5. UÁæA §AUÁgÀzÀ MAzÀÄ ¯ÁPÉÃmï, 40. UÁæA ¨É½îAiÀÄ PÁ®UÀqÀUÀ, GqÀzÁgÀ, MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÁ¬Ä¯ï, MAzÀÄ ºÉÆÃgÀzÉñÀzÀ mÁZÀð ¯ÉÊmï, ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 8000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 23500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯ÉAiÀÄ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.