November 3, 2007

CRIME UP-DATE FOR 03-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ 03-11-2007

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß 156/07 PÀ®A 324, 504 L¦¹:
¢£ÁAPÀ: 02-11-2007 gÀAzÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÉïÉé mÁæöåPï ºÀwÛgÀ ²æÃ. ²ªÁf vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð eÁw G¥ÁgÀ ¸Á; PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ gÀªÀgÀ PÁ°£À zsÀPÉÌAiÀÄÄ ªÀĺÀäzïSÁ£ï vÀAzÉ gÀeÁPïSÁ£ï ¥ÀoÁtjUÉ ºÀwÛgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ gÀªÀgÀÄ ²ªÁf gÀªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ Q«AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀĪÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/07 PÀ®A 324, 504 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/07 PÀ®A 87 Pɦ JPÀÖ:

¢£ÁAPÀ: 02-11-07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ¹¦L ªÀiÁPÉÃðl gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è EAzÀÄ ¢: 02-11-2007 1515 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ MlÄÖ 4,195/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ 52 J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÁA¢üUÀAd oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA.221/07 PÀ®A 87 Pɦ JPÀÖ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


DPÀ¹äPÀ ªÀÄgÀt :-

1) £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA. 14/07 PÀ®A 174 ¹Dg惡:

¢£ÁAPÀ 02-11-2007 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ¥ÉAzÀæ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ©gÁzÁgÀ G: ¨sÀzÀævÁ ºÀªÁ¯ÁÝgï £ÀA. 3517 ¸Á: PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ©PÀëÄPÀ£ÀAvÉ PÁtĪÀ 70 ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀ¼É §¸À ¸ÁÖöåAqÀzÀ°è ªÀAiÀĸÁìV AiÀiÁªÀÅzÉÆà ¨É£ÉÄAzÀ £ÀgÀ¼ÀÄvÁÛ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ªÀÄgÀt §UÉÎ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä PÉÆÃjPÉ. EvÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ¯É UÀÄ£ÉßzÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ. F §UÉÎ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 14/07 PÀ®A. 174 ¹Dg惡 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/07 PÀ®A. 174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 2/11/07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢UÁgÀ ²æà CªÀÄÄævÀgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ¸Á; ¯ÁzsÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¨ÁÄ ªÀiÁw£À ºÉýPÉ §gÉĹzÉÝ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1100 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ £ÀªÀÄä D¼À ªÀÄ£ÀĵÀå w½¹zÀAvÉ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà ªÀÄÄZÀ¼ÀA¨É gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁAeÁæ £À¢ zÀqÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä C°è MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀªÀÅ ¨ÉÆgÀ¯ÁV ¤ÃgÀ°è vÉïÁqÀÄwÛzÀÄÝ. PÉƼÀvÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÁ¸À£É §gÀÄwÛzÀÄÝ ±ÀªÀPÉÌ ºÀļÀÄ wA¢gÀÄvÀÛªÉ. ±ÀªÀzÀ CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 45-50 EgÀ§ºÀÄzÀÄ CzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À ±ÀªÀ EzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6-7 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀ§ºÀÄzÀÄ DzÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 12/07 PÀ®A. 174 [¹] ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


3) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA.. 26/07 PÀ®A. 174 ¹.Dgï.¦.¹:

¢£ÁAPÀ 2-11-07 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ²æà ¸ÉÊAiÀÄzÀ »ªÀiÁAiÀÄvÀ C° vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ C§ÄݯÁè ªÀAiÀÄ-70 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á-¸ÉÊAiÀÄzÀUÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀgÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ , vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£ÁzÀ WÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ¸Á§ ¸Á-ZÁAUÀ¯ÉÃgÁ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄĩãÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ½UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ ©©UÀ°èAiÀÄ CfêÉÆâݣÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ CdªÉÄÃgÀSÁ£À EªÀjUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆÃnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ,. E§âgÀÆ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÝgÀÄ. »ÃVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15-20 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ gÀªÀÄeÁ£À ºÀ§âzÀ ¤«ÄvÀå vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ZÁAUÀ¯ÉgÁPÉÌ ºÉÆÃV §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ 10 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 25-10-07 gÀAzÀÄ ªÀÄvÉÛ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ªÀÄĩãÁ ¨ÉÃUÀA EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ w½¹zÁUÀ CªÀ£ÀÄ ªÉÆ£Éß vÁ£É 10-12 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃV §A¢zÀÄÝ, ªÀÄvÉÛ JPÉ ºÉÆÃUÀÄwÛ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¼ÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ EAzÀÄ ºÀl »rzÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄj¹PÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ PÀrØÄAzÀ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ¥ÀÆtð ªÉÄʸÀÄnÖPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É. ªÀÄĩãÁ EªÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ CdªÉÄÃgÀ EªÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ £À£ÀUÉ ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ w½zÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj «µÀAiÀÄ ¤d«zÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ CAzÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀzÀ UÁA¢ü D¸ÀàvÉæUÉ MAiÀÄÄÝ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVzÀÄÝ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 1-11-07 gÀAzÀÄ CAzÁdÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ gÁwæ 1100 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÀAzÉAiÀiÁzÀ WÀÄqÀĸÁ§ gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀPÁÌV ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆüÀî¨ÉÃPÁV «£ÀAw EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.DgÀ. £ÀA. 26/07 PÀ®A. 174 ¹.DgÀ.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ AiÀÄÄ.r.DgÀ. zÁR°¹ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ d£ÁAUÀ eÁw ¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt: -

