November 28, 2007

CRIME UP-DATE FOR 28-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 28-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 182/07 PÀ®A. 279 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/07 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀvÀÄæWÀ£À vÀAzÉ zÀvÁÛwæ PÁA§¼É vÀ£Àß PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj £ÀA JZï.Dgï-38/J¯ï-4040 £ÉzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÆøÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆøÀ½î PÀqÉUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÁ.ºÉ. 9 gÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ vÀ£Àß PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj ¤°è¹zÁUÀ »A¢¤AzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæ vÀ£Àß mÁmÁ mÁæ° £ÀA J¦-13/JPÀì-5911 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁæ° Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ mÁmÁ mÁæ° qÁåªÉÄÃd DV ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 182/2007 PÀ®A 279 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/2007 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/11/07 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ PÁgÀ £ÀAJ¦-9 J¯ïf. n/Dgï 4194 £ÉzÀÝgÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ²®ªÀAvÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã® PÀĪÀiÁgÀ £ÁUÀuÁÚ ºÀ®±ÀnÖ, ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà Gd¼ÀA§, zÉêÀgÁd vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ²®ªÀAvÀ F £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁj£À°è gÁ.ºÉ. £ÀA 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ PÁgÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÁ¼ÀªÀÄqÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ JzÀÄj¤AzÀ §gÀÄwzÀÝ ¯ÁjUÉ MªÉÄä¯É rQÌ ªÀÄrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV mÉÆAQUÉ M¼À ¥ÉmÁÖVzÉ. C¤Ã® EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉUÉ vÉÆgÀr£À ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ zÉêÀgÁd EvÀ¤UÉ JqÀUÀqÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. EzÀgÀAvÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAvÉÆõÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÀwÛ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. PÁj¤AzÀ rQÌ DzÀ ¯Áj £ÀA £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ-39/4860 EvÁå¢ JAzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 183/2007 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/07 PÀ®A 279 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¯Áj £ÀA. J¦-13-JPÀì-1373 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) UÁæªÀÄ¢AzÀ ¸ÀPÀÌgÀUÀAd ªÁr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄfç vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉãÀ ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¸ÀPÀÌgÀUÀAdªÁr UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ JqÀ §¢AiÀÄ°è vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÉÃ¥ÀgÀ jî ªÀÄvÀÄÛ ¯ÁjUÉ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 225/07 PÀ®A 279 L.¦.¹ ¥ÀææPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/07 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 18/10/07 gÀAzÀÄ ¦ügÁå¢ ²æà PÀȵÁÚ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà ¨sÉÆPÉÌ ¸Á: ¥ÁAræUÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt. EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±À ªÉ£ÉAzÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀÄwæ ºÉÆÃmÉî ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀzÀ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPï PÀqɬÄAzÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä §jwÛzÀÝ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤¸Á̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ¤UÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1800 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ »AzÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ §®UÉÊ ¨ÉgÀ½UÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §®Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀ ªÁUÀÄwÛvÀÄÛ. £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ¤UÉ §¸ÀªÀPÀ ¯Áåt D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì UÁV vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. PÉÆÃlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/07 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄÄPÀÛ¥Áà EªÀ¤UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ D¸ÀàvÉæUÉ ªÉÊzÀÄ aQvÉì PÉÆqÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/10/07 gÀAzÀÄ 11.45 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è PÀ®A. 304 (J) L.¦.¹ CqÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 162/07 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ:-

