August 16, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 15-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-08-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸À£ÀªÀÄÄR ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀgÀ£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À£ÀªÀÄÄR vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è G¢Ý£À ¨É¼ÉUÉ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊ vÉÆüÉAiÀÄzÉ vÀA¨ÁPÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀA¨ÁQ£À°è «µÀ ¨ÉÃgÉvÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 15/08/2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À UÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÁUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄaðUÉ zsÀPÉÌ ºÀwÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjR ªÀiÁr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¤²ÒvÁxÀðPÉÌ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²Ã¯Á UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ PÀgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ d£ÀgÀ eÉÆvÉUÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¯ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯ÁzÀ ¸Á: PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¤²ÒvÁxÀðPÉÌ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤²ÒvÁxÀðzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ Dr £ÉAlgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ²Ã¯Á PÀgÀPÀgÉ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉAljUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §A¢gÀÄwÛj CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ d£ÀgÀÄ C¯Áè ºÀÄqÀÄV DªÁgÀ EgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄ£Éß £ÀªÀÄä C½AiÀÄ gÀÆ©£ï EªÀ£ÀÄ CªÀgÀ ¸Á̦ðAiÉÆà UÁr ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉ¼ÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §lÄÖ ªÀiÁr CgÉ ZÀÄwAiÉÄà EzÀgÀ D CAvÀ PÀgÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ CªÀ¼À vÀAV CªÀ¼À CPÀÌ, ±ÉʯÉñÀ, vÀªÀÄä, ¨sÁªÀ E£ÀÄß 16 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è, PÀwÛ, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁªÀÄPÀwÛ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß aîzÀ°è ºÁQ ªÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ qÁåªÀiï£À°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀzÀ zÀAqÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ DAiÀiÁ¸ÀªÁVzÀÝjAzÀ ®QÌ ¨ÁgïzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ mÉç°UÉ zsÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¤Ãj£À UÁè¸À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ lÆgɸïÖ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉüÀĪÀªÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÁåjAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä eÉëĤ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ C¥ÀjavÀ ªÀiÁåPÀì¦PÀ¥ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¨sÀAl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DUÀ¹ ºÀwÛgÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÀAl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ºÉÆøÀzÁV Rjâ ªÀiÁrzÀ gÀhiÁqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉ¯É ªÉÄÃ¯É GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ wgÀÄUÁr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ £À£Àß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀhiÁqÀÄ wgÀÄUÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ DgÉÆæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£É£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀĪÀ¤¢Ý CAvÁ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ N¼ÀUÀqÉ PÉÊ ºÁQ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ©¸ÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄUÀ¯ÁV ©¢ÝzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà vÉ®PÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwgÀĪÁUÀ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ DgÉÆæ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/1212 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸ÁB ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] dnAUÀgÁªÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É, 2] §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É, 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ §§ÄæªÁ£À ¨Á¼ÀƪÁ¯É, 4] CgÀÄt vÀAzÉ eÉnAUÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É J®ègÀÄ ¸Á: ¸ÉÃqÉÆüÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¨Á« ¤Ãj£À ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀĽzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 447, 427, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¸Á¼ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: ºÀ®§UÁð E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ PÀA§ ªÀÄvÀÄÛ vÀAwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ 4x200 ºÉÆ® CPÀæ«Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5000/- ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.