November 30, 2007

CRIME UP-DATE FOR 30-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-

¢: 27/11/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ DuÁÚ£ÁzÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ£À CAwªÀÄ QæAiÉÄ ¸À®ÄªÁV §.PÀ¯ÁåtUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄAoÁ¼ÀUÉ C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39/5473 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ C¦à DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÉÄʯÁj vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ G¸ÀÄQ£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ PÁ²£ÁxÀ EªÀ£ÀÄ ªÁºÀzÀzÀ°èAzÀ DPÀ¹äPÀªÁV gÉhÆð ºÉÆÃV ªÁºÀ£À¢AzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ªÉÄ®ÄQ£À §®UÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀPÉÌ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝ PÁgÀt DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 157/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆÃ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ 184/07 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ:-

¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ 1445 ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄZÉAzÀæ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ 33 ªÀµÀð eÁw PÀgÀħÄgÀ ¸Á// ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ K£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄZÉAzÀæ gÁAiÀÄUÉÆAqÀ vÀ£Àß vÀAV ¸ÀAUÀªÀÄä E§âgÀÆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤AvÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆ/¸ÉÊ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éè rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀĪÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ ¸ÀAUÀªÀÄä EªÀ½UÉ JqÀQ«UÉ ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV, vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ®Ä ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀUÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÆÃ/¸ÉÊ £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-39/E-7384 EzÀÄÝ DªÁUÀ ªÀÄzsÁå£À 1:30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ DVgÀ§ºÀÄzÀÄ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 184/07 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:-

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/07 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ºÀAUÀgÀUÉ gÀªÀgÀÄ AiÀÄ£ÀUÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß ºÀ¼É ªÀģɬÄAzÀ ºÉƸÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ §¸ÀªÀgÁd£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÖ 20 PÉf. ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ï C.Q. 300/-gÀÆ £ÉÃzÀÄÝ QlQAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ »rzÀÄ PÉÊPÁ®Ä PÀnÖ PÀÆr¹gÀÄvÉÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ aAvÁQ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 66/07 PÀ®A: 454, 380 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¸Áé¨sÀ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/07 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢UÁgÀ ²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀgÀÄ MAzÀÄ °TvÀ Cfð PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß vÀAVAiÀiÁzÀ ±ÉÆèsÁªÀw UÀAqÀ ZÀAzÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 14/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ


PÉÆÃ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/07 PÀ®A 307.L.¦.¹:-

¦üAiÀiÁð¢ C§Äݯï g˪ÀÅ¥sÀ EªÀ£ÀÄ DgÉÆæ ±ÁgÀzÁ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ªÀµÀðUÀ½AzÀ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ¨É¼É¹PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀå DgÉÆævÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ DgÉÆævÀ½UÉ ,,ªÉÄÊ vÉgÉPÀÆ gÀR°AiÀiÁ ªÉÄÊ PÉʸÁ bÉÆÃqÀvÀÆ,, CAvÀ CAf¹zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä GzÉÝñÀ¢AzÀ DgÉƦvÀ¼ÀÄ CªÀ£À ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 29/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 0800 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄJuÉÚ ºÁQ PÉÆÃ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ½PÁ¬Ä¹PÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ ¨ÉAQ ªÉÄÊUÉ ¨sÁj ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ.£ÀA. 190/07 PÀ®A 307.L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 322/07 PÀ®A 354,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 30/11/07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw PÀ«vÁ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À gÀªÀgÀÄ ¸ÀAUÀªÉÄñÀ §¼ÀvÉ gÀªÀgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀļÀÄî §qÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÀ« ªÀqÀØgÀ 2] gÁdÄ ªÀqÀØgÀ 3] ¸ÀAdÄ 4] ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀÄgÉñÀ UÀgÀÄqÀPÀgÀ J®ègÀ ¸Á/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ »rzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ºÉzÀj ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ CµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.SP OFFICE, BIDAR PRESS REPORT AS ON DATE 30-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ

¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÀbÉÃj,
©ÃzÀgÀ ¢£ÁAPÀ: 30-11-2007

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

©ÃzÀgÀ f¯Áè ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉAiÀÄ°è ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ ¥ÉưøÀ ¥ÉÃzÉ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ¢. 06-12-2007 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀĨÉÃPÁVgÀĪÀ zÉúÀzsÁqsÀåðvÉ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ ¸ÁªÀÄxÀåð ¥ÀjÃPÉëUÀ¼À£ÀÄß PÁgÀuÁAvÀgÀUÀ½AzÀ ¢. 06-12-2007 gÀAzÀÄ EzÀÄÝzÀÝ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀÆr ªÀiÁgÀ£Éà ¢£À CAzÀgÉ ¢. 07-12-2007 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉA¬ÄAzÀ £ÀqɸÀ®Ä wêÀiÁð¤¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ªÀÄ»¼Á ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁf ¸ÉʤPÀ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ F §UÉÎ UÀªÀĤ¸À¨ÉÃPÁV «£ÀAw.


¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ,
©ÃzÀgÀ.

UÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ J¯Áè ¥ÀwæPÁ ¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀªÀgÀÄUÀ½UÉ.
f¯Áè ªÁvÉð E¯ÁSÉ, ©ÃzÀgÀ.

November 29, 2007

CRIME UP-DATE FOR 29-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 29-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2007 PÀ®A 279, 337 L.¦¹. PÀ®A eÉÆÃvÉ 185 L.JA.«. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 28/11/2007 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ PÉñÀªÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð
ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39 E-8423 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á-PÀÄgÀħSÉüÀV EvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£À¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ºÉÆ®¢AzÀ PÀnÖUÉ ºÉÆgÉ ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃr¤AzÀ ºÁzÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢UÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É EzÀÝ E§âgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. UÁAiÀiÁ¼ÀÆzÁgÀgÀ£ÀÄß ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2007 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-11-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É CAzÁdÄ 1000 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀAiÀÄå vÀAzÉ FgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¯ÉÊ£ÀªÉÄ£ï EvÀ£ÀÄ ¤uÁð¢AzÀ PÀÆqÀA§® UÁæªÀÄPÉÌ ¯ÉÊ£ÀªÀiÁå£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀĤAzÀ §AzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-39 E-7831 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¤gÀAd¥Á¢ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2007 PÀ®A 279,338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 410/07 PÀ®A 279,338,L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ eÉÆvÉ 304(J) PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 29-11-07 gÀAzÀÄ 0740 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ¢AzÀ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ CdÄð£À ªÀÄ®UÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð, eÁ-PÀÄgÀħ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄ. EvÀ£À ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0700 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀiÁzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ªÀÄ®UÉÆAqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ vÀ£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAzÁdÄ 0730 UÀAmÉUÉ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¸Á¬Ä avÀæ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃqÀ zÁlĪÁUÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CdÄð£ÀgÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVzÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É. CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 410/07 PÀ®A 279,338,L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀÄ£À: ¢£ÁAPÀ 29-11-07 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¥ÀÄ£À: ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¸ÀzÀj PÉù£À°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ DzÀ CdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¸Á-ºÀtPÀÄt EvÀ£ÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃnÖ ¤Ãr E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 0940 UÀAmɬÄAzÀ 1115 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ±ÀªÀzÀ ªÀĺÀdgÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.JA.E. PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀjUÉ PÉÆlÄÖ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj PÉù£À°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹. C¼ÀªÀr¸À®Ä ªÀiÁ£Àå ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉÃðAiÀÄ zÀAqÁ¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ «£ÀAw ¥ÀvÀæ PÉÆÃqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj UÀÄ£ÉßAiÀÄ°è PÀ®A 304(J) L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

D¸Àé¨sÁ«PÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 28/07 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 28-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æÃ. ¦ügÉÆd SÁ£À vÀAzÉ C«ÄãÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ 20 ¸Á- UÀqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ vÀAzÉ ¯Áj £ÀA PÉJ 39/5665 £ÉÃzÀgÀ°è QèãÀgÀ DVzÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ°è vÀwÛ ¯ÉÆÃqÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀÄuÉÃUÉ (JAJ¸ï) ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, ¢£ÁAPÀ 30/10/07 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 5 UÀAmÉ ¥ÀÄuÉ E£ÀÄß CAzÁdÄ 40 QÃ.«Ä. zÀÆgÀ «zÁÝUÀ gÁ ºÉ £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¯Áj £ÀA PÉ J 39/4469 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ¯Áj AiÀÄ£ÀÄß Nr¹PÉÆÃAzÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É ¨ÉæPÀÌ ºÁQ zÀjAzÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ZÀ°¸ÀÄwÛzÀÝ ¯Áj »A§¢¬ÄAzÀ rQÌ DzÀjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄ ªÁV ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¥ÀÄuÉAiÀÄ JªÀvÀ xÁuÉÃUÉ ºÉÆV zÀÄgÀÄ ¸À°è¹zÀÄ EgÀÄvÀzÉÝ. ¦ÃAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ¥ÀÄuÉAiÀÄ ¥ÀªÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ºÉÆmÉAiÀÄ D¥ÀgɱÀ£À DVzÀÄÝ D°èAzÀ ¢£ÁAPÀ 24/11/07 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀìvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 28/11/07 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 6 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛg.É DAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgÀ £ÀA. 28/07 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À £ÀvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

2) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2007 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 28-11-2007 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÀgÀt¥Àà EªÀgÀÄ CAzÁdÄ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ J®èªÀiÁä vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÁqÉPÀgÀ EªÀgÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ºÀÄ®Äè PÉÆAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÉõÀ¥Àà avÀPÉÆÃmÁ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀgÀ ±ÀgÀt¥ÁàgÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ°ègÀĪÀgÀ §§° ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É CAvÁ w½¹zÀgÀÄ. DUÁ C¼ÀÄvÁÛ ±ÀgÀt¥Àà ºÀgÀ¸ÀÆgÀ EªÀgÀ ºÉÆîPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ£À ±ÀªÀªÀÅ §§¯É VãqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ eÉÆvÁÛqÀÄvÁÛ EvÀÄÛ. £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ¨ÉÃ£É EzÁÝ PÁgÀt ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 23/2007 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 28, 2007

CRIME UP-DATE FOR 28-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/07 PÀ®A. 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/07 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀvÀÄæWÀ£À vÀAzÉ zÀvÁÛwæ PÁA§¼É vÀ£Àß PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA JZï.Dgï-38/J¯ï-4040 £ÉzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÆøÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆøÀ½î PÀqÉUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj ¤°è¹zÁUÀ »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ vÀ£Àß mÁmÁ mÁæ° £ÀA J¦-13/JPÀì-5911 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæ° Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ mÁæ° qÁåªÉÄÃd DV ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2007 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2007 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ PÁgÀ £ÀAJ¦-9 J¯ïf. n/Dgï 4194 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ²®ªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ £ÁUÀuÁÚ ºÀ®±ÀnÖ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà Gd¼ÀA§, zÉêÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²®ªÀAvÀ F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À°è gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ ¯ÁjUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀÄrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV mÉÆAQUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÉ. C¤Ã® EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ vÉÆgÀr£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ zÉêÀgÁd EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÀAvÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. PÁj¤AzÀ rQÌ DzÀ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-39/4860 EvÁå¢ JAzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2007 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/07 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀA. J¦-13-JPÀì-1373 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀPÀÌgÀUÀAd ªÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JqÀ §¢AiÀÄ°è vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÉÃ¥ÀgÀ jî ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjUÉ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/07 PÀ®A 279 L.¦.¹ ¥ÀææPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/07 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/10/07 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¨sÉÆPÉÌ ¸Á: ¥ÁAræUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀÄwæ ºÉÆÃmÉî ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï PÀqɬÄAzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä §jwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì UÁV vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/07 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊzÀÄ aQvÉì PÉÆqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/10/07 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304 (J) L.¦.¹ CqÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/07 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 27/11/2007 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¹n¨Á ªÀqÀØgÀ gÀªÀjAzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 27-11-2007 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ £ÀA. PÉJ-32-J¥sÀ-891 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁ® »¥ÀàUÁð PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §¸À ¤ªÁðºÀPÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÉÖÃd §A¢zÉ JAzÀÄ E½AiÀÄ®Ä §¤ßj CAvÀ ºÉýzÁUÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï »r¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¨ÁV°¤AzÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ »A¢£À mÉÊgï ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/07 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉÆ°Ãð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 409/07 PÀ®A 468, 419, 420 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà VjdPÀ ¸Á-±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.24 3 JPÀgÉ , 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ¥Àæw ªÀµÀð G¼ÀĪÀÅzÀÄ, ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¨É¼É - ¨É¼É¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzsÀå ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ¥ÀmÉÖzÁgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÉ EgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzsÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.24 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ ¸ÀA¨Á²ªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀiÁå gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ýj ªÉÆÃmɱÀ£À ºÁPÀĪÀÅ¢zÉ, F ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrj CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.24 £ÉÃzÀÄÝ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀ¯ÁnAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¸ÁÖöåA¥À ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É EAVèµÀ£À°è §gÉzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀ fgÁPÀì ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹ ¤ªÀÅ Rjâ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÉÆîUÀ¼À ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÁ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj vÀ¯ÁnAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¸À¨ï-gÀf¸ÀÖgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆî Rjâ¹zÀ §UÉÎ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸À¨ï-gÀf¸ÀÖgÀ D¦üøÀzÀ°è 250 gÀÆ ¦üøÀ PÀnÖ fgÁPÀì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ¸ÀzÀj fgÁPÀì Rjâ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÉ§âgÀ½£À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÀagÀÄvÁÛgÉ RjâzÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀA¨Á²ªÀgÁªÀ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà 2) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj Rjâ ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀQîgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.24 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄAvÉ £Àn¹ ªÀAa¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀ£ÉÆ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß £Àn¸À®Ä ºÀaÑ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÀèµÀ×£É ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ (ªÀAa¹gÀÄvÁÛgÉ). ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 12-10-07 gÀAzÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 409/07 PÀ®A. 468 419 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/07 PÀ®A 341, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ EvÀ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁeÉAzÀæ PÁA§¼É 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ DPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr ¢: 26-11-07 gÀAzÀÄ gÁwæ ±ÀgÀt¥Áà wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¤Ã£ÀÄ CªÀ¤UÉ KPÉ gÁwæAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ AiÀiÁPÉ PÉý¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/07 PÀ®A 341., 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ 104/2007, PÀ®A 87 Pɦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27-11-2007 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ ºÁUÀÄ vÁ®ÆPÁ J£ïDgï¹ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀܽAiÀÄ gÁwæ UÀ¹Û£À C¢üPÁj ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ JJ¸ïL (©) ¹¦¹ 1536, 854, r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¹PÀÄÌ C°è ¹PÀÌ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæñÀÑö£ï NtÂAiÀÄ DgÉÆæ 1) E¸ÁªÉÆâ£ï vÀAzÉ ªÉÄʧĨï«ÄAiÀÄå ªÀÄįÁªÁ¯É EªÀ£À ¨ÉæÃqï SÁgÀPÁ£É JzÀÄj£À ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆïÁPÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ : 1) E¸ÁªÉÆâ£ï vÀAzÉ ªÉÄʧĨï«ÄAiÀÄå ªÀÄįÁªÁ¯É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð 2)ªÀĸÁÛ£ÀC° vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ¥Á£ÀªÁ¯É 40ªÀµÀð 3)¤Ã®PÀAoÀ @ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ 35 ªÀµÀð 4)ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀiÁqÀV 30 ªÀµÀð 5) AiÀĸÀªÀAvÀ vÀAzÉ CAªÀÄÈvÀ gÉPÀļÀV 30 ªÀµÀð 6)FgÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ¹AzÀ§AzÀV 27 ªÀµÀð 7)¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁªÀÄäuÁÚ ¯Á®zÉÆÃr 27 ªÀµÀð 8) ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ CAªÀÄÈvÀ gÉÃPÀļÀV 19 ªÀµÀð 9) dºÁAVgÀ vÀAzÉ C¥sÀd®«ÄAiÀÄå §Ar¨Ár 25 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 52 E¸ÉàÃl J¯É ºÁUÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ 795/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ 104/2007, PÀ®A 87 Pɦ DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vPÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 21/2007 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÄÑ ºÀÄZÀÄÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwzÀÄÝ ºÉÆmÉÖãÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/07 PÀ®A, 160 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ J.J¸À.L §PÀÌ¥Áà ºÁUÀÆ ¦.¹ 1569 gÀªÀgÉÆA¢UÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 223/07 PÀ®A, 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1 £Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ dmÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧâ¼ÀÄ 2 £Éà ¥Ánð ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: ¯Áj QèãÀgÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧâ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÉÊ AiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¹ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄUÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/07 PÀ®A, 160 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2007 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀ¨Á¸ÀĪÀÄ P˸ÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CfêÀÄUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ CfêÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ºÀt EzÀÄÝ, E®è CAwAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/07 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 27, 2007

