August 3, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-08-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-08-2011

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 82/2011 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 02/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀiÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ºÀjd£À: ¸Á: ¤uÁð EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-33/E-5385 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ ¤uÁð PÀqÉUÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¤uÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £ÁUÀ£ÀPÉÃgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ «Ä¤ UÀÆqÀì ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀªÀ£À£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ¤uÁð PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV 1) £ÀÆgÀAzÀ¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: C®ÆègÀ, ¸ÀzsÀå: ªÀÄÄvÀÛAV ºÁUÀÆ 2) ¨sÀªÀå vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð, ¸Á: C®ÆègÀ, ¸ÀzsÀå: ªÀÄÄvÀÛAV EªÀj§âgÀÆ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ºÁUÀÄ 1) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: CPÀ̸Á°UÀ, ¸Á: C®ÆègÀ, ºÁUÀÆ 2) ¢ªÀå vÀAzÉ £ÀÆgÀAzÀ¥Áà ²Ã®ªÀAvÀ ªÀAiÀÄ: 8 ªÀµÀð, eÁw: CPÀ̸Á°UÀ, ¸Á: C®ÆègÀ, ¸ÀzsÀå: ªÀÄÄvÀÛAV EªÀj§âgÀ PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÉÊUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/2011 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/08/2011 gÀAzÀÄ ¨sÁ°Ì ¨Á¯Áf ªÀÄA¢gÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: §¸ÀªÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ¨sÁVgÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-9639 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ AiÀĪÀiÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï,JZï-01/qÀ§Äè-5647 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ ¨sÁVgÀw E§âjUÉ ¸ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.