November 22, 2007

CRIME UP-DATE FOR 22-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 22-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/07 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21/11/07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ eÁÕ£À¨Á zsÀĪÀiÁ¼À £ÀªÀgÀAUÀ RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ G¸ÀÄQ£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39-4743 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÁÝUÀ PÉÊ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤°è¸ÀzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ ¤°è¹ F ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà C¥ÀWÁvÀªÁUÀÄwÛgÀAiÀĪÀÅzÀjAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/07 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/07 PÀ®A 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 21/11/07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ eÁÕ£À¨Á zsÀĪÀiÁ¼À £ÀªÀgÀAUÀ RqÀPÀªÁr ªÀÄAoÁ¼ÀzÀ G¸ÀÄQ£À ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À C¦à DmÉÆà £ÀA PÉJ-39-4743 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ ºÁ¤AiÀiÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦J¸ïL ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÁÝUÀ PÉÊ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¤°è¸ÀzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¨É£ÀßnÖ ¤°è¹ F ¸ÀܼÀzÀ°è ¥ÀzÉà ¥ÀzÉà C¥ÀWÁvÀªÁUÀÄwÛgÀAiÀĪÀÅzÀjAzÀ CwªÉÃUÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 153/07 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀģɣÀ £ÀA. 160/07 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 21/11/07 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà CdÄðgÁªÀ J.J¸ï.L. ¸ÀAZÁj oÁuÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ ºÉ滃 ªÉƨÁ¬Ä¯ï PÀvÀðªÀå ªÉÄÃ¯É ¹¦¹ 1292 ªÀiÁtÂPÀ ºÁUÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ J¦¹ 258 ²ªÀgÁd gÀªÀgÀÄ ªÉƨÁ¬Ä¯ï PÀvÀðªÀå ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁ.ºÉ.£ÀA. 9 gÀ ªÀÄÆ®PÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀªÁUÀ ªÀÄÄqÀ© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ UÀuÉñÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð zÀªÀ£ÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ªÁºÀ£À ºÀwÛgÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ §® Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. vÀPÀët CªÀ¤UÉ ªÉƨÁ¬Ä® fÃ¥À£À°è ºÁQPÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ D£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ ªÀÄÆ®PÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀÄZÀÑ ªÀåQÛUÉ rQÌ ªÀiÁr gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj WÀl£É gÁwæ CAzÁdÄ 2200 UÀAmÉUÉ DVgÀÄvÀÛzÉ. JA§ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀARå; 160/07 PÀ®A 279 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«.JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22/11/07 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.


DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/07 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹:-

¢£ÁAPÀ 20/11/07 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ ¦gÁf eÁzsÀªÀ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð ¸Á/vÉ®UÁAªÀ G/DgÉÆÃUÀå E¯ÁSÉAiÀÄ°è QjAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀzÀå/ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ Hl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV oÀ¸ÀQ ºÀwÛ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢: 20-11-2007 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀw PÉÆlÖ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/07 PÀ®A 174 ¹CgÀ¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/07 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 20/11/07 gÀAzÀÄ 0500 UÀAmÉUÉ PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ oÁuÉ ¥Àæ¨sÁgÀ PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ°è EzÀÝ ZÉ£Àß«ÃgÀ ¥sÉÆmÉÆ ¸ÀÆÖöårAiÉÆ ºÀwÛgÀ EzÀÝ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ £À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA§ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀܽAiÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÁzÀ1) ²æà ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ a¯Áè§mÉÖ ¸Á: ¨ÉîÆgÀ ¸ÀzÀåPÉÌ »gɪÀÄoÀ PÁ¯ÉƤ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt 2) ²æà gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Án® ¸Á: wæ¥ÀÄgÁAvÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ J.J¸ï.L vÀÄPÀgÁªÀÄ ºÉZï.¹., 727, ¦.¹ 937, 1617 gÀªÀgÉÆA¢UÉ fÃ¥ï£À°è ºÉÆgÀlÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 0530 UÀAmÉUÉ E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ CAzsÀgÀ ¨ÁºÀgÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ «gÀuÁÚ PÀoÁgÉ ¸Á: ºÁgÀPÀÄqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 11 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ºÁgÀPÀÄqÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EªÀgÀ ¸Áé¢üãÀ ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4850/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/07 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/07 PÀ®A 326, 504, 506 eÉÆvÉ 34, L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ; 21/11/07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ K±É¥Áà vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Áà ºÁUÀÆ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ¥Á E§âgÀÄ ¸Á/ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¸ÉÊzÀ¥Áà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Áà gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ SÁ° eÁUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÀAaPÉÆqÀÄ CAvÁ PɽzÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £Á£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÀªÀgÉUÉ ºÀAaPÉÆqÀĪÀ¢¯Áè DAvÁ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ºÁUÀÆ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ºÉÆgÀ¹£À PÁ°¤AzÀ (PÀnÖUÉ) JqÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/07 PÀ®A 326,504,506 eÉÆvÉ 34, L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/07 PÀ®A 504,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 21/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:40 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀÄzÀA¥ÀÆgÀ, ¸ÀAUÀªÉÄñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà GzÀVÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÀAPÀgÀ vɼÀªÀĤ EªÀgÉ®ègÀÆ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Áà ¹zÀÝ¥Àà£ÉÆÃgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAUÀr ªÉÄÃ¯É r¸ï JAn£Á ªÉÊgÀ ºÁQzÀÝ£ÀÄß PɼÀUÉ eÉÆvÁqÀÄwzÀÄÝ D ªÉÊjUÉ ¤Ã£ÀÄ KPÉ Pɧ® ªÉÊgÀ ºÁQ PÀnÖ¢Ý CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CAV »rzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä CtÚ vÀªÀÄäA¢gÀ ªÀÄzÉå ¤£ÀUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ CAvÀ ºÉýzÀgÀÄ CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ wgÀÄUÁqÀÄw¢Ý ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤£ÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 177/07 PÀ®A 504,506 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/07 PÀ®A 341, 504, 324 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 22/11/07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÁ«PÀnÖ gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀ ¥Àæ±ÁAvÀ ¸Á;ºÀÆUÉÃj EvÀ£ÀÄ ¹UÀgÉÃmï ¸ÉÃzÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀÝ°è dUÀ¼À ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) ºÀ½îSÉÃqï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/07 PÀ®A 379 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 19-11-07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉƬÄãÀ ¥Á±Á vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á§ ¸Á§ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß n.«.J¸À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA§gÀ PÉJ-27-JZï-2085 £ÉÃzÀ£ÀÄß L.©.r PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è ¤°è¹zÁUÀ ¸ÀzÀj n.«.J¸À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀÄUÀ ZÁ®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆVzÀgÀÆ ¸ÀºÀ ¤°è¸ÀzÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÉPÀÆågÉn UÁqÀðUÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁtÂÃPÀ gÁoÉÆÃqÀ JAzÀÄ ºÉýgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀÄqÀÄQzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


2) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 230/2007 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-11-07 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ gÀvÀß¹ ¸ÁPÁè oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢:21, 22-11-07 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è eÁ§±ÉmÉÖ PÁA¥ÉèPÀì zÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ n« ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ j¥ÉÃj CAUÀrAiÀÄ Qð ªÀÄÄjzÀÄ ±Àlgï JwÛ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ M¼ÀV¤AzÀ £Á®ÄÌ n.« UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ E¤ßvÀgÉ ©r ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ, ¹r ¥ÉèÃAiÀÄgï, r«r ¥ÉèÃAiÀÄgÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q 57,200/- gÀÆ. £ÉÃzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JA§ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß. £ÀA. 230/07 PÀ®A 457, 380 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.