¢£ÁAPÀ: 27/11/2007 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢ AiÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ¹n¨Á ªÀqÀØgÀ gÀªÀjAzÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 27-11-2007 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, gÀªÀgÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ £ÀA. PÉJ-32-J¥sÀ-891 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÀ½ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÁ® »¥ÀàUÁð PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §¸À ¤ªÁðºÀPÀ£ÀÄ ¤ªÀÄä ¸ÉÖÃd §A¢zÉ JAzÀÄ E½AiÀÄ®Ä §¤ßj CAvÀ ºÉýzÁUÀ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï »r¢gÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¨Á¯Áf EvÀ£ÀÄ ¨ÁV°¤AzÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ DvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄ°AzÀ »A¢£À mÉÊgï ºÉÆÃVgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ C°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 162/07 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ¸À.ªÁ 187 L.JªÀiï.« JPïÖ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉÆ°Ãð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 409/07 PÀ®A 468, 419, 420 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà VjdPÀ ¸Á-±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ vÁ-ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¦AiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, vÀ£Àß vÀAzÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA.24 3 JPÀgÉ , 20 UÀÄAmÉ d«ÄãÀ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ¥Àæw ªÀµÀð G¼ÀĪÀÅzÀÄ, ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ ªÀiÁr ¨É¼É - ¨É¼É¸ÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzsÀå ¸ÀzÀj d«ÄãÀ ¥ÀmÉÖzÁgÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÉ EgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 23-11-07 gÀAzÀÄ ±ÀªÀÄvÁ¨ÁzsÀPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ UÁæªÀÄ ¯ÉPÁÌ¢üPÁjªÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ÃªÀÅ ¤ªÀÄä ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.24 £ÉÃzÀÄÝ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ ¸ÀA¨Á²ªÀgÁªÀ vÀAzÉ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀiÁå gÀªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr¢Ýj ªÉÆÃmɱÀ£À ºÁPÀĪÀÅ¢zÉ, F ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrj CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ «ZÁj¸À¯ÁV £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ £À£Àß ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.24 £ÉÃzÀÄÝ £Á£ÀÄ AiÀiÁjUÀÆ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ºÉýzÁUÀ vÀ¯ÁnAiÀĪÀgÀÄ £À£ÀUÉ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ«zÀÝ ¸ÁÖöåA¥À ¥ÉÃ¥ÀgÀ ªÉÄÃ¯É EAVèµÀ£À°è §gÉzÀ Rjâ ªÀiÁrzÀ fgÁPÀì ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÉÆÃj¹ ¤ªÀÅ Rjâ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÉÆîUÀ¼À ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EªÉ CAvÁ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ. ¸ÀzÀj vÀ¯ÁnAiÀĪÀgÀÄ w½¹zÀ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ¸À¨ï-gÀf¸ÀÖgÀ PÀbÉÃjUÉ ºÉÆÃV vÀ£Àß ºÉÆî Rjâ¹zÀ §UÉÎ £ÀPÀ° PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸À¨ï-gÀf¸ÀÖgÀ D¦üøÀzÀ°è 250 gÀÆ ¦üøÀ PÀnÖ fgÁPÀì ¥ÀæwUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ ¸ÀzÀj fgÁPÀì Rjâ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è ºÉ§âgÀ½£À UÀÄgÀÄvÀÄ ºÀagÀÄvÁÛgÉ RjâzÁgÀ£ÁzÀ ¸ÀA¨Á²ªÀgÁªÀ ¸À» ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ 1) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà 2) PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj Rjâ ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É gÁdPÀĪÀiÁgÀ ªÀQîgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ . ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ ºÉÆî ¸ÀªÉð £ÀA.24 £ÉÃzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÀªÀÄä vÀAzÉAiÀÄAvÉ £Àn¹ ªÀAa¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV AiÀiÁªÀ£ÉÆ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß £Àn¸À®Ä ºÀaÑ ¸ÀļÀÄî PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À ¸ÀèµÀ×£É ªÀiÁr ªÉƸÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ (ªÀAa¹gÀÄvÁÛgÉ). ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 12-10-07 gÀAzÀÄ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðèAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 409/07 PÀ®A. 468 419 420 eÉÆvÉ 34 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/07 PÀ®A 341, 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27/11/07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÀgÉñÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ EvÀ£ÀÄ £ÉʸÀVðPÀ QæAiÉÄUÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ªÀÄgÀ½ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉƦvÀgÁzÀ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ gÁeÉAzÀæ PÁA§¼É 3 d£ÀgÀÄ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ DPÀæªÀÄ vÀqɪÀiÁr ¢: 26-11-07 gÀAzÀÄ gÁwæ ±ÀgÀt¥Áà wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¤Ã£ÀÄ CªÀ¤UÉ KPÉ gÁwæAiÀÄ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ AiÀiÁPÉ PÉý¢Ý CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÝ PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/07 PÀ®A 341., 504, 323, 324 eÉÆvÉ 34 L¦¹ L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ 104/2007, PÀ®A 87 Pɦ DåPÀÖ :-

¢£ÁAPÀ 27-11-2007 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¹§âA¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ°è gÁwæ UÀ¸ÀÄÛ ZÉQAUÀ ºÁUÀÄ vÁ®ÆPÁ J£ïDgï¹ PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁUÀ ¸ÀܽAiÀÄ gÁwæ UÀ¹Û£À C¢üPÁj ºÁUÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ JJ¸ïL (©) ¹¦¹ 1536, 854, r¹¹ ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¹PÀÄÌ C°è ¹PÀÌ RavÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QæñÀÑö£ï NtÂAiÀÄ DgÉÆæ 1) E¸ÁªÉÆâ£ï vÀAzÉ ªÉÄʧĨï«ÄAiÀÄå ªÀÄįÁªÁ¯É EªÀ£À ¨ÉæÃqï SÁgÀPÁ£É JzÀÄj£À ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÉÆïÁPÁgÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥ÀgÉïï JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ : 1) E¸ÁªÉÆâ£ï vÀAzÉ ªÉÄʧĨï«ÄAiÀÄå ªÀÄįÁªÁ¯É ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð 2)ªÀĸÁÛ£ÀC° vÀAzÉ UÀÄqÀĸÁ§ ¥Á£ÀªÁ¯É 40ªÀµÀð 3)¤Ã®PÀAoÀ @ PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ 35 ªÀµÀð 4)ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ²ªÀ¥Áà ªÀiÁqÀV 30 ªÀµÀð 5) AiÀĸÀªÀAvÀ vÀAzÉ CAªÀÄÈvÀ gÉPÀļÀV 30 ªÀµÀð 6)FgÀ¥Áà vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà ¹AzÀ§AzÀV 27 ªÀµÀð 7)¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÁªÀÄäuÁÚ ¯Á®zÉÆÃr 27 ªÀµÀð 8) ¸ÀÄAzÀgÀ vÀAzÉ CAªÀÄÈvÀ gÉÃPÀļÀV 19 ªÀµÀð 9) dºÁAVgÀ vÀAzÉ C¥sÀd®«ÄAiÀÄå §Ar¨Ár 25 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr 52 E¸ÉàÃl J¯É ºÁUÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑzÀ 795/- gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzsÀÞ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ 104/2007, PÀ®A 87 Pɦ DåPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ vPÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 21/2007 PÀ®A 174 ¹.Cgï.¦.¹.:-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÉÄÃvÉæ EvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ SÁ¸ÀV ºÁUÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉzÀgÀÆ ¸ÀºÀ PÀrªÉÄ AiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ½AzÀ ºÀÄZÀÄÑ ºÀÄZÀÄÑ£ÀAvÉ ªÀwð¸ÀÄwzÀÄÝ ºÉÆmÉÖãÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.


EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/07 PÀ®A, 160 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 1045 UÀAmÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ J.J¸À.L §PÀÌ¥Áà ºÁUÀÆ ¦.¹ 1569 gÀªÀgÉÆA¢UÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 223/07 PÀ®A, 379 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ°è vÀ¤SÉ PÀÄjvÀÄ £ÀAzÀUÁAªÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1 £Éà ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ dmÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧâ¼ÀÄ 2 £Éà ¥Ánð ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð G: ¯Áj QèãÀgÀ ¸Á: £ÀAzÀUÁAªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆߧâ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÉÊ AiÀÄ°è §rUÉUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉzÁr ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ £ÉªÀÄä¢UÉ ¨sÀAUÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj d£ÀjUÉ »rzÀÄ «ZÁj¹ CªÀgÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉAiÀÄUÁV dUÀ¼À ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÄÝ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d£ÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/07 PÀ®A, 160 L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2007 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 27-11-07 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀ¨Á¸ÀĪÀÄ P˸ÀgÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ CfêÀÄUÉ DgÉÆæ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ CfêÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E®è CAvÀ CA¢zÀPÉÌ ºÀt EzÀÄÝ, E®è CAwAiÀiÁ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ PÁ°£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ gÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/07 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.