November 10, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 10-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 10-11-2007
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) PÀªÀÄ® £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ . UÀÄ£Àß £ÀA. 160/2007 PÀ®A 325, 504 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 09-11-2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ. ºÁUÀÆ CvÀ£À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆÃzÀgÀvÉÛAiÀÄ UÀAqÀ E§âgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀÄä£É KPÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛ¢ÝÃj CAvÀ ºÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ ªÀqÀØgÀ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÀÄä£É ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ PÀÄ¹Û »rzÀÄ JqÀUÉÊ Qj ¨ÉgÀ½UÉ PÀaÑ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÀªÀÄ® £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ . UÀÄ£Àß £ÀA. 160/2007 PÀ®A 325.504 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 306/07 PÀ®A 324,504 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 09/11/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀļÀdªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ ¸ÀzÀå zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ (¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ) ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ¸ÀPÀgÁªÀÄ eÁzsÀªÀ 45 ªÀµÀð eÁw PÉÆgÉgÀ G. ¦.qÀ§Äè.r AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÉĺÀPÀgÀ ¸ÀzÀå zÀvÀÛ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 306/07 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 307/07 PÀ®A 323,355,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/07 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀwõÀ vÀAzÉ PÁ±É¥Áà ¤eÁA¥ÀÄgÉ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á/ PÀ®ªÁr gÀªÀjUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀUÉÎ eÁw PÀÄgÀħgÀÄ G. ²PÀëPÀ 2) ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÀ®è¥Áà ªÀUÉÎ 3) «ÄÃgÁ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀUÉÎ 4) ªÀļÀ¸ÁPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ªÀUÉÎ J®ègÀ ¸Á/ PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ »A¢£À ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ , ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 307/07 PÀ®A 323,355,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C§PÁj ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2007 PÀ®A 32, 34 K.E. Act :-
¢£ÁAPÀ: 09-11-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zsÀ£Áf vÀAzÉ gÁªÀÄf ªÀÄÆ¼É 180 JªÀÄ.J¯ï. 48 zÉòzÁgÀÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ, gÀAUÁ gÀAUÀ ¸ÀAvÁæ CAvÁ §gÉ¢zÀÄÝ, C:QªÀiÁvÀÄÛ : 777-60 gÀÆ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà «ÄgÀR® UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ «oÀׯï UÉÆÃR¯É ¦J¸ïL ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ »rzÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ vÁ¨ÉUÉ M¦à¸À¯Á¬ÄvÀÄ.


C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :
ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 393/07 PÀ®A. 279 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 9-11-07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹ §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ CA¨ÁgÁAiÀÄ UÁd® ¸Á: ¸Á¬Ä zsÁ¨Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 9-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß zsÁ¨ÁzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß ¨sÁªÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀwgÁªÀ ²ªÀ¥ÀÄeÉ gÀªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-32/PÉ-9177 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ¨ÁPÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁr ªÀÄgÀ½ ¹AzÀ£ÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹AzsÀ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. DUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 393/07 PÀ®A. 279 338 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-
1) ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/07 PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹:

¢£ÁAPÀ: 08/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 1930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà QgÀt vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: Gd¼ÀA§ gÀªÀgÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆj£À ºÁ°£À qÉÊjAiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄUÀ½¬ÄAzÀ ºÁ®Ä vÀÄA©PÉÆAqÀÄ WÉÆÃmÁ¼À ªÀiÁUÀðªÁV Gd¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄ£Àß½î ¨ÁqÀðgÀzÀ «oÀ® WÉÆÃmÁ¼É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ zsÀ£Áf AiÀĪÀvÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 2 d£gÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î, gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ DPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ªÉÆ£Éß ¥Áå¹AdgïUÀ½UÉ KPÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¨Á¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ PÁgÀt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 149/07 PÀ®A 341, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

2) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 305/07 PÀ®A. 323 ,341, 354, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/07 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĪÀiÁj «ÄÃgÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ PÀ®è¥Áà / PÀ®ªÁr gÀªÀgÀÄ vÀAzÉUÉ DgÁªÀÄ E®èzÀ PÁgÀt qÁPÀÖgÀUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä PÀ®ªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ PÀqÉ §AzÁUÀ CgÉÆævÀ ¸ÀwõÀ vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¤eÁA¥ÀÄgÉ 30 ªÀµÀð eÁw PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á/ PÀ®ªÁr EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆArzÉÝãÉ. ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½¢¢Ý CAvÀ PÉÊ »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁr JzÉAiÀÄ°è, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è MzÀÄÝ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/2007. PÀ®A. 323, 504, 353, 506 L¦¹:-