CRIME UP-DATE FOR 27-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 27-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 407/07 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ 1745 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉnÖ PÉÆÃlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀÄrªÁ¼À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ, ¸Á-ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉUÉ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆUÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ºÀuÉUÉ, JgÀqÀÄ PÀtÄÚ ºÀÄ©âUÉ JqÀPÉÌ ªÀÄÄAUÉÊUÉ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ UÀÄ®§UÁð PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. J.¦.-29/J¸À-1823 £ÉãzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 407/07 PÀ®A 279,338 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 408/07 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ 1840 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà ¸ÉÆêÀiÁ, ¸Á-ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ PÀjPÀ¯Éè EªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸À. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉ.J-39/3318 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É CzÀgÀ »AzÉ CªÀ£À ¸ÉÆÃzÀgÀ CvÉÛAiÀiÁzÀ ²ÃªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ §¸ÀwÃxÀð¥Áà ¥Àl£É ¸Á-ªÉÆüÀPÉÃgÁ EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ M¼ÀV¤AzÀ gÁ.ºÉ.£ÀA.9 gÀ ªÉÄÃ¯É ±Á¯É JzÀÄgÀÄUÀqÉ §AzÀ PÀÆqÀ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ vÀgÀazÀ , vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. 2) ²ÃªÀ°Ã¯Á EªÀ½UÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ DVgÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 408/07 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/07 PÀ®A 279 ,338 L.¦¹:-

¢£ÁAPÀ B 26/11/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ©üêÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÀUÀzÁ¼À gÀªÀgÀÄ alUÀÄ¥ÀàPÉÌ ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä DmÉÆà £ÀAB PÉJ-39-4152 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ J®ªÀiÁªÀÄr UÁæªÀÄ¢AzÀ 1400 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ 1445 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ alUÀÄ¥Àà ºÀwÛgÀ GqÀ¨Á¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ªÀÄÆvÀæPÉÌ DmÉÆà ¤°è¸À®Ä DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ zÉÆqÀتÀĤUÉ ºÉýzÁ DzÀgÉ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ ¤zsÁ£À ªÀiÁrzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ E½AiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß MªÉÄä¯É ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀÄÄAzÉ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄä¯É DmÉÆâAzÀ PÉüÀUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©¢ÝgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 142/07 PÀ®A 279 ,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

4) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2007 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/07 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/5221 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÀAr zÀUÁð ºÀwÛgÀ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯ÁjUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ ¸ÀÄeÁªÀŢݣÀ vÀAzÉ £ÁåªÀÄvÀįÁè gÀªÀgÀ ¯Áj §®§¢AiÀÄ zÉÆqÀØ UÁè¸À MqÉzÀÄ ±ÉÆà qÁåªÉÄd DVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃrgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 181/2007 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/07 PÀ®A 379 L.¦.¹. : -

¢£ÁAPÀ 06-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÊAiÀÄåzÀ eÁ¨ÉÃgÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ PÁdªÀÄ C° gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è 2 J¯ï.n.J¯ï.PÉ ¸ÁÖlgÀUÀ¼ÀÄ, 40 ¦üÃl ¥Áè¹ÖPÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ, PÀ©âtzÀ ªÀAQªÀżÀî ¨ÉÆgÀªÉ® ¥ÉÊ¥ÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ¥ÉÊ¥ÀÄ »UÉ C.Q. 5100 gÀÆ PÀ¼ÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀiÁ»w §A¢zÉÝ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¥Á®¢AzÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨É¼ÀPÉÃj ºÁUÀÆ C¤Ã® vÀAzÉ PÁ±ÉÃ¥Áà, C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÀ¼ÀĪÁzÀ PÀ©âtzÀ ªÀAQªÀżÀî ¨ÉÆgÀªÉ® ¥ÉÊ¥ÀÄ MAiÀÄÄåwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ UÉÆvÁÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃzÁUÀ E§âgÀÆ CgÉÆæUÀ¼ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¨É¼ÀPÉÃj EvÀ£À£ÀÄß PÀ¼ÀĪÁzÀ PÀ©âtzÀ ªÀAQªÀżÀî ¨ÉÆgÀªÉ® ¥ÉÊ¥ÀÄ ¸À»vÀ »rzÀÄ vÀAzÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 223/07 PÀ®A 379 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 321/07 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 26/11/07 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀªÀıÉƢݣÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ®R£ÉÆ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆæ U˸ÉƢݣÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ®R£ÉÆ (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä) EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ £Á£ÀÄ ¨ÉÃgÉ ºÉtÂÚ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ¸ÀA§AzsÀ ElÄÖPÉÆArzÉÝÃ£É CAvÀ KPÉ C£ÀÄßwÛ¢Ý CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CzÉà §rUɬÄAzÀ JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 320/07 PÀ®A 324,504 L¦¹ :-

¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀgÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À CAUÀrAiÀÄ£ÀÄß ¨ÁrUɬÄAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ QgÁt CAUÀAr ºÀaÑzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¢£ÁAPÀ: 26/11/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÉÆf ¹AzsÉ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÀªÀÄä CAUÀr SÁ° ªÀiÁqÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀ¢zÉ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ QgÀĨÉgÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 320/07 PÀ®A 324,504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/07 PÀ®A 341,324,504,506 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 26/11/07 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ MAzÀÄ JªÀÄ.J®.¹. ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è ªÀÄAUÉñÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ EªÀgÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁgÉ CAvÁ EzÀ ªÉÄÃgÉUÉ vÀPÀët D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ªÉÊzsÀåjUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä ªÉÊzsÀågÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr UÁæªÀÄzÀªÀ¤zÀÄÝ aQvÉì ¥ÀqÉzÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢: 26-11-2007 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄAUÉñÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÁ£ÀÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°è vÀªÀÄäzÉ Hj£À ¨sÀÄdAUÀgÁªÀ ¹AzÉ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ CAUÀr ªÀµÀðPÉÌ 30000/- gÀÆ ªÀiÁvÁr ¨ÁrUɬÄAzÀ ¥ÀqÉ¢zÀÄÝ F ªÀµÀðzÀ ¨ÁrUÉ PÀÆqÁ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ ªÀÄÄAavÀªÁV PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁeÉÃAzÀæ ¹AzÉ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 26/11/07 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä CAUÀrUÉ §AzÀÄ CAUÀr SÁ° ªÀiÁqÀĪÀAvÉ vÀAmÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ CAUÀr ªÀiÁ°PÀ §AzÀÄ ºÉýzÀgÉ SÁ° ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÁ CA¢zÀPÉÌ E§âgÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ DV ªÀÄzÁݺÀß 1330 UÀAmÉUÉ UÀuÉñÀ¥ÀÆgÀªÁr ²ªÁgÀzÀ°è CgÉÆævÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹zÉÆÃf ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É vÀqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÄ §®UÀqÉ ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ EzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/07 PÀ®A 341,324,504,506 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/07 PÀ®A B 107 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ºÀtPÀÄt UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA B 13 £ÉÃzÀgÀ §UÉÎ ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀÄ gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸À°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 2 d£ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ªÀÄzsÀå WÉÆÃgÀ C¥ÀgÁzsÀUÀ¼ÀÄ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¢£ÁAPÀ B 26/11/07 gÀAzÀÄ 1000 alUÀÄ¥Àà ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå B 140/07 PÀ®A B 107 ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/07 PÀ®A 341, 504, 323, 326 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ°è ²æà ªÉÃAPÀmÉñÀégÀ avÀæ ªÀÄA¢gÀzÀ°è JgÀqÀ£É ±ÉÆ PÀ£ÀßqÀ avÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃr £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C£ÀégÀ ¥Á±Á vÀAzÉ C°ÃªÉƢݣÀ CzÉÆä gÀªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¸ÀªÀÄAiÀÄ 2320 UÀAmÉUÉ ²æà ºÁf vÀAzÉ SÁd«ÄAiÀiÁå ¸Á:²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀŪÀ¤UÉ vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ CªÀ£À JgÀqÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄÄ »rzÀÄ §® Q«AiÀÄ£ÀÄß ºÀ°è¤AzÀ PÀaÑ Q«AiÀÄÄ JgÀqÀÄ vÀÄAqÀÄ ªÀiÁr ¨Á¬ÄAiÀÄ°è Q«AiÀÄ vÀÄAqÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É . ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 187/07 PÀ®A 341,504,323,326 L.¦.s¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2007. PÀ®A 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 26-11-07 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. ¸ÀégÀÆ¥À UÀAqÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄ®±ÉnÖ gÀªÀgÀÄ Z˨ÁgÁ ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, WÁ¼É¥Áà & ±ÉAPÀæªÀiÁä J®ègÀÄ ¸Á: CUÀæºÁgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆlÄÖ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, UÀAqÀ£ÀÄ eÉÆgÁV PÀ¥Á¼À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQ UÉÆqÉUÉ ºÉÆqÉzÀjAzÀ JqÀ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉ §rUɬÄAzÀ mÉÆAPÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, ¥ÉưøÀjUÉ w½¹zÀgÉ fêÀzÀ vÉUÉAiÀÄÄvÀÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2007. PÀ®A 498(J), 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 26, 2007

