November 5, 2007

CRIME UP-DATE FOR 05-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 05-11-2007.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :

1) ªÀiÁPÉÃðl oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/07 PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢: 25/10/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉÄAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è CA¨ÉqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ «gÀĪÀ GqÀĦ PÀȵÁÚ ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¤°è¹zÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà UÀt¥Àw vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÀmÉß ªÀAiÀÄ 34 ªÀµÀð ¸Á/ GqÀĦ PÀȵÁÚ ºÉÆmÉ® ©ÃzÀgÀ UÉ ¸ÀA¨sÀAzsÀ ¥ÀlÖ »gÉƺÉÆAqÁ ¹.r. 100 J¸ï.J¸ï. £ÀA. PÉ.J. 38 E. 5152 C.Q. 15000=00 gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 387/07 PÀ®A. 457 380 L¦¹

¢£ÁAPÀ 5-11-07 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÀÄeÁj ªÀAiÀÄ-40 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉý §gɹzÀÝ ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ , ¢£ÁAPÀ 4/5-11-07 gÀ ªÀÄzsÀågÁwæAiÀÄ°è PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄzÀ ¤d°AUÀªÀiÁä ªÀÄA¢gÀzÀ°è ¤d°AUÀªÀiÁä£À zÉêÀvÉAiÀÄ 1) 25 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ ªÀÄÆwð C.Q-5000 2) CzsÀð vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ £ÀvÀÄÛ C.Q. 4500 3) CzsÀð vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ fgÁ ªÀÄt C.Q-4500 4) 20 vÉÆ° ¨É½îAiÀÄ ªÀiÁ«£À PÁÄUÀ¼ÀÄ PÉÆgÀ¼À°è ºÁQzÀÄÝ 4000, 5) 20 vÉÆ° ¨É½îAiÀÄ ¥ÀAZÀ¥Á¼À C.Q-4000 »ÃUÉ MlÄÖ 65 vÉÆ¯É ¨É½î ºÁUÀÆ 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ MlÄÖ C.Q-22.000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀªÀÅ ¨É½îAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ MqÀªÉUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ , ¢£ÁAPÀ 5-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ ²æà «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ¥ÀÄeÁj ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁ-ªÀiÁ¢UÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á-PÀ£ÀPÀmÁÖ UÁæªÀÄ. gÀªÀgÀÄ ¥ÀÆeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÁQzÀÝ ©ÃUÀ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ PÀAqÀÄ M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV M¼ÀUÀqÉ EzÀÝ ªÀÄÆwð ºÁUÀÆ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ EgÀ°¯Áè CzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£À ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÀ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 387/07 PÀ®A. 457 380 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt:

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 144/07 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 04/11/07 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ AiÀÄzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĨsÁµÀ UÉÆÃqÀ¨ÉÆÃ¼É gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÀmÉÖÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÉAPÀæ¥Áà ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð, ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl ªÀAiÀÄ 30 , ªÀµÀð, ªÀÄ®ègÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÉrØ ªÀAiÀÄ 31 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ©ÃgÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀAiÀÄ 48 ªÀµÀð J®èègÀÆ ¸Á: AiÀÄzÁ¯Á¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀtvÉÆÃlÄÖ CAzÁgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁlªÀ£ÀÄß CqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀAiÀÄzÉÆA¢UÉ zÁ½ £Àqɹ ¸ÀzÀj dÆeÁlUÁgÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ MlÄÖ gÀÆ 1040/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀæPÁgÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 144/07 PÀ®A 87 Pɦ JPÀÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

ªÀiÁgÁuÁAwPÀªÀ®èzÀ :

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 279,338, eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ.

¢£ÁAPÀ 05/11/2007 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉƺÀäzï gÉÆõÀ£ï C° vÀAzÉ ±À©âÃgÀ C° ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð G/ ªÁºÁ£À ZÁ®PÀ ¸Á; d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï RªÀÄgÀ C° EªÀ£ÀÄ ºÁ®Ä ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É M§â ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. J.¦.03/AiÀÄÄ-0449 £ÉßÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Mr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.