November 20, 2007

DAILY CRIME UP-DATES FOR 20-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß . £ÀA.164/2007 PÀ®A.323, 324, 504 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ: 19/11/07 gÀAzÀÄ 0830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÉ® j¥ÉÃgÀ PÀÄjvÀÄ fÃ¥ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÆ°AiÀÄ°è ¸Àé®à M¼ÀUÀqÉ ºÉÆÃVzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉnÖ ±ÉlPÁgÀ ªÀAiÀÄ 61 ªÀµÀð G; MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á; vÉÆÃgÀuÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÁZÀÒªÁV ¨ÉÊzÀÄ JwÛ ©¸ÁrzÀjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ JqÀUÁ®Ä ªÉƼÀPÁ®Ä PɼÀUÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉ½PÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß . £ÀA.164/2007 PÀ®A.323, 324, 504 L.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA 317/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 17/11/07 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ : ²æà £ÀªÁ§ vÀAzÉ CºÀªÀÄzÀC° eÁw ªÀÄĹèA ¸Á/ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄAUÀUÀ¼À£ÀÄß Nr¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀ ¯ÁªÀt ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ : 1) ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¤UɪÁ£À 2) zÀvÀÄÛ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¤UɪÁ£À 3) PÉÃzÁgÀ J®ègÀ ¸Á/ ¨sÁ°Ì ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆqÀ°AiÀÄ PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ ªÀÄvÀÄÛ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¨É£Àß°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ §UÉÎ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄPÀ̼À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ¢AzÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 218/07PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀ®A. 498 (J), 355, 504, 506, 323 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹

¢, 19-11-07gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 1030 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ UÀt¥Àw aªÀÄä£ÀZÉÆqÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. gÀÄQät UÀAqÀ ¸ÀwñÀ aªÀÄä£ÀZÉÆqÀ ªÀAiÀÄ 22 ªÀµÀð eÁw: J¸À.¹ zÀ°vÀ G: ªÉÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀjUÉ DªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrzÀÄÝ EzÀgÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ vÁ¬Ä PÉüÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ZÀ¥Àà°AiÀÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ªÉÊUÉgÉ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉ½PÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

C£ÉʸÀVðPÀ ¸ÁªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 13/07 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦¹

¢£ÁAPÀ 18-11-07 gÀAzÀÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ªÀÄAUÀ¯É eÁw: £ÁªÀÅzÀ ¸Á: ªÉÄêÁgÀ¥ÀÆgÀ vÁ: d¼ÀPÉÆl f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ.¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ¨Á¬ÄªÀiÁw£À ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 18-11-07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ¨Á¯Áf ¥Ánî EªÀgÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁ¼É CzÀPÉÌ vÁªÀÅ §¤ß CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ £ÀªÀÄä ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÉÆA¢UÉ gÁwæ 10 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ PÀnÖUÉ vÉÆ°UÉ £ÉʯÁ£À ºÀUÀ΢AzÀ ºÉÃtÄ ºÁqzÀAvÉ £ÉÃvÁqÀÄwÛzÀÄ PÀAqÀÄ §gÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ §UÉÎ £ÀªÀÄä C½AiÀÄ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 18-11-07 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 2 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ° £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÁÝ¼É CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £À£Àß ªÀÄUÀ¼À ¸Á«£À §UÉÎ ¸ÀA±É EgÀvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.¹.Dgï. £ÀA. 13/07 PÀ®A 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

2. ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA. 20/2007 PÀ®A174 ¹.Cgï.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 19-11-07 gÀAzÀÄ ªÀįÁÌ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ fÃgÀ ¸ÉÃoÀgÀªÀgÀ ºÉÆzÀ°è CAUÀÄgÀ VqÀUÀ½UÉ ªÀÄÈvÀ£ÁzÀ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ QÃl£ÁµÀPÀ OµÀzÀ ¨É½UÀ½UÉ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£ÀßUÉ ºÉÆlÖ ¨ÉÃ£É £ÉƪÀÅ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥Àj£ÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÉÆzÀ°è QÃl £ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è ¸ÀgÀPÁj C¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÁUÀ aQvÉì PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR ºÉÆAzÀ¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 19/11/07 gÀAzÀÄ 21-20 UÀAmÉUÉ C¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.

EvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

1. aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå 65/07 PÀ®A:107 ¹.DgÀ.¦.¹

¢£ÁAPÀ ;10/11/07 gÀAzÀÄ2300 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄPÀæªÀÄ vÀAzÉ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ ZÁ§ÄPÀ¸ÀªÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á;ªÀqÀUÁAªÀ JgÀqÀ£Éà ¥Ánð-®PÀëöät vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á Z˪Áít ºÁUÀÄ E£ÀÄß ªÀÄÆgÀÄ d£À ¸Á;ªÉÄqÀ¥À½î vÁAqÀ. DgÉÆævÀgÀzÀ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÀt PÉÆqÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¸ÀA§AzsÀ dUÀ¼ÀªÁVzÀÄÝ JgÀqÀ£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ aAvÁQ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 59/07 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EzÉ. ªÉÆzÀ®£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ gËr vÀgÀºÀ EzÀÄÝ JgÀqÀ£É ¥ÁnðAiÀĪÀjUÉ ºÉzÀjPÉ ¨ÉzÀjPÉ MqÀÄØwÛgÀĪÀååzÀjAzÀ ªÀqÀUÁAªÀ ºÁUÀÄ EvÀgÉ PÀqÉUÉ wgÀÄUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀzÉ ºÉzÀjPÉÆArgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ §A¢zÉ. JgÀqÀÆ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ ªÀÄzsÀå E£ÀÆß ºÉaÑ£À dUÀ¼ÀªÁV fêÀ ºÁ¤ ºÁUÀÄ D¹Û ºÁ¤ GAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ §®ªÁzÀ ¤jÃPÉë EgÀĪÀzÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀ£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ªÉÆzÀ®£É ¥ÀPÀëzÀªÀgÀÄ PÁ®Ä PÉÊ PÀrAiÀÄÄzÁV ¨ÉzÀjPÉ ºÁPÀÄwÛzÁÝgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ Cfð ªÉÄðAzÀ ±ÁAw ¥Á®£ÉUÁV JgÀqÀÆ ¥ÀPÀëzÀªÀgÀ «gÀÄzsÀÞ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 19/11/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 65/07 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝPÉÌ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2. ªÀÄÄqÀ© ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 88/07 PÀ®A.151, 107 ¹Dg惡

¢: 20-11-07 gÀAzÀÄ §AzÀ ¨ÁwäêÉÄÃgÉ, ¦J¸ïL ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ 1100 UÀAmÉUÉ d£ÀªÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ¨ÉÃnPÉÆmÁÖUÀ ºÉÆ¯ï ¸ÉªÉð£ÀA. 37/6 ªÀÄvÀÄÛ 37/7 ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥Ámïð 1. ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà ¸Á: d£ÀªÁqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÁUÀÄ «dAiÀįQëöäà UÀAqÀ ªÀĺÁgÀÄzÀæ¥Áà ¸Á: d£ÀªÁqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð 2 ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà ¥ÁnÃ¯ï ¸Á: d£ÀªÁqÀ vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è dUÀ¼ÀªÁqÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ°è wÃgÀ ©üãÀß©üÃ¥ÁæAiÀÄUÀ½AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁ®PÉÌ Hj£À d£ÀjUÉ ¸ÉÃj¹PÉÆAqÀÄ zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀAUÀqÀ PÉÆnÖPÉÆAqÀÄ HgÀ°è zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ dUÀ¼À vÀAmÉ D¹Û ¥Á¹Û £ÀµïÖ ªÁUÀ§ºÀÄzÉÝAzÀÄ. PÁgÀt JgÀqÀÄ ¥ÁlðAiÀÄ d£ÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ, oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA, 88/07 PÀ®A: 151 , 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀ¯Á¬ÄvÀÄÛ. ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ¥Ámïð d£ÀjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt vÀºÀ²¯ÁÝgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¯ÁVzÉ.