1)PÀƱÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄrDgï UÀÄ£Éß £ÀA. 58/07 PÀ®A 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3[1][10] J¸ï.¹./J¸ï.n. JPÀÖ 1989:

§AqÀÄ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ¸ÁQëzÁgÀ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀAqÀj ºÁUÀÄ DvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ¸Á; »¥Àà¼ÀUÁAªÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀzÀ ºÀt PÉÆqÀĪÀ §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ CV PÀıÀ£ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/07 PÀ®A. 323, 504, 506, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3[1][10] J¸ï.¹./J¸ï.n. JPÀÖ 1989 £ÉÃzÀgÀ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¥sÀgÁj EzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ ¤jÃPÀëuÉAiÀÄ eÁ«ÄãÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, HgÀ°è ¸ÁQëzÁgÀgÉÆA¢UÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ DgÉÆævÀÄ PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ CAiÀÄÄzsÀUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ w½zÀÄ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¸ÁQëzÁgÀgÀ fêÀPÁÌUÀ° CxÀªÁ D¹ÛUÁUÀ° ºÁ¤ DUÀĪÀ ¸ÀA¨sÀªÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.

2) ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/07 PÀ®A 324, 504 L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ 3[1][10] J¸ï.¹./J¸ï.n. JPÀÖ 1989:

¢£ÁAPÀ 02-11-07 gÀAzÀÄ 2315 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ¨ÉAzÉæ ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð eÁw J¸À.¹. {ºÉÆ°AiÀiÁå} G/ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀ ¸Á/ ¨Á¼ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/11/07 gÀAzÀÄ gÁwæ 2145 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÉ¥Áà ¨ÉuÉÚ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉ ¨Á¼ÀÆgÀ¢AzÀ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ UÁæªÀÄzÀ°èzÀ J¸ÀÄzÁ¸À ±ÉlÖPÀgÀ gÀªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á¼ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¢UÀA§gÀ vÀAzÉ QñÀ£ÀgÁªÀ PÉƽ ºÁUÀÄ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÀgÁVgÀ gÀªÀgÀÄ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr PÉƼÀÄîwÛzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄzsÀå ºÉÆÃV dUÀ¼À vÀAmÉAiÀiÁPÉ ªÀiÁr PÉƼÀÄîwÛ¢j vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVj CAvÁ CA¢zÀPÉÌ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÁgÁVgÀ eÁw £ÁªÀzÀÄgÀ ¸Á/ ¨Á¼ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆÃvÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÁågÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄzsÀå §gÀĪÀªÀ£ÀÄ ºÉÆ°AiÀiÁå ¸ÀÆ¯É ªÀÄUÀ£É CAvÁ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ UÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/07 PÀ®A 324,504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1)(10) J¸ï¹/J¸ïn PÁAiÉÄÝ 1989 £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

E¤ßvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀt :-

aAvÁQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/07 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 :

¢£ÁAPÀ 02/11/07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦J¸ïL ¸ÀĨsÁµÀ UÀdgÉ ªÀÄvÀÄÛ J.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUÀ PÀÄjvÀÄ PÉƼÀÆîgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆzÁUÀ PÉƼÀÆîgÀ ¸ÀPÁðj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¸ÁªÀðfPÀjUÉ GzÉÝò¹ eÉÆÃgÀÄ eÉÆÃgÁV C®è¸À®èzÀ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÀÝ. AiÀiÁgÀÆ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ £À£ÀßUÉ CAvÀ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ¼À£ÀÄß G¥ÀAiÉÆÃV¹ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ FvÀ£À ªÀvÀð£ÉÄAzÀ ¨sÀAiÀÄ ©üÃwAiÀÄ£ÀÄß GAlÄ ªÀiÁqÀwzÀÄÝzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ C»vÀPÀgÀ WÀl£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAvÀvÉAiÀiÁUÀĪÀ ¸ÁzsÀåvÉ EzÀÄzÀÝjAzÀ DvÀ¤UÉ 0900 UÀAmÉUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/07 PÀ®A 110 (f) ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁV vÀ¤SÉ PÉÊ PÉƼÀî¯ÁVzÉ.