August 22, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 22-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 22-08-2011

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 88/2011 PÀ®A 380, 457 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 20/08/2011 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÉµÀ£ïì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ PÀA¥ÀÆålgï PÉÆÃuɬÄAzÀ yA£ïPÉèöÊAmï AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß C.Q. 7000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ AiÀÄAvÀæ G¥ÀPÀgÀtªÀ£ÀÄß gÁwæ CªÀ¢üAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸ï.JªÀiï.JªÀiï. SÁ¢æ ªÀÄÄRå DqÁ½vÀ¢üPÁj f¯Áè ¸ÉµÀ£Àì £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ©ÃzÀgÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 97/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-08-2011 gÀAzÀÄ 1530 ¦üAiÀiÁð¢ vÁdĢݣï vÀAzÉ ZÁAzÀ¥Á±Á ªÀAiÀÄ: 38 ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ý£ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 32 AiÀÄÄ 6679 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: vÁ¼ÀªÀÄqÀV EªÀgÀÄ C®ÄègÁ - ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ªÀiÁUÀðªÁV vÁ¼ÀªÀÄqÀV PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ¤ß¸Á§ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀUÀΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ £ÁUÀ±ÉnÖ EªÀ¤UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/11 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 45 G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄÈvÀ §¸ÀªÀiÁä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd ªÀAiÀÄ: 45 G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀªÁr EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£É PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DPÀ¹äÃPÀªÁV PÀgÉAmï vÀUÀÄ° ªÉÄÊJ¯Áè ¸ÀÄnÖzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁSÁ®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 75/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ 115 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ªÀÄð¯Á UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀ UÀAqÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EªÀjUÉ UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ E®èzÀ PÁgÀt £ÁUÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉÃnÖ JA§ÄªÀªÀ£ÀÄß ªÀÄ£É C½AiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÊzÀÄ£À DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀÀ EªÀgÀ ªÀÄ£É MAzÀPÉÆÌAzÀÄ ºÀwÛ EzÀÄÝ E§âgÀ ªÀÄzÀå MAzÀÄ UÉÆÃqÉ EzÀÄÝ DgÉÆæ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ vÁPÀĪÀAvÉ PÀÄA¨Áå PÀlÄÖwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ¤UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 21/08/2011 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀw ²æzÉë ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨Áå PÀlÄÖwzÁÝUÀ DgÉÆæ GªÀiÁPÁAvÀ vÀAzÉ UÀAUÀ±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ CªÀ£À ºÉAqÀw ¸Á: ZÁAqÉñÀégÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀÄA¨Áå AiÀiÁPÉ PÀlÄÖw¢Ýj CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÁUÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.