August 18, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 18-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-08-2011

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ZÁA¨Á¼À ªÀAiÀÄ: 80 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (ªÀiÁ¢UÀ), ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ-£ÁªÀzÀUÉÃj PÀqÉUÉ zÀ£À PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĹPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ £ÁªÀzÀUÉÃj zsÀj ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ, aPÀ¥ÉÃl PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-32/nDgï-8742 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ªÉƼÀ PÁ® PɼÀUÉ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 72/2011 PÀ®A 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ f.J¸ï. ©gÁzÁgÀ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ OgÁzÀ(©) ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀÄì ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀĺÉÃ§Ä vÀAzÉ gÀAeÁ£À ¸Á¨Á ¨ÁUÀªÁ£À ¸Á: ¨sÁgÀvÀ £ÀUÀgÀ OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆüÀÄîwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr MlÄÖ 880/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ aÃn d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 07/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¸À«ÄãÁ vÀAzÉ AiÀiÁ¹Ã£À¸Á§ ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV M¯ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQzÁUÀ NªÉÄä¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÁÝUÀ aQvÉìUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ±ÀjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ 17/08/2011 gÀAzÀÄ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Ä AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ gÀ¦ü vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ DdA ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: gÀPÁë¼À (©) EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 76/2011 PÀ®A 302, 201 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ -¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ ZÉÆAr ²ªÁgÀzÀ CgÀtå ¥ÀæzÉñÀzÀ dºÁAVÃgÀ zÀUÁð¢AzÀ 100-200 ¦ül CAvÀgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀªÀÅ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀÄ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr CzÀ£ÀÄß ZÉÆAr CgÀtåzÀ ²ªÁgÀzÀ°è 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ vÀAzÀÄ ©¸Ár ºÉÆÃVzÀÄÝ, ±ÀªÀªÀÅ PÉƼÉvÀÄ ¥ÀÆwð QæÃ«Ä QÃlPÀUÀ¼ÀÄ wA¢zÀÄÝ, ªÀÄÄRªÀÅ UÀÄgÀÄvÀÄ ¹UÀ¯ÁgÀzÀ ºÁUÉ DVzÀÄÝ, ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¥sÀÄ¯ï ±Àlð, MAzÀÄ §Æ¢-©½ §tÚzÀ ¥ÁåAl, mÉÆAPÀPÉÌ ZÁPÀ¯ÉÃl §tÚzÀ ¨ÉîÖ, ºÁUÀÆ ¥ÁågÁUÁ£ï ZÀ¥Àà° ªÀÄÈvÀ£À ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É EzÀÄÝ, AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÀÆ MAzÀÄ zÀÄgÉÆÃzÉÝñÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÀÆ ªÀ¸ÀÄÛ«¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁQë ¥ÀÄgÁªÉ ¹UÀ¯ÁgÀzÀAvÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¢. §¸ÀªÀgÁeï ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ZÉÆAr UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ: 17-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠹zÁæªÀÄ vÀAzÉ CA§uÁÚ zÁAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: ©üªÀÄ£ÀUÀgÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ CA§uÁÚ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Áà zÁAqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ©.J¸ï.J¸ï.PÉ zÀ°è ¦ülÖgï £ËPÀj ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 17-08-2011 gÀAzÀÄ ©.J¸ï.J¸ï.PÉ zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr gÁwæ 22:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 18-08-2011 gÀ 04:00 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÀ ªÁ¥À¸ÀÄì §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ©.J¸ï.J¸ï.PÉ gÉʯÉé ©æeï ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ, ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ CA§uÁÚ EªÀjUÀ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ NrºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É UÀmÁ¬ÄUÉ, vÀ¯ÉUÉ, §®UÁ°UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.