¢£ÁAPÀ 07-11-2007 gÀAzÀÄ 11:00 ¦üAiÀiÁð¢ C±ÉÆÃPÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ EªÀgÀÄ £ÀÆvÀ£À oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉýzÉÝ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß ¨sÁªÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É ¨ÉqÀPÀÄAzÁ EªÀgÀ PÉ.f.L.r. £ÀA§gï PÉÆqÀ®Ä PÉýzÀgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀjUÉ ¤ªÀÄä PÉ®¸ÀªÁVzÉÝ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÁgÀPÀÆ£À ºÁdj®è §AzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀiÁr¹PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÄ ¸ÀºÀ, ¸ÀzÀj C±ÉÆÃPÀ ªÀiÁ¼ÀUÉ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ K ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £À£Àß PÉ®¸À FUÀ¯É ªÀiÁrPÉÆqÀÄ JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV ±Àlð »rzÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ¤Ã£É FUÀ¯Éà ªÀiÁrPÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ¤£Àß fêÀ vÉUÉzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåzÀ°è CqÉvÀqɪÀÅAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ DªÁUÀ ¸ÀzÀj dUÀ¼À £ÀªÀÄä PÀbÉÃjAiÀÄ ¹§âA¢ PÀuÁÚgÉ £ÉÆÃr ©r¹PÉÆArgÀĪÀgÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ©r¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ £À£ÀUÉ ºÉÆrwÛzÀÝ CAvÀ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ °TvÀ Cfð ¤ÃqÀÄzÀÄÝ EzÉ. ¸ÀzÀj Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ¯É £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 190/07 PÀ®A. 323, 504, 506, 353 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

4) PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/07 PÀ®A 160 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ: 10/11/07 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀqÀØgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è 1 £Éà ¥ÁnðAiÀÄ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ gÁªÀįÉà ªÀÄvÀÄÛ 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ºÁUÀÆ 2£Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ªÉAPÀl vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ 4 d£ÀgÀÄ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀªÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðfPÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±ÀÀ§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è ±ÁAvÀvÉ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÁÛgÉ. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 161/07 PÀ®A 160 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

5) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/07 PÀ®A 160 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 10/11/07 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÀ½î ¨sÉÃn PÀÄjvÀÄ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆzÁUÀ ¯ÁzsÁ UÁæªÀÄzÀ ZÀZÀð ªÀÄÄAzÉ 3 d£ÀgÀÄ ºÀtzÀ «µÀAiÀĪÁV CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÁqÀÄvÁÛ £É®PÉÌ ©zÀÄÝ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ PÀÆqÀ¯Éà ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ C¯Éè ªÀ±ÀPÉÌ vÉÃUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ 1] ªÉÆzÀ®£ÉAiÀÄ ¥Ánð ºÁUÀÄ 2] JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/07 PÀ®A. 160 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
ªÀÄ£ÁßKSÉ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/07 PÀ®A 379 L¦¹.:-

¢£ÁAPÀ 09/11/07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ PÉñÀ¥Áà PÀvÉæ ªÀAiÀÄ 38 ªÀµÀð eÁw UÉÆ®ègÀ G: J¯ï.L.¹. JeÉAmï ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ ¦üAiÀiÁð¢ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 03/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß §¹gÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-39/E-7594 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýîUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ DªÀgÀtzÀ°è ¤°è¹ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ PÀĽvÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ vÀÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® C.Q. 25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁr EAzÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ EvÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 171/07 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÆ:-
1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2007 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-

¢£ÁAPÀ 09-11-07 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è E¸Ààl dÆeÁl DqÀÄwzÁÝgÉ CAvÀ RavÀ ¨Áwä ¹QÌzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æÃ. ²æÃzsÀgÀgÁªÀ r.J¸ï.¦. (¥ÉÆæ) ¥sÀæ¨Áj ¦.J¸ï.L ºÁUÀÄ ¹§âA¢ eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆV §¸ÀégÁd EªÀgÀ QÃgÁt CAUÀrAiÀÄ JzÀÄjUÉ EgÀĪÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹©£À dÆeÁl CqÀÄwzÀÝ 5 d£ÀgÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ªÀAiÀÄ: 28 °AUÁAiÀÄvÀ, §¸ÀégÁd vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 30, gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà, ²ªÀgÁd vÀAzÉ vÀAzÉ CuÉ¥Áà ªÀAiÀÄ: 29 ºÁUÀÆ UÀÄAqÀ¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÀ: 27 J®ègÀÄ ¸Á: AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ. 3625/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨sÀlgÀ (ZÁ¥É) d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄãÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/07 PÀ®A 87 Pɦ DåPÀÖ £À CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:
¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 08/07 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 09/11/07 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ºÀ¼ÉA§ÄgÉ ¸Á. ¹zÉÞñÀégÀ ¸ÀzÀå ¨sÁ°Ì. gÀªÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÈvÀ «±Àé£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ PÉ.JZÀ.© PÁ®¤AiÀÄ ªÁlgÀ mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ DPÀ¹äPÀªÁV ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ EgÀĪÀ °TvÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÁ AiÀÄÄrDgÀ ¸ÀASÉå 08/07 PÀ®A 174 ¹DgÀ¦¹ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.