November 12, 2007

CRIME UP-DATE FOR 12-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 11-11-2007 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæÄAzÀ MAzÀÄ JªÀiï.J¯ï. ¹ ¥ÀvÀæ §A¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ¹éPÀj¹PÉÆAqÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀ« vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ°è EzÁÝUÀ CzÉ ªÉüÉAiÀÄ°è J.¦.JªÀiï.¹. PÀqÉÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉåPÀ¯ï £ÀA PÉJ 38 ºÉZï 3228 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »gÉƺÉÆAqÁ ¸É¥ÉèAqÀgï £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß »rvÀ vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉåPÀ¯ï PÀAmÉÆæïï DUÀzÉ n.¦.J¸ï CAUÀrUÀ¼À ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 164/07 PÀ®A279,337 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11/11/07 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÁßJSÉýîÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11/11/2007 gÀAzÀÄ 1845 UÀAmÉUÉ vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æÃqïÓ ºÀwÛgÀ M§â DmÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁÌ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éè rQÌ ªÀiÁr DmÉÆà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤rzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 172/2007 PÀ®A 279,337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/07 PÀ®A 279,337,238,304 (J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 11-11-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2300 UÀAmÉUÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À £ÉʸÀVðPÀ PÀgÉ ºÉÆÃUÀ®Ä gÀ¸ÉÛ zÁlÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ M§â UÀÆqÀì mÉA¥ÉÆà ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ §® ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ PÁ®Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ DVzÀÄÝ, ¥ÁzÀzÀ PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀÄnUÉ, ºÀuÉUÉ, ªÀÄÆV£À ªÉÄïÉAiÀÄÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ zÁR® ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¢AzÀ JªÀÄ.J®.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸À.L gÀªÀgÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁdjzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠱ɲPÁAvÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/07 PÀ®A. 279.337.338 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀÄ.« DPÀÖ £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 12-11-07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¥ÀÄ£ÀgÀ ºÉýPÉ PÉÆnÖzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀ£Àß vÀªÀÄä ªÀÄÈvÀ ¥ÀæPÁ±À EvÀ¤UÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄå®Ä ªÀÄ£ÉUÉ vÀAzÁUÀ ¸Àé®à DgÁªÀÄ DVzÉ ªÀÄÄAeÁ£É ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸Àj CAzÀ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ 12-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzsÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀæPÁ±À EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ªÀÄÈvÀzÉúÀzÀ ¦.JªÀÄ.E ªÀiÁr¹ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊ PÉƼÀî®Ä PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304 (J) L.¦.¹ £ÉÃzÀ£ÀÄß CqÀªÀ½¹PÉƼÀî®Ä ªÀiÁ£Àå eÉ.JªÀÄ.J¥sÀ.¹ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ°è ¤ªÉâ¹ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 174/07 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 11/11/07 gÀAzÀÄ 1945 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ªÉÆÃxÉÆr¸ÀÖ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÀvÀÛ®°è DgÉÆævÀgÁzÀ C§ÄÝ® gÀ»ªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ±Á zÀgÀªÉò ¸Á: PÀªÀÄoÁt ¸ÀzsÀå C§ÄÝ¯ï ¥sÉÊdzÀUÁð ©ÃzÀgÀ AiÉÄñÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¸Á: ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ ¸ÀzsÀå ¦.qÀ§Æè.r »AzÀÄUÀqÉ ©ÃzÀgÀ. ¥Éưøï fÃ¥À ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆÃr Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁUÀ ¨É£ÀßwÛ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆÃnÖgÀĪÀ¢¯Áè PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ ºÉzÀj¹ ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÀºÀ ¸ÀA¨sÀªÀ PÀAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî¯ÁVzÉ,

2) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/07 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 6/11/07 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1815 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ J¸À.©.JªÀiï. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ ¦J¸ïL gÀªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆr MrºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀªÀÄxÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¸ÀzÀj CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 173/07 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦. JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÁåAiÀÄAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.

¸ÀÄ°UÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/07 PÀ®A 394 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ;11/11/07 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉ ªÉÄïï DgÉÆævÀgÁzÀ C¥Àja DmÉÆà £ÀA.PÉ.J-38/1656 ¥ÉÆ°Ã¸ï £ÀA.1157 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß E§âgÀÄ, ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¸ÀÄvÁÛgÀ ¸Á/ ©¼ÀV EªÀjUÉ DmÉÆà £ÀA. PÉ.J-38/ 1656 ¥ÉưøÀ £ÀA. 1157 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ §¸À ¤¯ÁÝt¢AzÀ ªÉÄÊAiÀÄÄgÀ ºÉÆÃmÉ¯ï ¯ÁqÀÓPÉÌ ©ÃqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉ½ ¯ÁqÀÓUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀzÉ CVß ±ÁªÀÄPÀ oÁuÉ ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ZÁPÀÆ vÉÆj¹ PÉÊÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ EzÁÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2200 gÀÆ¥ÁÄ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¸Él £ÀA.6020 C-Q.1000=00 gÀÆ £ÉÃzÀ£ÀÄß ¸ÀÄ°UÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»w PÀÄjvÀÄ ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.