CRIME UP-DATE FOR 26-11-2007


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2007 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-25/6225 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯ÁjUÀ½UÉ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA J¦-28/J.J£ï-8402 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2007 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 406/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ DgÉƦ «AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÉƧ⠲ªÀgÁd MAzÀÄ n«J¸ï £ÀA PÉ J 39/ ºÉZï 0850 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ Dgï.n.N ZÉPÀ ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃqÀ JADgï mÉÊgÀ UÀÄæ¥ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ UÀÄgÀ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁPÀ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2007 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® L£ÉÆýî UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/0330 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà zsÀªÀÄÆägÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¤T® ºÁUÀÆ ZÉÊvÀ£ÀßAiÀÄ E§âjUÀÆ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ «oÀ×¯ï ¥ÀÆgÀ «ÄãÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ¸À«ÄÃ¥À M§â ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-12/rn-4473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éè ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2007 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt:

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/07 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-11-2007 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CfÃvï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 24-11-2007 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® «DgïJ¯ï PÀA¥É¤ §¸ï.£ÀA. PÉJ-25-©-7025 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÉÃR¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ÀÄì Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀÆ §¸Àì ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/07 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/07 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-2007 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-11-07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ lÆ姯ÉÊlUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zsÁ¨sÁzÀ ªÁZÀªÀiÁå£À UÉÆÃ¥Á® ¹AUÀgÀªÀjUÉ C¤Ã® ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¤£Éß £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ zsÁ¨Á¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ PËAlgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÉlgÀUÀ¼ÀÄ J°è EzÁÝgÉ CAvÀ PÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀ lÆå§ ¯ÉÊlUÀ¼ÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°è MqÉzÀÄ zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÉàçöÊmï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ £ÉîPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ a¯Áè ¦Ã°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/07 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-2007 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ zsÀ¨Á¯É ¸Á: ZÁAqɸÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-11-2007 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£AiÀiÁzÀ PËoÁ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ¯Áè £ÁªÀÅ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤£Àß eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/07 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 25/11/07 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ 28 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁPÉñÀ EªÀgÀ PÁå¸ÉÃmï CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁUÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ vÁ¨É¬ÄAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6840 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/07 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝAiÀÄr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2007 PÀ®A. 160 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-07 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ MAzÀ£É ¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀªÀ«Ä @ C¤vÁ UÀAqÀ vÁzÀPÀgÀ, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, ªÀÄ£ÀgÀAd¤ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉʪÀAvÀ ºÁUÀÆ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ±ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà, vÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà, ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ, ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀĪÀiÁä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹®Ä¨É ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîzÀ §½ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆÃqÉzÁl §qÉzÁl ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj 2 ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2007 PÀ®A. 160 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/07 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34.L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 25/11/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ G¥ÁzsÀåAiÀÄ, C¤ÃvÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ G¥ÁzsÀåAiÀÄ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À ¦üAiÀiÁ𢠻ÃgÁ vÀAzÉ gÁdÄ PÁA¨Éè gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ ZÉ°èzÀPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/07 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34.L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/07 PÀ®A 323, 324,504,506 eÉÆvÉ 34.L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;25/11/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ G¥ÁzsÀåAiÀÄ gÀªÀjUÉ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ©lÖ «AiÀĵÀzÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ,§rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/07 PÀ®A 323, 324,504,506 eÉÆvÉ 34.L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 319/07 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ: 25-11-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl aAZÉÆý 27 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ C¤® vÀAzÉ ±Él¨Á ¸À¯Áè¼É 40 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ E§âgÀ ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ RAqÉæ UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¢: 25-11-2007 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¤AwzÀÄÝ ¥Éưøï f¥À £ÉÆÃr NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 25, 2007

CRIME UP-DATE FOR 25-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 405/07 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 24-11-07 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ªÀiÁ¯É ©gÁzÁgÀ, ¸Á-ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 24-11-07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£ÁzÀ ¨Á§ÄgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀĺÉAzÀæ PÀA¥À¤AiÀÄ §Ä¯ÉÃgÉÆà ¦PÀ¥ï UÀÆqÀì UÁr SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ¦PÀ¥À UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J-39/6059 £ÉÃzÀÄÝ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÁåAPÀgÀ £ÀA. JA.JZÀ-06/J.¹-3021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁåAPÀgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ fÃ¥ÀUÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ 1430 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 405/07 PÀ®A 279,337 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 13/2007 PÀ®A 174 ¹DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 23/11/2007 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ ©üêÀıÀ ªÀAiÀÄ-23 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-RlPÀ aAZÉÆý EvÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ¸ÁªÀðd¤PÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ L.¦. ±ÉlÖ ªÉÆÃmÁgÀ PÉnÖgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀ¯ÁåtgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÀgÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ°è E½zÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸Àj ¥Àr¸À®Ä £ÉÆÃqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÁÝUÀ CªÀ¤UÉ FeÁqÀ®Ä §gÀzÀ PÁgÀt ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄÈvÀÛ£À vÀAzÉ ©üêÀıÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨sÀÄgÀPÉ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ-24/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0930 UÀAmÉUÉ RlPÀ aAZÉÆ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¤ÃrzÀ °ÃTvÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA-13/07 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/07 PÀ®A; 32 PÉ.E. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-2007 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß ¦J¸ïL alUÀÄ¥ÁàgÀªÀgÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ alUÀÄ¥Àà ¥ÀlÖtzÀ°è 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸À ¤¯ÁÝtzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ RavÀÉ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå PÉÊ aîzÀ°è «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÀiÁgÀl ªÀiÁqÀ®Ä MAiÀÄÄwÛzÀÝ£ÉA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ 180 JªÀÄ.J¯ï. 24 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ EzÀݪÀÅ CªÀ£À£ÀÄß oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 139/07 PÀ®A; 32 PÉ.E. DPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ£ÀSÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2007 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2007 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ ²æà «ÃgÀ¨sÀzÉæ±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¥À®èQ §AzÉÆç¸ÀÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 24-11-2007 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ C°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ±Ànð£À §l£ÀUÀ¼ÀÄ ©aÑ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV§gÀĪÀ d£ÀjUÉ ¨sÀAiÀÄ ©üÃw GAlĪÀiÁrzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ gÉêÀt¹zÀÝ vÀAzÉ µÀqÀPÀëj ¸Á¯Éà ªÀAiÀÄ-22 . ªÀµÀð eÁw:¸Áé«Ä GzÉÆåÃUÀ: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: xÉÃgÀ ªÉÄÊzÁ£À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2007 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2007 PÀ®A 96(©) PÉ.¦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 24-11-2007 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ UÁæªÀÄUÀ¼À ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV 0430 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÀbÉÃjAiÀÄ JzÀÄj£À°è M§â ªÀåQÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¦J¸ïL ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼À ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç £ÉÆÃr ¸ÀzÀj ªÀåQÛ EgÀÄ«PÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄgɪÀiÁZÀ®Ä Nr ºÉÆUÀĪÁUÀ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¦J¸ïL PÀÆr ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÉ »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀ DzÀgÉ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ DªÀ¤UÉ ¥ÀÄ£ÀB «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §Ar ªÀAiÀÄ-28 ªÀµÀð eÁw:°AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ: qÉæöʪÀgÀ ¸Á: ºË¹AUÀ ¨ÉÆÃqÀð PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ oÁuÉUÉ »qÀÄzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2007 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/07 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/07 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ¹¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ QmÁÖ, UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÉÆÃPÀļÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¥ÉmÉÆæðAUÀ ªÀiÁqÀĪÁUÀ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ JzÀÄjUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÀÛAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀiÁzÀ PÁ±ÀuÁÚ vÀAzÉ ¥ÀArvÀ vÀAUɪÀÄä£ÀÆgÀ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁr UÀÄAqÁUÀ¢ð ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ vÉÆAzÀgÉ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ªÀÄvÀÄÛ C£ÀxÀðPÁjAiÀÄAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/07 PÀ®A 110(eÉ) ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÀ.

4) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2007 PÀ®A 110 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-07 gÀAzÀÄ PÉÆlªÀiÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ 1300 UÀAlUÉ ¸ÀܽÃAiÀÄ d£ÀjAzÀ w½zÀÄ §A¢zÉÝãÉAzÀgÉ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀgÀÄ ¸Àä±Á£À ¨sÉÆ«ÄAiÀÄ ¸À®ÄªÁV ªÉÊgÀvÀé ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ JgÀqÀÄ ¥Ánð d£ÀUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ PÉÃgÀ¨Á eÁw;ºÀjd£À ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ ¸Á: PÉÆlªÀiÁ¼À vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áå ªÀÄvÀÄÛ ±ÁæªÀt vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw; ºÀjd£À ºÁUÀÄ 21 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: PÉÆlªÀiÁ¼À vÁ;§.PÀ¯Áåt F d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ D¹Û ¥Á¹Û ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¨sÀAiÀiÁ£ÀPÀ jÃwAiÀÄ°è DqÁØqÀÄwÛzÁÝgÉ. JAzÀÄ w½zÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2007 PÀ®A 110 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2007 PÀ®A 107 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ: 24-11-2007 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ ªÉÄúÀPÀgÀ UÁæªÀÄzÀ°è JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ©qÀªÉ eÁw;°AUÁAiÀÄvÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì ºÁUÀÆ 2 £Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ¨sÁ£ÀÄzÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ PÉÊAiÀÄ°è ªÀiÁgÀPÁ¸ÀûçUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ±ÁAvÀvÀ ¨sÀAUÀ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ D¹ÛUÉ ºÁ¤ GAmÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ¨sÀAiÀÄ ©Ãw GAmÁUÀĪÀAvÉ CqÁØqÀÄwÛzÁÝgÉ JAzÀÄ w½zÀÄ §AzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2007 PÀ®A 107 ¹Dg惡 UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/07 PÀ®A 110(f) ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ¸ÀÄRzÉêÀ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á vÀ¼ÀªÁqÉ EvÀ£ÀÄ CA¨ÉùV PÁæ¸À gÉÆÃqÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ GzÀVgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆV §gÀĪÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ vÀqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀjUÉ ºÁUÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉzÀj¹ C¸À¨sÀå jw¬ÄAzÀ ªÀwð¹ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÉUÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 153/07 PÀ®A 110(f) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zsÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆÃAqÀÄ DgÉÆæUÉ £ÁåAiÀÄAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/07 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 24/11/07 gÀAzÀÄ 0115 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÁªÀzÀUÉÃjAiÀÄ ¢Ã¥ÀPÀ gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸Ààmï dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1420/gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààmï J¯É UÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 9 d£À DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 186/07 PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/07 PÀ®A. 324. 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 24/11/07 gÀAzÀÄ 2345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ ¸Á; ¨ÁZÉ¥À½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 23/11/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¨ÁZÉ¥À½î UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ CA§zÁ¸À£ÉÆA¢UÉ CzÉà UÁæªÀÄzÀ dUÀ£ÁßxÀ ¹zÀ¨Á ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼À DrgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 24/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¨ÁZÉ¥À½î UÁæªÀÄzÀ gÀ«AzÀæ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ ¹zÀ¨Á EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆgÀUÉ §AzÀÄ KPÉ »ÃUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¤£Éß ¤£Àß ªÀÄUÀ CA§zÁ¸À £À£Àß vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ KPÉ dUÀ¼À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ dUÀ¼À vÉÃUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ §rUɬÄAzÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/07 PÀ®A. 324. 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀgÀzÀQëuÉ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2007 PÀ®A 3, & 4, r.¦. PÁAiÉÄÝ 498(J),302, 109, 149, L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ 01.00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ZÀAzÀæ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ °TvÀ CfðAiÀÄ°è 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁgÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà ¸Á; AiÀÄgÀ£À½î gÀªÀjUÉ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀªÀuÁð½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ C½AiÀÄ ¸ÀAUÀ¥Áà FUÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁVzÀÄÝ 50 ¸Á«gÀ ªÀgÀzÀQëuÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ UÀAqÀ ºÁUÀÆ UÀAqÀ£À gÀPÀÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀÄ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ 1 wAUÀ¼À »AzÉ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUÉ w½¹gÀÄvÁÛ¼É DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀqÉAiÀĪÀgÀÄ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÀÆ PÀÆqÁ ¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ £ÉºÀgÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¤qÉÆzÁ ¸Á; ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr vÀªÀÄä w½¹zÀjAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ªÀiÁr £ÉüÀÄ ºÁQgÀĪÀ ºÁUÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DzÀÝjAzÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ F WÀl£ÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 25/11/2007 gÀAzÀÄ ¨É¼ÉUÉÎ 01.00 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ d£ÀªÁqÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/07 PÀ¯A. 3, & 4, r.¦. PÁAiÉÄÝ 498(J),302, 109, eÉÆvÉ 149, L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 24, 2007

CRIME UP-DATE FOR 24-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 24-11-2007

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/07 PÀ®A 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw dUÀzÉë UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ¸Á: ªÀÄĸÁÛ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÀAWÀzÀ ºÀt PÀlÖ®Ä PÀÆqÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÉýzÀjAzÀ DvÀ£ÀÄ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛ£É CAvÀ ºÉý ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀÄä¤UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß UÀAqÀ DgÉÆæ ±ÉÆèsÁ EªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E¢ÝzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æêÀÄw ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² «oÀ® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² gÀªÀgÀÄ ºÉÆgÉUÉ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤AvÀÄ AiÀiÁPÉà PÀÆUÀÄwÛ¢Ý JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ C°èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ°è¤AzÀ £ÀqÀÄvÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀÄ ¨ÉgÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/07 PÀ®A 324 504 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA. ±ÉÆèsÁ UÀAqÀ ªÀiÁgÀÄw ¸Á: ªÀÄÄAUÀ£Á¼À EªÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£À PÀÄjvÀÄ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2007 PÀ®A 341,323,324,504,354, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 02-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà zsÀ£ÀUÀgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ C° ¸Á§ vÀAzÉ ¥sÀvÀÄæ¸Á§ £À©ªÁ¯É ºÁUÀÄ EªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÉÄúÀ§Æ§ ©Ã gÀªÀjUÉ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ºÁUÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ªÉÄúÀ§Æ§ ©Ã EªÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄ¹× ªÀiÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr CPÉUÀÆ ¸ÀºÀ §rUÉÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2007 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 354, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/07 PÀ®A 323, 504 ,506 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;23/11/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÆAiÀÄðPÀĪÀiÁj UÀAqÀ CªÀÄÈvÀ ªÀiÁ¼ÀV DgÉÆævÀ¼ÀÄ ªÀÄUÀ£À £ÀqÉvÉ ¸ÀjÄ®è CA¢zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ CA¢¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ PÉèêÉĸÁ UÀAqÀ ¥Á¯ï ¸Á;JqÀ£ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FPÉAiÀÄÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr fAeÁªÀÄÄÖ ªÀiÁr PÉÊÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀjazÀ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É. DzÀÝjAzÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/07 PÀ®A 323,504 ,506 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/07 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1200 UÀAmÉUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ¦.¹ 1569, 1223 gÀªÀgÀÄ PÀÆr £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è M§â ªÀåQÛ «¹Ì ¨Ál®UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Áà PÉÆÃlUÉÃj ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ JAzÀÄ ºÉýzÀ£ÀÄ. CªÀ¤UÉ ¸ÀgÁÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ EzÉAiÉÄà JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E¯Áè CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£À ªÀ±À¢AzÀ 12 §Æ¤ «¹Ì 180 JªÀÄ.J¯ï C.Q 360=00 ªÀÄvÀÄÛ 18 «Ä®£À «¹Ì 180 JªÀÄ.¯ïè C.Q 480=00 »ÃUÉ MlÄÖ 28 ¨Ál® MlÄÖ C.Q 840=00 £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÉÆÃ¯É ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2007 PÀ®A 504, 506, 307 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2007 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÀÛ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À ¥Ánî ¸Á: PÉÆlªÀiÁ¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-11-2007gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛ ªÉÄĸÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ £ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ PÁAUÉæøÀ ºÀÄ®è£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É vÀAzÀÄ ¸ÀÄqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É JPÉ ¸ÀÄqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÁUÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¤£ÀUÉãÀÄ vÉÆAzÀgÉ DUÀÄwÛzÉ AiÀiÁªÁUÀ®Æ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý, ¤£ÀßUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ CAzÀªÀ£Éà vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀªÀÄä PÀwÛÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. CµÀÖgÀ°è vÀÄPÀgÁªÀÄ ¹AzsÉ, ¸ÀAvÉÆõÀ ¥Ánî EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. E®è¢zÀÝgÉ £À£ÀßUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 128/2007 PÀ®A 504, 506, 307 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ¥ÀæPÀgÀt:

