November 18, 2007

CRIME UP-DATE FOR 18-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/07 PÀ®A: 279.338 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 15/11/2007 1230 UÀAmÉUÉ £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î ²ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆUÀÄwzÀÝ ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¸Á: £ÁUÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀ½UÉ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàïÉAqÀgÀ £ÀA: JªÀiïJZï-26 PÀÆå-238 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ CªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ C¥Àཹ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉìUÁV OgÁzÀ(©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉìUÁV ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæÄAzÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀiÁºÁzÉëUÉ ¹QAzÁæ¨ÁzÀzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÁUÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 16/11/07 gÀAzÀÄ 0625 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A: 279, 338 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ eÉÆvÉ 304(J) L.¦.¹ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2007 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 17-11-2007 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. RªÀÄgÀ ¸ÀįÁÛ£À UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CdªÀÄvÀ C°gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉÄAzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §¸ÀªÀgÁd ZËPÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ PÉJ-39-E-5483 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤±Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥sÀjãÀ ¥sÁwªÀiÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ CdªÀÄvÀ C° FvÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ UÁAiÀÄ ªÁVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/2007 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2007 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187
LJA« DåPÀÖ:-

¢£ÁAPÀ 17-11-07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ¸Á: UÁzÀV gÀªÀgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É UÁzÀVÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÀÆgÀ UÉÃl PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ÄgÁUÀAd ²ªÁgÀzÀ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆæ JA-80 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÁ°£À qÀ¨ÁâUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JA§Ä ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/07 PÀ®A. 324, 504 :-

¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉPÀ¥Áà ¸Á; PËoÁ [©] gÀªÀgÀÄ 2000 UÀAmÉUÉ PËoÁ(©) UÁæªÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ gÁd¥Áà JA§ÄªÀªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ KPÉ PÀļÀÄî §rAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ gÁd¥Áà JA§ÄªÀªÀ£ÀÄ KPÉ PÀļÀÄî §rAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢ EzÀÄ ¸ÁªÀðd¤ÃPÀgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ gÁd¥Áà EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JA§ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃgÉUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/07 PÀ®A. 324.504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2007 PÀ®A 323,354,504,506 L¦¹ :

¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÀgÀ¸Á¨ÁÄ UÀAqÀ ¸ÀA¨Áf ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀÉÆgÀuÁ UÁæªÀÄzÀ°è gÉÆÃr£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÁå£À 2:30 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀégÁd vÀAzÉ ¤ªÀÈwÛ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ¼À PÉÊ »rzÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ £ÀqÉ JAzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ©r¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ, DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄÖ ªÀiÁr PÀÄ¥Àà¸À J¼ÉzÀÄ ºÀjzÀÄ PÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ CªÀ¼À UÀAqÀ ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀjUÀÆ PÀÄqÁ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/2007 PÀ®A 323,354,504,506 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/07 PÀ®A 10(f) ¹.Cgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¦J¸ïL §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¹¦¹ 865 ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦¹ 869 ±ÁAvÀ°AUÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ vÀqÉÆüÁ, gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ºÀtªÀÄAvÀªÁr UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁÝUÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀvÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CqÉ vÀqÉ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ vÀ£Àß ±ÀjÃgÀzÀ CAUÁAUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæzÀ²ð¹ C¸À¨sÀåjÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÄÝ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj ºÁUÀÆ C£ÀxÀðPÁj JAzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/07 PÀ®A 10(f) ¹.Cgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¥ÀæPÀgÀt :

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï. £ÀA. 27/2007 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 16/11/07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ. d¨ÁâgÀ C° vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄäzÀ ªÉÆÄãï, ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, G: DmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁgÀAeÁ PÉ£Á¯ïzÀ°è ¸ÁߣÀ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁjzÀjAzÀ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CªÀ£À ªÀÄÈvÀ zÉúÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:17/11/2007 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¤Ãj£À ªÉÄÃ¯É vÉïÁrgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè DzÀÝjAzÀ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/2007 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.


ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/07 PÀ®A 498(J) eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 16-11-07 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÁåA¨Éæ gÀªÀgÀÄ ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖ PÉÆAqÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀÄvÁÛgÉ. ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨ÁåA¨Éæ gÀªÀgÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀAzÉ (¦üAiÀiÁð¢) ¸ÀA§uÁÚ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà JqÁè£ÀégÀ ¸Á/ ºÉÆÃPÀgÁuÁÚ (PÉ) gÀªÀgÀÄ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀĪÀÄw EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 12 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨ÁåA¨Éæ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ 4 d£À ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ EAzÀĪÀÄw CAUÀ£ÀªÁr ²PÀQë EzÀÄÝ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ¨Á¼ÀÆgÀ CAUÀ£ÀªÁr PÉÃAzÀæzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ½UÉ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ CªÀ¼À UÀAqÀ, ªÀiÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ CvÉÛ gÀªÀgÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É vÉÆAzÀgÉ PÉÆlÄÖ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀgÀÄ UÀAqÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÉ®¸À ªÀiÁqÀzÉà EAzÀĪÀÄwUÉ §AzÀ ¸ÀA§¼ÀzÀ ºÀt ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄÝ ºÁ¼ÀÄ ªÀiÁr ºÀt PÉÆqÀ¢zÁÝUÀ dUÀ¼À vÀAmÉ ªÀiÁr ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÀ½UÉ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝgÀÄ. CªÀgÀ QgÀÄPÀƼÀ vÁ¼ÀzÉà ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑ PÉÆAqÀÄ ¥ÀÆwð ªÉÄÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÉÄÊUÉ ºÀwÛzÀ ¨ÉAQ DjøÀ®Ä ºÉÆÃV ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£À JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄR ºÁUÀÄ JzÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÁ½VgÀÄvÀÛªÉ. ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/07 PÀ®A. 498 (J), eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀiÁzÀPÀ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àæw§AzsÀPÀ PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀt :

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/07 PÀ®A:20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ 1985 :-

¢£ÁAPÀ 18/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀĨsÁµÀ UÀdgÉ D.G.¤ ºÁUÀÆ ¹§âA¢UÀ¼ÁzÀ PÀ®è¥Áà J.J¸ï.L., ¦.¹ 841, 829, 1423 ªÀÄvÀÄÛ E§âgÀÄ ªÀÄAiÀiÁðzÀ¸ÀÜ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ fæ£À°è PÀĽvÀÄ £ÁUÀ£À¥À°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¤AvÁUÀÀ 0630 UÀAmÉUÉ PÀAUÀn PÀqÉÄAzÀ ¸ÀPÁðj §¸Àì £ÀA:PÉ.J-38-J¥sï-263 C£ÀÄß PÉÊ ªÀiÁr ¤°è¹ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ §¹ì£À°è ºÉÆÃV vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ M§â ªÀåQÛ UÁAeÁ vÀÄA©zÀ JgÀqÀÄ ¨ÁåUÀ ºÀwÛgÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÀÆ ºÁUÀÆ UÁAeÁzÀ ¨ÁåUÀÄUÀ¼À£ÀÄß §¹ì¤AzÀ PÉüÀUÉ E½¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃPÀ UÀ¥sÁgÀ vÀAzÉ ±ÉÃPÀ d¨ÁâgÀ ±ÉÃPÀ ¸Á: Q£ÉÆïÁ vÁ: aQè f¯Áè §Ä¯ÁØ£Á (JA.J¸ï) EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£À°è 15 PÉ.f C.Q. 12000/- gÀÆ UÁAeÁ EzÉ CAvÀ w½¹zÀÄÝ ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£É F §UÉÎ £À£Àß ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀzÀj UÁAeÁ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 64/07 PÀ®A:20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. PÁAiÉÄÝ 1985 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.