November 4, 2007

CRIME UP-DATE FOR 04-11-2007

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀgÀ¢ 04-11-2007

1. ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 110/07 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ

¢£ÁAPÀ 3-11-07 gÀAzÀÄ 2240 UÀAmÉUÉ CUÁæºÁgÀ UÁæªÀÄ MAzÀÄ ºÉÆmÉ® ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ²æà UÉÆ¥Á® Dgï. gÁoÉÆÃqÀ. ¦J¸ïL (PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ zÁ½ ªÀiÁr 6 d£À DgÉÆægÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÁzÀ 1) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉn Ö 2) UÀAUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀıÉnÖ 3) WÁ¼É¥Áà vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ 4) ZÉAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÉgÀt¥Áà 5) ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ6) eÁªÉÃzÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä«ÄaiÀiÁJ®ègÀÄ ¸Á: CUÁæºÁgÀ vÁ: f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄUÀ½AzÀ 2816/-gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁroÁuÉUÉ vÀAzÀÄ UÀÄ£Éß 110/07 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ £À CrAiÀÄ°è
zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ° UÀÄ£Àß £ÀA. 184/2007.3. PÀ®A. 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03-11-2007 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¨sÀAUÀÆgÉ fJ£ïr PÁ¯ÉÃdzÀ°è E¸ïÖPÀlgï ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä ºÉýPÉ PÉÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 01-11-2007 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CPÀÌ ZÀAzÀæPÀ¯Á EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¨sÉn ªÀiÁqÀĪÀ ¤«ÄvÀå ¦üAiÀiÁð¢vÀgÀÄ vÀªÀÄä »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß D¸ÀàvÉæ PÀA¥ËAqÀzÀ°è ElÄÖ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ¨sÉÃnAiÀiÁV »AzÀPÉÌ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¤°è¹zÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/ºÀZï-3163 CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 20,000/- £ÉÃzÀÝ£À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀŪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ Cfð ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ¯É UÀÄ£ÉßzÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÉ. F §UÉÎ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/07 PÀ®A. 379 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁÄvÀÄ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ :-

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

1. §UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 181/2007 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ

¢£ÁAPÀ 03/11/07 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà WÀÄqÀĸÁ§ vÀAzÉ eÁ¤«ÄAiÀiÁå ¸Á/ ¥ÁvÀgÀ¥À½ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ EgÀ¥sÁ£À ªÀAiÀÄ 15 ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ ¥ÁvÀæ¥À½î UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄÄAeÁ£É 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£Àß½ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉUÉ ªÁå¸ÀAUÀ PÀÄjvÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. zÁj ªÀÄzsÀå ±Á¯ÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆPÀgÁt - ªÀÄ£Àß½ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ªÀÄ£Àß½ JzÀÄgÀÄUÀqÉ 0930 UÀAmÉUÉ M§â C¥ÀjavÀ DmÉÆà jÃPÀë ZÁ®PÀ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfÄAzÀ £ÀqÉĹ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. ¥ÀjuÁªÀÄ EgÀ¥sÁ£À ¨ÉúÀĵÀ DV CtÂÚUÉ PÁtzÀ M¼ÀUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. CAvÀ ¤ÃrzÀ °ÃTvÀ zÀÆj£À C£ÀéAiÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 181/2007 PÀ®A 279, 304[J] L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀt:-

1.ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 168/2007 PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÀgÀt 279,337,338 L¦¹

¢£ÁAPÀ 03/11/2007 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÁågɯÁ® vÀAzÉ VjzsÀj AiÀiÁzÀªÀ 22 ªÀµÀð JªÀiïºÉZï-04/ºÉZÀ-6584 £ÉÃzÀÝgÀ Qè£Àgï EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÉÝãÉAzÀgÉ, EªÀgÀÄ F ªÉÄ®ÌAqÀ mÁåAPÀgÀ ªÉÄÃ¯É Qè£ÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É C²Ã¸À vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ¹AUÀ EªÀgÀÄ ¯Áj mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ CAvÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 03/11/07 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj mÁåAPÀgÀ ZÁ®PÀ mÁåAPÀgÀ ¯Áj £ÉÃzÀÝgÀ£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉÄAzÀ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÁ®ªÀÄqÀV ©ædØ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À rªÉÊqÀgÀ ºÀwÛgÀ MªÉÄä¯Éè JqÀUÀqÉ EzÀÝ vÀVΣÀ°è ¤Ã®Vj VqÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁr C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EzÀjAzÀ mÁåAPÀgÀ PÁå©£À qÁåªÉÄÃd DV M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¤UÉ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ¸ÀzÀj ¸ÁgÀA±À ªÉÄðèAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 168/07 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤ÃSÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÀiÁ»w ªÀiÁ£ÀågÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸À°è¸À¯ÁVzÉ.

2. ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ. UÀÄ£Éß ¸ÀASÉå :- 386/07 PÀ®A :- 279 L.¦.¹.

¢£ÁAPÀ 3-11-07 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ²æà ªÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÁ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-ªÀÄĹèA G-¯Áj ZÁ®PÀ ¸Á-EAzÁæ£ÀUÀgÀ ±ÁºÀeÁ¤ OgÁzÀ. (JA.J¸À) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ºÉýPÉ ¤ÃrzÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 31-10-07 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ°è ªÁ¦ UÀÄdgÁvÀzÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä §gÀÄwÛzÁÝUÀ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 3-11-07 gÀAzÀÄ gÁwæ 0100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä ¯Áj qÀ§® qÉæöʪÀgÀ£ÁzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¯ÁAqÀUÉ ¯Áj ZÀ¯ÁĸÀ®Ä ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀzÀ°è PÉÆmÉÖãÀÄ. ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 UÀAmÉUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ QèãÀgÀ ±ËPÀvÀ ¥ÀmÉî E§âgÀÆ JZÀÑgÀ «zÁÝUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀzÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÀtPÀÄt PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ £ÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯ÁĹ M«ÄäAzÉÆêÉÄä ¨ÉæÃPÀ ºÁQzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »rvÀ vÀ¦à gÉÆÃr£À GvÀÛgÀ ¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁV ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ UÁAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¯ÁjAiÀÄ PÁå©Ã£À ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¨sÁUÀzÀ ¨Ár ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆýî CAvÁ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁðzÀzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 386/07 PÀ®A. 279 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

zÉÆA© :-

1. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/07 PÀ®A: 143,147,148,324,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹

¢£ÁAPÀ 04/11/2007 0930 UÀAmÉUÉ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà ¥Ánïï 40 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄvÀ gÁÖçÃAiÀÄ §¸ÀªÀ zÀ¼À CzsÀåPÀë ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV °TvÀ Cfð ¸À°è¹zÀ Cfð ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 04/11/07 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ÀªÀ zsÀªÀÄð ¦ÃoÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄ£ÉÆÃd PÀĪÀiÁgÀ¤UÉ DgÉÆæ d£ÀgÁzÀ 1) «gÀuÁÚ ¸ÀÄtUÁgÀ 2) GªÉÄñÀ vÀAzÉ «gÀuÁÚ 3) gÀ« vÀAzÉ «gÀuÁÚ 4) ªÀiÁtÂPÀ PÉ®¸ÀUÁgÀ 5) ¸ÀwñÀ vÀAzÉ «gÀuÁÚ ¸ÀÄtUÁgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ §AzÀÄ ©½ PÁj£À°è ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV PÀ©ât gÁqÀ ,PÀnÖUÉ, ªÀÄaÑÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ ªÀiÁgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè £ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ. EzÀ£ÀÄß §¸ÀªÀ ¥Àæ¨sÀÄ ¸Áé«Ä £ÉÆÃr w½¹zÀ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃr ªÀÄ£ÉÆÃd¤UÉ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉìUÉ ¸ÉÃj¹gÀÄvÀÛzÉ£É. PÁ£ÀÆ£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆlÖ Cfð ªÉÄÃgÉUÉ £Á£ÀÄ PÀ¦®zÉêÀ ¦.J¸ï.L(PÁ¸ÀÄ) §¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/07 PÀ®A 143,147,148,324,506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

E¤ßvÀgÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

1. ªÀÄÄqÀ© C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 81/07, PÀ®A 107 ¹Dg惡

¢: 03-11-07 1300 UÀAmÉUÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è ºÉÆÃ¯ï ¸ÀªÉð £ÀA. 01 £ÉÃzÀgÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ CAvÀ §AzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁºÀw ªÉÄÃgÉUÉ ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ ¦.J¸ï.L SÁ£Á¥ÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è ¥Ánð 1 . ªÀÄZÉAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ E£ÀÆß 15 d£ÀgÀÄ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ (©) UÁæªÀÄ , ªÀÄvÀÄÛ ¥Ánð 2 ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ ¸Á: SÁ£Á¥ÀÆgÀ (©) gÀªÀgÀÄ ºÉÆÃ¯ï £ÀA. 01 £ÉÃzÀgÀ°è dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ. F ªÉÆzÀ®Ä UÀÄ£Éß £ÀA. 38/07 gÀAvÉ ¹«¯ï PÉÆmïð£À°è «ZÁgÀuÉ ºÀAvÀzÀ°èzÉ. »UÁV AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ zÉÆqÀØ C£ÁºÀÄvÀAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀĪÁV JgÀqÀÄ ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/07 PÀ®A: 107 ¹Dg惡 £ÉÃzÀgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.