November 26, 2007

CRIME UP-DATE FOR 26-11-2007


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-11-2007

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

ªÀÄgÀuÁAwPÀªÀ®èzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 180/2007 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 26/11/07 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-25/6225 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯ÁjUÀ½UÉ NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉ »A¢¤AzÀ PÁgÀ £ÀA J¦-28/J.J£ï-8402 £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwzÀÝ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ PÁj£À°èzÀÝ 3 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ PÁgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 180/2007 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 406/07 PÀ®A 279,337 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå vÀAzÉ §¸ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ºÁUÀÄ DgÉƦ «AiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÉƧ⠲ªÀgÁd MAzÀÄ n«J¸ï £ÀA PÉ J 39/ ºÉZï 0850 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄ¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¢AzÀ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀĪÁUÀ Dgï.n.N ZÉPÀ ¥ÉƸÀÖ ºÀwÛgÀ UÀÄ®§UÁð gÉÆÃqÀ JADgï mÉÊgÀ UÀÄæ¥ï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ gÉÆr£À ªÉÄÃ¯É Cw ªÉUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹ gÉÆÃr£À §¢UÉ EgÀĪÀ PÀ°èUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ UÀÄgÀ°AUÀAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀgÁd gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ vÀgÀazÀ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ UÀÄ£Éß zÁPÀ®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2007 PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25/11/07 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® L£ÉÆýî UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-39/0330 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀAmÉ¥Áà vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸À¥Áà zsÀªÀÄÆägÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¤T® ºÁUÀÆ ZÉÊvÀ£ÀßAiÀÄ E§âjUÀÆ ªÉÆ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ «oÀ×¯ï ¥ÀÆgÀ «ÄãÀPÉÃgÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀiÁtÂPÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀ ¸À«ÄÃ¥À M§â ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-12/rn-4473 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯Éè ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ®Ä »ªÀÄär ªÉÄÃ¯É §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 179/2007 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


ªÀÄgÀuÁAwPÀ ¥ÀæPÀgÀt:

zsÀ£ÀÆßgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/07 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 25-11-2007 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CfÃvï EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢: 24-11-2007 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® «DgïJ¯ï PÀA¥É¤ §¸ï.£ÀA. PÉJ-25-©-7025 £ÉÃzÀgÀ°è PÀƽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ±ÉÃR¥Áà EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ÀÄì Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ PÀnÖ vÀÄUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆÃqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ §¹ì£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀÆ §¸Àì ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÀUÉ zsÀ£ÀÆßgÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 161/07 PÀ®A 279, 337, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) OgÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/07 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-2007 gÀAzÀÄ 2200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÁªÀgÁd vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀ£Àß ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-11-07 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ lÆ姯ÉÊlUÀ¼ÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zsÁ¨sÁzÀ ªÁZÀªÀiÁå£À UÉÆÃ¥Á® ¹AUÀgÀªÀjUÉ C¤Ã® ªÀiÁ¸ÀÛgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ¤£Éß £ÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ zsÁ¨Á¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÁQ¢ CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ PËAlgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤ªÀÄä ªÉlgÀUÀ¼ÀÄ J°è EzÁÝgÉ CAvÀ PÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°èzÀ lÆå§ ¯ÉÊlUÀ¼ÀÄ zsÁ¨ÁzÀ°è MqÉzÀÄ zÁ¨ÁzÀ°è ¸ÉàçöÊmï ¨Ál®UÀ¼ÀÄ £ÉîPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ MqÉzÀÄ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. ªÀÄvÀÄÛ zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ UÁè¸ÀUÀ¼ÀÄ MqÉzÀÄ a¯Áè ¦Ã°è ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƽîj CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ OgÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 168/07 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506, 427 eÉÆvÉ 149 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


2) ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.112/07 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-2007 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ zsÀ¨Á¯É ¸Á: ZÁAqɸÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀiËTPÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25-11-2007 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£AiÀiÁzÀ PËoÁ (PÉ) UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀgÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ CvÉÛ, ªÀiÁªÀ, ¨sÁªÀ ¸ÉÃj £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃrPÉƼÀÄîwÛ¯Áè £ÁªÀÅ ¤£Àß ºÉAqÀwUÉ ¤£Àß eÉÆvÉ PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ.

dÆeÁl ¥ÀæPÀgÀt :

ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/07 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ; 25/11/07 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ±ÉÃnÖ 28 ªÀµÀð ºÁUÀÄ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ºÉÆgÀ ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÁPÉñÀ EªÀgÀ PÁå¸ÉÃmï CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÁUÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ vÁ¨É¬ÄAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 6840 gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸Ààmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/07 PÀ®A 87 PÉ.¦.PÁAiÉÄÝAiÀÄr ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2007 PÀ®A. 160 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 25-11-07 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ MAzÀ£É ¥ÁnðAiÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ £ÀªÀ«Ä @ C¤vÁ UÀAqÀ vÁzÀPÀgÀ, ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ, ªÀÄ£ÀgÀAd¤ UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀAqÀ eÉʪÀAvÀ ºÁUÀÆ JgÀqÀ£Éà ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÁzÀ ±ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¯Á®¥Áà, vÀgÀt¥Áà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà, ¹zÁæªÀÄ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ, ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà UÀĪÀiÁä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹®Ä¨É ºÀwÛgÀ ºÀ¼ÀîzÀ §½ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ºÉÆÃqÉzÁl §qÉzÁl ªÀiÁr ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¸ÀzÀj 2 ¥ÁnðAiÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzsÀÞ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/2007 PÀ®A. 160 L¦¹ £ÉÃzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/07 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34.L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ; 25/11/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ G¥ÁzsÀåAiÀÄ, C¤ÃvÁ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ G¥ÁzsÀåAiÀÄ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À ¦üAiÀiÁ𢠻ÃgÁ vÀAzÉ gÁdÄ PÁA¨Éè gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ ZÉ°èzÀPÉÌ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 188/07 PÀ®A 324,504,506 eÉÆvÉ 34.L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

3) ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/07 PÀ®A 323, 324,504,506 eÉÆvÉ 34.L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ;25/11/07 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ©ÃzÀgÀ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ©ÃªÀÄ G¥ÁzsÀåAiÀÄ gÀªÀjUÉ ¢Ã£ÀzÀAiÀiÁ¼À £ÀUÀgÀ £À¼ÀzÀ ¤ÃgÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ©lÖ «AiÀĵÀzÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ,§rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁPÉÃðl ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/07 PÀ®A 323, 324,504,506 eÉÆvÉ 34.L.¦.¹ £ÉÃzÀgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.


4) ¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 319/07 PÀ®A 109 ¹Dg惡:-

¢£ÁAPÀ: 25-11-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ vÁ£Áf vÀAzÉ ªÉAPÀl aAZÉÆý 27 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ ºÁUÀÆ C¤® vÀAzÉ ±Él¨Á ¸À¯Áè¼É 40 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ E§âgÀ ¸Á/ ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ RAqÉæ UÀ°è PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¢: 25-11-2007 gÀAzÀÄ 0430 UÀAmÉUÉ ¤AwzÀÄÝ ¥Éưøï f¥À £ÉÆÃr NqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁrzÁUÀ vÀªÀÄä EgÀÄ«PÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÀªÀÄAd¸À GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÀ PÁgÀt AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ ¸ÀéwÛ£À C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄzÀrAiÀÄ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.