November 7, 2007

CRIME UP-DATE FOR 07-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 07-11-2007
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/07 PÀ®A. 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 6/11/07 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¦.J¸ï.L. ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ ºÁUÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É D®ÆgÀ [PÉ] UÁæªÀÄPÉÌ ¥ÉmÉÆæ°AUï PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ ºÉÆzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 8 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; D®ÆgÀ [PÉ] vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ §¸ÀUÉÆAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆ®¸ÀÄ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À® CªÀjUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ºÉÆqÉAiÀÄÄvÉÛªÉ. CAvÀ HgÀ°è wgÀÄUÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/07 PÀ®A. 151, 107 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/07 PÀ®A:110(f) ¹Dg惡

¢: 05-11-07 1215 UÀAmÉUÉ §AzÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¤dAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄoÀ¥Àw ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ(©) ¹zÁæªÀÄ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà SÁ£Á¥ÀÆgÀ(©) EªÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀzÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄÝPÉÆüÀÄvÁÛ C¸À¨sÀå jÃwÄAzÀ ªÀvÀð¸ÀÄwÛzÀÄÝzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr EªÀjAzÀ ¸ÁªÀð¤PÀjUÉ vÉÆAzÀgÉ AiÀiÁUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ w½zÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ »rzÀÄ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/07 PÀ®A:110(f) ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


3) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 173/07 96 (©) PÉ.¦. DåPÀÖ:
¢£ÁAPÀ 6/11/07 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1819 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÉ±ÀégÀ ªÀÈvÀÛzÀ J¸À.©.JªÀiï. ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÉÆr MrºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV ¸ÀªÀÄxÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¸ÀzÀj CªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ §®ªÁzÀ £ÀA©PÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ 1950 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÀ PÀæªÀÄzÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 173/07 PÀ®A 96 (©) PÉ.¦.JPÀÖ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊ PÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £ÁåAiÀÄAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¸À¯ÁVzÉ.


4) UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/07 96 (©) PÉ.¦. DåPÀÖ:
¢£ÁAPÀ: 06-11-07 gÀAzÀÄ 0425 UÀAmÉUÉ s¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¨ÁA¨É ©®ØAUÀ ºÀàwÛgÀ D¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄgÉ ªÀiÁaPÉÆAqÀÄ PÀvÀÛ®°è ¤AwzÀÄÝ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ C¢üPÁjUÀ¼À ¥Éưøï fÃ¥ÀUÉ £ÉÆÃr CvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄÄR ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ÝAiÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ »rzÀÄ «ZÁj¹ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ CªÀ£À «gÀÄzÀÝ UÀÄ£Éß £ÀA. 224/07 96(©) PÉ.¦. DåPÀÖ CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


5) ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 212/07 PÀ®A 341.323.504.354 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :

¢. 6-11-07 ¨É¼ÀUÉÎ 0700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. ²ªÀªÀiÁä UÀAqÀ «ÃgÀ±ÉnÖ ¸ÀÄtUÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr vÀ£Àß 20 ¢£À »AzÉ PÀ¼ÉzÀ UÀÄAr£À ¸ÀgÀzÀ §UÉÎ NtÂAiÀÄ J¯Áè d£ÀjUÉ PÉý ¹UÀ¯ÁgÀzÀ PÁgÀt ¸ÀzÀj UÀÄAr£À ¸ÀgÀ ¹PÀ̪ÀgÀ ºÉtPÉÌ ºÀvÀÛ° CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ F gÀAr ¢£Á®Ä ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝ¼É JAzÀÄ K ¸Àƽ AiÀiÁjUÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢Ý JAzÀÄ PÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ vÀUÉÆÃAqÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¯Áè JAzÁUÀ ±ÉAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ zÁjAiÀÄ°è vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. DgÉÆæ ±ÀAPÀgÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ vÀ£Àß PÁ°¤AzÀ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ¼É JAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


6) £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ ¨sÁ°Ì UÀÄ£Éß £ÀA. 302/07 PÀ®A 323,504,506 L¦¹

¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw UÉÆÃzÁªÀj UÀAqÀ CgÀ«AzÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á/C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ªÁUÀªÉÆÃgÉ ¸Á/C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÁwæ ªÉÃ¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀUÀqÉ AiÀiÁPÉ ¤AwÛgÀÄ« CAvÀ CAzÀÄ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ »ÃUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛ¢ CAvÀ C£Àß®Ä CgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÁÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ºÉaÑUÉ ªÀiÁvÁrzÀÝgÉ E°èAiÉÄà RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 163/07 PÀ®A 324, 504 L¦¹
EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-11-07 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±Éj¥sÉÆâݣÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á: ¨ÁªÀ®UÁAªÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨ÁĪÀiÁw£À ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05-11-07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÁUÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¹xÁ¥sÀ® VqÀzÀ ºÀtÄÚUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ SÁzÀgÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÉĺÀvÁ§¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ¸Á:¨ÁªÀ®UÁAªÀ EvÀ£ÀÄ PÀrØAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ £À£Àß ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ²xÁ¥sÀ® VqÀzÀ ºÀtÄUÀ¼ÀÄ AiÀiÁPÉ PÀqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÀ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ jhÄAeÁªÀÄÄÖ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉƪÀÄqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/07 324,504,506 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ 6/11/07 ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¨Á§uÁÚ vÀAzÉ C¥ÀàuÁÚ ¸Á/ ºÉüÀÄgÀ UÀ°è ±ÁºÀUÀAd, ®PÀëªÀÄt ¸Á/ C¯Áè¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉî¸ÀzÀ ¤«ÄvÀå ºÉÆVzÁÝUÀ UÉÆAzÀļÀ ºÁPÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÁªÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.

3) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ 145/07 PÀ®A 324,504 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ 06/11/07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁuÁåªÀiÁ UÀAqÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ªÉÄð£À DgÉÆævÀ ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ E¸Áäįï EvÀ£ÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É.

4) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ 146/07 PÀ®A 324,504 eÉÆvÉ 34 L¦¹
¢£ÁAPÀ 06/11/07 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ« vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÉÄð£À DgÉÆævÀgÁzÀ J¯Áè¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà, PÁ¼É vÀAzÉ J¯Áè¥Áà ªÀÄvÀÄÛ C¤Ã® vÀAzÉ J¯Áè¥Áà J®ègÀÆ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ ºÉÆÃzÀ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âzÀ ¥ÀÆeÉUÁV gÀyUÀ¼ÀUÉÆøÀÌgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzsÀå ªÁzÀ «ªÁzÀ ªÁVgÀÄvÀÛzÉ EzÉà ªÉʪÀÄ£Àì¤AzÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CtÚ¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ºÉÆ®¸ÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ ZÀÆ¥ÁzÀ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄÊvÀÄA§ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ.


PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :
ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2007 32, 34 K.E. Act.
¢: 06-11-2007 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ zÉêÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: ºÀ®¹ (J¯ï) vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ £ÀA.1 ºÉ滃 ¥ÉÊ£À «¹Ì 180 JªÀÄ.J¯ï. 40 ¸ÁgÁÄ ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q.1108/- gÀÆ. AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉà ºÀ®¹(J¯ï) UÁæªÀÄzÀ°è vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »rzÀÄ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ vÁ¨ÉUÉ M¦à¸À¯ÁÄvÀÄ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt:

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ 181/07 PÀ®A 379 L¦¹
¢£ÁAPÀ 01/11/2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà CPÀâgÀ vÀAzÉ gÀÄPÀĪÀÄ ¥Ánïï 38 ªÀµÀð ªÀÄĹèA ¯Áj £ÀA.PÉJ-32/J-2011 ZÁ®PÀ ¸Á: PÀqÀt vÁ:f: UÀÄ®âUÁð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄÄA¨ÉÊ£À°è PÀA¥À¤ÄAzÀ EAdPÀë£À, OµÀzsÀUÀ½zÀÝ MlÄÖ 783 PÁlÄð£ÀUÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ªÉÊAiÀÄ®Ä ºÉÆÃgÀlÄ zÁjAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 02/11/07 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ ¯Áj ¨ÉÆgÁªÀÄt ºÀwÛgÀ PÉnÖzÀÝjAzÀ CzÀ£ÀÄß zÀÄgÀ¹Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/11/07 gÀAzÀÄ C°èAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ ªÀÄzsÀå gÁwæ 0200 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ²ªÁgÀzÀ°èzÀÝ fÃvÀÄ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¤°è¹ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®V PÉÆAqÁUÀ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ 94 PÁlÄð£ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ¨É½UÉÎ JzÀÄÝ 0800 UÀAmÉUÉ £ÉÆrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¢£ÁAPÀ 06/11/07 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ PÉÆlÖ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀ¦Ã®zÉêÀ ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 181/07 PÀ®A 379 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.