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/07 PÀ®A: 376 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 24/11/2007 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. PÁ±ÀªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ; 23/11/2007 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉÆîPÉÌ ºÀÄ®Äè vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ §AzÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄnÖ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ agÁrzÀgÉ vÀ£ÀßUÉ ªÀÄÄV¹ ©qÀÄvÉÃ£É CAvÁ ºÉý d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå. 160/07 PÀ®A: 376 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/07 PÀ®A 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 23/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 1530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆÃgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 21/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:40 UÀAmÉUÉ ¤uÁ𠧸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ²æà ®QëöäPÁAvÀ ¥Àjl, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà GzÀVgÉ, ±ÀAPÀgÀ vɼÀªÀĤ, gÀªÉÄñÀ ºÀ½îSÉÃqÀ ¸Á: ¤uÁð £ÁªÉ®ègÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ £ÀªÀÄÄägÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ «ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ CªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ §AzÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ D ªÉÊj£À ªÉÄÃ¯É ¤£Àß ºÉ¸ÀjzÉ J£ÉÆà ¨sÉƸÀr ªÀÄUÀ£É JAzÀÄ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀj§âgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀgÀÄ. CªÁUÀ C¯Éè £À£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AwzÀÝ ®QëöäPÁAvÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ, ±ÀAPÀgÀ ºÁUÀÆ gÀªÉÄñÀ ºÀ½îSÉÃqÀ EªÀgÉ®ègÀÆ dUÀ¼À £ÉÆÃr dUÀ¼À ©r¹PÉÆAqÀgÀÄ. PÁgÀt £À£Àß eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁrzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ ºÁUÀÆ «ÃgÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà SÁ¸ÉA¥ÀÆgÉ EªÀj§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ¦üAiÀiÁð¢ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 178/07 PÀ®A 504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/07 PÀ®A 109 s ¹.Cgï.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2007 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ PÉA¢æAiÀÄ «zsÁå®AiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁÄ QgÁuÉ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¤AwzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¥Éưøï fæUÉ £ÉÆr vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è MrºÉÆUÀÄwÛzÁUÀ CvÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¢zÁÝUÀ CvÀ¤UÉ oÁuÉUÉ MAiÀÄÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 231/07 PÀ®A 109 s ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/07 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. JPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 23-11-2007 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ £ÀUÀgÀzÀ «zsÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ¨sÀªÁ¤ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ, DgÉƦÃvÀ ¸ÀAfêÀ PÀƪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ gÁªÀ, EvÀ£ÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀÆAiÀiÁð¸ÀÛ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÆAiÀÄðzÀAiÀÄ £ÀqÀÄªÉ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ¤AwzÀÄÝ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀ ¥Éưøï fæUÉ £ÉÆr Nr ºÀÆUÀÄvÀÛzÁUÀ CvÀ¤UÉ »rzÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ DvÀ£ÀÄ ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀ¢zÁÝUÀ CvÀ¤UÉ oÁuÉUÉ MAiÀÄÄÝ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 232/07 PÀ®A 109 s ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) RlPÀ aAZÉÆÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2007 PÀ®A 110 [f] ¹DgÀ.¦.¹ L.JA.«. JPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 23-11-2007 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ gÁeÉÃ¥Áà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉlÖzÀ ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð ¸Á- ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ±Émïð PÀ¼ÉzÀÄ ¸ÉÆÃAlPÉÌ PÀnÖPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄ® ºÉÆÃUÀÄ §gÀĪÀ d£ÀjUÉ «£ÁºÀPÁgÀt CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁ, ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ±ÁAvÉvÉUÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄAlÄ ªÀiÁqÀĪÀzÀ®èzÉ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÀzÀUÉÃr¸ÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄzÀrØAiÀÄ°è ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2007 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ: 23-11-2007 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ UÁ¯Áð SÁeÁ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ PÀ¨ÁqÉ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀĪÁV alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/2007 PÀ®A 110 (f) ¹.DgÀ.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

6) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2007 PÀ®A 145 ¹.DgÀ.¦.¹. :-

vÀÉÆÃgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è MAzÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà gÁ¸ÀÆgÉ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ gÁZÀ¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà gÁ¸ÀÆgÉ gÀªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ »jAiÀÄgÀ D¹Û ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.28/J ªÀÄvÀÄÛ © £ÉÃzÀgÀ°è MlÄÖ 25 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ §UÉÎ 1976 jAzÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è zÁªÉ £ÀqÉ¢zÀÄÝ 1982 £Éà ¸Á°£À°è ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ¥Áà EªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà GZÀÑ£ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ zÁªÉ ¸ÀA.277/91 gÀ°èAiÀÄÆ ¸ÀºÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀjUÉ DV ¥ÀºÁt ¥ÀwæPÉAiÀÄ°è PÀÆqÁ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¸ÀzÀj d«Ää£À°è 13 JPÀgÉ ªÉÆzÀ®£É ¥ÁnðAiÀÄ vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ 12 JPÀgÉ 39 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ PÀ¨ÉÓAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉà E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÀzÀj d«Ää£À ¥ÀºÀt ¥ÀwæPÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀÅ¢¯Áè. DzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄPÁÌV PÀ®A. 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÀÆ ¸ÀzÀj ¥ÁnðUÀ¼À°è dUÀ¼ÀªÁV M§âjUÉƧâgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÀPÀÛ¥ÁvÀ ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ vÀªÀÄä vÁ¨ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî®Ä F PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

November 23, 2007

CRIME UP-DATE FOR 23-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 404/07 PÀ®A 279 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 22-11-07 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÀĺÀäzÀ ¥sÁgÀÄR vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ¹ÃªÀĸÁ§ ±ÉÃR, ¸Á-¥ÀAeÁ§ vÁ°ÃªÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ 19-11-07 gÀAzÀÄ DAzsÀæ ¥ÀæzÉñÀzÀ gÁdªÀÄA¢gÀAiÀÄ°è vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ZÁ®PÀ£ÀÄ zÁgÀzÀ §AqÀ® ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-07 gÁwæ 8-30 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ ©üêÀAr (JA.J¸À) PÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÁÝgÉ. ¢£ÁAPÀ 21-11-07 gÀAzÀÄ 0730 UÀAmÉUÉ ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ vÀ®Ä¦zÁUÀ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ¯Áj ¥À°Ö DV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ZÁ®PÀ ¢£ÁAPÀ 22-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1000 UÀAmÉUÉ w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ºÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ©æÃqÀÓ ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀÄÝ, ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À ¨Ár ZÉ¹ì ¨ÉAqÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. MªÉÄäÃ¯É ¯Áj ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¥À°ÖAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆÃlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 404/07 PÀ®A 279 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/07 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 1245 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¨sÁvÀA¨Áæ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd zÁ£Á¥ÀÆUÉð C¥Éà DmÉÆà £ÀA PÉ.J.-39 / 4970 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;/ ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ PÀÆr¹ PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹ ¥À®n ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CzÀgÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²æÃPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ PÁgÁªÀÄÄAUÉ ªÀAiÀÄ 18 eÁ/ °AUÁvÀAiÀÄvÀ G/ «zsÁåyð ¸Á/ ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀjUÉ JqÀUÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ EvÀgÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄÝ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£É £ÀA 151/07 PÀ®A 279,337,338 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀUÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀ PÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/07 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21, 22/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀÄ®¸ÀÄgÀ gÉÆÃrUÉ gÉrØ PÁA¥ÉèÃPÀì£À°èzÀÝ ²æà ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¸Á:»gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀrAiÀiÁgÀ CAUÀrAiÀÄ QðAiÀÄ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ vÉUÉzÀÄ ¸ÉlgÀ JwÛ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV CAUÀrAiÀÄ°èzÀÝ 1) 15 J¯ï.f ¸ÁÖgÀ PÉÊ UÀrAiÀiÁgÀUÀ¼ÀÄ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q. 6000/- gÀÆ ºÁUÀÆ 2) PËAlgÀ qÁæzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 1950/- gÀÆ MlÄÖ 7950/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22/11/078 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¥Àæ«ÃtPÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 185/07 PÀ®A 457,380 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2007 PÀ®A 341, 323, 324, 504 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 20-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ¤ªÀwðgÁªÀ ©gÁzÁgÀ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀ ¨Á¯Áf ªÁqÉÃPÀgÀ ¸Á; ¨É¼ÀPÀÄt [©] EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ KPÉ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è MzÀÄÝ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/2007 PÀ®A 341,323,324,504 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ eÁAiÀÄUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è ®Qëöä zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄUÀzÀĪÀÄ vÀAzÉ SÁ¹ªÀĸÁ§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ 25 ¸Á/ eÁAiÀÄUÁAªÀ vÀªÀÄä UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀ CªÀÄdzÀ vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä®¸Á§ ¥ÀoÁt ºÁUÀÄ CªÀ£À vÀAzÉ ªÀÄPÀ§Ä®SÁ£À ¸Á/ E§âgÀÄ eÁAiÀÄUÁAªÀ FvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À §UÉÎ ªÀiÁvÁqÀÄwzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À «µÀAiÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ vÉUɨÁåqÀ CAvÁ CA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ `¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É’ £À£ÀUÉ §Ä¢Ý ºÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉ £À£Àß ªÀÄUÀ£É eÉÆÃvÉAiÀÄ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. JA§ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 152/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆÃvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2007 PÀ®A 363 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-11-2007 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨s˪ÀgÁªÀ vÀAzÉ ¦ÃgÁfAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä¨Á¬Ä ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¨ÉÆüÉUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ C¥ÀºÀgÀ¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 127/2007 PÀ®A 363 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/2007 PÀ®A 109 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22-11-2007 gÀAzÀÄ 0100 UÀAmÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è ²æÃ. ²æêÀÄAvÀ
Z˪Áít ¦.J¸ï.L. (C«) eÉÆvÉAiÀÄ°è ¦¹-916 gÀªÀgÀÄ «±ÉõÀ gÁwæ ZÉQAUï/¥ÉmÉÆæðAUï PÀÄjvÀÄ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÉmÉÆæðAUï ¤ªÀ𻹠ºÀgÀ¼ÀAiÀiÁå ZËPÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è EzÀÝ ¹§âA¢UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃr NqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¹zÁUÀ vÀªÀÄä ¤dªÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ w½¸ÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/07 PÀ®A. 109 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/07 PÀ®A 143, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ CvÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà PÁA§¼É ¸Á: CvÀ¯Á¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ PÁA§¼É CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ PÁA§¼É EªÀ£ÀÄ J£ÉAzÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®«¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÝ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 154/07 PÀ®A 143, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

3) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/07 PÀ®A 143, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ CvÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è DgÉÆævÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Áà PÁA§¼É EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀ PÁA§¼É gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ PÀÆr¸ÀÄwÛgÀªÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤Ã£ÁgÀÄ PÉüÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄ£ÀUÉ CAvÁ DgÉÆævÀ£À ºÉAqÀw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§¢üPÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯ÁèªÉAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 155/07 PÀ®A 341, 504, 323, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.


ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/2007 PÀ®A 419, 465, 466, 467, 468, 411, 420 eÉÆvÉ 149 :-

¢£ÁAPÀ 22-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¥Á¹ð, ¸Á: ¥À£À¸Á® vÁ°ÃªÀÄ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 27-06-1987 gÀAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ¯ÉÃOlzÀ°è £Ë¨ÁzÀzÀ°è ¥Áèl £ÀA. 17 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀjAzÀ Rjâ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ AiÀiÁgÉÆà £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ¸Àȶֹ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁrPÉÆArzÁÝgÉAzÀÄ UÉÆvÁÛV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸À§ gÉf¸ÁÖgÀgï PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀįÁV qÁPÀÆåªÉÄAmï £ÀA. 1205/07-08 ¢£ÁAPÀ 07-06-2007 gÀAzÀÄ ¸À§ gÉf¸ÁÖgÀgï PÀbÉÃjzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À°è zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ CAvÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹ vÀ£Àß ¨sÁªÀ avÀæªÀ£ÀÄß CAn¹ vÀ£Àß ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß CqɪÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥À¸ÀUÉð ¸Á: UÉÆÃgÀSÁUÀ°è ©ÃzÀgÀ JA§ÄªÀ¼À ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁlªÀiÁrzÀÄÝ CzÀgÀ°è CªÀ¼À ¨sÁªÀavÀæ ¸ÀºÀ CAn¹zÀÄÝ ºÁUÀÄ CªÀ¼À ¸À» EgÀÄvÀÛzÉ. DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ §¸ÀªÀgÁd ¥À¸ÀUÉð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ d«Äî¸Á§ EªÀgÀ ¸ÁQëAiÀÄ°è ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ rÃqï gÉf¸ÁÖgÀgï£ÀÄß f.©. ¸Áé«Ä JA§ÄªÀªÀgÀÄ vÀAiÀiÁågÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀvÁÛwæAiÀÄAvÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ F £À£Àß ¥Áèl£ÀÄß CqɪÀiÁä¼À ºÉ¸ÀjUÉ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀAiÀiÁåj¹ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è F §UÉÎ £ÉÆÃlj ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt F §UÉÎ PÀÄ®APÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ vÀÀ£ÀßAvÉAiÉÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É zÀvÁÛwæ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀgÁªÀ ªÀÄÄ: ©ÃzÀgÀ CAvÀ £Àn¹zÀÄÝ, CqɪÀÄä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ ¥À¸ÀUÉð EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É £ÉÆAzÀt ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ°è ¥ÁèlUÀ¼À ¨ÉÆæPÀgÀ §¸ÀgÁd @ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ¥À¸ÀUÉð ªÀÄvÀÄÛ ºÀ©Ã§ vÀAzÉ d«Äî¸Á§ E§âgÀÄ ¸Á: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÁQëAiÀÄ°è ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ. F rÃqÀ£ÀÄß rÃqÀ gÉÊlgÀ£ÁzÀ f.©.¸Áé«Ä EªÀ£ÀÄ £ÀPÀ° ¸ÀȶֹzÀÄÝ PÁgÀt EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉ¸Àj£À°è zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸ÀļÀÄî ¸Àȶֹ CqɪÀiÁä¼À ºÉ¸Àj£À°è ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉUÉ PÉÆÃjPÉAiÀÄ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀAiÀiÁåj¹ ªÀiÁ£Àå £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ°è F §UÉÎ £ÉÆlj ªÀiÁr¹zÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼À ¨É¯ÉªÀżÀ £À£Àß ºÉ¸Àj£À ªÉÄÃ¯É EzÀÝ D¹ÛAiÀÄ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ £ÀPÀ° ¸ÀȶֹzÀÄÝ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀAa¸ÀĪÀÅzÀÝPÁÌV F £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼ÀÄ ¸ÀȶֹzÀÄÝ EªÀÅUÀ¼ÀÄ £ÉÊdªÁzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ §¼À¹zÀÄÝ, F ªÉÄïɣÀ ¥ÀæPÀgÀPÁgÀ £À£ÀUÉ ªÀAZÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ EªÀgÀÄUÀ¼À «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 198/07 PÀ®A. 419, 465, 466, 467, 468, 411, 420 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 13/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á; ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ ¦ügÁåzÀÄ PÉÆnÖzÉÝ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 19/11/07 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ «Ä£ÁQë UÀAqÀ ªÀÄ°èªÀiÁdÄð£À CtzÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð G; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; §¼ÀvÀ [©] EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ £ÉƪÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É ¢£ÁAPÀ: 22/11/07 gÀAzÀÄ 1645 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ¸ÁgÀA±À ªÉÄÃgÉUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

November 22, 2007

CRIME UP-DATE FOR 22-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/07 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21/11/07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ eÁÕ£À¨Á zsÀĪÀiÁ¼À £ÀªÀgÀAUÀ RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ G¸ÀÄQ£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39-4743 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÁÝUÀ PÉÊ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤°è¸ÀzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ ¤°è¹ F ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà C¥ÀWÁvÀªÁUÀÄwÛgÀAiÀĪÀÅzÀjAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/07 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/07 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21/11/07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ eÁÕ£À¨Á zsÀĪÀiÁ¼À £ÀªÀgÀAUÀ RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ G¸ÀÄQ£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39-4743 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÁÝUÀ PÉÊ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤°è¸ÀzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ ¤°è¹ F ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà C¥ÀWÁvÀªÁUÀÄwÛgÀAiÀĪÀÅzÀjAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/07 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀģɣÀ £ÀA. 160/07 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/11/07 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà CdÄðgÁªÀ J.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ºÉ滃 ªÉƨÁ¬Ä¯ï PÀvÀðªÀå ªÉÄÃ¯É ¹¦¹ 1292 ªÀiÁtÂPÀ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ J¦¹ 258 ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ªÉƨÁ¬Ä¯ï PÀvÀðªÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÀuÉñÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð zÀªÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. vÀPÀët CªÀ¤UÉ ªÉƨÁ¬Ä® fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ D£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀÄZÀÑ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É gÁwæ CAzÁdÄ 2200 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. JA§ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀARå; 160/07 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.


DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/07 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹:-

¢£ÁAPÀ 20/11/07 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ¦gÁf eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á/vÉ®UÁAªÀ G/DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀzÀå/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV oÀ¸ÀQ ºÀwÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢: 20-11-2007 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/07 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/07 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/07 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ°è EzÀÝ ZÉ£Àß«ÃgÀ ¥sÉÆmÉÆ ¸ÀÆÖöårAiÉÆ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ £À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܽAiÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ1) ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ a¯Áè§mÉÖ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ ¸ÀzÀåPÉÌ »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2) ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Án® ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L vÀÄPÀgÁªÀÄ ºÉZï.¹., 727, ¦.¹ 937, 1617 gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥ï£À°è ºÉÆgÀlÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ CAzsÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ «gÀuÁÚ PÀoÁgÉ ¸Á: ºÁgÀPÀÄqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÁgÀPÀÄqÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ ¸Áé¢üãÀ ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4850/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/07 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/07 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34, L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ; 21/11/07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ K±É¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ºÁUÀÆ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Á E§âgÀÄ ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ SÁ° eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÀªÀgÉUÉ ºÀAaPÉÆqÀĪÀ¢¯Áè DAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀ¹£À PÁ°¤AzÀ (PÀnÖUÉ) JqÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/07 PÀ®A 326,504,506 eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/07 PÀ®A 504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:40 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀÄzÀA¥ÀÆgÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà GzÀVÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vɼÀªÀĤ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr ªÉÄÃ¯É r¸ï JAn£Á ªÉÊgÀ ºÁQzÀÝ£ÀÄß PɼÀUÉ eÉÆvÁqÀÄwzÀÄÝ D ªÉÊjUÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ Pɧ® ªÉÊgÀ ºÁQ PÀnÖ¢Ý CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄzÉå ¤£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ wgÀÄUÁqÀÄw¢Ý ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/07 PÀ®A 504,506 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/07 PÀ®A 341, 504, 324 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 22/11/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÁ«PÀnÖ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¸Á;ºÀÆUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃzÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀÝ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀ½îSÉÃqï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/07 PÀ®A 379 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 19-11-07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƬÄãÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¸Á§ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-27-JZï-2085 £ÉÃzÀ£ÀÄß L.©.r PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÁUÀ ¸ÀzÀj n.«.J¸À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆVzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤°è¸ÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÉPÀÆågÉn UÁqÀðUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ gÁoÉÆÃqÀ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2007 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-11-07 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀvÀß¹ ¸ÁPÁè oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:21, 22-11-07 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è eÁ§±ÉmÉÖ PÁA¥ÉèPÀì zÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n« ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ j¥ÉÃj CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ±Àlgï JwÛ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀV¤AzÀ £Á®ÄÌ n.« UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ E¤ßvÀgÉ ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ, ¹r ¥ÉèÃAiÀÄgï, r«r ¥ÉèÃAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 57,200/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JA§ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 230/07 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

November 21, 2007

CRIME UP-DATE FOR 21-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/07 PÀ®A 279, 337, 338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ: 19-11-07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw. PÀªÀļÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ RUÉð ¸Á: CwªÁ¼À ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ DmÉÆà £ÀA§gÀ JªÀÄ.E.¦ 6574 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »¯Á®¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÁßKSɽî PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÀ C¥Éà DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PÀĽvÀ DmÉÆà ZÁ®PÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄSÁ ªÀÄÄT rQÌ ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/07 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀÄrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2)PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2007 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ: 20-11-2007 gÀAzÀÄ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ UÀÄAUÉ gÀªÀgÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-39-246 £ÉÃzÀPÉÌ DgÉÆævÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÀÄÄzsÁ¼É ¸Á: ¸ÁªÀ½ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ £ÀA.PÉJ-38/954 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÁ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj mÉA¥ÉÆ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. DzÀÝjAzÀ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2007 279, 337, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.«. DåPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/07 PÀ®A 448, 323, 504, 506, 341 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/07 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå eÉJªÀiïJ¥sï £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ ¥ÀvÀæ ¸ÀASÉå 351/07 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀt zÁR°è¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ w¥Áà gÉrØ EvÀ£À ¥Àwß ²æêÀÄw UÉÆÃzÁªÀj ºÁUÀÆ EvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13/10/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ w¥Áà gÉrØ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸Á: QmÁÖ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÀAzÉ-vÁ¬ÄUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÆ PÀmÉÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/07 PÀ®A 109 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 20/11/07 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0430 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄ£ÁßKSÉýî oÁuÉAiÀÄ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄðzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà PÁgÀªÀÄÄAV ¸Á: £ÁUÀ£ÀPÉgÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ jÃwAiÀÄ°è ¥ÉưøÀjUÉ £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ¨É£ÀÄß ºÀwÛ »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®è. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ©lÖ°è ªÀÄÄAzÉ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ §UÉÎ §®ªÁzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 176/07 PÀ®A 109 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.


DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

1) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA. 6/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 18-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ®QëªÀÄtgÁªÀ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð, G: zÀfð ¸Á: avÁæPÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀgÀªÀgÀÄ ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ PÀÄjvÀÄ vÁd¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ±ÀªÀ¸ÀA¸ÁÌgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ MAzÀÄ PÀ°è£À UÀtÂAiÀÄ°è ¤AvÀ ¤Ãj£À°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 6/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 403/07 PÀ®A 176, 202 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 20-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ªÉÆúÀ£À gÁªÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á-¸ÉÆãÀPÉÃgÁ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CZÀÄåvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¨sÁªÀA¢gÁzÀ zsÉÆAr¨Á ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀs ²æäªÁ¸À ªÀÄvÀÄÛ zsÉÆAr¨Á gÀªÀgÀ vÀAVAiÀiÁzÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ gÁªÀÄQ±À£À ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð ¸Á-ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÁÝUÀ F ªÉÄîÌAqÀªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀzÀj ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ w½¸À¯ÁgÀzÉ ºÉtªÀ£ÀÄß ¨sÁ«¬ÄAzÀ ªÉÄïÉwÛ GzÉÝñÀ¥ÉƪÀðPÀªÁV «µÀAiÀÄ ªÀÄÄZÀÄѪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉtªÀ£ÀÄß ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ JJ¸ïL gÀªÀgÀÄ ¸ÉÆãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ±À²PÀ¯Á UÀAqÀ gÁªÀÄQ±À£À ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ EªÀ¼ÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ¨sÁ«UÉ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ ¤d«gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄzÀ C£ÀéAiÀÄ ªÉÆúÀ£ÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ CZÀÄåvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¯Áf ºÁUÀÄ CªÀgÀ ¨sÁªÀA¢gÁzÀ zsÉÆAr¨Á ªÀÄvÀÄÛ ²æäªÁ¸À gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀvÀÛ ±À²PÀ¯Á¼À ªÀÄÈvÀ ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ªÉÄïÉwÛ¹ ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀ¯ÁgÀzÉ GzÉÝñÀ¥ÀƪÀðPÀªÁV «µÀAiÀÄ ªÀÄÄZÀÄѪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ ºÉÆîzÀ°èAiÉÄ ¸ÀÄlÄÖ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 403/07 PÀ®A. 176, 202 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.ªÀgÀzÀQëuÉ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/07 PÀ®A 498(J), 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 & 4 r.¦. PÁAiÉÄÝ 1961 :-

¢£ÁAPÀ 21/11/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ zÀÆgÀÄ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¥ÀqÉzÀÄ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ EvÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉ DgÉÆævÀ¤UÉ 1 ®PÀë 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä, 5 vÉÆ¯É §AUÁgÀ, MAzÀÄ ¨É½î PÀÄAPÀÄA §lÖ®Ä, MAzÀÄ ¨É½î vÀmÉÖ ºÁUÀÄ E¤vÀgÀÀÀ C¸ÁgÁªÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½ »ÃUÉ MlÄÖ 3 jAzÀ 4 ®PÀëzÀµÀÄÖ ªÀgÀzÀPÀëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ 2 ªÀµÀðUÀ¼À ªÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ZÉÀ£ÁßV £ÉÆÃr PÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ E£ÀÆß ºÉaÑUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, CvÉÛ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ RAqÉgÁªÀ vÀAzÉ PÉÆAr¨Á, ¹AzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆAr¨Á£À ºÉAqÀw, PÁ²£ÁxÀ ¹AzÉ, PÁ²£ÁxÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄÄ£À¹¨Á¬Ä, ºÉʧvÀgÁªÀ, ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áèl Rj¢ ªÀiÁr¹ UÀAqÀ¤UÉ MAzÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ¹ PÉÆqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ fÃ¥À PÉÆÃr¹ CAvÁ ¥Àæw ¤vÀå QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀPÀļÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃqɧqÉ ªÀiÁr ¹ªÉÄ JuÉ ¸ÀÄjzÀÄÝ ºÀ®ªÀgÀÄ ¸À® PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EzÉ CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/07 PÀ®A 498(A),506,307 r/w 149 IPC & 3 & 4 DP Act 1961 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀÄr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀ¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 318/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ®PÀëöät vÀAzÉ §£É¥Áà ¸Á: «dAiÀÄ ªÀĺÁAvÉñÀégÀ PÁ®¤ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ºÉAqÀw ºÁUÀÆ DgÉÆæ ¥ÀæºÁèzÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ EzÀÄÝ ¢: 20-11-2007 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw E§âgÀÄ ZÀgÀAr ¸ÀéZÀÒ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀAzsÀ¨sÀðzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ E°è K£ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §A¢¢Ý CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°zÀÝ ¥sËr¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå¨sÁUÀzÀ°è JgÀqÀÄ PÀqÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁ£É UÀÄ£Éß 159/2007 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢:20/11/07 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ £ÉüÀV UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà PÀteÉ ªÀAiÀÄ 42 °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á/ £ÉüÀV EvÀ¤UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà PÀteÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ £ÉüÀV EªÀgÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ dUÀ¼À ªÀÄ£À¹ì£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÀZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2007 PÀ®A 341, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.